31/12/10

Ἀναβολὴ τῆς αὐριανῆς τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς μας

Ὅπως μᾶς ἐνημέρωσαν οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ προγράμματος τοῦ "Kontra Channel", ἡ αὐριανὴ προγραμματισμένη ἐκπομπή μας ἀναβάλλεται γιὰ τὸ Σάββατο 8 Ἰανουαρίου. Ἡ ἐκπομπὴ θὰ μεταδοθῆ στὶς 7 τὸ βράδυ, θὰ ἔχη ὡς θέμα της «Τὸ σενάριο τῆς σωτηρίας» καὶ προσκεκλημένο τὸν πολιτικὸ ἐπιστήμονα, νομικὸ καὶ πρώην ληξίαρχο Ἀθηνῶν κ. Μιχαὴλ Καρελλᾶ.
Νὰ ἔχετε καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ μὲ ἀγάπη καὶ εἰρήνη στὶς οἰκογένειές σας, καὶ νὰ δοῦμε καὶ πάλι τὴν ἀγαπημένη μας πατρίδα ἐλεύθερη.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Τὸ παιδὶ κάνει τὴν ἐπιλογή του...

τοῦ Σαράντου Ι. Καργάκου

Φθάσαμε στὸ σημεῖο ὅσα πρὸ 30ετίας καὶ κάτι ἐθεωροῦντο εὐνόητα, νὰ θεωροῦνται σήμερα ἀκατανόητα, διότι ὅσα διδάσκονται τὰ παιδιά στὸ σχολεῖο, λόγῳ ἀλλεπαλλήλων ἐκπαιδευτικῶν ἀβελτηριῶν, εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ἀνόητα.
Ὁ Ἀϊνστάϊν εἶχε πῆ ὅτι παιδεία εἶναι αὐτὸ ποὺ μᾶς μένει ὅταν ξεχάσουμε ὅλα ὅσα μάθαμε στὸ σχολεῖο. Δηλαδή, ἡ εὐαισθησία, ἡ καλλιεργημένη φαντασία καὶ κυρίως ἡ γύμνασις τοῦ νοός, ποὺ μαθαίνει τὸ παιδί ὄχι μὲ τί, ἀλλά πῶς νὰ σκέπτεται. Σήμερα αὐτὸ ποὺ μένει στὰ παιδιὰ ὅταν φεύγουν ἀπὸ τὸ σχολεῖο, ἀλλὰ καὶ ὅταν μένουν σ’ αὐτό, εἶναι μιὰ ἀπέχθεια, μὲ τὶς ἐλάχιστες φυσικὰ τιμητικὲς ἐξαιρέσεις. Διότι τὸ σχολεῖο σκοτώνει ὅ,τι ὡραιότερο καὶ ὅ,τι ἱερώτερο τὰ παιδιά ἔχουν μέσα τους. Κι αὐτὸ φυσικὰ δὲν εἶναι εὐθύνη τοῦ δῆθεν πολυπολιτισμικοῦ, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα «πολυαμαρτωλικοῦ» ὑπουργείου μας, εἶναι καὶ τῶν ἐκπαιδευτικῶν «νέας φουρνιᾶς», ποὺ ἐνῷ πῆραν δωρεὰν βιβλία παιδαγωγικὰ 12 κιλῶν (χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνη ὅτι τὰ διάβασαν ἤ φωτίστηκαν, κι ἂν τὰ διάβασαν) κατὰ τὰ ἔτη τῶν σπουδῶν τους, ποὺ μετριοῦνται μὲ Ὀλυμπιάδες, οἱ τέτοιοι ἐκπαιδευτικοί, ἀντὶ νὰ κτίσουν κάτι στὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν, κατεδαφίζουν, κατὰ τὴν κομματική προσταγή του: «Γκρεμίστε...»!
Βέβαια, δὲν εἶναι μικρὴ καὶ ἡ εὐθύνη πολλῶν γονέων, ξεθυμασμένων τέως ἐπαναστατῶν, ποὺ ἀντὶ νὰ βιώσουν τὴν ἐπαναστατικὴ τρικυμία στὴν βιοτικὴ πάλη, τὴν βίωσαν στὸ κρανίο τους, μέχρι ποὺ βολεύτηκαν σὲ κάποιο –ἐλέῳ κόμματος– δημόσιο ὀφφίτσιο ἢ χάρη στὴν συνεργασία μὲ τοὺς «ὀφφικιάλιους» τοῦ δημοσίου γνώρισαν πολλοὺς τρόπους πλουτισμοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ τιμιώτερος εἶναι ἡ ...κλοπή, ὅπως ἔγραφε χλευαστικὰ ὁ Ροΐδης. Ὅλοι αὐτοί, οἱ κατ’ ἐπίφασιν γονεῖς, θεωροῦν τὴν ἐργασία, τὴν τιμιότητα, τὴν πίστι σέ ἀρχές θρησκευτικές, ἐθνικὲς σάν ...βίτσιο!
Ἀλλοίμονο, λοιπόν, στὸν ἐκπαιδευτικό ποὺ θὰ θελήση νὰ μιλήση γιὰ τέτοια «βέβηλα» πράγματα στὸ σχολεῖο. Ἀμέσως θὰ προσφύγουν στὸν νέο τύπο Γενικῶν Ἐπιθεωρητῶν, ποὺ εἶναι οἱ τηλεοπτικοὶ ἀστέρες. Αὐτοὶ ἔχουν τὴν πανσοφία νὰ ὁμιλοῦν De re commune scibile et opibusdam aliis, κατὰ τὴν σατυρικὴ ἔκφρασι τοῦ Βολταίρου, τὴν ὁποία ἀπέδωσε εὔστοχα ὁ Ροΐδης μὲ τὸ περίφημο: «Περὶ παντὸς κοινῶς γνωστοῦ καί τινων ἄλλων ἀκόμη». Καὶ πέρα ἀπὸ τὴν πανσοφία ἔχουν καὶ τὴν παντοδυναμία ποὺ εἶχε ὁ Ραδάμανθυς στὸν Ἅδη, ποὺ μποροῦσε τοὺς πάντες νὰ δικάζη. Οἱ τωρινοὶ τηλεοπτικοὶ συνάδελφοί τους δικάζουν καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, ὄχι ὅταν μὲ λόγια καὶ ἔργα προωθοῦν τὴν μαθητικὴ ἀλητεία, ὄχι ὅταν διακινοῦν ναρκωτικά, ὄχι ὅταν εἶναι ἀμαθεῖς κομματικοὶ ἰνστρούχτορες, ἀλλ’ ὅταν ἐπιμένουν νὰ βλέπουν τὸ ἔργο τους ὄχι σὰν ἀγγαρεία ἀλλὰ σὰν ἱερὴ λειτουργία. Ἡ ἀπειλὴ τῆς μαμᾶς «Θὰ σὲ πάω στὸν ...» ἔχει δέσει τὴν γλῶσσα καὶ τὴν σκέψι πολλῶν εὐαίσθητων ἐκπαιδευτικῶν. Καὶ πολλοὺς τοὺς πῆγαν· καὶ κάποιοι ψοφοδεεῖς ἔκαναν ...δήλωσι μετανοίας πρὸ τῶν ὑπερτάτων κριτῶν.
Σήμερα τρέμει κανεὶς νὰ εἶναι καλὸς ἐκπαιδευτικός. Ἀκόμη καὶ πανεπιστημιακός. Παλαιός μου μαθητής, ποὺ ἀντὶ νὰ συνεχίση τὸ ἀξιοπρεπὲς ἔργο τοῦ πατέρα του, ποὺ ἦταν διακεκριμένος μπαλωματῆς, φιλοδόξησε νὰ γίνη πανεπιστημιακός γιὰ νὰ μπαλώση τὶς τρύπες τῆς παιδείας μας. Καὶ τὸ παιδὶ μοῦ ἔλεγε, σχεδὸν κλαίγοντας πρὸ μηνῶν, ὅτι ὑποχρεώνεται νὰ διδάσκη στοὺς πρωτοετεῖς κλάσματα καὶ δεκαδικούς, διότι τὰ παιδιὰ ἀγνοοῦν παντελῶς σχεδὸν τὴν «γλῶσσα τῶν μαθηματικῶν». Καὶ πᾶνε γιὰ μαθηματικοί! Ἐπίδοξοι Καραθεοδωρῆδες!
Δὲν λέω, ἔγινε κάποια πρόοδος σὲ ὡρισμένους τομεῖς. Ἔγραφα πρὸ 40ετίας σ’ ἕνα διδακτικὸ μου βιβλίο: «Στὸ παιδὶ δὲν ἁπλώνουμε τὸ χέρι· τοῦ δίνουμε τὸ χέρι». Ἡ πρόοδος συνίσταται ὅτι σήμερα τὸ παιδὶ ἁπλώνει χέρι καὶ γλῶσσα στὸν δάσκαλο καὶ στὸν καθηγητή. Μὲ τὴν ἀνοχὴ τῆς κοινωνίας, τῆς πολιτείας, τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν γονέων. «Τὸ παιδὶ κάνει τὴν ἐπιλογή του». Ἀλλὰ καὶ τὸ περίστροφο εἶναι μιὰ ἐπιλογή. Κάποτε τὰ παιδιὰ ἔτρωγαν χαστούκια· τώρα δίνουν χαστούκια. Ἀλλὰ τὸ χαστούκι ποὺ δὲν ἔφαγαν ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὸν δάσκαλο, τοὺς τὸ δίνει σήμερα ἡ ζωή. Ἦλθε ἡ κρίσις, καὶ πάμπολλοι νεαροὶ πιστεύουν ὅτι θὰ τὴν «σκαπουλάρουν» μὲ τὴν κλοπή. Ἡ ἐργασία τοὺς εἶναι ἄγνωστη λέξις. Τὸ ὑπουργεῖο μοιράζει στὰ παιδιὰ «κομπιοῦτερς» δωρεάν. Μυαλὰ πότε θὰ μοιράση;

30/12/10

Ἀπαγορεύτηκε ἡ ἰδιωτικὴ καλλιέργεια στὶς ΗΠΑ!!!

«Ἂν οἱ ἄνθρωποι ἀφήσουν τὴν κυβέρνησι νὰ ἀποφασίζη τί τροφὴ θὰ τρῶνε καὶ τί φάρμακα θὰ παίρνουν, τὰ σώματά τους θὰ εἶναι σύντομα σὲ τόσο θλιβερὴ κατάστασι ὅσο εἶναι οἱ ψυχὲς ἐκείνων ποὺ ζοῦν σὲ καθεστὼς τυραννίας.»

