25/9/10

Μητροπολιτικὸ πάρκο Ἑλληνικοῦ (πρώην Ἀεροδρόμιο)

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

1. Εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 33 (Ὀκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007) ἀνεπτύξαμεν ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάγκη, νὰ γίνῃ χρηστὴ ἀξιοποίησις τῆς ἐν λόγῳ κρατικῆς περιουσίας, εἰς ἄρθρον μας ὑπὸ τὸν τίτλον:

«ΝΑΙ Ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα,
ΝΑΙ δενδροφυτεύσεις καὶ δημιουργία πρασίνου εἰς ὅλην τὴν Ἀττικήν,ΟΧΙ «Μητροπολιτικὸν Πάρκον» εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν
τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ».

2. Τὸ ἐν λόγῳ κείμενον τὸ ἀπεστείλαμε τότε εἰς ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε., ὅλους τοὺς Δήμους τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἀττικῆς, Νομαρχίας κ.λπ.
Ἀλλά, προφανῶς, χάριν τῆς κομματικῆς πειθαρχίας καὶ τοῦ φόβου, γιὰ νὰ μὴ χαρακτηρισθοῦν, ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ἀπὸ τούς «ψευδοδιανοουμένους» ὀπισθοδρομικοὶ καὶ καθυστερημένοι, σχεδὸν οὐδεὶς εἶχε τὸ θάρρος καὶ τὸν ἡρωισμὸ νὰ ἀντισταθῇ καὶ νὰ συνηγορήσῃ γιὰ τὸ πολλὰ θετικὰ τῆς προτάσεως αὐτῆς, καὶ νὰ πάῃ ἐνάντια εἰς τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς...
Δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ οἱ Δήμαρχοι μὴ ἀνεπτυγμένων περιοχῶν Ἀττικῆς ἐπροτίμησαν νὰ ζημιώσουν τοὺς δημότας των-ψηφοφόρους των, παρὰ νὰ «παρακούσουν» εἰς τὴν κομματικὴν γραμμήν-πειθαρχίαν...

3. Ὁ μόνος, ποὺ εἶχε στοιχειώδη εὐσυνειδησία ν᾿ ἀπαντήσῃ ἦταν ὁ τέως Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος κ. Σταῦρος Δήμας, ὁ ὁποῖος, διὰ συνεργάτου του, μᾶς ἀπήντησε μέν, ἀλλὰ εἶπε ὅτι καὶ αὐτὸς δὲν συμφωνεῖ νὰ ἀξιοποιηθῇ μέρος τοῦ χώρου, ὅπως προτείναμε, ἀπὸ μία χρηστὴν ἐπιτροπή.

Μόνον ὁ «Σαρακατσάνος» Ὑπουργὸς τοῦ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ κ. Γ. Σουφλιὰς ἔδειξεν κάποιο ἐνδιαφέρον, πλὴν ὅμως προφανῶς ἐφοβήθη τοὺς «ψευδοκουλτουριάρηδες» ἀφαντάστως καὶ δὲν ἐτόλμησε νὰ ὑλοποιήσῃ τὴν πρότασιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς».

4. Ὅμως ἐμεῖς ἐπιμένομε ὅτι οἱ περιπτώσεις ἀξιοποιήσεως κρατικῶν περιουσιῶν ἐπιβάλλεται ν᾿ ἀναλαμβάνωνται ἀπὸ ἀνιδιοτελεῖς, ἀντικειμενικὲς καὶ ἄμεμπτες Ἐπιτροπὲς καὶ ὄχι ἀπὸ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», «ἀετονύχηδες» καὶ «λαδιάρηδες μιζαδόρους», οἱ ὁποῖοι φροντίζουν συνήθως νὰ λαμβάνουν διὰ τὸν ἑαυτόν των καὶ διὰ τὴν «κλίκα των» τὴν «μερίδα τοῦ λέοντος» καὶ νὰ ἐκποιοῦν δημόσιες καὶ κοινωφελεῖς ἐκτάσεις καὶ ἀκίνητα γιὰ «πινακίδιο φακῆς»...

5. Τώρα ἦλθεν ὁ «πελαγωμένος» Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ βλέπει, ὅτι τὰ κόμματα τῆς ἐξουσίας ἔκαναν ἄκρως ἀλόγιστον ἀντικοινωνικὴν πολιτικὴν καὶ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες ἐκαλλιέργησαν ὄχι μόνον τὸ συστηματικὸ κατακρήμνισμα ὅλων τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Θρησκεία, ἡ Πατρίς καὶ ἡ Οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ μᾶς ἔφεραν καὶ οἰκονομικῶς εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου· ἀνακαλεῖ λοιπὸν ὅλα, ὅσα ἡ κομματικὴ γραμμὴ μέχρι τοῦδε δημαγωγικῶς ἐκαλλιεργοῦσε καί, κατὰ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, αὐταρχικῶς διαθέτει μέχρι τὸ 30% τῆς ἐκτάσεως τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρόμιου εἰς τὸ Ἑλληνικόν, τὴν Ἀμερικανικὴν βάσιν καὶ τὴν βάσιν τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας εἰς τὸν Ἐμὶρη τοῦ Κατὰρ, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν ἐμπορικὰ καὶ ἐκθεσιακὰ κέντρα, πολυτελεῖς κατοικίες, «μαρίνα» γιὰ πολυτελῆ σκάφη καὶ νὰ προσθέσῃ καὶ ἄλλο ἕνα «λησταρχεῖον»= καζίνο, ἀξιοποιῶν καὶ τοὺς διαδρόμους γιὰ προσγειώσεις καὶ ἀπογειώσεις ἰδιωτικῶν ἀεροπλάνων, ἑλικοπτέρων κ.λπ, κ.λπ...

6. Ἐὰν ἐτολμοῦσε νὰ πράξῃ αὐτὸ κάποιος ἄλλος πολιτικός, τοῦτο θὰ ἐχαρακτηρίζετο ὡς μέγιστον ἀνοσιούργημα καὶ ἐσχάτη ἐθνικὴ προδοσία, καὶ ἡ ἀντιπολίτευσις θὰ ξεσήκωνε ὅλα τὰ συνδικᾶτα καὶ θὰ τὰ ἔκαναν ὅλα «γυαλιά-καρφιά» κατηγοροῦντες τοὺς ἔχοντες αὐτὴν τὴν φαεινὴν ἰδέαν ὡς σφετεριστὲς τῆς περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὡς φασίστες καὶ ὅλα τὰ παρόμοια διακοσμητικὰ ἐπίθετα.

7. Εἶναι βεβαίως πρὸς τιμὴν τοῦ κ. Παπανδρέου καὶ τῶν συνεργατῶν του νὰ ἀποβάλουν τὶς παρωπίδες τοῦ σοσιαλισμοῦ, ἀλλὰ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωσις ὅτι ὁ κ. Παπανδρέου ἐνεργεῖ φασιστικῶς καὶ ἰδιοτελῶς.

8. Μία τοιαύτη πανάκριβη ἔκτασις θὰ ἔπρεπε νὰ ἀξιοποιηθῆ κατόπιν ἀποφάσεως τῆς πλειοψηφίας τοῦ Κοινοβουλίου. Ἐν συνεχείᾳ, ἐπαναλαμβάνομε, θὰ ἔπρεπε νὰ σχηματισθῇ μία Ἐπιτροπὴ ἀπὸ τοὺς πλέον ἐντίμους κρατικοὺς λειτουργούς, τεχνικούς, δικαστικούς, ἀστυνομικούς, καθηγητὰς ἀνωτέρων καὶ ἀνωτάτων ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων καὶ ἀξιωματικούς, χωρὶς κομματικὲς ταυτότητες κ.λπ.
Ἤτοι νὰ κληρωθοῦν π.χ. εἴκοσι (20) ἄτομα, γιὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν χρηστὴν ἐκποίησιν καὶ ἀξιοποίησιν τῆς ἐν λόγῳ ἐκτάσεως, καὶ νὰ γίνωνται ἔργα ὑποδομῆς μὲ ἱεράρχησιν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ὄχι εἰς τὶς πολυτελεῖς περιοχὲς Βούλας, Γλυφάδας, Φαλήρου.

