23/2/11

Φθάνει πιά!!!

τῆς κ. Ἀλεξάνδρας Τράγκα

Μὲ ὄχημα τὸ ἀσύλληπτο δημόσιο χρέος καὶ μὲ πρόσχημα τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μία πρωτοφανὴς ἐπίθεσις ἐκτυλίσσεται στὶς κατακτήσεις καὶ στὰ δικαιώματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἀνάδειξις τοῦ διλήμματος «μνημόνιο ἢ πτώχευσις» ὡς μονόδρομος γιὰ τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσεως ἐνισχύεται μὲ κάθε μέσο ἀπὸ τὴν κυβέρνησι προκειμένου νὰ ληφθοῦν ἐπώδυνα μέτρα κατὰ τοῦ Ἕλληνος πολίτου.
Μέτρα, ποὺ συνεπάγονται πρωτόγνωρη λιτότητα γιὰ τὸν ἐργαζόμενο καὶ τὸν συνταξιοῦχο, νέα ἐπίθεσι στὰ ἀσφαλιστικά του δικαιώματα, νέους φόρους, ποὺ στοχεύουν στὴν περαιτέρω λεηλασία τοῦ εἰσοδήματός του, μέτρα ποὺ δὲν ἔχουν τέλος. Μέτρα ποὺ ὑποθηκεύουν τὴν περιουσία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὁδηγοῦν τὴν χώρα στὴν πλήρη ὑποδούλωσί της στὰ παγκόσμια οἰκονομικὰ συμφέροντα, στὸ διεθνὲς πιστωτικὸ σύστημα καὶ στὸν διεθνῆ οἰκονομικὸ ἔλεγχο.
Μέτρα ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἐκχώρησι τῆς λαϊκῆς μας κυριαρχίας καὶ ἐνισχύουν τὶς κατασταλτικὲς δυνάμεις τοῦ ἀστυνομικοῦ κράτους, προκειμένου νὰ ἐπιβάλουν σιδηρᾶ πειθαρχία στὴν τήρησι τῶν κανόνων ποὺ τὸ ΔΝΤ καὶ ἡ τρόϊκα ἐπιβάλλουν.
Καὶ ἀκόμα διογκώνουν τὶς κοινωνικὲς ἀνισότητες καὶ ὑπονομεύουν τὴν συλλογικὴ δρᾶσι, ἀναιροῦν τὴν αὐτονομία καὶ αὐθυπαρξία τοῦ πολίτου καθιστῶντας τον ἕρμαιο τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
Ἡ προσπάθεια ἐξαπατήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὴν καταπάτησι ὅλων τῶν προεκλογικῶν δεσμεύσεων τῆς κυβερνήσεως, ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἀπὸ τὸ περιβόητο «λεφτὰ ὑπάρχουν» στὸν πέλεκυ τῆς χρεωκοπίας καὶ στὴν ὑπογραφὴ τοῦ μνημονίου, συνεχίζεται μὲ τὴν προσπάθεια χειραγωγήσεως τῆς κοινῆς γνώμης μέσα ἀπὸ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς προπαγάνδας. Τὰ ΜΜΕ, ταγμένα στὴν ἐξυπηρέτησι ἰδιοτελῶν οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν συμφερόντων, φιμώνουν κάθε ἀντίθετη ἐλεύθερη φωνή, ἐπιδιώκοντας τὴν πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ ὑποδούλωσι τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ τὴν καθήλωσί τους στὸ περιθώριο τῶν ἐξελίξεων.
Οἱ τακτικὲς τοῦ κοινωνικοῦ αὐτοματισμοῦ, ἡ πολιτικὴ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε», μὲ τὴν στροφὴ τῆς μίας κοινωνικῆς ὁμάδος ἐναντίον τῆς ἄλλης, ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τῆς πολιτικῆς βαρβαρότητος.
Χρεωκοπημένες καὶ προκλητικῶς ἀποῦσες ἀπὸ τὰ δραματικὰ τεκταινόμενα στὸν χῶρο τῆς ἐργασίας, στὸν δημόσιο καὶ ἰδιωτικὸ τομέα, οἱ μεγάλες συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις, ποὺ δὲν μποροῦν ἢ δὲν θέλουν νὰ ἐκφράσουν τὴν ἀγανάκτησι τῶν ἐργαζομένων, νὰ δώσουν δυναμικὴ μὲ πανεθνικὲς κινητοποιήσεις, νὰ βάλουν φραγμὸ στὸ ἀδηφάγο πολιτικὸ σύστημα ποὺ λυμαίνεται τὴν χώρα, μετατρέποντας τὸν Ἕλληνα ἐργαζόμενο σὲ δουλοπάροικο καὶ ὑπόλογο γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι.
Τὰ κοινωνικὰ δικαιώματα ὅμως καὶ οἱ δημοκρατικὲς ἀρχὲς σὲ μία εὐνομούμενη πολιτεία δὲν ἀναιροῦνται ἐξ αἰτίας τῶν οἰκονομικῶν συγκυριῶν.
«Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ μνημονίου ἀποτελεῖ πραξικόπημα», ἐδήλωσε ὁ καθηγητὴς τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, κύριος Κασσιμάτης.
Ἡ παραχώρησις ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως τοῦ δικαιώματος γιὰ ψήφισι νόμων, ποὺ ἀποφασίζει καὶ ἐπιβάλλει ἡ τρόϊκα, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἐξασφάλισι τῶν δανειακῶν ὑποχρεώσεων καὶ ὄχι βεβαίως τὴν σωτηρία τῆς χώρας, ἰσοδυναμεῖ μὲ κατάστασι ἐθνικῆς ὑποδουλώσεως, συνιστᾷ κατάλυσι τοῦ δημοκρατικοῦ μας πολιτεύματος καὶ βιασμὸ τῆς βουλήσεως καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Οἱ ὅροι τῆς μνημονιακῆς συμβάσεως γιὰ παραίτησι, ἀμετακλήτως καὶ ἄνευ ὅρων τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ἐθνική της κυριαρχία, μπαίνουν γιὰ πρώτη φορὰ σὲ σύμβασι δανείου στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἀλλὰ ἂς δοῦμε μερικοὺς ἀπὸ τοὺς ὅρους τοῦ μνημονίου ποὺ ὑπογράφηκαν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι καὶ τὴν τρόϊκα γιὰ νὰ καταλάβουμε καλύτερα γιατί ἡ δανειακὴ αὐτὴ σύμβασις δὲν ψηφίστηκε οὔτε κυρώθηκε ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ Βουλή, ἀφοῦ ἡ νομοθετικὴ καὶ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ἔχει ἐκχωρηθῆ πλήρως στὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ στοὺς διεθνεῖς δανειστές μας:

1)Ἡ Ἑλλάς, μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ μνημονίου, δὲν μπορεῖ νὰ πάρη δάνειο ἀπὸ ἄλλη χώρα, ὅπως π.χ. ἡ Ρωσσία ἢ ἡ Κίνα. Αὐτὸ ἐξηγεῖ τὴν ἀντίδρασι τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως στὴν πρότασι τῆς Ρωσσίας γιὰ δανεισμὸ τῆς χώρας μας μὲ χαμηλὰ ἐπιτόκια.

2)Ὁ δανειστής μας μπορεῖ νὰ μεταβιβάση τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις του γιὰ ἀπαιτήσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα σὲ ὁποιονδήποτε τρίτο. Δηλαδή, μπορεῖ νὰ δανειστήκαμε ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι ἀλλὰ τελικῶς θὰ βρεθοῦμε χρεωμένοι στὴν Τουρκία ἢ στὰ Σκόπια.