Τόμας Τζέφερσον


Ἤδη στὴν Ἀμερικὴ ἔχει ξεκινήσει ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου ποὺ ἔχει κατατεθῆ στὸ Κογκρέσσο καὶ ἀφορᾷ τὴν ἀπαγόρευσι καλλιεργείας ὀργανικῶν τροφῶν, μὲ λίγα λόγια τὴν ἀπαγόρευσι τοῦ σπιτικοῦ κήπου γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς οἰκογενείας.
Ὅποιος λοιπὸν δὲν θέλει νὰ ἐνταχθῆ στοὺς κανόνες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καὶ θὰ θελήση νὰ κάνη ἕνα μικρὸ κῆπο γιὰ νὰ ζῆ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του, θὰ χαρακτηρίζεται ἐπικίνδυνος καὶ θὰ δέχεται πρόστιμα καὶ κατασχέσεις προϊόντων καθὼς αὐτὰ θὰ ἀποτελοῦν «κίνδυνο γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία».
Τὸ ὄνομα τοῦ νόμου αὐτοῦ εἶναι «Νόμος Συγκλήτου S 510 - Ἐκσυγχρονισμὸς Ἀσφαλείας Τροφίμων», συμφώνως μὲ τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζεται παράνομη ἡ καλλιέργεια καὶ ἀποθήκευσις σπόρων.
Ὁ νόμος τῆς Συγκλήτου «S 510» γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἀσφαλείας τῶν τροφίμων ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς ὁ πιὸ ἐπικίνδυνος νόμος στὴν ἱστορία τῶν ΗΠΑ.
Ὁ νόμος θὰ δίνη τὸ δικαίωμα στὴν κυβέρνησι τῶν ΗΠΑ νὰ ἀπαγορεύη ἢ νὰ νομιμοποιῆ τὸ μέχρι τώρα δικαίωμα ὅλων γιὰ τὴν καλλιέργεια, τὸ ἐμπόριο καὶ τὴν μεταφορὰ ὅλων τῶν τροφίμων.
Ὁ νόμος δίνει τὸ δικαίωμα στὸν «Μεγάλο Ἀδελφὸ» νὰ ρυθμίζη μέχρι καὶ τὴν καλλιέργεια τοματῶν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ μας.
Δίνει τὸ δικαίωμα στὴν κυβέρνησι νὰ συλλαμβάνη καὶ νὰ φυλακίζη ἀνθρώπους ποὺ πωλοῦν ἀγγούρια στὴν λαϊκή. Θὰ ποινικοποιῆ τὴν μεταφορὰ ὀργανικῶν τροφῶν ἂν δὲν συμμορφώνεται κάποιος μὲ τοὺς κανόνες τῶν ἀρχῶν.

Πηγή: http://eleftheri-epistimi.blogspot.com/

28/12/10

Τὰ Χριστούγεννα τοῦ ταπεινοῦ

–Πῶς τὸν ἐβλέπεις τὸν καιρὸ καπετάνιε;
–Χιονιᾶς, κουμπάρε, χιονιᾶς καιρὸς μουγγός, κυαμέτ.
Ὁ ἐρωτῶν, ἄνθρωπος ὥριμος, φιλέρημος, μὴ φεύγων τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ τὴν κακίαν τῆς ἡμέρας, εἶχε τὴν πρόθεσιν νὰ ξεκινήση διὰ ν’ ἀνάψη τὰ κανδήλια ἐξωκκλησίων μιὰ κι’ ἐπλησίαζε μεγάλη γιορτή, καὶ νὰ σκουπίση ὅσα ἐξ αὐτῶν εἶχον τὴν ἀνάγκην.
Ὁ ἀπαντήσας παλαιὸς καπετάνιος σὲ τρεχαντήρια καὶ σκοῦνες καὶ γολετιά, ἐξαριθμήσας φουρτοῦνες καὶ κύματα καὶ ἀέρηδες, ὅσους δὲν χωρεῖ ἡ μνήμη, ἔχαιρε φήμην μὴ διαψευδομένου μετεωρολόγου.
Ξέμπαρκος ἀπό τινων ἡμερῶν διὰ νὰ ἑορτάση μὲ τὴν οἰκογένειάν του τὰς ἐπερχομένας ἐορτὰς τῶν Χριστουγέννων, συνεδέετο μὲ κουμπαριὰν μὲ τὸν ἐρωτήσαντα, καὶ κατὰ τὸν ἐσωτερικόν των κόσμον ἦσαν ὅμοιοι.
Καὶ οἱ δύο ἅπλωναν τὴν νοσταλγίαν τῆς καρδιᾶς των, στὰ πέραν, στὰ μακρυνά, στὰ ἄπιαστα, ἐκεῖ ποὺ δὲν φθάνει καράβι, στὰ πόδια τοῦ Ἀπερίγραπτου, ἐκεῖ ποὺ οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων βρίσκουν τὴν πηγήν τους καὶ πίνουν φῶς.
Καὶ ὁ μὲν καπετάνιος, ἀποχαιρετήσας τὸν κουμπάρον του, ἤνοιξε τὴν πόρτα τοῦ μικροῦ καφενείου τῆς παραλίας, εἰσῆλθε καὶ ἐκάθισε παρὰ τὸ ὑαλόφρακτον, ἀγναντεύων τὰ δεμένα καράβια καὶ καΐκια καὶ τὴν μεγάλην θάλασσαν ρυτιδουμένην ἀπὸ τὶς ἀρουφλιὲς τοῦ χιονιᾶ. Παρήγγειλε ἕνα ζεστὸ καὶ ἀρωματῶδες φασκόμηλο, τέτοιο ποὺ μόνον στὰ νησιὰ τῶν Κυκλάδων φύεται, καὶ ἤρχισε νὰ ξετυλίγεται ἡ ἡμέρα του.
Ὁ ἄλλος, ἐξεκίνησε φέρων μικρὸν καλάθιον, μὲ ὅσα ἦσαν χρειαζούμενα, λίγο λάδι, μολυβῆθρες, θυμίαμα, σπίρτα, μισὸ ὁλόφρεσκο ψωμί, ἐλαίας, καὶ κρόμμυον. Ἡ νηστεία τοῦ σαρανταημέρου ἦταν περὶ τὸ τέλος της, ἀλλὰ ἡ ἁπλότης τοῦ εἶναι του ἐφρούρει καλῶς τὴν ἐγκράτειά του. Ἔφερε πατατούκαν ναυτικὴν παρέχουσαν θαλπωρὴν εἰς τὸ σῶμα του, καὶ πολλάκις εὐχαρίστει τὸν Ἅγιον διότι τὸν ἠξίωσε νὰ ἔχη καὶ μίαν πατατούκαν.
Ἀφοῦ ὁδοιπόρησε περὶ τὴν ὥραν καὶ ἤναψε τὰ καντήλια καὶ ἐσκούπισε τὸ ἀπόμερον ἐξωκκλῆσι, τὸ ἐκτισμένον ὑψηλὰ εἰς τοὺς βράχους, καὶ ἔψαλλε ὅσα τῶν Χριστουγέννων ἀνέβαινον ἀπὸ μέσα του στὰ χείλη του, ἐβγῆκε καὶ ἐκάθισε εἰς τὸ προσήνεμον τοῦ ἐξωκκλησιοῦ, τὸ βλέπον πρὸς τὸν νοτιᾶν, καὶ ἔβαλε στὸ στόμα του μίαν μπουκιὰν ψωμὶ καὶ δύο ἐλαίας. Τὸ βουνὸν κατρακυλοῦσε πρὸς τὸν αἰγιαλόν, καὶ εἰς τὰ πρασινίζοντα ἀπὸ τὰς πρωΐμους βροχὰς χωράφια καὶ καυκάρες, στὶς ἀνατειχιές, διὰ νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ τὸ ἀραιὸ χιονόνερο ποὺ ἄρχισε νὰ πέφτη.
Καὶ ἐσυλλογίζετο, καὶ διελογίζετο καὶ ἤρχοντο αὐτόκλητοι αἱ ἀναμνήσεις του, καθαρές, ὁλοζώντανες, ντυμένες μὲ τὸ ἄρωμα τοῦ παρελθόντος, ποὺ χωρὶς αὐτό, τὸ μέλλον εἶναι ἀνύπαρκτον, καὶ τὸ συναίσθημα τῆς φυγῆς ὀγκοῦτο μέσα του.
Νὰ φύγη μακράν, σὲ τόπον ἀκόκοσμον, ὅπου νὰ ἑορτάση Χριστούγεννα μὲ τὸν ἴδιον τὸν Χριστόν. Θὰ ἐπορεύετο ἐξώκοσμος καὶ βλέποντας τ’ ἀχνάρια τῶν Ἁγίων Του ποδῶν, θὰ τὸ εὕρισκε καὶ θὰ ἐώρταζε μαζύ Του. Καὶ ὅταν Τὸν εὕρισκε, θὰ σταματοῦσε ἡ φυγή του καὶ ἄλαλος καὶ ἔκθαμβος θὰ κατενύγετο ὁλόκληρος. Καὶ τὰ χείλη του ἐψιθύριζον τῆς «Μεγάλης Βουλῆς Σου τὸν Ἄγγελον, Κύριε…». Καὶ συνέχισε νὰ διαλογίζεται ὅτι αὐτὰ θὰ ἦσαν τ’ ἀληθινὰ Χριστούγεννα.
Ἐσταμάτησεν ὅμως εἰς τὸν προθάλαμον αὐτῶν τῶν ἐκθαμβωτικῶν προεορτίων του μιὰ καὶ ἦλθε ἐκείνη τὴ στιγμὴ στὸ ἐξωκκλῆσι, καὶ ἕνας χωριανὸς μὲ τὸ γαϊδουράκι του νὰ ξαποστάση ἀπὸ τὸν δέροντα αὐτὸν βορρᾶν. Ἐγύριζε στὸ χωριό του, μολονότι δὲν εἶχε ἀκόμη μεσημεριάση, διότι καὶ αὐτὸς δὲν τὴν ἔβλεπε μὲ καλὸ μάτι τὴν κακοκαιρίαν, καὶ μιὰ καὶ ἦταν παραμονὴ Χριστουγέννων ἂς πήγαινε καὶ ἐνωρίτερα.
Τὰ εἶπαν καλόκαρδα καὶ μὲ λίγα λόγια καὶ ὁ φίλος μας συνέχισε τὴν πορείαν του δι’ ἄλλο ἐξωκκλῆσι. Ὁ χωριανὸς ἀφοῦ ξαπόστασε, ἐσκέφθη ὅτι καιρὸς ἦταν νὰ πηγαίνη στὸ χωριό. Καὶ καθὼς ἐγνώριζε σὲ ποιὸ ἐξωκκλῆσι κατηυθύνετο ὁ γνωστός του, τὤβαλε νὰ περάση ἀπὸ ἐκεῖ νὰ βολέψη καὶ τὰ ζωντανά του. Κινούμενος καὶ ἀπὸ τὴν ἀπροσδιόριστον περιέργειαν τῶν χωρικῶν, ἐπῆρε τὸ δεξὶ μονοπάτι καὶ μετὰ ὥραν περίπου εὑρέθη στὸ κτῆμα του ὅπου τὰ ζωντανά του. Ὀλίγον παρέκει εὑρίσκετο τὸ ἐξωκκλῆσι, στὴν ἄκρη μιᾶς λαγκαδιᾶς ὅπου το καλοκαῖρι θρασομανοῦσαν οἱ λιγαριὲς καὶ οἱ διράφες.
Καθυστέρησεν ὅμως πολὺ περισσότερον ἀπὸ ὅτι ὑπελόγισε ἀρχικῶς, διότι ηὗρε τὶς προβατίνες του γεννημένες καὶ ἔπρεπε νὰ τὶς ὁδηγήση μὲ τὰ νεογνά των, εἰς τὸ κελλόσταυρον.
Ἐπλησίαζε τὸ δειλινόν. Τὸ χιονόνερο ἔγινε χιόνι, σὲ λίγο θὰ σκοτείνιαζε ἔτσι ὅπως ἦταν ὁ καιρός. Ἡτοιμάσθη νὰ φύγη καὶ τότε θυμήθηκε πὼς δὲν εἶδε τὸν γνωστόν του νὰ κατηφορίζη ἀπὸ τὸ ἐξωκκλῆσι, καὶ πάλιν κινούμενος καὶ ὠθούμενος ἀπὸ τὴν ἴδιαν περιέργειαν, ἀνέβηκε τ’ ἀνηφοράκι καὶ σιγὰ καὶ διακριτικὰ ἤνοιξε τὴν θύραν καὶ ἐμπῆκε ἀλαφροπάτητος στὴν ἐκκλησία.
Τὰ κανδήλια ἦσαν ὅλα ἀναμμένα καὶ δύο-τρία κεράκια στὸ μικρὸ καὶ πρόχειρο μανουάλι, ἐνέτειναν τὶς φλόγες των πρὸς τὸν προορισμὸν πάσης ἀναστάσεως.
Ηὗρε τὸν γνωστόν του νὰ προσεύχεται γονατισμένος, τοῦ καλοῆρθε καὶ τοῦ χωριανοῦ τὸ γαλήνιο ἀραξοβόλι τῆς ἐκκλησίας, ὕστερα ἀπὸ τὸν ὀρχούμενον ἔξω χιονιᾶν καὶ στάθηκε χωρὶς καὶ νὰ διερωτᾶται διὰ τὸ διατί. Τὸν ἄκουσε πάλι νὰ ψιθυρίζη «Τῆς Μεγάλης Βουλῆς Σου τὸν Ἄγγελον Κύριε…» καὶ ἡ γαλήνη τοῦ προσευχομένου καὶ ἡ πραότης τῶν ἠρεμουσῶν μορφῶν τῶν Ἁγίων, ὀλίγαι εἰκόνες ἀπὸ ἁπλοϊκὰ χέρια ἄτεχνοι κατὰ τὴν ὄψιν, περίτεχνοι ὅμως κατὰ τὴν ἔκφρασιν, τὸν ἔκαμαν νὰ λυγίση καὶ αὐτὸς τὰ γόνατά του καὶ νὰ μπῆ σὲ προσευχὴ ἄδηλη καὶ ἄλαλη.
Τὴν ἁγίαν αὐτὴν μακαριότητα τῶν δύο ἀνδρῶν διέκοψεν πραγματικὸς βρόντος τῆς ἐξώθυρας καὶ ἡ εἴσοδος τοῦ Μιχάλαρου, ὑψηλοῦ καὶ εὐρώστου συγχωριανοῦ καὶ συγγενοῦς τοῦ προηγηθέντος, καὶ ὁ ὁποῖος χωρὶς ἄλλο προοίμιον, πρὸς τὸ εὐάριθμον ἐκκλησίασμα, ἐφώναξε: «Ἦντά ᾽γινες βρὲ Κωσταντῆ καὶ μᾶς ἔβαλες σὲ ἔγνοια;», ὑπονοῶν ὅτι ἀνησύχησαν στὸ χωριὸ ἐκ τῆς ἀδικαιολογήτου ἀργοπορίας του. «Κακοβάλαμε μήπως καὶ γκρεμίστηκες στὸν κακόβολο, ἀλλὰ νἆσαι, δόξα σοι ὁ Θεός! Καὶ τί κάνετε μαθὲς τώρα ἐδῶ πά;»
Ὁ χωριανὸς προσπαθῶν νὰ κατέβη ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ εἶχεν εὑρεθῆ, συνῆλθε καὶ τοῦ ἀπήντησε:
«Τί κάναμε; Χριστούγεννα κάναμε. Τὰ καλύτερα Χριστούγεννα τῆς ζωῆς μου».