9. Λόγῳ ἐπικαιρότητος τοῦ θέματος ἀναρτῶμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὶς πενιχρὲς γραμμές, ποὺ ἔχομεν γράψει εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 33, σελ. 79-86 καὶ τεῦχος 37, σελ. 149-159.

10. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὰ ἐν λόγῳ τεύχη, εὐχαρίστως νὰ τοὺς τὰ ἀποστείλωμεν δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν.

Τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321.
ΤΕΥΧΟΣ 33
ΣΕΛΙΔΕΣ 79-86

ΝΑΙΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝΑΙΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝΟΧΙ«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝΤΟΥ ΠΡΩΗΝΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Σύντομος εἰσαγωγὴ εἰς τὸ μέγιστον πρόβλημα τοῦ περιβάλλοντος

Πέραν τῶν ὅσων ἔχομε δημοσιεύσει εἰς τὰ τεύχη μας :α. 6 (Ἰανουάριος-Μάρτιος 2001, σελίδες 25-31)β. 20 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2004, σελίδες 53-54)γ. 28 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2006, σελὶς 22)δ. 32 (Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2007, σελίδες 7-20)
ἀναφέρομεν κατωτέρω συμπληρωματικὰς σκέψεις, αἱ ὁποῖαι πρέπει νὰ ἐξετασθοῦν καὶ ὑλοποιηθοῦν, ἐὰν ἐπιθυμοῦμε νὰ σωθοῦν τὰ ἐλάχιστα ἐναπομείναντα δάση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ πράσινον, ἄλλως θὰ μετατραπῇ ἡ ὄμορφη Ἑλλάς μας εἰς Σαχάρα.

1. Πρέπει ὄχι μόνον νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ δορυφορικὰ συστήματα ἐγκαίρου προειδοποιήσεως πυρκαϊῶν καὶ λοιπῶν καταστροφῶν, τὰ ὁποῖα μᾶς παρεχωρήθησαν, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξασφαλίσωμεν καὶ ἄλλα. Ἐπίσης νὰ λάβωμεν μέτρα διὰ τῆς κατασκευῆς τεχνητῶν λιμνῶν καὶ τοποθετήσεως δεξαμενῶν, διὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ ρῖψις ὕδατος διὰ τὴν ἔγκαιρον σβέσιν τῶν πυρκαϊῶν ἐντὸς τῶν πρώτων λεπτῶν ἤ ἔστω ὡρῶν.

2. Διὰ νὰ εἶναι αὐτὸ ἐφικτόν, ἐπιβάλλεται νὰ μὴ διορίζωνται πλέον δημόσιοι ὑπάλληλοι διὰ τὰ γραφεῖα, διὰ νὰ κάνουν «λούφα», νοσφιζόμενοι τὸν ἱδρώτα τοῦ φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ νὰ τοποθετηθοῦν πυροφύλακες, ὄχι μόνον μέχρι τὸ μεσημέρι καὶ μετὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ «ντόπιοι» καὶ «ξένοι» «Νέρωνες», ἀλλὰ νὰ ἐπαγρυπνοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα, καθημερινὰς καὶ ἑορτάς.

3. Ἀπὸ Μάϊον μέχρι καὶ Ὀκτώβριον οἱ περισσότεροι τῶν στρατευμένων νὰ ὑπηρετοῦν σὲ πυροφυλάκια καὶ νὰ περιπολοῦν ἐντὸς καὶ γύρω τῶν δασῶν καὶ νὰ ἐλέγχουν ὅλους τοὺς πεζοὺς καὶ τροχοφόρα, ποὺ μεταβαίνουν εἰς δασικὰς ἐκτάσεις.

4. Εἰς ὁδούς, ὅπου ὑπάρχουν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ δάση, νὰ γίνωνται αἰφνιδιαστικοὶ ἔλεγχοι καὶ ὅποιοι ἔχουν εὔφλεκτα ὑλικὰ νὰ καταχωρίζωνται τὰ ὀνόματά των εἰς εἰδικὰς καταστάσεις καὶ νὰ ἐλέγχεται ἡ πιθανή των συμμετοχὴ εἰς ἐμπρησμούς.
5. Ἡ Ἀστυνομία νὰ περιπολῇ καὶ μὲ συμβατικὰ αὐτοκίνητα διὰ νὰ βλέπῃ κινήσεις διαφόρων ὀχημάτων, ἐὰν ρίπτωνται φωτοβολῖδες ἤ ἄλλα ἀθόρυβα πυρά, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν πυρκαϊές.

6. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ρίχνουν ἀπορίμματα κατὰ μῆκος τῶν ὁδῶν, ἰδίως ὑάλινα ἤ ἀποτσίγαρα, πρέπει νὰ τιμωρῶνται αὐστηρότατα, ὡς ἐν δυνάμει ἐμπρησταί. Ὁμοίως, ὅσοι περιπατηταὶ πηγαίνουν εἰς τὰ δάση, κάθονται, τρώγουν καὶ ἀφήνουν ὑάλινα ἀντικείμενα κ.λπ. εἰς τὰ δάση.

7. Νὰ καθαρίζωνται ὅλα τὰ ἀπορίμματα κατὰ μῆκος τῶν ὁδῶν καὶ ἐντὸς τῶν δασῶν καὶ νὰ τιμωροῦνται καὶ οἱ Δῆμοι, ὅταν δημιουργοῦν παρανόμους καὶ ἀνεξελέγκτους «χωματερές», αἱ ὁποῖαι ὑπερβαίνουν τὰς τρεῖς χιλιάδας).

8. Ὄχι μόνον ἑλικόπτερα τῆς Ἀστυνομίας ἀλλὰ καὶ τοῦ Ναυτικοῦ καὶ τῆς Ἀεροπορίας νὰ περιπολοῦν ἡμέρα καὶ νύκτα, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐφικταὶ αἱ πυρκαϊαὶ, ἰδίως ὅταν προμηνύωνται λίαν ἰσχυροὶ ἄνεμοι, διότι οἱ διάφοροι «φίλοι μας» δύνανται ἀκόμη καὶ δορυφορικῶς μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ νὰ μᾶς προκαλέσουν πυρκαϊάς, ὅταν ἐμεῖς τὰ ἀπογεύματα καὶ τὰς νύκτας κοιμώμεθα…

9. Τέλος ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται συντονισμὸς ὅλων τῶν ἐνεργειῶν τῆς Ἀγροφυλακῆς, τῶν Δασαρχείων, τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Στρατοῦ καὶ τῶν ἐθελοντῶν, διότι διαφορετικὰ ὄχι μόνον δὲν θὰ προλαμβάνωνται καὶ δὲν θὰ σβήνουν οἱ πυρκαϊές ἐν τῇ γενέσει των, ἀλλὰ θὰ μετατρέπουν τὰ πάντα σὲ «κρανίου τόπον», ὁπότε θὰ εἶναι ἀναπόφευκτα τὰ:
«ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται» καὶ
«πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων» (Ματθ. 24,8).

10. Ἐπανειλημμένως ἔχομε τονίσει, ἕν γραμμάριον προλήψεως, δύναται νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ ἑκατομμύρια τόννους θεραπεία…

Διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ρίξωμε τὸ βάρος
εἰς τὸ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ «ΠΑΡΚΟΝ» εἰς τὸ
ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ:

1. Ἐπιβάλλεται νὰ κάνωμεν ἱεράρχησιν τῶν ἀναγκῶν.