3)Ἡ δανειακὴ σύμβασις διέπεται μόνο ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ δίκαιο.

4)Γιὰ νὰ εἶναι νόμιμη, νὰ ἐνεργοποιηθῆ καὶ νὰ ἰσχύση ἡ δανειακὴ σύμβασις δὲν χρειάζεται καμμιὰ ἄλλη πρᾶξις παρὰ μόνον ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, κυρίου Παπακωνσταντίνου.

5)Μόνο τὸ δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τὰ δικαστήρια τῶν δανειστῶν μας μποροῦν νὰ ἀκυρώσουν αὐτὴν τὴν σύμβασι. Κανένα ἑλληνικὸ δικαστήριο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ δικάση τέτοια προσφυγή.

6)Ἐπίσης, ἡ Ἑλλάς παραιτεῖται ἀμετακλήτως καὶ ἄνευ ὅρων ἀπὸ κάθε ἀσυλία, ἡ ὁποία ἀφορᾷ τὰ περιουσιακά της στοιχεῖα. Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ διεκδικήσεις ἀφοροῦν τὸν ὀρυκτὸ πλοῦτο τῆς χώρας καὶ τὰ πετρέλαια.

7)Τέλος, μὲ τὸ μνημόνιο ἀναγνωρίζεται τὸ δικαίωμα στοὺς δανειστές μας νὰ προβοῦν σὲ κατάσχεσι τῆς δημοσίας περιουσίας τῆς Ἑλλάδος, ἀδιακρίτως. Δηλαδὴ πρόκειται γιὰ στοιχεῖα τῆς πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς ὅπως ἡ Ἀκρόπολις, δημόσια κτίρια ὅπως ἡ Βουλή, κοινόχρηστοι χῶροι, δρόμοι, πλατεῖες κ.λπ.

Μὲ ἄλλα λόγια εἴμαστε μία χώρα ὑπὸ κατοχή, ἁλυσοδεμένη μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ μνημονίου.
Εἶναι ἄραγε συμβατοὶ οἱ ὅροι αὐτοὶ μὲ τὴν βασικὴ δημοκρατικὴ ἀρχή, τὴν ἀρχὴ τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας;
Νοεῖται ἐξουσία, σὲ ἕνα ἀνεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, ποὺ νὰ ἀσκῆται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς πρὸς τὴν χώρα παράγοντες, ποὺ νὰ στερῆται ἔστω καὶ τὴν στοιχειώδη δημοκρατικὴ νομιμοποίησι ἀπὸ τὴν λαϊκὴ κυριαρχία;
Προφανῶς ὄχι. Ἡ ὑπερτροφικὴ ἀνάδειξις μίας εἰκονικῆς πραγματικότητος, ποὺ ὠνομάστηκε «σχέδιο διασώσεως τῆς Ἑλλάδος», δὲν ἐξηγεῖ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ἡ κυβέρνησις συνεφώνησε νὰ διέπωνται οἱ δανειακὲς συμβάσεις ἀπὸ τὸ ἐπαχθὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἀγγλικὸ δίκαιο, παραχωρῶντας παραλλήλως τὸ δικαίωμα στοὺς δανειστές μας νὰ διεκδικήσουν τὴν ἑλληνικὴ περιουσία.
Τὸ δημοκρατικό μας σύνταγμα, ἀνέδειξε ὡς πυρῆνα του, τὴν προστασία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ προβλέπει θεσμοὺς ποὺ ἐξασφαλίζουν τὸ κράτος δικαίου καὶ τὸ κράτος προνοίας. Καμμιὰ οἰκονομικὴ κρίσις δὲν δικαιολογεῖ ἐκπτώσεις ἀπὸ τὶς συγκεκριμένες ἀρχὲς καὶ ἀξίες οἱ ὁποῖες ἀπὸ μόνες τους μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν τὸ θεμέλιο γιὰ τὴν σταθερὴ ἀνασυγκρότησι τῆς χώρας ἀλλὰ καὶ τὴν διατήρησι τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς.
Τὸ θεσμικῶς κατοχυρωμένο μοντέλο τοῦ κράτους δικαίου καὶ ὁ σεβασμὸς τῶν ἀτομικῶν καὶ πολιτικῶν δικαιωμάτων γίνονται καὶ πάλι τὸ ζητούμενο ὅταν οἱ ἀνθρώπινες ἀξίες μπαίνουν στὴν ἐλλειμματικὴ ζυγαριὰ τοῦ χρήματος καὶ οἱ πραγματοποιούμενες μεταρρυθμίσεις ἐντάσσονται στὸ πλαίσιο μίας εὐρυτάτης ἰδιωτικοποιήσεως, καταλύοντας κάθε ἔννοια κοινωνικοῦ κράτους.
Μπροστὰ σὲ αὐτὴν τὴν ἀνάγκη ὑποχωροῦν ὅλες οἱ προφάσεις περὶ νομιμότητος, ἀφοῦ ἡ ἐξουσία κρατάει γιὰ τὸν ἑαυτό της τὴν ἑρμηνεία τῆς ἐννοίας τοῦ δικαίου.
Ἡ ἀντιμετώπισις ὅσων ἀντιμάχονται τὸ καθεστὼς ὡς οἰονεὶ παραβατῶν, ἡ ποινικοποίησις τῆς συμμετοχῆς σὲ πολιτικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες, ἡ ἀναγόρευσις κάθε συλλογικῆς δράσεως ὡς νέου κοινωνικοῦ ἐχθροῦ καὶ ἡ συνεχὴς αὐστηροποίησις τῶν ποινῶν, εἶναι τὰ βασικὰ ἐργαλεῖα ἀσκήσεως κατασταλτικῆς πολιτικῆς τοῦ συγχρόνου κράτους.
Ἡ Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου διατυπώνει πρὸς τὴν πολιτεία τὴν ἔντονη ἀνησυχία της γιὰ τὸ ὅτι οἱ ἐξελίξεις στὸ ἐθνικὸ οἰκονομικὸ περιβάλλον ὁδηγοῦν σὲ ὑπαρκτὴ διατάραξι τῶν κοινωνικῶν ἰσορροπιῶν καὶ παραβιάσεις στὰ θέματα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τονίζει τὴν θέσι της, ὅτι δὲν πρέπει νὰ τυγχάνουν περιθωριακῆς ἢ ἀνύπαρκτης προσοχῆς στὶς διαδικασίες ποὺ ἀφοροῦν τὴν στρατηγικὴ ἐξόδου ἀπὸ τὴν κρίσι.
Οἱ πολιτικὲς ἐκεῖνες, μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ἀριθμοὶ εὐημεροῦν ἀλλὰ οἱ πολῖτες χρεωκοποῦν, οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται χάριν τῶν πολιτῶν ἀλλὰ ἐρήμην τους, ἀνήκουν σὲ ἀνεξέλεγκτα συστήματα, ποὺ ὑποτάσσουν τὸ σύνολο καὶ τὰ ἄτομα στὴν ἀδυσώπητη ἐπιδίωξι συμφερόντων, μεταμφιεσμένων μέσα ἀπὸ ἀνίερους μηχανισμοὺς σὲ γενικὴ θέλησι.
Ἡ καταπάτησις λοιπὸν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ κατάλυσις βασικῶν ἀρχῶν τῆς δημοκρατίας, ἡ διαρραγὴ τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ καὶ τὸ πλάτεμα τῆς κοινωνικῆς κολάσεως, ὁ ἄνθρωπος μηχανὴ ποὺ λειτουργεῖ ξέφρενα καὶ ἀφανίζεται στὸ χάος, εἶναι ἡ κληρονομιὰ ποὺ ἀφήσατε στὴν νέα γενιά.
Ὅμως ἡ νέα γενιὰ εἶναι ἐδῶ, μὲ πλήρη γνώση τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς πραγματικότητος, στὸ κίνημα τῆς Ἄμεσης Δημοκρατίας, στὸ κίνημα κατὰ τῆς ἀκριβείας, στὸ κίνημα κατὰ τῶν διοδίων, μαζὶ μὲ τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Κερατέας.
Διότι γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἔκβασις τοῦ ἀγῶνος καὶ ἡ ἔξοδος τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν κρίσι θὰ κριθῆ ἀπ’ τὴν ἀφύπνισι τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως, ἀπ’ τὴν ἀνάκτησι τῆς χαμένης μας ἀξιοπρεπείας καὶ ὑπερηφανείας, ἀπὸ τὴν ἀλληλεγγύη τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἀπόφασί τους νὰ πάρουν τὴν τύχη τῆς χώρας τους στὰ δικά τους χέρια.
Ἡ λαϊκὴ δυσαρέσκεια θὰ βρῆ διέξοδο γιὰ νὰ ἐκφράση τὴν δικαιολογημένη ὀργή της, θὰ βρῆ τὸν δρόμο τῆς ἑνότητος καὶ θὰ ταρακουνήση τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα, ποὺ ὑπερασπίζεται τὰ ληστρικὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων δανειστῶν μας, τὴν ἐπιτήρησι καὶ τὴν κατοχὴ τῆς χώρας μας.