Νικοδήμου Φουρτουνάτου (Νικολάου Κυρηνοπούλου), «ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ», Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»

Πηγή: christianvivliografia.wordpress.com

24/12/10

Ἡ ἐκπομπή μας

Λόγῳ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ νέα μας ἐκπομπὴ στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ "Kontra Channel", ἡ ὁποία ξεκίνησε τὸ προηγούμενο Σάββατο, δὲν θὰ μεταδοθῆ αὔριο, ἀλλὰ τὸ μεθεπόμενο Σάββατο 1 Ἰανουαρίου 2011, στὶς 7 τὸ βράδυ. Θὰ ἐνημερωθῆτε μὲ νεωτέρα ἀνακοίνωσι γιὰ τὸ θέμα καὶ τοὺς προσκεκλημένους τῆς ἐκπομπῆς.
Σᾶς εὐχόμεθα καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τοῦ ἱστολογίου "Army alert" ἀπὸ τὸν Α/ΓΕΣ

«Μπορεῖ νὰ μὴ συμφωνῶ μ' αὐτὰ ποὺ λές, ἀλλὰ θὰ ὑπερασπισθῶ μέχρι θανάτου τὸ δικαίωμά σου νὰ τὰ λές!»

Δυστυχῶς παρ’ ὅλη τὴν καλή μας διάθεσι νὰ μὴν ὀξύνουμε τὴν ἀντιπαράθεσί μας μὲ τὸν Α/ΓΕΣ, ἀφ' ἑνὸς λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία εἶναι σὲ ἐξέλιξι, καὶ ἀφ' ἑτέρου λόγῳ τῶν ἁγίων ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων, ὁ κ. Α/ΓΕΣ, φοβούμενος δὲν γνωρίζω τί, συνεχίζει μὲ τὸν ἴδιο ἀνίερο τρόπο τὶς ἐπιθέσεις του. Μᾶς ἀπειλεῖ ἐλπίζοντας στὸν ἐκφοβισμό μας, ὥστε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ κάμψη τὸ ἠθικό μας.
Ἕλληνες bloggers, ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς, ὡς ἐλεύθερος Ἕλλην. Μετὰ τὴν πρόσφατη ἄδικη περιπέτειά μου, τὴν ὁποία ὅλοι γνωρίζετε, σήμερα τὸ ἀπόγευμα ὑπέστην νέα ἄδικη ἐπίθεσι. Οἱ ἀντίδικοί μου, σύσσωμοι αὐτὴ τὴν φορά, μοῦ κοινοποίησαν αἴτησι ἀσφαλιστικῶν μέτρων, μὲ τὴν ὁποία ζητοῦν ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη τὴν φίμωσι τοῦ armyalert.blogspot.com, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν πλήρη ἀπαγόρευσι τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως, τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως τῶν ἰδεῶν. Ζητοῦν νὰ ἀπαγορευθῆ ἡ ὁποιαδήποτε δημοσίευσις σχετικῶς μὲ τὰ πρόσωπά τους, βυσσοδομοῦν μὲ ἀπύθμενη ἐμπάθεια ἐναντίον μου καὶ ἐπιχειροῦν νὰ μὲ συσχετίσουν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μὲ ἄγνωστα παντελῶς σὲ ἐμένα πρόσωπα.
Οἱ ἀπειλές τους ὅμως οὔτε μᾶς τρομάζουν, καὶ πολὺ περισσότερο δὲν μᾶς τρομοκρατοῦν, ἀπεναντίας μᾶς χαλυβδώνουν. Κυρίως, διότι ξέρω ὅτι ἔχω ὅλους ΕΣΑΣ κοντά μου, καὶ κυρίως τοὺς ἐλευθέρους-σκεπτομένους Ἕλληνες, ποὺ μοῦ συμπαραστάθηκαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ μοῦ συμπαρίστανται.
Σᾶς καλῶ ὅλους ἀπὸ σήμερα καὶ ἕως τὶς 4 Ἰανουαρίου 2011 καὶ ὥρα 10 π.μ. ὁπότε στὸ κτίριο 5 τῆς πρώην Σχολῆς Εὐελπίδων, ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Ὑπηρεσίας, θὰ συζητηθοῦν τὰ ἀσφαλιστικὰ μέτρα, νὰ δώσουμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ σύσσωμοι τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Δημοκρατία, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψεως , τὴν ἐλευθερία τῆς διακινήσεως τῶν ἰδεῶν, τὸ δικαίωμα τῆς κριτικῆς στὴν ἐξουσία, καὶ κυρίως γιὰ τὴν διαφύλαξι καὶ τὴν ὑπεράσπισι τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους σας!

Σπύρος Σταματόπουλος
Διαχειριστὴς army alert

21/12/10

ΔΕΚΟ: Τὰ σπλάγχνα τοῦ ΠΑΣΟΚ

τοῦ πολίτου Παναγιώτου Παπαγαρυφάλλου,
Α΄ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων

Σὲ πρόσφατη δήλωσί του, ὁ ἐπὶ τῆς οἰκονομίας ὑπουργός –ποὺ δὲν γνωρίζω πόσα ἔνσημα ἐργασίας ἀπέκτησε στὴν ζωή του- ἀναφερόμενος στὴν ἀναγκαιότητα τῆς περιστολῆς τῆς οἰκονομικῆς ἀσυδοσίας τῶν διαβοήτων ΔΕΚΟ μᾶς εἶπε: «Δυστυχῶς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ συγκρουστοῦμε μὲ τὰ σπλάγχνα μας».
Πρόκειται γιὰ μία ἑτεροχρονισμένη κυνικὴ ὁμολογία, ὅτι οἱ πατριδοκτόνες καὶ κονωνιοκτόνες ΔΕΚΟ ἀποτελοῦν τὸ ἀπόσταγμα τῆς κομματικῆς ἐλὶτ τοῦ ΠΑΣΟΚ.
Στὴν ἁπλοελληνική, αὐτὴ ἡ ὁμολογία σημαίνει ὅτι τὰ πιστὰ κομματόσκυλα πῆραν τὶς προνομιοῦχες θέσεις μόνο μὲ τὴν κομματικὴ ταυτότητα.
Σπλάγχνο, λέει τὸ λεξικό, σημαίνει καὶ τὸ παιδὶ σὲ σχέσι μὲ τὴ μητέρα. Τόσο σφιχτός, λοιπόν, ὁ ὀμφάλιος λῶρος ποὺ συνδέει ΠΑΣΟΚ μὲ ΔΕΚΟ, ποὺ ἀπομυζοῦν μὲ τὸ καλαμάκι τὸν «κυρίαρχο» λαό.
Ὅταν τὰ συνδικάτα τῶν ληστρικῶν ΔΕΚΟ ἐπιχορηγοῦνται ἀπὸ τὶς διοικήσεις τους μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες εὐρὼ «γιὰ κοινωνικὲς καὶ ψυχαγωγικὲς δραστηριότητες καὶ γιὰ τὶς διακοπές τους», τότε, πιά, πρόκειται γιὰ συντεχνιακὲς συμπαιγνίες σὲ βάρος τῶν ἐργαζομένων τῆς Ἑλλάδος.
Πρόκειται γιὰ ἐκφυλισμένες καταστάσεις, τὶς ὁποῖες ἐκαυτηρίαζε ἐδῶ καὶ τρεῖς αἰῶνες ὁ Ἄγγλος φιλόσοφος Τ. Χόμπς, ποὺ ἔγραφε ὅτι: «Οἱ συντεχνίες εἶναι σὰν μικρὲς δημοκρατίες, τὰ σπλάγχνα μίας μεγάλης, ὅπως τὰ σκουλήκια στὰ ἔντερα ἑνὸς φυσικοῦ ἀνθρώπου» (βλ. τὸ ἔργο τοῦ Χὸμπς «Λεβιάθαν», ἐκδ. Ἀναγνωστίδη, σελ. 190 ἢ τὸ ἔργο μου «Ὁ Λαϊκισιμὸς στὴν Ἑλλάδα», ἐκδ. «Ergo», Ἀθῆναι 2002, σελ. 173 ἔπ., ὅπου τὸ κεφάλαιο «Μερικὲς ἀκόμη συνέπειες τοῦ λαϊκισμοῦ».
Ἐρωτᾶται ἡ μητέρα-κυβέρνησις: Θὰ τολμήση νὰ βγάλη ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰ δικά της τὰ σκουλήκια;
Ἀμφιβάλλω πολύ.