2. Πρέπει πρῶτα νὰ προηγηθοῦν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὴν Ἀττικήν.

3. Νὰ προηγοῦνται αἱ ὑποβαθμισμέναι περιοχαί, αἱ ὁποῖαι στεροῦνται τῶν πάντων καὶ ἔχουν μεγίστην ἀνάγκην καὶ μετά, ἐὰν περισσεύουν χρήματα, νὰ γίνουν δεντροφυτεύσεις κ.λπ., ἐξωραϊστικὰ ἔργα καὶ εἰς τὰς ἀνεπτυγμένας, ἐξειλιγμένας καὶ πλουσίας περιοχάς, ὅπως ἡ Γλυφάδα, ἡ Βούλα κ.λπ.

4. Αἱ περισσότεραι ἐκτάσεις τοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ θὰ ἠδύναντο νὰ δημοπρατηθοῦν καὶ μὲ τὰ τεράστια ποσὰ, τὰ ὁποῖα θὰ εἰσπραχθοῦν, νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς, κυρίως εἰς τὰς δυτικὰς συνοικίας καὶ περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς, ὅπου οὔτε αἱ ἐλάχισται ὑποτυπώδεις ὑποδομαὶ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄνθρωποι πνίγονται ἀπὸ τὸ νέφος, τὰς πλημμύρας καὶ καίονται ἀπὸ τὸν λίβαν καὶ τὴν ἄπνοιαν, διαβιοῦντες εἰς ὑποτυπώδεις κατοικίας. Ἀντιθέτως, αἱ περιοχαὶ Ἑλληνικοῦ, Ἠλιουπόλεως, Ἀργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Βούλας κ.λπ. ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πολυτελεῖς κατοικίας καὶ «ἀεράκι» ἀπὸ τὴν θάλασσαν καὶ τὸν Ὑμηττὸν καὶ διαβιοῦν μὲ κάποιαν ἄνεσιν.

5. Διατὶ νὰ μεταφερθῇ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα καὶ νὰ μὴ μεταφερθῇ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν καὶ εἰς τὸν Ἐλαιῶνα νὰ φυτευθοῦν ἀειθαλῆ δένδρα, θάμνοι καὶ φυτὰ καὶ νὰ δημιουργηθῇ πνεύμονας πρασίνου, διὰ νὰ ἀνακουφισθῇ πολλαπλάσιος πληθυσμός, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ εἰς Βοτανικόν, Ἅγιον Ἰωάννην Ρέντη, Πειραιᾶ, Νίκαιαν, Κορυδαλλόν, Ἁγίαν Βαρβάραν, Αἰγάλεω, Περιστέρι καὶ Ἀθήνα;

6. Διατὶ νὰ μὴ δημιουργηθοῦν πνεύμονες πρασίνου μὲ ἀειθαλῆ δέντρα, θάμνους καὶ ἄνθη εἰς τὰς δυτικὰς περιοχὰς τοῦ Θριασίου, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τόσον ὑποβαθμισθῆ δεκαετίας ὁλοκλήρους μὲ «χωματερὲς» καὶ πνίγονται ἀπὸ τὴν δυσοσμίαν, τὰ καυσαέρια, πλημμύρας καὶ καίονται ἀπὸ τὸν λίβαν εἰς τὰς ὑποτυπώδεις οἰκοδομὰς των, ἐνῷ αἱ οἰκοδομαὶ γύρω ἀπὸ τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, θερμομονώσεις, ἠχομονώσεις, ὑγρομονώσεις, θέαν πρὸς τὴν θάλασσα καὶ ζωηρὸν «ἀεράκι» ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ τὸν Ὑμηττόν;;;;

7. Ἐὰν ἔχουν μίαν φορὰν ἀνάγκην οἱ κάτοικοι γύρω ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν πρασίνου, ὀξυγόνου καὶ δροσιᾶς, ἔχουν χιλιάδας καὶ ἑκατομμύρια φορὰς μεγαλυτέραν ἀνάγκην οἱ κάτοικοι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Νέας Χαλκηδόνος, Φιλαδελφείας, Κάτω καὶ Ἄνω Πατησίων τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

8. Διατὶ νὰ μὴ πωληθοῦν, ἐπίσης, ἀρκετὰ στρέμματα τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου καὶ μὲ τὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὰς δημοπρατήσεις νὰ ἀγορασθοῦν παλαιαὶ κλωστοϋφαντουργεῖαι τῆς Ν. Ἰωνίας, Ν. Φιλαδελφείας, Καλογρέζης, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν πλατεῖαι καὶ νὰ δενδροφυτευθοῦν ὅλαι αἱ πλατεῖαι καὶ ὅλοι οἱ δρόμοι καὶ νὰ ὑπάρχουν πνεύμονες ὀξυγόνου εἰς αὐτὰς τὰς λίαν πυκνοκατωκημένας ὑπαναπτύκτους περιοχάς;