18/2/11

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - Μία ἀπὸ τὶς κορυφαῖες μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαχρονικῶς

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Ζηλανδίας, κ. Ἰωσήφ

Μία ἀπὸ τὶς κορυφαῖες μορφὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαχρονικῶς, ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι καὶ σήμερα, εἶναι χωρὶς ἀμφιβολία ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μωριᾶ, ὅπως τὸν ὠνόμασε ἡ λαϊκὴ φωνή.
Ὅταν ἡ μακαρίτισσα ἡ Σοφία Βέμπω τραγουδοῦσε «Γειὰ καὶ χαρά σας, Μωραΐτες ἀδελφοί, ποὺ ἂν μάνα δὲν σᾶς γέννα, οὔτ' Ἅγια Λαύρα θά ‘χαμε, οὔτε Εἰκοσιένα», λίγο σκανδαλιζόμουνα. Ἀμάν, πιά, πάλι μὲ τοὺς Μωραΐτες! Νισάφι! Μᾶς ἔπρηξαν! Οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες, δηλαδή, δὲν κάναμε τίποτα; Ὁ σκανδαλισμός μου σταμάτησε ὅταν τὸ βλέμμα μου στηλώθηκε στὴν πολυσέβαστη μορφὴ τοῦ Κολοκοτρώνη.
- Μάλιστα εἶπα. Ἂν τό ‘πε γιὰ τὸν Κολοκοτρώνη, τότε δὲν χωράει κουβέντα! Ἔτσι εἶναι! Συμφωνῶ καὶ ἐπαυξάνω!
Ποιός εἶναι, λοιπόν, αὐτὸς ὁ θρύλος, ποὺ ὁ ἐπιβλητικὸς ἀνδριάντας του πάνω στὸ περήφανο ἄλογό του ὑψώνεται μεγαλοπρεπὴς μπροστὰ στὸ κτήριο τῆς Παληᾶς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, μὲ τὸ χέρι νὰ δείχνη δρόμο πορείας στοὺς Ἕλληνες;
Ποιός εἶν' αὐτὸς ὁ ἱερὸς μύθος, ποὺ τ' ὄνομά του ἁγιάζει ἀμέτρητους δρόμους σ' ἑλληνικὲς πόλεις καὶ χωριά, ποὺ ἡ φωτογραφία του στολίζει κάθε Ἐθνικὴ γιορτὴ τῶν Πανελλήνων;
Ποιός εἶν' αὐτός, ποὺ τὰ Τουρκάκια, μέχρι τὰ βάθη τῆς Ἀνατολίας, ἀκούγανε τ' ὄνομά του καὶ πάθαιναν ἀκράτεια ἐντέρου καὶ τσίριζαν σὰν λωλὰ Κολοκοτρώνα!... Κολοκοτρώνα!... κι ἔτρεχαν νὰ κρυφτοῦν;

10/2/11

Ἡ ἀνιστόρητη ἱστορία τοῦ 1821

γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ κ. Ρεπούση, ποὺ προσπαθοῦσε νὰ πείση τὰ ἑλληνόπουλα ὅτι ἡ Τουρκοκρατία ἦταν μία ἰδανικὴ περίοδος γιὰ τοὺς προγόνους μας. Στὴν συνέχεια ἦλθε ἡ τετράτομη ἱστορία τῶν Βαλκανίων, ποὺ χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸν γνωστὸ χρηματιστὴ Τζὼρτζ Σόρος καὶ κινεῖται στὴν ἴδια γραμμὴ ὑπὲρ τῶν Ὀθωμανῶν.
Μετά ἦλθε στὴν ἐπικαιρότητα ἡ ἄποψις ὅτι πρὶν ἀπὸ τὸ 1821 δὲν ὑπῆρχε συγκεκροτημένη ἑλληνικὴ ἐθνικὴ συνείδησις, ἀλλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι Διαφωτισταὶ μᾶς ἔμαθαν νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἰδεολογήματα συγκεντρώνονται σήμερα στὴν νέα τηλεοπτικὴ σειρὰ τοῦ ΣΚΑΪ γιὰ τὸ 1821. Δὲν προσχωρῶ σὲ συνωμοσιολογίες, ἀλλὰ πολλοὶ συμπατριῶτες μας εὐλόγως διερωτῶνται ἂν ὑπάρχη πολιτικὴ σκοπιμότης πίσω ἀπὸ τὴν ἐργώδη αὐτὴ προσπάθεια νὰ ξαναγραφῆ ἢ μᾶλλον νὰ σβησθῆ ὁριστικῶς ἡ Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἀφήνω τὴν ἀπάντησι στὸν κάθε νουνεχῆ ἀναγνώστη καὶ θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἀμιγῶς ἱστορικὴ πλευρὰ τῆς ὑποθέσεως...