17/12/10

Ἡ αὐριανὴ ἐκπομπή μας

Αὔριο τὸ βράδυ στὶς 7 θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ πρώτη ζωντανὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ Kontra Channel.
Ἡ ἐκπομπὴ θὰ ἔχη ὡς θέμα της τὴν κάρτα τοῦ πολίτου καὶ προσκεκλημένο τὸν πρόεδρο τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκη.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

16/12/10

Ἡ χαμένη τιμὴ τῶν Ἑλλήνων

τοῦ Κωνσταντίνου Ρωμανοῦ,
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου

«…Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴν δημογραφία…
...Ἡ φάσις τοῦ «ἀποπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκειμένου Ἕλλην περατώθηκε πλέον ἐπιτυχῶς καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀρχίση ἡ ἀντίστροφη διαδικασία «ἀναπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἐκκενωθέντος ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ μνήμη ἀνθρωπίνου πλάσματος μὲ νέα περιεχόμενα…»
Καὶ ἡ πτώχευσις τῆς χώρας;
«...Ὁ διάβολος δὲν κρατάει τὸν λόγο του.
Γιατί νὰ ξοδεύεται ἐς ἀεὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ἕνα τίποτα; Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἔχασαν οἰκειοθελῶς τὴν τιμή τους, νὰ χάσουν τώρα καὶ τό... ἀντίτιμο.
Ἄλλωστε δὲν τὰ ἔδωσαν ὅλα ἀκόμα, ποιός ξέρει ἂν πιεζόμενοι δὲν θὰ δώσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα!»
Ὁ Σημίτης ἔδωσε καὶ πάλι τὴν βασικὴ φόρμουλα γιὰ τὴν ἀνθρωπολογικὴ μετάλλαξι τῶν Ἑλλήνων ὅταν εἶπε ὅτι τὸ κύριο ἐμπόδιο στὴν ἀνάπτυξι ἦταν ἡ ἰδιαιτερότης τῶν Ἑλλήνων.
Νὰ παρατηρήσουμε ἐδῶ ὅτι δὲν ἀνεζήτησε τὴν αἰτία τῆς «κακοδαιμονίας» μας σὲ κάποιο ἐπὶ μέρους συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος (π.χ τὴν Ὀρθοδοξία ἢ τὸν κοραϊσμὸ ἢ τὸν ραγιαδισμό, τὸν ἀτομικισμὸ κ.λ.π), τὸ ὁποῖο ἐξοβελίζοντας θὰ μπορούσαμε νὰ ἐλπίσουμε σ’ ἕνα πιὸ θετικὸ μέλλον.
Ὄχι, ὁλάκερη ἡ ἰδιαιτερότης τῶν Ἑλλήνων, δηλαδὴ ὅ,τι συνιστᾷ τὴν ἑλληνικότητα αὐτὴν καθ’ ἑαυτὴν μπῆκε στὸ στόχαστρο τοῦ «ἐκσυγχρονιστικοῦ» λόγου.
Τὸ στοίχημα ἦταν οἱ ἕλληνες νὰ παύσουν νὰ εἶναι Ἕλληνες προκειμένου νά... προοδεύσουν.
Ἡ πρόοδος, ἡ ἀνάπτυξις, ὁ ἐκσυγρονισμὸς ἦταν ὁ προβαλλόμενος στόχος. Ἡ ἀνθρωπολογικὴ μετάλλαξις τῶν Ἑλλήνων, τὸ μέσον γιὰ τὴν ἐπίτευξι τοῦ στόχου αὐτοῦ.
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διακυβερνήσεως Σημίτη ὡς σήμερα, ἡ ἀποελληνοποίησις τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στὴν ἀρχὴ ψιθυριστά, ἀργότερα φωναχτά, ἀλλὰ πάντα μὲ συνέπεια καὶ ἀμείωτη ἔντασι.
Τὸ μεσοδιάστημα τῆς κυβερνήσεως τῶν συντηρητικῶν δὲν ἄλλαξε τίποτα στὴν ροὴ αὐτὴ τῶν πραγμάτων. Μάλιστα συνέτεινε, μπορεῖ νὰ πῆ κανείς, στὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ σχεδιασμοῦ ἀποδομήσεως τοῦ ἔθνους μὲ τὸ νά... δεσμεύση ἕνα πατριωτικὸ δυναμικό, τὸ ὁποῖο, χωρὶς τὴν χειραγώγησι τῶν συντηρητικῶν, θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀπειλήσει τοὺς ἀνθελληνικοὺς σχεδιασμούς.
Ἔτσι π.χ ἡ ἐκδηλωθεῖσα ἀντίστασις τοῦ λαοῦ στὴν παραποίησι τῆς ἱστορίας στὰ νέα σχολικὰ βιβλία τῶν ἐτῶν 2006-2007 ἔσβησε πρόωρα μόλις ἡ κυβέρνησις ἔκανε τὸν ἁπλὸ ἑλιγμὸ νὰ ἀποσύρη ἕνα καὶ μόνο βιβλίο (ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες) ἀπὸ τὴν κυκλοφορία καὶ τὴν ἁρμόδιο ὑπουργὸ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία.
Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴν δημογραφία.
Μὲ ἄκρα μυστικότητα ἐπετεύχθη ἡ ἀλλαγὴ τῶν περιεχομένων τῆς σχολικῆς παιδείας καὶ ἡ ἰδεολογικὴ μετατόπισις τῆς κατεστημένης ἀκαδημαϊκῆς καὶ πολιτικῆς νομενκλατούρας, μὲ τοὺς συμπληρωματικοὺς στόχους νὰ ἀμφισβητηθῆ ἡ ἑλληνικότης ἀφ’ ἑνὸς καὶ νὰ γίνη ἀποδεκτὸς ὡς τετελεσμένο γεγονὸς ὁ ἐποικισμὸς τῆς σκοπίμως ἀφύλακτης χώρας ἀπὸ ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες ἀφ’ ἑτέρου.
Ὅπως ἦταν προβλεπόμενο, ἡ εἰσαγωγὴ σὲ μεγάλη κλίμακα τῶν τελευταίων στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα θὰ ἔκανε ἐπιτακτικὴ πλέον καὶ νόμιμη τὴν μετάλλαξι τῆς ἐθνικῆς παιδείας σὲ πολυεθνική (Ἡ μαζικὴ εἰσαγωγὴ λαθρομεταναστῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἦταν βεβαίως ἀντισυνταγματικὴ ἐφ’ ὅσον τὸ Σύνταγμα καθορίζει ὅτι ἡ παιδεία εἶναι δωρεὰν καὶ ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες - ἀποκλείοντας ἔτσι τοὺς μὴ Ἕλληνες).
Ταυτόχρονα θὰ παγίωνε τὴν ἐθνογραφικὴ ἀλλοίωσι τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ προσφέροντας «πάτημα» γιὰ τὴν ἐλληνοποίησι τῶν ξένων μόλις θὰ ἔφθαναν στὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν.
Ἡ ἐλληνοποίησις, μὲ τὴν συνακόλουθη ἀλλαγὴ τοῦ κώδικος ἰθαγενείας ἔγινε τὸν Μάρτιο τοῦ 2010 ἀπὸ τὴν κυβέρνησι ΠΑΣΟΚ ὁλοκληρώνοντας τὴν προηγηθεῖσα νομιμοποίησι τῆς ΝΔ τοῦ τέλους τοῦ 2008 (καθεστὼς τοῦ «ἐπὶ μακρὸν διαμένοντος»).
Ἡ νεοταξικὴ ἀριστερόστροφη προπαγάνδα γιὰ τὴν καλλιέργεια οἰκειοφοβίας, δηλαδὴ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν ἑλληνικότητα μὲ τὴν συνακόλουθη ἀπαίτησι νὰ ἀλλοτριωθοῦμε ἀγκαλιάζοντας τὸν «ἄλλο» ὡς «διαφορετικότητα», ἀποτελεῖ δυστυχῶς χρόνια τώρα μία θλιβερὴ σταθερὰ τῆς καθημερινότητος τοῦ Ἕλληνος. Εἶναι ἡ ἴδια προπαγάνδα ποὺ ἀπαντᾶται ὡς γκράφιτι τῶν Ἑξαρχείων, ὡς ἀνάλυσις τῶν ΜΜΕ καὶ ὡς διδακτικὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων.
Συνοψίζεται στὶς παροτρύνσεις νὰ μὴν εἴμαστε «ξενοφοβικοί» (παραβλέποντας ὅτι καθόλου δὲν γνωρίζουμε τὶς προθέσεις τοῦ ξένου ποὺ μπῆκε ἀπὸ τὸ παράθυρο), νὰ μὴν εἴμαστε «ρατσιστὲς» (δηλαδὴ νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ τοὺς προγόνους, τὸ γένος καὶ τὴν φυλή μας) καὶ νὰ μὴν εἴμαστε «ἐθνικιστές» (δηλαδὴ νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀξίωσι νὰ ἔχουμε ὡς ἔθνος δικό μας κράτος - προστάτη ἢ ἀκόμα καὶ ἁπλῶς νὰ ὑπάρχουμε ὡς διακριτὸ ἔθνος ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔθνη).
Πρόκειται γιὰ προπαγάνδα ἐπιστημονικῆς ἀποδομήσεως, ἡ ὁποία, σὺν τοῖς ἄλλοις, κατασκευάζει ἐνοχικὰ σύνδρομα ποὺ ἀφοροῦν τὸ ἦθος καὶ τὶς συλλογικὲς δράσεις τοῦ «κακοῦ Ἕλληνος» μέσα στὴν ἱστορία.
Οἱ κατηγορίες εἶναι δανεισμένες ἀπὸ τὸ παλαιὸ καὶ τὸ νεώτερο ρεπερτόριο τοῦ ἀνθελληνισμοῦ. Ὑποθέτω ὅτι ἡ πλήρης ἐσωτερίκευσίς τους ὁδηγεῖ στὴν ἀπαξίωσι τοῦ Ἕλληνος ὡς ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.
Αὐτὸ στὴν γλῶσσα τῶν κομπιοῦτερ, στὸ πλαίσιο μίας «κοινωνικῆς μηχανικῆς», θὰ σήμαινε ὅτι ἡ φάσις τοῦ «ἀποπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκειμένου Ἕλλην ἐπερατώθη πλέον ἐπιτυχῶς καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀρχίση ἡ ἀντίστροφη διαδικασία «ἀναπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἐκκενωθέντος ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ μνήμη ἀνθρωπίνου πλάσματος μὲ νέα περιεχόμενα.
Μὲ ἄλλα λόγια, ἐκεῖ ὅπου ἤδη ἐπετεύχθη ἡ παραγωγὴ «γυμνοῦ» ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ προχωρήση ἡ νέα ἐποχὴ στὴν πειραματικὴ κατασκευὴ κάποιου νεοφανοῦς μιγαδικοῦ πολιτισμικοφυλετικοῦ ἀνθρωπολογικοῦ τύπου στὴν νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη (πρώην Ἑλλάδα).