9. Ὁμοίως πρέπει νὰ γίνωνται ἀπαλλοτριώσεις εἰς διάφορα μεγάλα οἰκόπεδα εἰς τὰς περιοχὰς Πατησίων, Ἀχαρνῶν, Κυψέλης, Γκύζη, Πολυγώνου, Ἱπποκράτους, Παγκρατίου, Καισαριανῆς, Βύρωνος, Νέας Ἑλβετίας, Κουκακίου, Καλλιθέας, Πετραλώνων, Ταύρου, Ἀμπελοκήπων, Ἑλληνορώσσων κ.λπ. περιοχῶν, διὰ νὰ ὑπάρξουν ἔστω καὶ μικραὶ πλατεῖαι νὰ δεντροφυτευθοῦν. Ἐπίσης καὶ ὅλοι οἱ φαρδοὶ δρόμοι νὰ δενδροφυτευθοῦν, διὰ νὰ δημιουργηθοῦν φίλτρα καθαροῦ ἀτμοσφαιρικοῦ περιβάλλοντος καὶ ὀξυγόνου, διὰ νὰ ἀνακουφίζωνται αἱ ἐπιμέρους πυκνοκατωκημέναι περιοχαί.
10. Διατὶ νὰ μὴ δενδροφυτευθοῦν μὲ ἀειθαλῆ δένδρα, θάμνους καὶ ἄνθη ὅλαι αἱ λεωφόροι ὡς π.χ. Κατεχάκη, Μεσογείων, Κηφισσίας, Ἀλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Συγγροῦ, Θησέως, Χαμοστέρνας, Πειραιῶς, Λένορμαν, Ράλλη, Καβάλας, αἱ σιδηροδρομικαὶ γραμμαὶ Ο.Σ.Ε., Προαστιακοῦ καὶ Ἠλεκτρικοῦ καὶ μὲ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀειθαλῶν δένδρων καὶ φυτῶν νὰ φιλτράρεται ἡ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ εἰσπνέωμεν καθαρὸν ὀξυγόνον;
11. Νὰ νομοθετηθοῦν Νόμοι καὶ Διατάγματα, ὅτι ὅλαι αἱ «πρασιαί» ὑποχρεωτικὰ θὰ δενδροφυτεύωνται καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἐξώστας (ταράτσες) νὰ δημιουργῶνται αἱ σωσταὶ ὑγρομονώσεις καὶ θέρμομονώσεις, διὰ νὰ δημιουργῆται πράσινον, καὶ μάλιστα μὲ κίνητρα φοροαπαλλαγῶν.
12. Εἰς ἕνα χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ εἰς μίαν συντεταγμένην κοινωνίαν ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόζεται εἰς τὴν πράξιν, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἴσοι καὶ ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα, νὰ διαβιοῦν ὑπὸ ἀνθρωπίνας συνθήκας καὶ ὄχι ἀλλοῦ νὰ ὑπάρχουν «ἀριστοκρατικαί» συνοικίαι, ὅπου νὰ προστίθενται καὶ ἄλλα κοινωφελῆ ἔργα καὶ ἀλλοῦ νὰ ὑπάρχουν λίαν «ὑπανάπτυκται» περιοχαὶ καὶ νὰ γίνωνται ἐλάχιστα ἔργα ἤ καθόλου!!!
13. Ἤδη ἐφθάσαμεν 12 παρὰ ὀλίγα λεπτὰ ἤ δευτερόλεπτα καὶ πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸ «δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς.» (ΗΣΑΪΑΣ, 26, 9), διὰ νὰ μὴ ἀκολουθήσῃ τὸ «πρόσθες αὐτοῖς κακά, Kύριε, πρόσθες κακὰ τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» (ΗΣΑΪΑΣ, 26, 15).
14. Ἐπιβάλλεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ κάνωμεν στροφὴν 180 μοιρῶν καὶ νὰ παύσωμεν νὰ καταστρέφωμεν τὴν φύσιν, διότι ἡ φύσις ἐκδικεῖται ἀγρίως.
15. Ἐπιβάλλεται νὰ γίνωμεν «ἐνσυνείδητοι οἰκολόγοι» καὶ ὄχι «ψευτοοικολόγοι»: Ἐμεῖς νὰ καταστρέφωμεν ὁλόκληρα δάση, καὶ ἐὰν ἴδωμεν τὸν ἄλλον νὰ κόβῃ ἔστω καὶ ἕν ἐλάχιστον κλαδάκι ἀπὸ τὸν κῆπο του, νὰ ἀναθεματίζωμεν ὅλους τοὺς ἀστυνομικοὺς καὶ εἰσαγγελεῖς, οἱ ὁποῖοι δὲν σπεύδουν νὰ κλείσουν τὸν γείτονα εἰς τὴν φυλακήν, ποὺ τολμᾷ νὰ ἀποψιλώνῃ τὰ δέντρα τοῦ κήπου του. Οἱ «ψευτοκουλτουριάρηδες» καὶ «ψευτοοικολόγοι» κάνουν τὸ πᾶν, νὰ μὴ ἀφήσουν οὔτε ἕν κλαδάκι εἰς τὸν ἰδικὸν των χῶρον καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν κάνουν τὸ πᾶν οἱ κῆποι τῶν γειτόνων των νὰ γίνουν δασύλλιόν των. Διὰ νὰ ἐπιτυγχάνουν δὲ τοῦτο, γίνονται καὶ Πρόεδροι οἰκολογικῶν καὶ ἐξωραϊστικῶν Συλλόγων.
16. ΟΧΙ, λοιπόν, εἰς τὸ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ «ΠΑΡΚΟΝ» ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ἀλλὰ ΝΑΙ εἰς ἐγγειοβελτιωτικὰ καὶ κοινωφελῆ ἔργα δι’ ὅλους τοὺς κοινοὺς θνητούς, ἰδίως δὲ διὰ τοὺς ἀνημπόρους καὶ δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας τῶν ὑποβαθμισμένων περιοχῶν.
17. Ὄχι τὰ πάντα εἰς μίαν μικρὰν μειοψηφίαν, ἡ ὁποία ἤδη εὐημερεῖ καὶ τίποτε εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν, ἡ ὁποία ἤδη δεινοπαθεῖ.
18. Ἐὰν ὑλοποιηθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω, θὰ ἔχωμεν πολλαπλάσιον πράσινον=φίλτρα ἀέρος καὶ ὀξυγόνον καὶ θὰ ἀνακουφίζωνται πολλαπλάσιοι ἄνθρωποι, ἀπὸ ὅ,τι νὰ γίνῃ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ Ἑλληνικόν. Ἐὰν ὑπάρξουν παντοῦ πνεύμονες, τότε θὰ δημιουργηθοῦν πνεύμονες καὶ εἰς τὰς χιλιάδας οἰκόπεδα τοῦ Ἑλληνικοῦ, τὰ ὁποῖα θὰ δημοπρατηθοῦν, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι θὰ ἔχουν μικρὰν κάλυψιν καὶ τὸ 60% ἤ 70% τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν νὰ δεντροφυτεύεται.
19. Διατὶ νὰ μὴ δεντροφυτευθοῦν παντοῦ οἱ λόφοι Φιλοπάππου, Αἰγάλεω, Σκουζέ, Ἀττικὸν Ἄλσος, («Τουρκοβούνια»), γενικῶς τὰ «νταμάρια», διὰ νὰ ὑπάρχουν πνεύμονες, ὥστε νὰ φιλτράρεται ὁ ἀέρας καὶ νὰ ἔχουν ὀξυγόνον καὶ αἱ ὑποβαθμισμέναι περιοχαί, ὅπου διαβιοῦν χιλιοπλάσιοι πληθυσμοὶ ἀπὸ ὅ,τι εἰς Γλυφάδαν, Βούλαν, Ἑλληνικόν, Ἀργυρούπολιν, ὅπου ἔχουν καλλιτέρας ὑποδομὰς καὶ καλλιτέρας κατοικίας, ἀπὸ ὅ,τι Πετράλωνα, Κολοκυνθοῦ, Ἐξάρχεια, Ἀμπελόκηποι, Γκύζη κ.λπ.;
20. Ἐὰν γίνουν ὀρθόδοξοι δημοπρασίαι καὶ δὲν κάνουν συναλλαγὰς οἱ ἁρμόδιοι τοῦ δημοσίου μὲ τὰ «κοράκια», ὡς εἴθισται, θὰ εἰσπραχθοῦν πολλὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ μὲ τὰς δημοπρατήσεις τῶν ἐκτάσεων τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου, μὲ τὰ ὁποῖα χρήματα θὰ δύνανται νὰ πραγματοποιηθοῦν ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἔργα καὶ πληθώρα ἄλλων «πνευμόνων», ποὺ ἐπιβάλλεται πάραυτα νὰ δενδροφυτευθοῦν, ἀλλὰ προπαντὸς νὰ συντηρῶνται ὀρθόδοξα.
Ἀλλὰ τὸ ὅλον πρόβλημα, δυστυχῶς, ξεκινᾷ ἀπὸ πολὺ ὑψηλὰ καὶ εἶναι διεθνές. Οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς, ὅπως ὁ πλανητάρχης καὶ οἱ ὁμοϊδεάται του δαιμονιωδῶς ἀντιδροῦν εἰς τὴν ὑπογραφὴν τῆς συνθήκης τοῦ Κιότο ἤ καὶ ἄλλων παρομοίων ὠφελίμων ἀποφάσεων. Χάριν τῶν ὑπερμέτρων κερδῶν τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων καὶ ἀποφασιζόντων (κέρδη τὰ ὁποῖα ἐπιτυγχάνονται εἰς βάρος τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει τῶν λαῶν) καὶ χάριν τῆς διεθνοῦς, ἐκτὸς συναγωνισμοῦ, ἐπικρατήσεως τῶν χωρῶν των, θυσιάζεται ἡ ζωὴ τοῦ Πλανήτου μας…
Δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος διέφθειρε ὄχι μόνον τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ τὸν Πλανήτην μας. Ὅλοι οἱ σοβαροὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες κάθε τόσον κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὅτι, ὅπως βαδίζομεν, μέ τὴν δημιουργίαν μὴ φυσιολογικῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν, θὰ ὑπερθερμανθῇ ἀφορήτως ὁ πλανήτης μας κατὰ 6 βαθμοὺς Κελσίου τὸν αἰῶνα, τὸν ὁποῖον διανύομεν, καὶ μέχρι τὸ 2050 θὰ λειώνουν οἱ πάγοι, ὄχι μόνον εἰς τὰ ὑψηλὰ ὄρη τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν Βόρειον καὶ Νότιον Πόλον∙ ὡς ἐκ τούτου εἰς τὸν Νότον θὰ ἔχωμε ξηρασίαν καὶ εἰς τὸν Βορρᾶν ὑγρασίαν. Τὰ ὕδατα εἰς τήν Μεσόγειον θὰ ἀνεβοῦν κατά τὸ ἡμισυ τοῦ μέτρου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀρχικῶς ὄχι μόνον τὸ ἕν τρίτον τῆς χλωρίδος καὶ πανίδος, ἀλλὰ καὶ ἀργότερον τὰ δύο τρίτα αὐτῶν, καὶ πολλὰ εἴδη ζώων καὶ φυτῶν θὰ ἐξαφανισθοῦν ἐντελῶς. Ταυτοχρόνως ἐπισείουν τὸν κίνδυνον διὰ τὸν πολλα-πλασιασμὸν πολλῶν ἀσθενειῶν.
Ἀπὸ τὰ αἰωρούμενα μικροσωματίδια οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ οἱ Ἕλληνες χάνομεν ἐννέα (9) μῆνες ἀπὸ τὴν ζωήν μας. Καταστρέφομεν μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον τὸ περιβάλλον μας καὶ θὰ εἴπωμεν τὸ «νερὸ νεράκι». Ἀκόμη καὶ ἐὰν ὑπάρχῃ ὕδωρ, θὰ εἶναι ἀκατάλληλον πρὸς πόσιν…
Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπόρροια τῆς ἀφροσύνης τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδίως τῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, ἀλλά καὶ τοῦ καθενός, οἱ ὁποῖοι ἀδιαφοροῦν παντελῶς διά τό μέλλον τῶν ἐπερχομένων γενεῶν .
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ εἰς τὸ περιβαλλοντολογικὸν πρόβλημα
Ἐπιγραμματικῶς τὴν ἀπάντησιν τὴν εὑρίσκομεν εἰς τὸ γνωστόν γραφικόν: «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλμός 48,13).
Δηλαδή «ὁ ἄνθρωπος, ποὺ ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσεν καὶ ἔγινεν ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα ζῶα». Ὅ,τι σπέρνομεν, θερίζομεν…