Ἐρώτημα πρῶτον: Ἔχει δίκιο ἡ ἄποψις ποὺ προβάλλεται στὴν σειρὰ τοῦ ΣΚΑΪ ὅτι ἡ ἐθνικὴ συνείδησις τῶν Νεοελλήνων διεμορφώθη μόλις λίγα χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸ 1821;
Φυσικὰ ὄχι. Ἑκατοντάδες μαρτυρίες Ἑλλήνων καὶ ξένων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, περισσότερο ἢ λιγώτερο μορφωμένων διαψεύδουν τοὺς συντελεστὲς τῆς σειρᾶς.
Ἑλληνικὸ ἔθνος μὲ συνείδησι ἑνότητος ὑπάρχει ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα. Ἤδη τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ. ὁ Ἡρόδοτος καταγράφει τὰ συνδετικὰ στοιχεῖα ποὺ ἕνωναν τὶς ἑλληνικὲς πόλεις κράτη: Ἡ κοινὴ καταγωγή, ἡ γλῶσσα, ἡ θρησκεία, τὰ ὁμότροπα ἤθη.
Συνεχίζεται αὐτὴ ἡ συνείδησις στὴν ἑλληνιστικὴ καὶ βυζαντινὴ περίοδο, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἀπάντησι τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Νικαίας Ἰωάννου Βατάτζη πρὸς τὸν Πάπα Νικόλαο Θ΄ τὸ 1250: Εἴμαστε τὸ ἀρχαῖο γένος τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἄνθισε ἡ σοφία γιὰ ὅλον τὸν κόσμο.
Συνεχίζεται μὲ τὴν τελευταία ὁμιλία τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ὅταν ὀνομάζη τὴν Κωνσταντινούπολι «ἐλπίδα καὶ χαρὰ πάντων τῶν Ἑλλήνων».
Γύρω στὸ 1700 ὁ φλογερὸς ἱεροκῆρυξ Ἠλίας Μηνιάτης παρακαλεῖ τὴν Παναγία ὡς ἑξῆς: «Ἕως πότε τὸ τρισάθλιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νὰ εὑρίσκεται εἰς τὰ δεσμὰ μίας ἀνυποφέρτου δουλείας;».
Οἱ ὅροι Ρωμηός, Γραικὸς καὶ Ἕλλην χρησιμοποιοῦνται ταυτοχρόνως καὶ μὲ παρεμφερῆ σημασία. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ποίημα τοῦ Ματθαίου Ἐπισκόπου Μυρέων, ὁ ὁποῖος τὸ 1619 θρηνεῖ γιὰ τὴν Ἅλωσι χρησιμοποιῶντας γιὰ τὸ ἔθνος μας καὶ τὰ τρία αὐτὰ ὀνόματα.
Ἀπὸ τὸ 1529 ἕως τὸ 1821 τὸ δημοφιλέστερο ἀνάγνωσμα τοῦ λαοῦ μᾶς ἦταν ἡ «Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου» ποὺ θύμιζε τὴν δόξα τῶν ἀρχαίων προγόνων. Τὸ 1708 ὁ Νικόλαος Μαυροκορδᾶτος στὸ ἔργο του «Φιλοθέου Πάρεργα» γράφει ὅτι εἴμαστε τὸ γένος τῶν «ἄγαν Ἑλλήνων», δηλαδὴ καθαρόαιμοι Ἕλληνες.
Καὶ οἱ καραβοκύρηδες ἐπὶ Τουρκοκρατίας τοποθετοῦσαν στὰ πλοῖα τους ὡς ἀκρόπρωρα τὶς μορφὲς τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Λαός, λοιπόν, καὶ διανοούμενοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ ὅτι ὑπάρχει συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐρώτημα δεύτερον: Περνοῦσαν καλὰ οἱ Ἕλληνες ἐπὶ Τουρκοκρατίας, μὲ δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες, ὅπως ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν ΣΚΑΪ στὶς 25.1.2011;
Ἂς ἀφήσουμε τὶς μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης νὰ ἀπαντήσουν:
Στὰ μέσα τοῦ 17ου αἰῶνος, ὁ Γάλλος Ἰησουΐτης Ρισὰρ καταγράφει τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν ὑπόδουλη Ἑλλάδα: «Νὰ σκεφθῆ κανεὶς ὅτι οὐδέποτε ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Νέρωνος, τοῦ Δομητιανοῦ καὶ τοῦ Διοκλητιανοῦ ἔχει ὑποστῆ ὁ Χριστιανισμὸς διωγμοὺς σκληρότερους ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνατολικὴ Ἐκκλησία...».
Τὸν 17ο αἰῶνα, ὁ Μουσουλμάνος περιηγητὴς Ἐβλιγιὰ Τσελεμπῆ περιγράφει βιαίους ἐξισλαμισμοὺς καὶ παιδομάζωμα στὴν Βέροια, στὴν Ἔδεσα καὶ σὲ ἄλλες πόλεις. Τὸ δημοτικό μας τραγούδι ἔχει καταγράψει τὸν θρῆνο τῶν μανάδων γιὰ τὰ παιδιά τους ὡς ἑξῆς: «Ἀνάθεμά σε Βασιλιᾶ (σ.σ. Σουλτάνε) καὶ τρισανάθεμά σε... νὰ μάσης παιδομάζωμα, νὰ κάνης Γενιτσάρους... πέρσυ πῆραν τὸν γιόκα μου, φέτος τὸν ἀδελφό μου»!
Περὶ τὸ 1760, ὁ Ἰωάννης Πρίγκος ἀπὸ τὸ Πήλιο γράφει: «Τέτοιος βάρβαρος ἄδικος εἶναι ὁ Τοῦρκος».
Στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος, ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καταγράφει 87 ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα μαρτύρια Νεομαρτύρων, δηλαδὴ Χριστιανῶν ποὺ βασανίσθηκαν καὶ θανατώθηκαν λόγῳ τῆς Χριστιανικῆς τους πίστεως.
Ὁ Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, ὑπασπιστὴς τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη, στὰ Ἀπομνημονεύματά του μᾶς δίνει μαρτυρία κρυφοῦ σχολειοῦ ποὺ ὀργάνωναν οἱ ἱερεῖς φοβούμενοι τοὺς Τούρκους.

Ἐρώτημα τρίτον: Οἱ κλέφτες ἦσαν ἐθνικοὶ ἀγωνιστὲς ἢ φυγόδικοι ἐγκληματίες, ὅπως ἀκούσαμε ἀπὸ τὸν ΣΚΑΪ;
Ἂν κάποιος Ἕλληνας ἔβλεπε τὸν Τοῦρκο νὰ βιάζη τὴν ἀδελφή του καὶ ἐπετέθη στὸν βιαστή, τότε ναί, ἴσως κάποιοι ἀπὸ τοὺς κλέφτες τῶν βουνῶν νὰ ἦσαν φυγόδικοι. Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἄδικο δικαστήριο τοῦ κατακτητοῦ. Σημαντικὴ λεπτομέρεια, ἡ ὁποία ἀπεσιωπήθη. Ὅσο δὲ γιὰ τὴν συνείδησι τῶν ἴδιων τῶν κλεφτῶν, τὴν ἐξηγεῖ ὁ Θ. Κολοκοτρώνης, ὁ ὁποῖος ἀνδρώθηκε μέσα στὴν κλεφτουριά. Λέγει, λοιπόν, στὸν Ἄγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ὅτι οἱ κλέφτες καὶ οἱ ἁρματολοὶ στὰ βουνὰ εἶναι ἡ φρουρὰ τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἡ ὁποία συνεχίζει ἀκόμη νὰ πολεμᾷ.

Ἐρώτημα τέταρτον: Ἦσαν μόνο οἰκονομικὰ τὰ αἴτια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως;
Αὐτὴν τὴν μονομερῆ ἑρμηνεία τὴν καθιέρωσαν κάποτε οἱ Ἕλληνες μαρξιστές, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι τὴν ἀπέσυραν στὸ συνέδριο τοῦ Κέντρου Μαρξιστικῶν Ἐρευνῶν τὸ 1981. Ὅμως ἀξία ἔχει ἡ ἄποψις τῶν ἴδιων τῶν ἀγωνιστῶν: Μάχου ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, διεκήρυξε ὁ Ἀλ. Ὑψηλάντης τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1821. Ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὸν Λεωνίδα, ἔγραφε ἡ προκήρυξις τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, ποὺ ἐδημοσιεύθη σὲ ἰταλικὴ ἐφημερίδα τῆς Τεργέστης.
Αὐτὰ πρὸς τὸ παρόν.