Ἴσως γιὰ τὴν ἔναρξι τοῦ σχεδιαζομένου ἀναπρογραμματισμοῦ, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μελετᾷ ἐπὶ τοῦ παρόντος (ὅπως ἀκούγεται) τὴν εἰσαγωγὴ νέων σχολικῶν βιβλίων ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τὰ ὑπάρχοντα, ποὺ στόχο εἶχαν τὸν ἀποπρογραμματισμό.
Ἴσως ὁ ἀναπρογραμματισμὸς τῶν -πρώην- Ἑλλήνων νὰ εἶναι στὴν συνέχεια καὶ ἡ ἀποστολὴ τῶν πολυαρίθμων ΜΚΟ (Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων), ποὺ ἡ νέα κυβέρνησις δὲν κατήργησε παρὰ τὰ ὑποτιθέμενα μέτρα περιορισμοῦ τῶν ἐξόδων στὴν σημερινὴ κρίσι.
Ἂν ἐπιμείνη κανεὶς στὸ ἐρώτημα ποιός θὰ εἶναι (ἐπὶ τέλους) ὁ σχεδιαζόμενος ἀπὸ τὰ κέντρα ἐξουσίας ἀνθρωπολογικὸς τύπος τοῦ μετα-Ἕλληνος θὰ βρῆ ἤδη σήμερα προτεινόμενες φαντασιακὲς ταυτότητες, οἱ ὁποῖες ξαφνιάζουν μὲ τὴν ἀφέλεια ποὺ τὶς διακρίνει: «Πολίτης μίας σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς πολυπολιτιστικῆς κοινωνίας» ἢ «πολίτης τῆς Γῆς» ἢ ἁπλῶς «Ἄνθρωπος»...
Μία στοιχειώδης κριτικὴ δείχνει ὅτι μὲ τὰ ἀνοικονόμητα ἑκατομμύρια Ἀφρικανῶν, Ἀσιατῶν καὶ Βαλκανίων λαθρομεταναστῶν καὶ τὰ συνεπακόλουθα προβλήματα τῆς γκετοποιήσεως, τῆς ἐγκληματικότητος, τῆς ἐπιδημιολογικῆς μολύνσεως (450.000 κρούσματα ἡπατίτιδος στὴν Ἑλλάδα! - «Ἐλευθεροτυπία» 19 Μαΐου 2010) καὶ γενικοτέρας ἐπαπειλουμένης καταρρεύσεως τῶν ἑλληνικῶν ὑποδομῶν, ἡ Ἑλλάς, ἀντὶ νὰ πλησιάζη, ἀντιθέτως συνεχῶς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ μέσο ὅρο ὁμοιάζοντας ὅλο καὶ περισσότερο μὲ τριτοκοσμικὸ κρατικὸ μόρφωμα.
Ἐπίσης, ἡ κριτικὴ δείχνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν διαβατήρια γιὰ «πολῖτες τῆς Γῆς» οὔτε ἐλευθερία ἐγκαταστάσεως σὲ ὅποια μέρη τοῦ πλανήτου θὰ προσπαθήσουν νὰ καταφύγουν ἄφρονες Ἕλληνες μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πατρίδος τους.
Τέλος, «Ἄνθρωπος» χωρὶς ἐθνοτικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, πολιτικὸ προσδιορισμὸ δὲν ὑπάρχει· μόνο ὁ σκύλος, ἡ γάτα καὶ τὸ ὅποιο ζῶο εἶναι ἁπλῶς σκύλος καὶ γάτα ὁπουδήποτε χωρὶς περαιτέρω προσδιορισμό.
Ἄνθρωπος χωρὶς ἰδιαιτερότητα δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ζῶο! Προφανῶς τέτοια ζῶα, τέτοια ἀνθρώπινα μηδενικά, βδελύγματα πάνω στὸ πρόσωπο τῆς Γῆς, θὰ κατασκευάσουν οἱ σκοτεινοὶ κύριοι προγραμματιζομένων ἐθνοκτονιῶν.
Πραγματικὰ ἀποφάσισαν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες, θὰ πῆ κανείς, νὰ ἀπεμπολήσουν τὴν ἰδιαιτερότητά τους γιὰ νὰ γίνουν πιὸ ἄνθρωποι ἢ πιὸ Εὐρωπαῖοι, τέλος πάντων γιὰ νὰ ἐκσυγχρονισθοῦν καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦν ὅπως τὸ ἤθελε ὁ Σημίτης; Ἂν πιστέψη κανεὶς ὅτι αὐτοὶ ποὺ δέχθηκαν νὰ μεταλλαχθοῦν (καὶ δὲν ἦσαν πρὸς Θεοῦ ὅλοι) τὸ ἔπραξαν γιὰ ἰδανιστικοὺς ἀποκλειστικῶς λόγους, ἀπατᾶται σίιγουρα. Δὲν ξέρει δηλαδὴ νὰ διαβάζη τὸ πραγματικὸ μήνυμα τῆς ἐξουσίας ἀνάμεσα στὶς γραμμὲς τῶν ἐπισήμων διακηρύξεων.
Ἐδῶ τὸ μήνυμα ἦταν ἕνα καὶ μοναδικό: Ξεχάστε αὐτὰ ποὺ πιστεύατε ὡς Ἕλληνες καὶ ἐμεῖς σᾶς ἐγγυώμεθα ὑψηλὴ κατανάλωσι καὶ εὐημερία! Ὡς Ἕλληνες δὲν ἔχετε μέλλον στὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ ἀνώτερες ἐξουσίες ἔχουν ἄλλα σχέδια γιὰ τὴν Ἑλλάδα! Ὡς ἁπλὲς βιολογικὲς ὑπάρξεις ὅμως, ἀφημένες στὰ δικά μας χέρια νὰ τὶς μορφώσουμε ὅπως καλύτερα ξέρουμε ἐμεῖς, ἐπιτρέπουμε νὰ ἐπιβιώσετε καὶ μάλιστα σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο. Ὅσοι τυχὸν ἀρνηθοῦν καὶ ἀντισταθοῦν θὰ ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπολαβές, κοινωνικές, ἐπαγγελματικές, πολιτικές. Θὰ ζοῦν μὲ τὸν φόβο τοῦ κράτους καὶ μαζὶ τοῦ παρακράτους ποὺ χτυπάει ἐκεῖ ὅπου δὲν φθάνει ὁ νόμος. Ἂν δὲ ἐπιμείνουν ὅτι ἡ «Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες» θὰ βροῦν ἀπέναντί τους καὶ τοὺς συνασπισμένους «ἑλληνοποιημένους» ἀλλοδαποὺς πραιτωριανούς.
Αὐτοὶ ἦσαν οἱ ὅροι τοῦ συμβολαίου ποὺ ἡ ἐξουσία πρότεινε στοὺς Ἕλληνες καὶ πολλοὶ δελεάσθηκαν. «Ἡ τιμὴ τιμὴ δὲν ἔχει καὶ χαρὰ στὸν ποὺ τήν... χάνει!» σκέφθηκαν. Ὅμως αὐτὸ ποὺ ἐπέμεινε νὰ διαχειρισθῆ ἡ ἐξουσία χωρὶς ἐξαιρέσεις ἦταν τὰ παιδιά.
Τὰ ἀφελληνισμένα σχολεῖα περίμεναν τὰ ἑλληνόπαιδα μὲ τὸν Χασὰν στὸ ἴδιο θρανίο, ὑλικὸ γιὰ μετάλλαξι. Τί θὰ ἔπρατταν ἄραγε οἱ γονεῖς, οἱ σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων; Θὰ δημιουργοῦσαν προβλήματα ἐπειδὴ τὰ παιδιά τους διδάσκονταν ἀνθελληνικὰ βιβλία καὶ θὰ ἀμφισητοῦσαν τὴν νομιμότητα τῆς εἰσαγωγῆς λαθρομεταναστῶν χωρὶς τὰ νόμιμα δικαιολογητικὰ στὸ σχολεῖο ποὺ πλήρωσαν γενεὲς ἐπὶ γενεῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων;
Ἢ θὰ ἄφηναν ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχαν, τὰ παιδάκια τους δηλαδή, τὰ μοναχοπαίδια τους μάλιστα (διότι δὲν κάνουν πάνω ἀπὸ ἕνα παιδί), βορὰ στὸ ἀντεθνικὸ ὑπουργεῖο Παιδείας; Γνωρίζουμε δυστυχῶς τὴν ἀπάντησι...
Πῶς ὅμως νὰ ἑρμηνεύση κανεὶς τὴν παροῦσα πτώχευσι τῆς Ἑλλάδος, τὴν περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, τὴν αὔξησι τῶν φόρων στὰ καταναλωτικὰ ἀγαθὰ κ.λπ., δεδομένης τῆς ἀνειλημμένης ὑποχρεώσεως τῆς ἐξουσίας νὰ ἀνταμείψη πλουσιοπάροχα ὅσους δέχθηκαν τὸν ἀφελληνισμό τους;
Ἡ ἀπάντησις εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια: Ὁ διάβολος δὲν κρατάει τὸν λόγο του. Γιατί νὰ ξοδεύεται ἐς ἀεὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ἕνα τίποτα; Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἔχασαν οἰκειοθελῶς τὴν τιμή τους, νὰ χάσουν τώρα καὶ τό... ἀντίτιμο. Ἄλλωστε δὲν τὰ ἔδωσαν ὅλα ἀκόμα, ποιὸς ξέρει ἂν πιεζόμενοι δὲν θὰ δώσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα!
Ἡ ἀνυποληψία ὅσων ἀνθρώπων πρόδωσαν τὸ λίκνο τῆς Εὐρώπης, τοὺς προγόνους καὶ τὸ ὄνομά τους γιὰ τὸν Μαμμωνᾶ δὲν διέφυγε τὴν προσοχὴ τῶν Εὐρωπαίων, τῶν ὁποίων ὁ παραδοσιακὸς φιλελληνισμὸς ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ματαιώσεως γύρισε τώρα στὸ ἐξ ἴσου παραδοσιακό του ἀντίθετο, τὸν ἀνθελληνισμό.
Ἔτσι ἡ διάθεσις νὰ μᾶς ἀπαξιώσουν, ἠθικῶς καὶ διανοητικῶς μὲ κάθε τρόπο, μιλάει καθημερινῶς μέσα ἀπὸ χίλια καὶ ἕνα ἄρθρα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τύπου γιὰ τὴν χρεωκοπημένη, ψεύτικη, ἀδηφάγα, πρόστυχη Ἑλλάδα, ἡ ὁποία τώρα πρέπει νὰ τιμωρηθῆ, νὰ ταπεινωθῆ, νὰ ματώση μὲ κάθε τρόπο, στὸ τέλος δὲ καὶ νὰ ἐκδιωχθῆ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη! Ἀκόμα κι ἕναν Τοῦρκο νὰ π.... ἕναν τσολιᾶ σκιτσάρησε Εὐρωπαῖος γελοιογράφος...
Ὄχι: τέτοιο μένος, τέτοιο διασυρμὸ δὲν ἐπιφυλάσσει κανεὶς σὲ δανειολήπτη ποὺ ἁπλῶς ἀδυνατεῖ νὰ πληρώση. Τὸν ἐπιφυλάσσει μόνο σὲ ἄνθρωπο ποὺ ἔχασε τὴν τιμή του.
Ἂν δὲν θέλη νὰ χάση τὰ πάντα ὁ ἑλλαδικὸς Ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ κινητοποιήση τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ διαθέτει τὸ ἀρχαῖο του κύτταρο γιὰ νὰ γίνη τιμωρὸς τῶν πρωταιτίων τῆς προδοσίας καὶ παιδαγωγὸς τῶν παραστρατημένων, ποὺ ὅμως βαθειὰ μέσα τους φέρουν τὸ φῶς τῆς Ἑλλάδος.