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
1. Μετὰ τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα, ποὺ θὰ ἔχωμεν, ὅπως ἀναπτύσσομε καὶ εἰς τὸ τεῦχος 33 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», σελ. 63-78, τὸ ἄκρως ἐπικίνδυνον πρόβλημα θὰ εἶναι τὸ περιβαλλοντικόν, ὅπως ἀναφέρομε περιληπτικῶς εἰς τὰς σελίδας 79-96 τοῦ 33ου τεύχους τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς». Πρὸς τοῦτο, πρέπει νὰ διαφωτισθοῦν οἱ πάντες, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀφυπνισθῶμε καὶ νὰ κάνωμε μεταβολὴν 180 μοιρῶν, διὰ νὰ μὴ καλπάσῃ ἡ ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τῆς φύσεως μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον, ἀλλὰ ἔστω μὲ ἀριθμητικὴν τοιαύτην. Διαφορετικά, διατρέχομε τὸν μέγιστον κίνδυνον νὰ ὑποφέρωμεν ἀφαντάστως ἀπὸ ἀφορήτους καὶ μὴ φυσιολογικὰς περιόδους ξηρασίας καὶ θὰ λέγωμε «τὸ νερὸ νεράκι», ἀπὸ τὴν ἄπνοιαν, τὸν λίβαν, ἀπὸ τὰ αἰωρούμενα ἄπειρα μικροσωματίδια, τὰς πλημμύρας, ποὺ θὰ κολυμβᾶμε εἰς τὰ νερὰ καὶ τὴν λάσπην, τὴν ἄνοδον τῶν θαλασσίων ὑδάτων ἀπὸ τὴν τῆξιν τῶν χιόνων καὶ παγετώνων, ἀπὸ τὴν καταστροφὴν τοῦ ὄζοντος, τὴν καλπάζουσαν αὔξησιν τῶν καυσαερίων καὶ ἐν γένει ἀπὸ τὴν διαφθορὰν τῆς φύσεως. Διότι, γενικῶς, ὁ ἄνθρωπος δὲν διέφθειρε μόνον τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ τὴν ὅλην φύσιν καὶ «ὅ,τι σπέρνομε, θερίζομε» καὶ «ὅπως στρώνομε κοιμώμεθα»… Ὅπως καὶ προηγουμένως ἀνεφέραμε, ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσε καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη. Ὄντως, μερικὰ κτήνη συγκρινόμενα πρὸς τὸν ἄνθρωπον εἶναι περισσότερον ἠθικά, ἔντιμα, φιλότιμα καὶ πιστά. . .
2. Ἐνῷ εἴχαμε καὶ ἔχομεν τὴν καλλιτέραν περιοχὴν τῆς Ὑδρογείου, πολὺ καλὰς κλιματολογικὰς καὶ περιβαλλοντικὰς συνθήκας, μὲ ὅλα τὰ ἀγαθά, ἐν τούτοις εἴμεθα ὡς σύνολον ἀχάριστοι καὶ πάντοτε μεμψιμοιροῦμε. Περιληπτικῶς, δυνάμεθα νὰ εἴπωμε, ὅτι τὸ «τραγούδι τοῦ κάθε Ἕλληνα εἶναι: σὺ δὲν ξέρεις τὶ ζητεῖς, δὲν ξέρεις τὶ γυρεύεις», ποὺ εἶναι μία παραλλαγὴ τοῦ γραφικοῦ: «οὐκ ἴστε τὶ αἰτεῖσθε»…
3. Ἀνέκαθεν ὑπεραμυνόμεθα διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ καθαροῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς χλωρίδος καὶ τῆς πανίδος. Εἰς τὰ προγράμματα τοῦ ραδιοφωνικοῦ καὶ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὸν ὁποῖον ἐπεδιώκαμε νὰ λειτουργήσωμε, μέγα μέρος εἶχε προβλεφθῆ διὰ τὴν διάσωσιν τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἰσορροπημένην οἰκολο-γίαν. Ἡμεῖς, ὅμως παρηγκωνίσθημεν καὶ δὲν ἐλάβαμε ἄδεια, διὰ τὸ μὴ ἀνήκειν ἡμᾶς εἰς «κλαδικές», καὶ δὲν ἐλειτουργήσαμε ποτέ… Κατόπιν τούτου, τόν τίτλον ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τὸν ἐχρησιμοποιήσαμε διὰ τὸ περιοδικόν μας, τὸ ὁποῖον κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 1999. Εἰς αὐτὸ ἀναφερόμεθα εἰς ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὰ ἐμφανιζόμενα προβλήματα τῆς ζωῆς, ἐπαινοῦντες τὸ καλὸν ὁποθενδήποτε κὶ ἄν προέρχεται καὶ στηλιτεύοντες τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως, χωρὶς νὰ λασπολογῶμε εἰς βάρος οὐδενός.
4. Διὰ τὰ περιβαλλοντικὰ προβλήματα ἀναφερόμεθα εἰς τὰ τεύχη μας ἐπανειλημμένως. Προσφάτως εἰς τὸ τεῦχος 30 (Μάρτιος 2007) ἐτονίζαμε, πῶς δυνάμεθα νὰ ἐξοικονομῶμεν ἐνέργειαν μὲ τὴν σωστὴν χρῆσιν τῶν καθημερινῶς χρησιμοποιουμένων ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, δηλαδὴ νὰ μὴ ἀφήνωμε εἰς ἀναμονὴν τὰς συσκευὰς, τὰς ὁποίας δὲν χρησιμοποιοῦμε, διότι ἐξ αἰτίας καὶ τῆς ἀναμονῆς αὐτῆς ἐκπέμπεται τὸ δηλητηριῶδες διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος. Μάλιστα δέ, ἀπὸ ἐρεύνας ἔχει διαπιστωθῆ ὅτι π.χ.: ἀπὸ τὴν τηλεόρασιν ἐκπέμπονται ἐτησίως 212 κιλά, ἀπὸ τὸ βίντεο 289, ἀπὸ τὸ στερεοφωνικὸν 231 κιλά, ἀπὸ τὴν ὀθόνην τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ 97. Καὶ διὰ νὰ δημιουργῶμε αὐτὰ τὰ δηλητηριώδη ἀέρια, διὰ νὰ μᾶς πνίξουν, πέραν τῶν ὅσων σπαταλῶμεν διὰ τὴν χρῆσιν, σπαταλῶμεν καὶ διὰ τὴν ἀναμονὴν ἐπιπλέον εἰς χρῆμα ἐτησίως : 16,6 Ε διὰ τὴν τηλεόρασιν, 22,6 Ε διὰ τὸ βίντεο, 18,- Ε διὰ τὸ στερεοφωνικόν, 7,6 Ε διὰ τὴν ὀθόνην τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστοῦ κ.ο.κ.