Πηγή: Ἐφημερὶς «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

7/2/11

Οἱ προοπτικὲς τοῦ 21ου αἰῶνος καὶ οἱ ἐξελίξεις στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο

Παρακολουθῆστε τὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπή μας τῆς 22ας Ἰανουαρίου 2011, μὲ θέμα «Οἱ προοπτικὲς τοῦ 21ου αἰῶνος καὶ οἱ ἐξελίξεις στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο» καὶ προσκεκλημένο τὸν καθηγητὴ τῆς κοινωνιολογίας κο Ἠλία Φιλιππίδη.


5/2/11

Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου 2011 - Ὅλοι μαζὶ στὴν μεγάλη συγκέντρωσι κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου!

Ἡ καταιγίδα ἔρχεται...Ξεκίνησε μὲ τὴν
  • ὑποχρεωτικὴ ἐπιβολὴ τοῦ ΑΜΚΑ (πολῖτες ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ πάρουν τὸν ΑΜΚΑ στεροῦνται ἤδη κάθε ἰατροφαρμακευτικῆς καλύψεως καὶ περιθάλψεως) καὶ τὴν
  • ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου σὲ Ἀστυνομικοὺς (ἀπετάχθησαν ἤδη 5 ἀστυνομικοὶ ποὺ γιὰ λόγους συνειδήσεως ἀρνήθηκαν νὰ τὴν παραλάβουν)

Ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2011 τίθεται σὲ λειτουργία ἡ «φορο-κάρτα» ποὺ θὰ καταγράφη ΟΛΕΣ μας τὶς συναλλαγές!


ΦΘΑΝΕΙ!
ΩΣ ΕΔΩ!


Τὴν Κυριακὴ 6 Φεβρουαρίου 2011, 12 μ.μ. μπροστὰ στὴν Βουλὴ

λέμε ΟΧΙ στὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου

Οἱ «διευκολύνσεις» καὶ τὰ κοινωνικο-οἰκονομικὰ «ὀφέλη», τὰ ὁποῖα κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς κυβερνήσεως θὰ προκύψουν ἀπὸ τὴν «ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησι» καὶ τὴν «κάρτα τοῦ πολίτου», δὲν εἶναι παρὰ τὰ φθηνὰ ἀνταλλάγματα μίας δικτατορίας ποὺ θέλει τὴν συναίνεσί μας στὴν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας , τοῦ αὐτεξουσίου καὶ φυσικὰ τῆς ψυχῆς μας.
Ὑποθήκευσαν κάθε τι ποὺ ὑπάρχει πάνω καὶ κάτω ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς πατρίδος μας, καὶ μᾶς ζητοῦν ἀπὸ ἀνθρώπινα πρόσωπα πλασμένα κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνουμε τὰ ταυτοποιημένα «δίποδα» τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τους σταύλου.

Γεννηθήκαμε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ καὶ εὐγνωμονοῦμε γι’ αὐτὸ τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ Μάρτυρες προγόνους μας.

Δικαιούμαστε νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε ὡς ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ πολίτες -καὶ ὄχι ὡς «ραγιάδες»- σὲ μία ΕΛΕΥΘΕΡΗ καὶ Ὀρθόδοξη Δημοκρατικὴ χώρα ὅπως εἶναι ἡ πατρίδα μας.Τὴν ἐρχομένη Κυριακή,
οἱ ἐκ τῶν ἀρίστων της Bilderberg
καὶ τῆς κάθε κρυφῆς ἢ φανερῆς «λέσχης»
θὰ διαπιστώσουν ὅτι

ἡ «Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως»
καὶ οἱ Ἕλληνες Youtubers
ποὺ διοργανώνουν τὸ Συλλαλητήριο εἶναι
ΟΛΟΙ οἱ Ἕλληνες πολῖτες
Ποὺ θὰ ποῦν μπροστὰ στὴν Βουλὴ
ἕνα βροντερὸ ΟΧΙ
στὶς μεταμφιεσμένες, ἐθνοκτόνες παγίδες
τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων».


Θὰ ποῦν ἕνα βροντερὸ ΟΧΙ στὴν πρόθεσι τῆς κυβερνήσεως νὰ μᾶς μεταμορφώση σὲ «χρήσιμα ταυτοποιημένα ὑποζύγια» μὲ μία μίζερη καὶ ἀπολύτως ἐλεγχομένη καὶ θνησιγενῆ ἐπιβίωσι.

Ὅλοι ἑνωμένοι καὶ ἀποφασισμένοι θὰ διαδηλώσουμε εἰρηνικῶς, ἐναντίον τῆς «ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως», τῆς «κάρτας τοῦ πολίτου» καὶ κάθε ἄλλης πλαστικῆς χειροπέδης ποὺ θέλουν νὰ μᾶς περάσουν στὰ χέρια καὶ στὴν ψυχή.

Οἱ διαβεβαιώσεις τοῦ κ.Ραγκούση ὅτι θὰ προστατευθοῦν τὰ προσωπικὰ δεδομένα ἔχουν γιὰ μᾶς τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἀξία μὲ τὶς δεκάδες ἄλλες διαβεβαιώσεις ποὺ ἔχουμε ἀκούσει κατὰ καιρούς.
Ἂν σκεφτοῦμε τί πάθαμε ὅταν πιστέψαμε στὴν διαβεβαίωσι τοῦ Πρωθυπουργοῦ πὼς «λεφτὰ ὑπάρχουν», τότε ἀνατριχιάζουμε καὶ μόνο στὴν σκέψι τί πραγματικὰ ἐννοεῖ ὅταν μᾶς ...
διαβεβαιώνει ὅτι θὰ προστατευθοῦν τὰ προσωπικά μας δεδομένα..

Τὰ ἴδια εἶχε δηλώσει καὶ ὁ Γερμανὸς ὁμόλογός του, ὅταν μπροστὰ στὶς κάμερες τῆς Ντόϋτσε Βέλλε, ἐρασιτέχνες ἐξεφτέλισαν διεθνῶς τὰ μέτρα προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῆς ἀντίστοιχης Γερμανικῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου.

Ἂν ἐσεῖς κ. Ραγκούση ἀνακαλύψατε ἕνα τόσο ἀσφαλὲς σύστημα ποὺ ὅπως λέτε εἶναι ἀπαραβίαστο καὶ ἀπαραχάρακτο τότε νὰ τὸ πουλήσετε ὅσο-ὅσο στὴν Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Ἀσφαλείας τῆς Ἀμερικῆς (NSA) διότι ὅπως δήλωσε πρόσφατα ἡ ἐκπρόσωπός της Debora Plunkett
«Στὰ δίκτυα τῶν Η/Υ δὲν ὑφίσταται ἡ ἔννοια «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» πλέον. Οὔτε κἂν στὸ δικό μας σύστημα!!!».Θὰ δεχθῆς νὰ γίνης ἕνα BARCODE;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ ἐλέγχουν τὴν ζωή σου;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ σοῦ πάρουν τὸ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ καὶ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σου;ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ καὶ ΥΠΟΓΡΑΦΩ:
ONOMA
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Στέλνουμε συμπληρωμένο τὸ ἔντυπο αὐτὸ ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσι


Τ.Θ. 78081, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ. 17301
ἢ ὑπογράφουμε ἠλεκτρονικῶς στὴν διεύθυνσι
http://www.orthros.org/Greek/Eidiseis/E_Arnoumai2.php

Πληροφορίες γιὰ πούλμαν
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 6940925308, ΑΛΕΞ/ΛΕΩΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ: 6944396117, ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 6940921033, ΗΛΕΙΑΣ: 6942831378

Δῆτε τὴν ἐκστρατεία ἐνημερώσεως τῶν Ἑλλήνων youtubers κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EyEzQ0iJtOU

ΚΥΡΙΑΚΗ 6/2/2011
Δίνουμε ΟΛΟΙ μαζικὰ τὸ ΠΑΡΟΝ!

