24/12/10

Ἡ ἐκπομπή μας

Λόγῳ τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ νέα μας ἐκπομπὴ στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ "Kontra Channel", ἡ ὁποία ξεκίνησε τὸ προηγούμενο Σάββατο, δὲν θὰ μεταδοθῆ αὔριο, ἀλλὰ τὸ μεθεπόμενο Σάββατο 1 Ἰανουαρίου 2011, στὶς 7 τὸ βράδυ. Θὰ ἐνημερωθῆτε μὲ νεωτέρα ἀνακοίνωσι γιὰ τὸ θέμα καὶ τοὺς προσκεκλημένους τῆς ἐκπομπῆς.
Σᾶς εὐχόμεθα καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Ἀσφαλιστικὰ μέτρα κατὰ τοῦ ἱστολογίου "Army alert" ἀπὸ τὸν Α/ΓΕΣ

«Μπορεῖ νὰ μὴ συμφωνῶ μ' αὐτὰ ποὺ λές, ἀλλὰ θὰ ὑπερασπισθῶ μέχρι θανάτου τὸ δικαίωμά σου νὰ τὰ λές!»

Δυστυχῶς παρ’ ὅλη τὴν καλή μας διάθεσι νὰ μὴν ὀξύνουμε τὴν ἀντιπαράθεσί μας μὲ τὸν Α/ΓΕΣ, ἀφ' ἑνὸς λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ ὅλη διαδικασία εἶναι σὲ ἐξέλιξι, καὶ ἀφ' ἑτέρου λόγῳ τῶν ἁγίων ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων, ὁ κ. Α/ΓΕΣ, φοβούμενος δὲν γνωρίζω τί, συνεχίζει μὲ τὸν ἴδιο ἀνίερο τρόπο τὶς ἐπιθέσεις του. Μᾶς ἀπειλεῖ ἐλπίζοντας στὸν ἐκφοβισμό μας, ὥστε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ κάμψη τὸ ἠθικό μας.
Ἕλληνες bloggers, ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς, ὡς ἐλεύθερος Ἕλλην. Μετὰ τὴν πρόσφατη ἄδικη περιπέτειά μου, τὴν ὁποία ὅλοι γνωρίζετε, σήμερα τὸ ἀπόγευμα ὑπέστην νέα ἄδικη ἐπίθεσι. Οἱ ἀντίδικοί μου, σύσσωμοι αὐτὴ τὴν φορά, μοῦ κοινοποίησαν αἴτησι ἀσφαλιστικῶν μέτρων, μὲ τὴν ὁποία ζητοῦν ἀπὸ τὴν Δικαιοσύνη τὴν φίμωσι τοῦ armyalert.blogspot.com, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν πλήρη ἀπαγόρευσι τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως, τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως τῶν ἰδεῶν. Ζητοῦν νὰ ἀπαγορευθῆ ἡ ὁποιαδήποτε δημοσίευσις σχετικῶς μὲ τὰ πρόσωπά τους, βυσσοδομοῦν μὲ ἀπύθμενη ἐμπάθεια ἐναντίον μου καὶ ἐπιχειροῦν νὰ μὲ συσχετίσουν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μὲ ἄγνωστα παντελῶς σὲ ἐμένα πρόσωπα.
Οἱ ἀπειλές τους ὅμως οὔτε μᾶς τρομάζουν, καὶ πολὺ περισσότερο δὲν μᾶς τρομοκρατοῦν, ἀπεναντίας μᾶς χαλυβδώνουν. Κυρίως, διότι ξέρω ὅτι ἔχω ὅλους ΕΣΑΣ κοντά μου, καὶ κυρίως τοὺς ἐλευθέρους-σκεπτομένους Ἕλληνες, ποὺ μοῦ συμπαραστάθηκαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ μοῦ συμπαρίστανται.
Σᾶς καλῶ ὅλους ἀπὸ σήμερα καὶ ἕως τὶς 4 Ἰανουαρίου 2011 καὶ ὥρα 10 π.μ. ὁπότε στὸ κτίριο 5 τῆς πρώην Σχολῆς Εὐελπίδων, ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Ὑπηρεσίας, θὰ συζητηθοῦν τὰ ἀσφαλιστικὰ μέτρα, νὰ δώσουμε γιὰ ἄλλη μία φορὰ σύσσωμοι τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Δημοκρατία, γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψεως , τὴν ἐλευθερία τῆς διακινήσεως τῶν ἰδεῶν, τὸ δικαίωμα τῆς κριτικῆς στὴν ἐξουσία, καὶ κυρίως γιὰ τὴν διαφύλαξι καὶ τὴν ὑπεράσπισι τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους σας!

Σπύρος Σταματόπουλος
Διαχειριστὴς army alert