5. Διὰ τὸ τεράστιον περιβαλλοντικὸν πρόβλημα καὶ ὡς ἄτομα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐπίσημοι κοινωνικοὶ φορεῖς, εἰς τὴν Ἑλλάδα καθυστερήσαμε πάρα πολὺ νὰ εὐαισθητοποιηθῶμεν. Πρὸς τοῦτο, ἀπαιτοῦνται βασικαὶ πρωτοβουλίαι καὶ ἀκραῖαι ἐπεμβάσεις εἰς πολλοὺς τομεῖς. Ἐπιγραμματικῶς δυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμε:
Εἰς τὸ Ἐνεργειακόν, ὀρθὴ ἐκμετάλλευσις τῶν ἀφθόνων ἐναλλακτικῶν καὶ ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνεργείας ποὺ διαθέτει ἡ ὡραία πατρίς μας, τῆς ἡλιακῆς καὶ τῆς αἰολικῆς. Ἐπίσης καθιέρωσις ἀνανεωσίμων πηγῶν ἐνεργείας, βιοκαυσίμων καὶ νά ἐπιβληθῇ εὐρέως ἡ ἀνακύκλησις τῆς ὕλης.
Βαθεῖαι τομαὶ εἰς τὸ Πολεοδομικόν, ρυμοτομήσεις ποὺ πρέπει νὰ γίνωνται κατόπιν ἐνδεδειγμέμων προγραμματισμῶν, ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων-ὑποδομῆς (δικτύων ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως, ἠλεκτροδοτήσεως, θερμάνσεως κ.λπ.), προβλέψεις ἀποφυγῆς σπατάλης (θερμομόνωσις, ὑγρομόνωσις).
Ρύθμισις, ἐπὶ τέλους, τοῦ Συγκοινωνιακοῦ, ὥστε νὰ ἀποφασίσωμε κάποτε νὰ ἀφήσωμε τὸ ἰδιωτικόν μας αὐτοκίνητον καὶ νὰ κινούμεθα μὲ μίαν ἔγκαιρον καὶ ὑποφερτὴν συγκοινωνίαν...
Βιομηχανία ὑπὸ αὐστηροὺς καὶ συχνοὺς ἐλέγχους, μὲ σοβαρὰς ὑποδομὰς, βιολογικοὺς καθαρισμοὺς κ.λπ. κ.λπ.
6. Δυστυχῶς, ἐλλείπουν ἀπὸ τὰ προγράμματα τῶν Κυβερνήσεων σοβαραὶ προβλέψεις διὰ σωστὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, πολεοδομικά, ἔργα ὑποδομῆς μέ γεωλογικὰς μελέτας, διὰ αἰολικὰ πάρκα, χῶροι ἐγκαταστάσεων μονάδων παραγωγῆς, βιομηχανικαὶ ζῶναι, δρόμοι προσπελάσεως εἰς δασικὰς περιοχάς, κτηματολόγια, δασικοὶ χάρται καὶ οἱ κατάλληλοι ἐξοπλισμοί. Ὅμως, τὰ ἔσοδα σπαταλῶνται διὰ τὸν διορισμὸν στρατιῶν ψηφοφόρων καὶ δὲν γίνεται ἱεράρχησις τῶν ἀναγκῶν...
7. Γενικῶς, δόγμα μας πρέπει νὰ γίνῃ τὸ «ἵνα μὴ τὶ ἀπόληται», δηλαδὴ νὰ μὴ καταστρέφεται ὁ,τιδήποτε, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀλιγάρκεια «ἔχοντες τροφὰς καὶ σκεπάσματα, τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». Καὶ ἐπειδὴ ὁ διάβολος δὲν μᾶς ἀφήνει νὰ ἐφαρμόζωμε τὴν προτροπὴν τοῦ Εὐαγγελίου, ἄς συνετισθῶμε ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα τῶν φιλοσόφων, Σωκράτη, ὁ ὁποῖος τονίζει, «ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερα πρὸς τὸ θεῖον ἐστί· τὸ γὰρ θεῖον ἀνενδεές ἐστί». Ἄν ἀκολουθήσωμε αὐτὴν τὴν σωτηριώδη διδαχήν, θὰ ἐξοικονομοῦμε τὰ 2/3 ἀπὸ ὅ,τι τώρα σπαταλῶμε καὶ θὰ γλυτώνωμε ἀπὸ τὸ 80% τῶν καυσαερίων, ὁπότε, ὄχι μόνον ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι θὰ λυτρούμεθα ἀπὸ τὰς μάστιγας τοῦ σακχαροδιαβήτου, τῆς ὑπερτάσεως, τῶν ἐμφραγμάτων, τῶν ἐγκεφαλικῶν κ.λπ παθήσεων, ἀλλὰ καὶ τὴν φύσιν θὰ βοηθήσωμε νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὰ φυσιολογικά της ὄρια…
Τὰ ΜΜΕ, τὰ ὁποῖα συνέβαλαν τὰ μέγιστα διὰ τὴν δημιουργίαν τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, ὀφείλουν νὰ ἐπανορθώσουν τὸ κακόν, ἀναλαμβάνοντα μίαν ἀνάλογον ἐκστρατείαν. Οὕτω, κατὰ τὸν Σωκράτη, οἱ ἄνθρωποι θὰ εἶναι εὐτυχεῖς καὶ θὰ τελειοποιοῦνται, θὰ πλησιάζουν τὸν ἄνευ ἀναγκῶν Θεόν.
8. Μία ἄλλη μάστιξ σήμερον εἶναι καὶ ἡ ἠχορύπανσις, τὴν ὁποίαν πολλαπλασιάζουν ἀσυνείδητοι· ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ἐπεμβαίνουν εἰς τὰ αὐτοκίνητά των ἤ τὰς «μοτοσυκλέτας» των, ὥστε ὅταν κινοῦνται νὰ δημιουργοῦν ἀφόρητον θόρυβον. Ἄλλοι ἄνθρωποι μὲ «χαλασμένα μυαλά», συνηθισμένοι εἰς τὰ «ξενυκτάδικα», ρυθμίζουν τὰ ραδιόφωνά των εἰς τὴν «διαπασῶν» καὶ ὅταν κυκλοφοροῦν, νομίζεις ὅτι εὑρίσκεσαι καὶ σὺ μέσα σὲ «ξενυκτάδικα». . .
9. Βεβαίως, ὅπως τὰ πάντα εἰς τὸν ἄνθρωπον, οὕτω καὶ ἡ ἔφεσις διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, εἶναι θέμα Παιδείας. Τὸ παιδί, τὸ ὁποῖον θὰ μάθῃ ἀπὸ νήπιον νὰ μὴ ἀπορρίπτῃ τὸ περιτύλιγμα τῆς καραμέλας εἰς τὸν δρόμο, ποτὲ δὲν θὰ φθάσῃ ὡς ἐνήλιξ νὰ ἀδειάζῃ τὸ σταχτοδοχεῖον του μὲ εἰς τὸν δρόμον ἤ νὰ ἐναποθέτῃ τὰ ἄχρηστα ὑλικὰ οἰκοδομῶν ὁπουδήποτε . . .
10. Ὅμως ἕν ἄλλο μέγα πρόβλημα, τὸ ὁποῖον συνδέεται μὲ τὸ περιβαλλοντικόν, εἶναι καὶ αἱ πυρκαϊαί. Ἤδη ἀπὸ τὸ 6ον τεῦχος τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, τὸν Μάρτιον τοῦ 2001, ἐδημοσιεύσαμε τὸ ἄρθρον:

«ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑÏΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΣΑΧΑΡΑ».·
Εἰς τὰς σελίδας 25-31 ἀνεφέραμε περιληπτικῶς, ποῖα δρακόντεια μέτρα πρέπει νά ληφθοῦν.
11. Εἰδικῶς διὰ τὰς πυρκαϊάς, τονίζομεν εἰς τὰ διάφορα τεύχη μας, ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνεγκεφάλους Ἕλληνας «Νέρωνας», ἀλλὰ καὶ μέσῳ τῶν οἰκονομικῶν μεταναστῶν καὶ περιηγητῶν, ὑπάρχουν συγκαλυπτόμενα ἄριστα ἐκπαιδευμένα μέλη κατασκόπων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἐχθρικῶν χωρῶν, τὰ ὁποῖα ἐνσπείρουν τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν μὲ ἀθόρυβα σύγχρονα μέσα, ὅταν λαμβάνουν ἐντολὰς καὶ πληροφορίας, περὶ τῆς ἐμφανίσεως ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων. Μὲ τὴν τεράστιαν τεχνολογίαν, σήμερον εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς καύσουν καὶ μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ δορυφορικῶς . . .
Δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες δὲν ἐφρόντισαν καὶ δὲν φροντίζουν νὰ θωρακίζουν τὴν χώραν μας καταλλήλως μὲ πυροφυλάκια, πτήσεις ἑλικοπτέρων παντὸς καιροῦ, ἀεροπλάνων, ὅταν εἶναι ἐπικίνδυναι αἱ καιρικαὶ συνθῆκαι, καὶ δὲν ἀξιοποιοῦν ὑπερσύγχρονα μέσα διὰ τὴν πρόληψιν, καθὼς καὶ τὴν καταστολὴν τῶν πυρκαϊῶν ἐν τῇ γενέσει των. Οὕτω μετατρέπεται ἡ θαυμασία Ἑλλάς ἀπὸ τὰς πυρκαϊὰς εἰς Κρανίου Τόπον καί, ἐφαρμοζομένου τοῦ ρητοῦ «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται», ἀκολουθοῦν πλημμῦραι, κατολισθήσεις, καταστροφὴ πανίδος καὶ χλωρίδος καὶ ἐν γένει μετατρέπεται ὁ Παράδεισος Ἑλλάς εἰς Σαχάραν. . .
12. Κατακλείομεν τὴν ἀναδρομὴν αὐτὴν μὲ τὸ ἐπίκαιρον θέμα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Πάρκου. Εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος τῆς Πανηγυρικῆς ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (τεῦχος 33) ἀναπτύσσομεν ἐκτενῶς καὶ διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνῃ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἀλλὰ νὰ γίνῃ ἱεράρχησις τῶν ἀναγκῶν καὶ ἀντὶ αὐτοῦ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ χιλιάδες πνεύμονες εἰς τὰς λίαν ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς.
13. Μακάρι, ἐπιτέλους τὰ Μαζικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, νὰ θελήσουν νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε δικαιοσύνην καὶ νὰ μὴ ἐπιμένουν παραλόγως εἰς τὰς πολυτελεῖς περιοχὰς Βούλας, Γλυφάδας, Ἀλίμου, Ἑλληνικοῦ κ.λπ. νὰ προστεθῇ καὶ ἄλλη πολυτέλεια, ἐνῷ αἱ λίαν ὑποβαθμισμέναι περιοχαὶ τῆς ὑπολοίπου Ἀττικῆς ἀλλά καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος νὰ καταδικάζωνται νὰ παραμένουν ἐσαεὶ ὑποβαθμισμέναι καὶ αἱ ἐκεῖ πολυπληθεῖς συνοικίαι νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως. Νὰ υἱοθετηθῇ τὸ δίκαιον αἴτημα νὰ δημιουργηθοῦν πολλοὶ πνεύμονες πρασίνου καὶ εἰς τὰς ὑπολοίπους περιοχάς.
Τὰ χρήματα, ποὺ θὰ εἰσπράξῃ μία χρηστὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τουλάχιστον τῆς ἡμισείας ἐκτάσεως τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου, νὰ διατεθοῦν ὡς ἑλληνικὴ συμμετοχὴ καὶ νὰ εἰσπραχθοῦν κονδύλια ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην ἀπὸ τὸ γ’ καὶ δ’ κοινοτικὸν πλαίσιον στηρίξεως καὶ πέραν αὐτῶν νὰ ζητηθοῦν καὶ ἄλλαι οἰκονομικαὶ ἐνισχύσεις, διὰ νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα εἰς τὰς λίαν προβληματικὰς περιοχὰς.
14. Ἐπ’εὐκαιρίᾳ θὰ ἠθέλαμε νὰ εὐχηθῶμε ἐπιτέλους τὰ Μαζικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως νὰ μὴ ἀποβλακώνουν τὸν λαὸν μὲ εὐτελῆ καὶ χυδαῖα θεάματα καὶ τὸν ἀποκοιμίζουν καὶ τὸν ἀφιονίζουν, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀφυπνίζουν γύρω ἀπὸ τὰ δικαιώματα του καὶ καθήκοντά του.
15. Δυστυχῶς, εἴμεθα περὶ τὰ περιβαλλοντικὰ θέματα δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες ἔτη καθυστερημένοι, ἀπὸ ὅ,τι εἶναι πολλαὶ ἄλλαι χῶραι, ὅπου οἱ ἄνθρωποι πρὸ μερικῶν ἑκατονταετιῶν ἦσαν ἀκόμη ἀπὸ ἀπολίτιστοι μέχρι ἀνθρωποφάγοι . . .
16. Ὅμως ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναπτύξωμε τὸ θέμα ἐκτενέστερον, οὔτε καὶ τὰς ἀπαιτουμένας ἐπιστημονικὰς γνώσεις ἔχομεν, διὰ νὰ διαφωτίσωμεν κυβερνῶντες καὶ κυβερνωμένους. Ὅμως διαθέτομε τὸν κοινὸν νοῦν καὶ διατυπώνομεν εἰς τὰς συγκεντρώσεις μας καὶ εἰς τὰ ἄρθρα μας μερικὰς λογικὰς καὶ δικαίας σκέψεις.