Πηγή: http://klassikoperiptosi.blogspot.com/

14/12/10

Ποιός τὸ πίστευε!

Καὶ ξαφνικὰ ἡ Κύπρος ἔγινε μεγάλος παίχτης. Ἐν μίᾳ νυκτί. Ἡ γερμανικὴ πρεσβεία στὴν Λευκωσία, ἐνημέρωσε τὸ προεδρικὸ μέγαρο ὅτι ἡ Ἄγκελα Μέρκελ θέλει νὰ ἐπισκεφθῆ τὸ νησί.
Αὐτό, λίγες μόνο μέρες μετὰ τὴν ἐπίσκεψι τοῦ Ρώσσου προέδρου Ντιμίτρι Μεντβέντεφ. Μὲ τὸ ποὺ κυκλοφόρησε τὸ νέο, ὁ Σύριος πρόεδρος εἰδοποίησε τὴν δική του πρεσβεία νὰ μεταφέρη στὸν πρόεδρο τῆς Κύπρου Δημήτρη Χριστόφια, ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ τὸν δῆ πρὶν τὴν κυρία Μέρκελ.
Προχθὲς ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ «ἔκτακτη» ἐπίσκεψις τοῦ Λιβανέζου πρωθυπουργοῦ. Ἡ πλειονότης τῶν Κυπρίων πολιτῶν διερωτᾶται: «τί ἔγινε καὶ ξαφνικὰ ὅλοι αὐτοί μᾶς θυμήθηκαν;». Οἱ πιὸ ὑποψιασμένοι ἤξεραν.
Τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς ἔσκασε καὶ ἡ βόμβα: Ὁ κ. Χριστόφιας εἰδοποίησε τὸν Γενικὸ Γραμματέα τοῦ ΟΗΕ Μπὰν Κὶ Μούν, ὅτι δὲν ἔχει χρόνο νὰ μεταβῆ στὴν Νέα Ὑόρκη διότι πρέπει νὰ παρευρεθῆ στὴν σύνοδο κορυφῆς τῆς ΕΕ καὶ ἀμέσως μετὰ θὰ ὑποδεχθῆ τὸν Σύριο ὁμόλογό του Μπασιὰρ Ἂλ Ἄσσαντ. Προηγήθηκε ἐπείγουσα πρόσκλησις τοῦ Κὶ Μοὺν πρὸς τὴν κυπριακὴ κυβέρνησι καὶ τὴν τουρκοκυπριακὴ ἡγεσία γιὰ τριμερῆ συνάντησι, μὲ στόχο τὴν ἐπίλυσι τοῦ Κυπριακοῦ.
Τριάντα ἔξη χρόνια τώρα οἱ Κύπριοι χιλιοπαρακαλοῦσαν γιὰ μία τέτοια πρόσκλησι. Καὶ πανηγύριζαν ὅταν κάποιος Ἕλλην ἀξιωματοῦχος (ἀνεπισήμως πάντα γιὰ νὰ μὴ ἐνοχληθοῦν οἱ Τοῦρκοι) ἐπισκεπτόταν τὴν Λευκωσία.
Σπανίως πήγαιναν στὸ νησὶ ἀξιωματοῦχοι ἀπὸ ἄλλες χῶρες, γιὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς λόγο. Καὶ τώρα ὁ κ. Χριστόφιας ἐδήλωσε ὅτι εἶναι πολὺ ἀπησχολημένος γιὰ νὰ δῆ τὸν γ.γ. τοῦ ΟΗΕ!!!
Τί μεσολάβησε;
Οἱ γεωτρήσεις ἔδειξαν πετρέλαιο. Πολὺ πετρέλαιο. Στὰ ἀνοικτὰ τῆς Κύπρου μὲ τὴν Συρία, τὸν Λίβανο καὶ τὴν Αἴγυπτο. Μόνο ποὺ τὸ μεγαλύτερο μέρος πέφτει ἐντὸς τῆς κυπριακῆς ὑφαλοκρηπίδος.
Ρῶσσοι, Γερμανοὶ καὶ λοιποὶ συνωστίζονται γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν συμφωνίες πρὸς ὄφελος ἑταιρειῶν τῆς χώρας τους. Τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα ἀνέκαθεν ὑπαγόρευαν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ κ. Μέρκελ δὲν διστάζει νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν «μικρὴ» Κύπρο.
Ὁ Δ. Χριστόφιας κατάλαβε ποῦ πάει τὸ πρᾶγμα καὶ ἄνοιξε τὸ παιχνίδι. Θέλετε κομμάτι ἀπὸ τὴν πίττα; Βάλτε πλάτες νὰ κλείση τὸ Κυπριακό, εἶπε.
Τὴν πρώτη ἐπίσημη πλάτη τὴν ἔβαλε ἡ Ρωσσία. Ἀμέσως τσίμπησε καὶ τὸ Βερολίνο. Ἡ Οὐάσινγκτων, ποὺ παρακολουθεῖ τὶς ἐξελίξεις μὲ ἰδιαίτερη ἀμηχανία, χτύπησε τὴν πόρτα τῆς Λευκωσίας μέσῳ τοῦ Μπὰν Κὶ Μούν. Μόνο ποὺ ἡ Λευκωσία εἶπε “no thanks guys”, δὲν βιαζόμαστε καὶ ἄρχισε νὰ στρώνη τὸ χαλὶ βάζοντας τοὺς δικούς της ὅρους.
Τὰ βλέπει αὐτὰ ὁ Γιῶργος; Ἔτσι θὰ μποροῦσε νὰ παίζεται τὸ παιχνίδι. Ὄχι νὰ μοιράζεται τὸ Αἰγαῖο στὰ δύο. Ἂς πάρη κανένα μάθημα ἀπὸ τοὺς «μικρούς».

ΥΓ: Ἄ, καὶ George. Καὶ ἡ Κύπρος εἶναι ὑπὸ ἐπιτήρησι λόγῳ ὑψηλοῦ ἐλλείμματος. Ἡ Κομισσιὸν ἔστειλε ραβασάκι ὅτι «μέσα σὲ 3 χρόνια πρέπει νὰ μειώσετε τὸ ἔλλειμμα στὸ 3%». Ἡ Λευκωσία ἀπήντησε: «Ἐμεῖς εἴμαστε ἀριστερὴ κυβέρνησις καὶ κάνουμε κοινωνικὴ πολιτική. Δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ κόψουμε μισθοὺς καὶ συντάξεις. Θὰ μειώσουμε τὸ ἔλλειμμα, ἀλλὰ σὲ 5 χρόνια». Καὶ ἀμέσως ἀνεκοίνωσε ἔκτακτο ἐπίδομα γιὰ ὅλους, ὕψους 300 εὐρώ. Γιὰ νὰ τοὺς σπάση τὰ νεῦρα. Ἐκνευρίστηκαν οἱ Βρυξέλλες καὶ πῆγαν νὰ ἀπειλήσουν μὲ κυρώσεις. Γιὰ νὰ πάρουν τὴν ἀποθεωτικὴ ἀπάντησι «ἐὰν μᾶς πιέσετε, θὰ βάζουμε βέτο σὲ ὅποια ἀπόφασι πάει νὰ περάση ἡ ΕΕ μέχρι τὴν δευτέρα παρουσία». Φοβήθηκαν οἱ Βρυξέλλες ὅτι ἡ «κομμουνιστικὴ κυβέρνησις τῆς Κύπρου» δὲν τό ‘χει καὶ πολὺ νὰ ἀποφασίση ἔξοδο ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη, καὶ σιώπησαν. Βρέ, τσαμπουκᾶ οἱ μικροί!!!
Ἀλήθεια, μὲ τὶς γεωτρήσεις στὸ Αἰγαῖο τί γίνεται;

Πηγή: http://www.topontiki.gr/

11/12/10

Ἀναβολὴ τηλεοπτικῆς ἐκπομπῆς

Λόγῳ ἐκτάκτου ἀλλαγῆς προγράμματος, ἡ προγραμματισμένη γιὰ ἀπόψε στὶς 7 μ.μ. ἐκπομπή μας μὲ θέμα τὴν κάρτα τοῦ πολίτου, ἀνεβλήθη γιὰ τὸ ἑπόμενο Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, τὴν ἴδια ὥρα.
Μὴ ξεχάσετε νὰ παραστῆτε στὴν συγκέντρωσι-διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου, ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθῆ αὔριο Κυριακή, στὶς 11 π.μ., μπροστὰ ἀπὸ τὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη. Νὰ εἶσθε ὅλοι ἐκεῖ γιὰ νὰ στείλουμε στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ τοὺς ἐν Ἕλλάδι ἀργυρωνήτους ὑπαλλήλους της τὸ ἠχηρὸ μήνυμα ὅτι δὲν θὰ φορέσουμε σὲ καμμία περίπτωσι τὶς ἠλεκτρονικὲς χειροπέδες, τὶς ὁποῖες μᾶς ἑτοιμάζουν.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

8/12/10

Ἡ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας

Μετὰ ἀπὸ συναντήσεις καὶ συνεννόησι μὲ παράγοντες τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ "Kontra channel" εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέσι νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι ξεκινᾶμε ἑβδομαδιαία ἐκπομπή, ἡ ὁποία θὰ μεταδίδεται ζωντανὰ κάθε Σάββατο βράδυ στὶς 7 καὶ θὰ περιστρέφεται γύρω ἀπὸ ἐθνικά, κοινωνικά, πολιτικὰ καὶ ἄλλα φλέγοντα θέματα.
Ὁ σταθμὸς "Kontra channel" ἐκπέμπει πρὸς τὸ παρὸν στὴν Ἀττική, ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης ὁρατὸς μέσῳ connex TV καὶ διαδικτυακῶς ἀπὸ τὴν διεύθυνσι http://www.kontrachannel.gr/.
Ἡ πρώτη ἐκπομπὴ τοῦ Σαββάτου 11 Δεκεμβρίου θὰ ἔχη, ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης συγκεντρώσεως τῆς Κυριακῆς 12 Δεκεμβρίου, στὶς 11 π.μ. στὸ Σύνταγμα, ὡς θέμα της τὴν κάρτα τοῦ πολίτου.
Παρακολουθῆστε την καὶ διαδῶστε την!
Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