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΙΣΤΟΛΟΓΟΙ

Ἡ στημένη κατάληψις τῆς Νομικῆς - Λαθροσυριζαῖοι, ὄργανα τῆς Νέας Τάξεως καὶ τῶν Ἀμερικανῶν

Ἂς μιλήσουμε ἐπὶ τέλους ξεκάθαρα καὶ ἂς σταματήσουμε νὰ ἐξωραΐζουμε τὴν εἰκόνα τῆς Ἀριστερᾶς στὴν Ἑλλάδα. Θὰ μιλήσουμε μὲ στοιχεῖα ποὺ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση.
Ἂς δοῦμε ὅμως πρῶτα τὰ γεγονότα, ἕνα πρὸς ἕνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Ἀπὸ τὴν Κρήτη ἐπιβιβάσθηκαν οἱ λαθρομετανάστες μὲ τὴν συνοδεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σὲ καράβι, μὲ λίστα ὀνομάτων τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ πληρωμένα εἰσιτήρια!!! Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκδόθηκαν τὰ ὑποχρεωτικῶς διὰ νόμου ὀνομαστικὰ ἀκτοπλοϊκὰ εἰσιτήρια, σὲ ἐπιβάτες παρανόμους ΧΩΡΙΣ χαρτιά;
2. Ἔφθασαν στὸν Πειραιᾶ τὰ ξημερώματα τῆς Κυριακῆς 23/01 ὅπου τοὺς ὑπεδέχθη μὲ συνθήματα ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ λοιποὶ ἀριστεριστές. Κατευθύνθηκαν ὀργανωμένα πρὸς τὴν Νομική, συνοδείᾳ μελῶν τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου καὶ τῆς νεολαίας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.
3. Παρεβίασαν τὶς πόρτες τῆς Νομικῆς καὶ εἰσέβαλαν στὸ ὑπὸ ἀνακαίνισιν κτίριο.
4. Ὁ Πρύτανις τῆς Νομικῆς κ. Πελεγρίνης καθὼς καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Νομικῆς κ. Φορτσάκης ἐγνώριζαν ἀπὸ τὸ Σάββατο 22/01 γιὰ τὴν ἐπικείμενη κατάληψι καὶ τὴν ἄφιξι τῶν λαθρομεταναστῶν στὸν Πειραιᾶ ἀπὸ τὴν Κρήτη, καὶ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ἐγκαίρως τόσο ἡ ἀστυνομία ὅσο καὶ τὸ ὑπουργεῖο παιδείας, ἀλλὰ κανεὶς δὲν κινητοποιήθηκε ὥστε νὰ τὸ ἀποτρέψη!!! (ΓΙΑΤΙ;;;)
5. Σύμφωνα μὲ καταγγελία τῆς παρατάξεως τῆς ΔΑΠ στὴν πρωϊνὴ ἐκπομπὴ τοῦ Παπαδάκη (ἡ φοιτητικὴ παράταξις τοῦ ΚΚΕ δὲν τὸ διέψευσε), καὶ σύμφωνα μὲ Δελτίο Τύπου τῆς ΠΑΣΠ, ἔγινε πλαστογράφησις τῆς ἀποφάσεως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φοιτητῶν Νομικῆς ἀπὸ τοὺς Συριζαίους φοιτητές!!! Μιλᾶμε λοιπὸν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἤδη κατάφωρη παραβίασι τῶν νόμων μὲ τὴν διακίνησι λαθρομεταναστῶν, καὶ γιὰ πλαστογραφία!
«Τονίζουμε κατηγορηματικῶς ὅτι τὸ καινοφανὲς «ἐπιχείρημα» ποὺ ἐπεστράτευσε ὁ ΣΥΡΙΖΑ σὲ ἀνακοίνωσί του, ὅτι δῆθεν τὸ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Φοιτητῶν Νομικῆς ἐνέκρινε τὴν κατάληψι τῶν μεταναστῶν ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς γελοιότητος, καθὼς στὴν ἀπόφασι τοῦ Συλλόγου προστέθηκε μία παράγραφος πραξικοπηματικὰ ἀπὸ τὴν φοιτητικὴ παράταξι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κειμένου(!), ἐνδεικτικὴ τῆς ἀντιδημοκρατικῆς συμπεριφορᾶς τους.»
http://www.pasplaw.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=344:2011-01-25-13-43-13&catid=37:newsflash&Itemid=58
6. Τὴν Νομικὴ φρουροῦσαν ἄτομα τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου καὶ ἀριστεριστές, δηλαδὴ οἱ μπράβοι τῶν λαθρομεταναστῶν.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα στοιχεῖα καθίσταται ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ ὅλη ἐπιχείρησις ἦταν πλήρως ὑποκινουμένη καὶ καθοδηγουμένη ἀπὸ ΣΥΡΙΖΑ, ΜΚΟ καὶ ἀντιεξουσιαστές.
Ἡ «Καθημερινή», σὲ δημοσίευμα τῆς (27/01) ἀναφέρει: «Πηγὲς τοῦ ἀρχηγείου τῆς Ἀστυνομίας ὑποστηρίζουν, ἐξ ἄλλου, ὅτι τοὺς ἀλλοδαποὺς συνώδευαν ὁμάδες ἀντιεξουσιαστῶν καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑπῆρχε φόβος ὅτι παρέμβασις τῆς Ἀστυνομίας ἐνδεχομένως νὰ πυροδοτοῦσε κύκλο ἐπεισοδίων. Τὸ ἐνδεχόμενο μάλιστα τῆς ἀπὸ κοινοῦ δράσεως ἀντιεξουσιαστῶν καὶ μεταναστῶν, κυρίως ἀπὸ τὶς χῶρες τοῦ Μαγκρὲμπ (Ἀργερία, Μαρόκο), φέρεται νὰ προβληματίζη ἔντονα τὶς διωκτικὲς ἀρχὲς τῆς χώρας.»
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_27/01/2011_4303057/01
Ὁ Αἰγύπτιος Ἀμπντοὺλ Χατζῆ, ποὺ ἐμφανίζεται στὰ τηλεπαράθυρα ΜΟΝΟ σὰν «πρόεδρος τοῦ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» εἶναι μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ!
Ὁ Μᾶρκος Χατζησάββας ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν ἐκπομπὴ τῆς Στεφανίδου «Ἀξίζει νὰ τὸ Ζῆς» ΜΟΝΟ σὰν «ἐκπρόσωπος ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ καὶ ἀλληλεγγύης» εἶναι μέλος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ! Μάλιστα εἶπε ὅτι ἦταν μία ὀργανωμένη κίνησις καὶ τὸ ΦΟΡΟΥΜ συνέβαλε μαζὶ μὲ «ἄλλους ἀλληλεγγύους» στὴν ὀργάνωσι καὶ τὴν μετακίνησί τους ἀπὸ 5 διαφορετικὲς πόλεις στὴν Ἀθήνα!
Στὸ βίντεο http://www.youtube.com/user/apergiapeinas300#p/a/u/2/OVM1vMfgM5o (02:15) φαίνεται νὰ βγαίνη χέρι-χέρι μὲ τοὺς λαθρομετανάστες ἀπὸ τὸ πλοῖο!!!