Ὁ Σύνδεσμός μας, ἄν εὑρεθοῦν χορηγοὶ διὰ τὰ περιβαλλοντικὰ θέματα, ἐπιθυμεῖ νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν δενδροφύτευσιν καὶ εἰς τὰ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς.

Δυστυχῶς ὅμως τὸ ρεῦμα τοῦ ὁμαδικοῦ παραληρήματος, τὸ ὁποῖον ἐξηπλώθη ἀστραπιαίως ὡσὰν ἐπιδημία εἰς ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τοὺς «ψευτοδιανοουμένους», ἐδημιούργησεν παρωπίδας εἰς αὐτοὺς∙ ὅσοι σκέπτονται καὶ ἐννοοῦν ὀρθῶς, δὲν ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν νὰ ἐκφρασθοῦν δημοσίως καὶ νὰ προβάλουν καὶ ἐπιμείνουν εἰς τὰς ἀπόψεις των, φοβούμενοι τοὺς «ψευτοδιανοουμένους».

Εἰς τὰ πλαίσια αὐτὰ ἐγράψαμε καὶ τὴν κατωτέρω ἐπιστολὴν εἰς τὸν ἀξιότιμον κύριον Σταῦρον Δήμαν, Ἐπίτροπον τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην.

Ἀξιότιμον Κύριον
Σταῦρον Δήμαν
Ἐπίτροπον τῆς Ἑλλάδος
εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην
Ἐπιστολὴ 68/29.1.2008
Ἀγαπητὲ κ. Δήμα,
Εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνικὸν τὸ 2008, προπαντὸς δὲ ὑγείαν.

1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα καὶ σᾶς συγχαίρομεν, διότι ἐπαξίως ἐκπροσωπεῖτε τὴν πατρίδα μας εἰς τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην.
2. Ἐλπίζομε νὰ λαμβάνετε τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

3. Εἰς τὸ τελευταῖον τεῦχος 33, σελ 79-88, τῆς Πανηγυρικῆς ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀναπτύσσομεν ἐκτενῶς καὶ διὰ ποίους λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνῃ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἀλλὰ νὰ γίνῃ ἱεράρχησις τῶν ἀναγκῶν καὶ ἀντὶ αὐτοῦ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ χιλιάδες πνεύμονες εἰς τὰς λίαν ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς.

4. Μακάρι, ὅλα τὰ Μαζικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, νὰ θελήσουν νὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε δικαιοσύνην καὶ νὰ μὴ ἐπιμένουν εἰς τὰς πολυτελεῖς περιοχὰς Βούλας, Γλυφάδας, Ἀλίμου, Ἑλληνικοῦ κ.λπ. νὰ προστεθῇ καὶ ἄλλη πολυτέλεια καὶ αἱ λίαν ὑποβαθμισμέναι περιοχαὶ τῆς ὑπολοίπου Ἀττικῆς ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος νὰ καταδικάζωνται νὰ παραμένουν ἐσαεὶ ὑποβαθμισμέναι καὶ αἱ ἐκεῖ πολυπληθεῖς συνοικίαι νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως∙ νὰ υἱοθετηθῇ τὸ δίκαιον αἴτημα νὰ δημιουργηθοῦν πολλοὶ πνεύμονες πρασίνου καὶ εἰς τὰς ὑπολοίπους περιοχάς.

5. Τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα θὰ εἰσπράξῃ μία χρηστὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τουλάχιστον τῆς ἡμισείας ἐκτάσεως τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου, νὰ διατεθοῦν ὡς ἑλληνικὴ συμμετοχὴ καὶ νὰ εἰσπραχθοῦν κονδύλια ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, ἀπὸ τὸ γ’ καὶ δ’ κοινοτικὸν πλαίσιον στηρίξεως καὶ πέραν αὐτῶν νὰ ζητηθοῦν καὶ ἄλλαι οἰκονομικαὶ ἐνισχύσεις διὰ νὰ γίνουν ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ μάλιστα εἰς τὰς λίαν προβληματικὰς περιοχὰς.

6. Φρονοῦμεν, ὅτι, ἐὰν μελετήσετε ἐπισταμένως τοὺς λόγους ποὺ ἐπιβάλλεται νὰ δημιουργηθοῦν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα καὶ χιλιάδες χῶροι πρασίνου εἰς τὰς ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς, θὰ ὑπερθεματίσετε κὶ ἐσεῖς ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δημιουργηθῇ τὸ Μητροπολιτικὸν Πάρκον εἰς τὸ πρώην Ἀεροδρόμιον. Κοινωνικὴ δικαιοσύνη ἐπιβάλλει νὰ μὴ ἔχωμε κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, καὶ ἐκεῖ ὅπου διαβιοῦν ἑκατομμύρια Ἕλληνες νὰ δημιουργηθοῦν ἀνθρώπιναι συνθῆκαι διαβιώσεως καὶ νὰ μὴ καταδικάζωνται οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ διαβιοῦν ὑπὸ ἀθλιοτάτας συνθήκας, ἄνευ ὑποδομῶν, ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων καὶ μὲ ἀνυπαρξίαν πρασίνου.

7. Ἐπιβάλλεται ἐπὶ τέλους νὰ ἴδωμεν ὅλους τοὺς Ἕλληνας ἴσους, ὄχι μόνον εἰς τὰ καθήκοντα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ δικαιώματα.

8. Εἰς τὰς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πολυτελεῖς κατοικίας γύρω ἀπὸ τὸ παλαιὸν Ἀεροδρόμιον, κατοικοῦν συνήθως ὀλίγοι ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κατοικίδια ζῶα… Ἀντιθέτως εἰς τὰς ὑποβαθμισμένας περιοχὰς τῆς Ἀττικῆς καὶ ἰδίως εἰς τὴν δυτικὴν Ἀττικήν, ὅπου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἱ κατοικίαι εἶναι εὐτελοῦς κατασκευῆς, διαβιοῦν πολλαπλάσιοι ἄνθρωποι.

9. Μέσῳ τοῦ περιβαλλοντικοῦ προβλήματος, διευρύνομε καὶ τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα μὲ τὴν κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, ἡ ὁποία μᾶς διακατέχει.


Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μελετήσετε ἐπισταμένως τὰ περιβαλλοντικὰ προβλήματα καὶ τὸ δημογραφικὸν εἰς τὰς σελίδας 63-95, τεῦχος 33 τῆς Πανηγυρικῆς ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»καὶ θὰ ἀναθεωρήσετε τὰς ἀπόψεις σας, διατελοῦμε. Μετὰ τιμῆς

Ἀπὸ τὸν κ. Ἐπίτροπον ἐλάβαμε
τὴν κατωτέρω ἀπάντησιν:
Ἀγαπητὲ κ. Ἀναγνωστόπουλε,
Ἀγαπητὴ κ. Ἀναγνωστοπούλου,

Ἐκ μέρους τοῦ Ἐπιτρόπου κ. Σταύρου Δήμα, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἐπιστολή σας τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2008, καθὼς καὶ γιὰ τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ εἴχατε τὴν καλωσύνη νὰ μοῦ στείλετε.

Ἡ θέσις ποὺ ἔχει διατυπώσει ὁ κ. Δήμας σχετικὰ μὲ τὴ δημιουργία μητροπολιτικοῦ πάρκου στὴν περιοχὴ τοῦ παλαιοῦ ἀεροδρομίου ἔχει ὡς κύριο σκοπὸ τὴν διατήρησιν ἀνοικτῶν χώρων πρασίνου στὴν Ἀττική. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι δὲν θὰ πρέπῃ νὰ ὑπάρξῃ δέσμευσις καὶ ἄλλων περιοχῶν γιὰ δημιουργία χώρων πρασίνου, ἰδίως σὲ πυκνοκατοικημένες περιοχές, ὅπως ἀναφέρετε στὴν ἐπιστολή σας.

Μὲ ἐκτίμησιν,
Ἀνδρέας Παπακωνσταντίνου