7/12/10

Ἐκστρατεία διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὴν Βρεττανία

Ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τῶν λατινικῶν στὰ βρεττανικὰ σχολεῖα, ξεκίνησαν συγγραφεῖς, ἠθοποιοὶ καὶ ἱστορικοὶ στὴν Βρεττανία.Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐκστρατείας εἶναι ἡ ἱστορικός, συγγραφεὺς καὶ παρουσιάστρια ἱστορικῶν ἐκπομπῶν, Μπέτανυ Χιούγκς.
Συμφώνως μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Sunday Times, τὴν ἔνθερμη ὑποστήριξί τους στὸ ἐγχείρημα ἔχουν ἐκφράσει, μεταξὺ ἄλλων, ὁ δήμαρχος τοῦ Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, ὁ θεατρικὸς συγγραφεὺς Τὸμ Στόπαρντ, ὁ συγγραφεὺς ἀστυνομικῶν μυθιστορημάτων, Κόλιν Ντέξτερ καὶ ἡ ἠθοποιὸς Τζοάνα Λάμλεϋ.
«Ὅλοι τους δηλώνουν εὐεργετημένοι ἀπὸ τὴν ἐκμάθησι κλασσικῶν γλωσσῶν στὸ σχολεῖο», ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα τῆς βρεττανικῆς ἐφημερίδος.
«Μὲ ἔκαναν αὐτὸ ποὺ εἶμαι», δηλώνει ὁ Μπόρις Τζόνσον.
«Ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα πράγματα ποὺ μοῦ συνέβησαν εἶναι ὅτι ὑποχρεώθηκα νὰ κάνω λατινικὰ ἀπὸ 11 χρόνων καὶ ἀρχαῖα λατινικὰ ἀπὸ 12», λέει ὁ Κόλιν Ντέξτερ. Ὁ ἴδιος ἐδίδαξε ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ πρὶν γίνη ἐπιτυχημένος συγγραφεύς.
Ἡ Μπέτανυ Χιούγκς, ἡ ὁποία ἔχει παρουσιάσει στὴν βρεττανικὴ τηλεόρασι ντοκυμαντὲρ γιὰ τὴν ἀρχαία Σπάρτη, τὸν βασιλιᾶ Μίνωα καὶ τὴν Ὡραία Ἑλένη, ἐπισημαίνει ὅτι ὑπάρχει ηὐξημένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς γλῶσσες αὐτές. «Ἡ ταινία 300 γιὰ τὴν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν ἔκανε εἰσπράξεις 72 ἑκατ. δολλαρίων τὸ πρῶτο Σαββατοκύριακο τῆς προβολῆς της. Ἡ σειρὰ λατινικῶν βιβλίων Minimus μὲ ἥρωα ἕναν ποντικό, ἔχει πουλήσει 115.000 ἀντίτυπα. Κάθε ἑβδομάδα λαμβάνω περισσότερα ἀπὸ 150 μηνύματα στὸ ἠλεκτρονικό μου ταχυδρομεῖο ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ μοῦ γράφουν: "Ἀγαποῦσα πάντοτε τὶς κλασσικὲς γλῶσσες. Ποῦ μπορῶ νὰ ἀπευθυνθῶ γιὰ νὰ κάνω μαθήματα;". Ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει πολλὴ ὄρεξη», ἐξηγεῖ.
Βρεττανίδα παρουσιάστρια καὶ ἱστορικὸς δημιούργησε μία εἰδικὴ ἱστοσελίδα στὴν διεύθυνσι www.classicsforall.com.
Τὰ σχολεῖα ποὺ θέλουν νὰ συνεργασθοῦν μὲ καθηγητὲς ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἢ λατινικῶν μποροῦν νὰ ἀναζητήσουν ἐκεῖ τὸ προσωπικὸ ἀλλὰ καὶ κατάλληλα βιβλία. Χορηγοί-λάτρεις τῶν κλασσικῶν σπουδῶν, ἔχουν ἤδη ἐνισχύσει τὴν ἐκστρατεία μὲ 250.000 στερλίνες, ἐνῷ στόχος εἶναι νὰ συγκεντρώνεται τὸ ποσὸ αὐτὸ κάθε χρόνο. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐκστρατείας φιλοδοξοῦν νὰ εἰσαγάγουν τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικὰ στὴν διδακτέα ὕλη 100 δημοσίων σχολείων ἕως τὸ 2020. Αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, σκοπεύουν νὰ συναντηθοῦν μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νὶκ Γκὶμπ προκειμένου νὰ τὸν πείσουν νὰ συμπεριλάβη τὴν διδασκαλία τῶν δύο γλωσσῶν στὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῆς χώρας.
Σήμερα στὴν Βρεττανία, μόνο στὸ 16% τῶν δημοσίων σχολείων διδάσκεται μία ἀπὸ τὶς δύο γλῶσσες.
Στὰ λεγόμενα «ἀνεξάρτητα» σχολεῖα, τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ἀνεβαίνει στὸ 70%. Κάθε χρόνο συνταξιοδοτοῦνται 60 καθηγητὲς κλασσικῶν γλωσσῶν, ἀλλὰ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας προσλαμβάνει μόλις 27· δημιουργεῖται ἕνα κενὸ ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ καλυφθῆ. Παραλλήλως, οἱ γονεῖς, ποὺ ζητοῦν νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιά τους ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἢ λατινικά, αὐξάνονται διαρκῶς. Συμφώνως μὲ ἔρευνα ποὺ ἐπικαλεῖται ἡ Μπέτανυ Χιουγκς, οἱ μαθητὲς ποὺ ἔχουν διδαχθῆ κλασσικὲς γλῶσσες ἀπορροφῶνται πιὸ εὔκολα, στὴν ἐνήλικη ζωή τους, ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας. Ἀμερικανικὴ μελέτη ἔχει δείξει ὅτι οἱ μαθητὲς ποὺ διδάσκονται λατινικὰ παρουσιάζουν καλλίτερες ἐπιδόσεις στὰ ἀγγλικὰ καὶ στὰ μαθηματικά, ἐνῷ μαθαίνουν πιὸ εὔκολα ἄλλες ξένες γλῶσσες.
«Εἶναι τραγωδία, μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, νὰ στεροῦμε ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία», ἀναφέρει στοὺς Sunday Times ἡ Χιούγκς.

Πηγή: http://www.odeg.gr/

4/12/10

Κομματόσιτα, παράσιτα, γυνανδρείκελα

τοῦ Κώστα Ζουράρι

Διαμηνύουν ἀνάστατοι, συνάδελφοι ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, φίλοι καὶ μή:
– Γιατί αὐτοκτονεῖτε ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες, μ’ αὐτὸ τὸ γενοκτονίας Μνημόνιο; Εἴχατε, πέρυσι, στὰ χέρια σας τὸ ἀπόλυτο πυρηνικὸ ὅπλο: τὴν χρεωκοπία! Γιατί δὲν τὸ χρησιμοποιήσατε; Γιατί ἐσεῖς δὲν ἐκβιάσατε τὴν διεθνῆ τοκογλυφία ἀντὶ νὰ σᾶς δέση χειροπόδαρα αὐτή; Οἱ πανάσχετοι κυβερνῆτες σας δὲν ἤξεραν ὅτι οἱ τοκογλυφοτραπεζῖτες ἔτρεμαν, αὐτοί, κι ὄχι ἐσεῖς, γιὰ ἕνα χρεωστάσιο πληρωμῶν τῆς Ἑλλάδος;
Ναί, ἔτσι εἶναι, δηλαδὴ χειρότερα… Τὰ κομματοπαράσιτα τοῦ δικομματισμοῦ, ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, ἐδῶ καὶ ἄειντε ἀπὸ τὴν Μεταπολίτευσι τοῦ ’74, δὲν εἶναι ἁπλῶς πανάσχετα. Εἶναι καὶ ἀνδρείκελα ἀνεπίξεστα. Στὴν δουλοπρέπειά τους καὶ τὴν συνοικιακή τους δειλία… Διότι, τόσο σωτῆρες! Ἔτσι! Ὅσα δισεκατομμύρια ἀπομύζησαν μέχρι τώρα ἀπὸ τὴν φτωχολογιά μας, τὰ δίνουν, ὡς ἀνδράποδα πειθήνια, στοὺς διεθνεῖς τοκογλύφους. Καὶ τὸ χρέος –γιὰ τὰ παιδιά μας– μεγαλώνει μέρα τὴν μέρα.
Γιατί αὐτὰ τὰ παράσιτα-κομματόσιτα τοῦ δικομματισμοῦ δὲν ἔπραξαν τὸ νομισματο-δημοσιονομικῶς αὐτονόητον;
Δῆλα δή:
1ον. Ἀμέσως, δηλαδή, πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια, ὅταν εἶδαν πὼς τὸ κηφηνῶδες μιζαδόρικό τους διώγκωνε τὸν «δανεισμὸ» ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους, ἔπρεπε νὰ δημιουργήσουν ἕνα δικό μας, ἑλληνικὸ «κυριαρχικὸ ταμεῖο» (sovereighn fund). Πῶς; Συνενώνοντας τὸ Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων, τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο (100% ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας) καὶ τὸ ποσοστὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα καὶ τὴν Ἀγροτικὴ Τράπεζα (50 καὶ ἄνω τοῖς ἑκατό). Ἔτσι, ἡ πρὸς τὰ ἐκεῖ φυσικὴ ροὴ τῶν ἀσφαλιστικῶν μας Ταμείων θὰ ἔδινε –ἀσχέτως τῆς ἐπιβαλλομένης «πατάξεως τῆς διαφθορᾶς»– τὰ δισεκατομμύρια, ποὺ μᾶς «δανείζουν» οἱ ξένοι ἐκδοροσφαγεῖς. Οἱ Ἕλληνες θὰ δάνειζαν στὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο, χωρὶς τοκογλυφικὸ ἐπιτόκιο. Ὅπως ἀκριβῶς κάνουν τόσα ἄλλα κυριαρχικὰ καὶ ὄχι ἀνδραποδώδη κράτη στὸν κόσμο. Ναί, Ἑλληνικὸ Ταμεῖο κυριαρχίας (Fond souverain).
2ον. Δήμευσι! Δεκατέσσερα ἢ πόσα δισ. «ληξιπρόθεσμα» χρέη ἀπὸ τὸ ἐγχώριο κεφαλαιοκρατικὸ ἀληταριό; Δήμευσι!
3ον. Κομμισσάριοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, στὶς «ἑλληνικὲς» τραπεζικὲς ληστοσυμμορίες. Στὴν Μέκκα τοῦ καπιταλισμοῦ, ὁ Ὀμπάμα γιατί τόλμησε αὐτὸ ποὺ δὲν τολμᾷ ὁ ἐδῶ «σοσιαλιστής» μας Georgakis; Γιὰ νὰ ὑπάρξη ρευστὸ στὴν ἀγορά;
4ον. Γιατί τὰ ξεφτέρια μας δὲν ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸ ἀνδρείκελο Τρισὲ τῆς ΕΚΤ νὰ ἀγοράζη καὶ νὰ ἐγγυᾶται τὰ ὁμόλογα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἀπ’ εὐθείας κι ὄχι μέσῳ τῶν ἑλληνοξενικῶν «Τραπεζῶν»;
Καὶ κάτι γιὰ τὴν κυβερνῶσα παρασιτικὴ ἀσχετίλα:
1ον. Ἐκεῖνος ὁ φὸν Σάχλας, ὑπουργὸς ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Τεμενάδων, ποὺ ἔγραφε, τότε, πραγματείαν ὑπὲρ τοῦ Ναὶ στὸ σχέδιο Ἀνάν –συνωδὰ τῷ Ναιναίκῳ Georgakis (τότε)– γιατί δὲν πάει νὰ μάθη γράμματα; Ἢ γιὰ βλῆτα, ὡς γνήσιος φὸν βλητομάμας;
2ον. Ὁ ἀνεπιξέστως ἄξεστος ἰχθυέμπορος παριστάνει τὸν ὑπουργὸ γιὰ τὸν «Ἑλληνικὸ Πολιτισμό»!!!
Ἐρώτησις: Ἀπαγορεύεται;
Ἀπάντησις: Βεβαίως ὄχι! Κάθε ἰχθυέμπορος μπορεῖ νὰ γίνεται ὑπουργὸς περὶ τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν. Ὡς ἑξῆς: νὰ ἔχη γράψει τέσσερεις χιλιάδες σελίδες γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ Πολιτισμὸ (ὅσες καὶ τὰ χρόνια του) καὶ νὰ διαβάζη στὸ πρωτότυπο, παρακαλῶ, τὴν Ἰλιάδα, τὸν «Ἀκάθιστο Ὕμνο» καὶ τὴν Ὀδύσσεια τοῦ Καζαντζάκη.
Ἀλλοιῶς, θυρωρὸς στὴν Ἀμερικάνικη Πρεσβεία. Μπρούμυτα!