Οἱ βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλαβάνος καὶ Δρίτσας ἀνέλαβαν τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς εἰσαγγελεῖς ὡς ἐκπρόσωποι τῶν λαθρομεταναστῶν.

Ἐπίσης στὴν ὅλη ἐπιχείρησι συμμετέσχε καὶ ἡ γνωστὴ ἀνθέλλην δικηγόρος Κούρτοβικ, ἡ κατ’ ἐπανάληψιν συνήγορος-προστάτις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν τρομοκρατῶν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἡ κυβέρνησις τοῦ ΠΑΣΟΚ σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς ἀναρχικούς, ἔστησαν τὴν ὅλη ἐπιχείρησι ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ὅτι ἡ Ἑλλὰς δίδει 55,7 ἑκ. εὐρὼ ἐπιδότησι στὶς χῶρες προελεύσεως τῶν λαθρομεταναστῶν γιὰ νὰ παραμένουν καὶ νὰ ἐργάζωνται ἐκεῖ (δήλωσις βουλευτοῦ τοῦ ΛΑΟΣ Ἀϊβαλιώτη στὸ ΜΕGA) ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀνεργία ποὺ καλπάζει στὸ 15%. Ἡ συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, πέρα ἀπὸ τὶς δημοτικὲς ἐκλογές, δὲν εἶναι κάτι πρωτόγνωρο καὶ στὸν παρακρατικὸ χῶρο τῶν κουκουλοφόρων, ἐφ’ ὅσον γιοὶ βουλευτῶν καὶ τῶν δύο κομμάτων, τοῦ Νιώτη τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ Κουράκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχουν συλληφθῆ μὲ μολότωφ καὶ τσεκούρια http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/5595 http://www.youtube.com/watch?v=VbhFbR7aDTw
Τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς κυβέρνησις ὤφειλε νὰ συλλάβη τοὺς δολοφόνους τῆς Μαρφίν, ἀλλὰ δὲν ἄγγιξε τὰ δικά τους παιδιὰ μὲ ἐντολὲς ἄνωθεν, ἀφοῦ οἱ κουκουλοφόροι ἐνορχηστρώνονται ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Σημειωτέον, ἡ διακίνησις λαθρομεταναστῶν συνιστᾷ κακουργηματικὴ πρᾶξι καὶ ἡ κυβέρνησις ὤφειλε νὰ συλλάβη ὄχι μόνο τοὺς λαθρομετανάστες ἀλλὰ καὶ ΟΛΟΥΣ τοὺς καθοδηγητές-διακινητές! Ἀντ’ αὐτοῦ καὶ σύμφωνα μὲ ἔγγραφο βόμβα ποὺ κατέθεσε ἡ Ν.Δ. στὶς 28/01, ὁ Ἀχμὲντ Μοαβία (Ahmed Moawia), συντονιστὴς τοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ» ταξίδεψε στὶς Βρυξέλλες γιὰ 4 ἡμέρες μὲ ΟΛΑ τὰ ἔξοδα πληρωμένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν-Ραγκούση!!!

Ναί, καλὰ ἀκούσατε! Ὁ κ. Ραγκούσης, ποὺ σήμερα διαμηνύει ὅτι «Δὲν θὰ γίνη καμμία μαζικὴ νομιμοποίησις» χρηματοδοτεῖ ἐρήμην του ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸν μπροστάρη γιὰ τὴν νομιμοποίησι ὅλων τῶν λαθρομεταναστῶν!
Ὅπως γίνεται γνωστὸ ἀπὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Δημοκρατία», οἱ διοργανωτὲς τῆς καταλήψεως εἶχαν χορηγὸ τὸ ἑλληνικὸ Δημόσιο, καθὼς ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου εἶναι καὶ χρηματοδότης τῆς ὀργανώσεως, ποὺ ἐσχεδίασε καὶ ἐξετέλεσε τὴν ὅλη ἐπιχείρησι. Τὸ Ἑλληνικὸ Φόρουμ Μεταναστῶν εἰσπράττει –μέσω τοῦ Ὑπουργείου Ἀπασχολήσεως– μεγάλα ποσὰ δημοσίου χρήματος ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινωνικὸ Ταμεῖο.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἐν γένει ἡ Ἀριστερὰ μαζὶ μὲ τὶς ἐπιδοτούμενες Μ.Κ.Ο. (http://gr.altermedia.info/?p=590) ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβία τὴν προώθησι τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῶν ὑπερατλαντικῶν σχεδίων γιὰ μετάλλαξι τῆς Εὐρώπης σὲ πολυπολιτισμικὸ μόρφωμα. Διαβάστε τὶς δηλώσεις ποὺ κατὰ καιροὺς δημοσιεύθηκαν σὲ ἐφημερίδες τοῦ ἡμερησίου τύπου, ἀλλὰ ἀπεσιωπήθησαν ἀπὸ τὸ δημοσιογραφικὸ κατεστημένο τῶν ΜΜΕ. Ἰδοὺ ὅλα τὰ στοιχεῖα:
ΒΗΜΑ 7/11/200
«Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὶς μετακινήσεις τοῦ πληθυσμοῦ, ποὺ συνεπάγεται ἡ παγκοσμιοποίησις γιὰ νὰ διεγείρουν τὸν φόβο καὶ τὸ μῖσος. Εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ ἀγωνισθοῦμε κατὰ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς ξενοφοβίας». Ποιανοῦ δηλώσεις εἶναι αὐτές; Τῆς κας Παπαρήγα, τοῦ κ. Ἀλαβάνου ἢ τοῦ κ. Τσίπρα; Εἶναι τοῦ κ. Τόνυ Μπλέρ, πρωθυπουργοῦ τῆς καπιταλιστικῆς Ἀγγλίας καὶ δεξιοῦ χεριοῦ τῶν Ἀμερικανῶν! Πλήρης ἐναρμόνισις μὲ τὸ ἰδεολογικὸ ὕφος τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἀριστερᾶς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 23/04/2000
Διαβάστε δηλώσεις:
« Ἔννοιες ὅπως ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ ἡ ἐθνικὴ ταυτότης ἐξακολουθοῦν νὰ δεσπόζουν στὸ παγκόσμιο πολιτικὸ σκηνικό. Παρ’ ὅλα αὐτά, τὰ πιὸ ἐπιτυχημένα μοντέλα κρατῶν θὰ εἶναι οἱ δημοκρατίες ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὶς δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἀντὶ νὰ τὶς ἀπορρίπτουν. Θὰ ἐμφανισθοῦν περισσότερα τέτοια κράτη σὲ ἐκεῖνες τὶς περιοχὲς τῆς γῆς ποὺ ἔχουν ἀναπτύξει τοὺς καταλλήλους μηχανισμοὺς γιὰ τὴν δημιουργία πιὸ ἀνοικτῶν κοινωνιῶν καὶ συνόρων, τὴν προστασία τῶν μειονοτήτων, τὴν προώθησθι τῶν διμερῶν συνεργασιῶν καὶ τὴν ἐμπέδωσι τῆς ἀρχῆς ποὺ ὑπαγορεύει ὅτι οἱ γλωσσικὲς καὶ οἱ πολιτισμικὲς διαφορὲς στοὺς κόλπους τοῦ ἰδίου τοῦ κράτους μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν πηγὴ δυνάμεως καὶ πλούτου.
Οἱ ΗΠΑ ἔχουν ἰδιαίτερη ὑποχρέωσι νὰ προωθήσουν αὐτὰ τὰ ἰδεώδη. Ἡ χώρα μας εἶναι ἡ κοιτίδα τους καὶ συγχρόνως αὐτὴ ποὺ ἐκμεταλλεύεται σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τὸ δυναμικὸ καὶ τὶς ἰδέες τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ δυναμικό, θὰ προσφέρη λύσεις κάθε φορὰ ποὺ οἱ δυνάμεις, οἱ ὁποῖες διεκδικοῦν τὴν αὐτοδιάθεσι θὰ συγκρούονται μὲ τὶς δυνάμεις ποὺ ἐπικαλοῦνται τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία. Οἱ ΗΠΑ, διευκολύνοντας τὴν καλύτερη ἔνταξι τῶν μειονοτήτων στὸ πλαίσιο ἑνὸς εὐρυτέρου κράτους καὶ τὴν μεταξύ τους συνεργασία μὲ βᾶσι τὶς ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας, προωθοῦν ταυτόχρονα τὶς δικές τους ἀξίες καὶ τὰ συμφέροντά τους».