2/12/10

Τὸ μεγαλύτερο σκάνδαλο τοῦ αἰῶνος

τοῦ Ν.Α.Καλογεροπούλου

Στὶς 29.11.2010, ἡ European League of Geneva ἔστειλε e-mail στοὺς Ἕλληνες βουλευτὲς ὅτι ἡ περίπτωσις τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους ἀποτελεῖ τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 1 σκάνδαλο, γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ γίνη Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ διαπιστωθοῦν οἱ πολιτικὲς εὐθῦνες. Ὁ λαὸς καὶ ἡ Ἱστορία πρέπει νὰ γνωρίζουν γιατί ἡ Ἑλλὰς ὑπέστη αὐτὴν τὴν δευτέρα (μετὰ τὴν Μικρασιατική) ἐθνικὴ καταστροφή.

Τὸ e-mail ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ἀπὸ πηγὲς προσκείμενες στὴν Commission τῆς ΕΕ στὶς Βρυξέλλες, ἦρθαν σὲ γνῶσι μας τὰ κατωτέρω στατιστικὰ στοιχεῖα, ποὺ δείχνουν τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ δημοσίου χρέους.

PRIOR STATISTICAL DATA as of 1951
From 1951 to 1973:
a) Annual average increase of the GNP 6,8%
b) Annual average increase of Private investment 9,9%
c) Annual average inflation 4,5%
Greek Public debt in 1973: was ca 700 million dollars (less than 25% of GNP).
IN DETAIL:
1951 to 1958 a) 6,3%, b) 8,2%, c) 6,9%
1959 to 1966 a) 6,4%, b) 10,7%, c) 2,1%
1967 to 1973 a) 7,6%, b) 10,9%, c) 4,4%
However,
From 1974 to 1980:
Annual average increase of the GNP 3,5%
Annual average increase of Private investment 0,6%
Annual average inflation
(note: The period covers K. Karamanlis’ government)
From 1981 to 1990: Annual average increase of the GNP 1,6%
Annual average increase of Private investment 0.8%
Annual average inflation
(note: the Andreas Papandreou government)
From1991 to 1993. Annual average increase of the GNP 1,22%
Annual average difference of Private investment -5,05%
Annual average inflation
(note: the Mitsotakis ND government)

Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτά, σὲ γενικὲς γραμμές, φαίνεται ὅτι ἠ ελληνικὴ οἰκονομία μέχρι, ὅπως φαίνεται, καὶ τὸ 1973, ἦτο πράγματι πρωτοπόρος σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη, μὲ αὔξησι τοῦ ΑΕΠ ποὺ τὴν ἔφερνε σὲ ἀνάπτυξι δεύτερη χώρα μετὰ τὴν Ἰαπωνία.
Ἀντιθέτως, ἡ παρέκκλισις ἀρχίζει νὰ ἐκδηλώνεται μετὰ τὸ 1974 ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1981, δηλ. τὸ ἔτος τῆς πλήρους ἐντάξεως στὴν ΕΕ (ἢ ΕΟΚ) καὶ μετέπειτα, εἰσέρχεται σὲ ἐπίπεδο ὑψηλοῦ κινδύνου, ποὺ προδικάζει τὴν μετέπειτα ἐξέλιξι ποὺ ἔφθασε στὸ ἀδιέξοδο τοῦ 2010 καὶ στὶς τραγικὰ δυσμενεῖς προβλέψεις γιὰ τὴν περίοδο ποὺ ἀκολουθεῖ. Ἡ παρέκκλισις αὐτή, ἐκτὸς τοῦ ὅτι ὡδήγησε τὸν ἑλληνικὸ λαὸ σὲ τραγικὴ οἰκονομικὴ κατάστασι μὲ πρόβλεψι περαιτέρω ἐπιδεινώσεως, εἶχε καὶ ἔχει σοβαρὲς συνέπειες στὴν ἐν γένει ὑπόστασι τῆς ΕΕ καὶ τῆς Ζώνης τοῦ Εὐρώ.
Γνωρίζετε ὅτι σκοπὸς τῆς EUROPEAN LΕAGUE OF GENEVA εἶναι ἡ προώθησις τῶν ἀρχῶν, πολιτικῶν, πολιτιστικῶν καὶ κοινωνικῶν, τῆς ΕΕ. Οἱ ἀρχὲς αὐτὲς κινδυνεύουν ὅταν τὰ κράτη μέλη δὲν ἐφαρμόζουν τὶς γενικὲς ἀρχὲς τῆς εὐνομίας, οἱ ὁποῖες πάντοτε σὲ μία πολιτισμένη κοινωνία διατηροῦνται μόνον ὅταν ἡ δικαστικὴ ἐξουσία εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ πολιτικὴ καὶ κομματικὴ ἐπιρροὴ καὶ ἐνεργεῖ συμφώνως μὲ τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς Γενικῆς καὶ Εἰδικῆς προλήψεως τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου.
Στὴν προκείμενη περίπτωσι τῆς Ἑλλάδος προκύπτει ὅτι ἡ ἐξέλιξις τῆς οἰκονομίας καί, συνεπῶς, τῆς εὐημερίας τοῦ λαοῦ, ἀπὸ τὴν πρώτη θέσι κατὰ τὴν 20ετία 1953-1973 (ὡς πρὸς τὴν Ἑλλάδα) στὴν σημερινὴ κατάρρευσι, μὲ ἐπίτασι τῆς καταρρεύσεως μετὰ τὸ 1981, ἐνέχει σοβαρώτατες πολιτικὲς εὐθῦνες ἐκ μέρους αὐτῶν ποὺ διαχειρίζονται, ἀπὸ τὸ 1974 μέχρι σήμερα τὶς τύχες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Συμφώνως μὲ τὰ ἀνωτέρω, προκύπτει ἡ ἀνάγκη τῆς συστάσεως ἔντιμης καὶ οὐδέτερης Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ νὰ διαπιστωθῆ:
ΓΙΑΤΙ τὸ χρέος ποὺ μέχρι τὸ 1980 ἦταν κάτω τοῦ 25% τοῦ ΑΕΠ, στὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 ἔφθασε στὸ 90%, ὅταν ἐπὶ πλέον ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία ἐνισχύετο ἀπὸ τὶς εἰσφορὲς τῆς ΕΕ;
ΠΩΣ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΤΟΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΓΙΑ ΤΙ καὶ ΠΟΥ διατέθηκαν καὶ ΓΙΑΤΙ ἀπὸ τὸ 1953 μέχρι τὸ 1973 τὸ χρέος ἦταν μόνο 700 ἑκατ. δολλάρια, ἀλλὰ τὸ ΑΕΠ 7% καὶ οἱ ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις 10% ἐνῷ μετὰ τὸ 1981 τὸ ΑΕΠ κατέπεσε στὸ 1,6% καὶ οἱ ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις στὸ 0,8%;
Εἶναι σαφὲς ὅτι σὲ ἕνα Εὐρωπαϊκὸ καὶ γενικότερα ἀνεπτυγμένο κράτος ὅπως (πρέπει νὰ) εἶναι ἡ Ἑλλάς, ἡ τραγικὴ παρέκκλισις πρέπει νὰ ἐξετασθῆ ἀπὸ τὴν ἀνεξάρτητη Δικαστικὴ Ἐξουσία καὶ οἱ ὑπεύθυνοι νὰ τιμωρηθοῦν ἐφ'ὅσον καὶ κατὰ τὸ μέτρο ποὺ αὐτὸ ἐπιβάλλεται. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ καλὴ τάξις ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίση ἕνα εὐοίωνο μέλλον γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι.
Εἶναι ἐπίσης σαφὲς ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ πρέπει νὰ ἀναληφθῆ ὁμοθύμως μὲ πρωτοβουλία τοῦ σώματος τῶν Ἑλλήνων ἀντιπροσώπων στὸ Κοινοβούλιο.
Ἡ EUROPEAN LEAGUE OF GENEVA θὰ παρακολουθῆ μὲ ἐνδιαφέρον τὶς ἐξελίξεις καὶ θὰ δίδη σὲ αὐτὲς εὐρεῖα δημοσιότητα διεθνῶς.»
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὸν 20ὸν αἰῶνα ἡ Ἑλλὰς ὑπέστη δύο μεγάλες ἐθνικὲς καταστροφὲς οἱ ὁποῖες, καὶ οἱ δύο, ὀφείλονται σὲ ἕνα αἴτιο. Στὴν ἀνικανότητα καὶ διαφθορὰ τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας.
Ἤδη στὸ βιβλίο μου «Ὁ Μαρξιστικὸς Μύθος», τὸ 1984, γράφω (σελ. 37, σημ. 2) «ἡ οἰκονομικὴ καταστροφὴ εἶναι τόσο τελεσίδικη ὅσο καὶ ἡ Μικρασιατικὴ καταστροφή». Καὶ γιὰ μὲν τὴν τελευταία ἐπελήφθη ἡ Νέμεσις.
Ἀλλὰ γιὰ τὴν πρόσφατη, τὴν τραγική, ποὺ καταδικάζει τὶς ἑλληνικὲς γενεὲς στὴν φτώχεια, στὴν διεθνῆ περιφρόνησι καὶ στὴν ἐκμηδένισι μέχρι ἐξευτελισμοῦ τῆς γεωπολιτικῆς σημασίας τῆς χώρας, σὲ τί θὰ ἀπομείνουμε; Στὸ ψεῦδος τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅτι «φταίει ἡ προηγουμένη κυβέρνησις»; Ἢ στὴν παχυδερμικὴ ἀναισθησία τοῦ «δευτέρου τῇ τάξει» ὅτι «τὰ φάγαμε μαζί, σᾶς διωρίζαμε γιὰ χρόνια, τὰ φάγαμε μαζὶ ἀκολουθῶντας πρακτικὴ ἀθλιότητος, ἐξαγορᾶς καὶ διασπαθίσεως δημοσίου χρήματος» καὶ «ζήσανε αὐτοὶ καλὰ καὶ ἐμεῖς χειρότερα».
Ἐκεῖ θὰ μείνη ὁ κύκλος; Ἢ μήπως εἶναι ἄσχετες μὲ αὐτὰ καὶ οἱ ἑξῆς φράσεις τοῦ Κ.Σημίτη: «Ἡ πολιτική μας εἶναι νὰ ἐνισχύσουμε μὲ κάθε τρόπο καὶ μὲ κάθε μέσο τὴν ἀδιαφορία ἀπέναντι στὶς ἐξελίξεις μὲ ἰδεολογικὸ προσανατολισμό, νὰ ἐμποδίσουμε καὶ νὰ ἀποτρέψουμε μὲ κάθε κόστος τὴν προσήλωσι στὴν ἰδέα τοῦ Ἔθνους καὶ στὴν χριστιανικὴ παράδοσι…».
Εἶναι ἢ ὄχι ἀναγκαία ἡ ἐξωκοινοβουλευτικὴ Ἐξεταστικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ ἀδιάβλητους δικαστὲς καὶ ἐμπειρογνώμονες-Ἡρακλεῖς, γιὰ νὰ γίνη ἡ κάθαρσις ἀπὸ τὴν κόπρο τοῦ Αὐγείου;