Ποιανοῦ δηλώσεις εἶναι αὐτές; Τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Στρόουμπ Τάλμποτ σὲ ἄρθρο του στὴν «Βoston Globe» ποὺ ἀναδημοσίευσε ἡ Ἐλευθεροτυπία στὶς 23 Ἀπριλίου 2000. Δηλαδή, ἡ πολιτικὴ τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως προωθεῖται ξεκάθαρα ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὰ φερέφωνά της ΟΗΕ, Παγκόσμια Κεντρικὴ Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΟΑΣΕ, Ε.Κ.Τ., ΝΑΤΟ, Ε.Ε, καὶ μὲ τὴν ὁποία τὰ κόμματα τῆς κοινοβουλευτικῆς καὶ ἐξωκοινοβουλευτικῆς Ἀριστερᾶς, στὴν Ἑλλάδα ἐναρμονίζονται πλήρως.
Καὶ γιὰ νὰ μὴ ξεχνιώμαστε...

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Ποιοί πρωτοστάτησαν στὸ δικαίωμα ψήφου τῶν λαθρομεταναστῶν; Μὰ φυσικὰ τὰ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καὶ ἰδίως ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀπὸ ποῦ ὅμως ἦλθε ἡ ἀπόφασις αὐτή; Μὰ φυσικὰ ἀπὸ τὴν Ε.Ε., φερέφωνο τῶν ΗΠΑ (ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν). Συγκεκριμένα, τὸ 2006, ἡ Ἐπιτροπὴ Πολιτικῶν Δικαιωμάτων τῆς Ε.Ε. υἱοθέτησε ἔκθεσι ποὺ προβλέπει διὰ νόμου χορήγησι ἰθαγενείας στὰ παιδιὰ τῶν μεταναστῶν καὶ δικαίωμα ψήφου (δημοσιεύθηκε στὴν Καθημερινὴ 4/6/2006 καὶ Ναυτεμπορικὴ 13/6/2006). Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς νομοσχέδιο κατ’ ἐντολὴν τῆς παγκοσμιοποιήσεως ὑπέβαλε ὁ Ραγκούσης.
Ἄρα ποιά κόμματα υἱοθετοῦν ἀσμένως τὶς νόρμες τῆς Ε.Ε. καὶ τῶν ΗΠΑ; Μὰ φυσικὰ τὰ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς, ὁ δούρειος Ἵππος τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Τὰ ἀριστερὰ κόμματα καὶ πρώτη ἡ κα Παπαρήγα ἔσπευσε νὰ υἱοθετήση τὶς νόρμες τῆς Ε.Ε. μὲ δηλώσεις της στὶς 28/12/2009, ζητῶντας ψῆφο γιὰ ὅλους χωρὶς ὅρους καὶ καταγγέλλοντας τοὺς διαφωνοῦντες ὡς ρατσιστές. Τί ὑποκρισία Θεέ μου! Ἀπὸ τὴν μία στὶς εὐρωεκλογὲς νὰ φωνάζη ὄχι στὸν εὐρωμονόδρομο, ἔξω ἀπὸ τὴν Ε.Ε. καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ υἱοθετῆ τὶς νόρμες τῆς Ε.Ε. (βλ. http://infognomonpolitics.blogspot.com/2010/01/h_4340.html)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ἂς μιλήσουμε ξεκάθαρα. Δυστυχῶς δὲν εἶναι μόνο τὰ δύο μεγάλα κόμματα ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν παγκοσμιοποίησι, ἀλλὰ καὶ ἡ δυναμική, τρομοκρατικὴ Ἀριστερά, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβία τὴν προώθησι τῆς παγκοσμιοποιήσεως μὲ θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέσα, καταπατῶντας κάθε ἔννοια δικαίου, καὶ φυσικὰ τὸ ἴδιο τὸ Σύνταγμα, ποὺ ποτὲ δὲν πίστεψε, ὡς μὴ ἀστικὸ κόμμα.
Ἡ κατάληψις τῆς Νομικῆς ἀλλὰ καὶ ἄλλων Πανεπιστημίων (Πολυτεχνεῖο, Πανεπιστήμιο Πατρῶν κ.ἄ.) ἀπὸ τοὺς παρακρατικοὺς μπράβους τῆς ἀριστερᾶς μὲ προκάλυμμα μεταναστευτικῆς θολοκουλτούρας, προκαλεῖ τὸ κοινὸ περὶ δικαίου αἴσθημα, προκαλεῖ τὴν ἴδια τὴν κοινωνία μὲ ἀνεξέλεγκτες καὶ ἀπρόβλεπτες καταστάσεις ποὺ τὸ κυβερνῶν κόμμα δὲν θέλει νὰ ἐλέγξη, διότι κράτος καὶ παρακράτος εἶναι παραδεδομένο σὲ ἐξωθεσμικὰ κέντρα. Ἑτοιμάζονται κοινωνικὲς ἐκρήξεις στὰ πλαίσια τῆς ἐπελαυνούσης παγκοσμιοποιήσεως (Τυνησία, Αἴγυπτος) ποὺ θὰ ναρκοθετήσουν τὴν ἐθνική μας κυριαρχία. Ἡ κατάληψις τῆς Νομικῆς ἀπὸ καθοδηγουμένους λαθρομετανάστες εἶναι ἡ κορυφὴ τοῦ παγόβουνου γιὰ νὰ ἀσκηθῆ πίεσις στὴν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος, γιὰ τὴν προώθησι τῶν ἀμερικανικῶν σχεδίων.
Οἱ λαθρομετανάστες μᾶς ἀπειλοῦν ὅτι θὰ τερματίσουν τὴν ζωή τους, καὶ «διεκδικοῦν» ὄχι μόνο τὰ δικαιώματά τους (ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ;) καὶ τὴν νομιμοποίησί τους ἄνευ ὅρων (!), ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν ΕΛΛΑΔΑ (!!!), δασκαλεμένοι καλὰ ἀπὸ τὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. Στρόουμπ Τάλμποτ μέσῳ τῶν Μ.Κ.Ο. καὶ Συριζοαριστεριστῶν.
Σᾶς ἀποκαλύπτουμε τὸ στημένο σκηνικὸ γιὰ νὰ μὴ τρέφετε φροῦδες ἐλπίδες γιὰ τὸ κομματικὸ κατεστημένο ποὺ ὁδηγεῖ τὴν πατρίδα μας στὴν ἐθνικὴ ἀποδόμησι καὶ στὴν φαλκίδευσι τῶν ἐθνικῶν μας κυριαρχικῶν δικαιωμάτων.

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΛΟΓΟΙ
http://akommatistoi-istologoi.blogspot.com/2011/01/th.html