2/12/11

Συζήτησις ἀκυρώσεως μαζικῆς αὐτομάτου χορηγήσεως ἰθαγενείας καὶ συμμετοχῆς ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς Ἐκλογές

Πρὸς ἀπογοήτευσι διαβόλων & τριβόλων, συζητεῖται τελικῶς στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) τὴν Παρασκευὴ 02.12.2011 στὶς 09.30 ἡ Αἴτησις Ἀκυρώσεως γιὰ τὴν συνταγματικότητα τῆς μαζικῆς αὐτομάτου χορηγήσεως ἰθαγενείας σὲ ἀλλοδαποὺς μὲ μόνο οὐσιαστικὸ κριτήριο τὴν γέννησί τους στὴν Ἑλλάδα ἢ τὴν φοίτησί τους ἐπὶ 6 τάξεις σὲ Ἑλληνικὸ σχολεῖο, καθὼς καὶ γιὰ τὴν συνταγματικότητα συμμετοχῆς ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς Ἐκλογὲς μετὰ τὴν παραπεμπτικὴ ἀπόφασι 350/2011 τοῦ Δ' Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, ποὺ εἶχε κρίνει, ὅτι ὁ Ν. 3838/2010 ποὺ εἰσήγαγε τὶς ἀνωτέρω ρυθμίσεις παραβιάζει 9 ἄρθρα τοῦ Συντάγματος (http://syntagmagr.blogspot.com/2011/04/3502011-03062011-07062011-10042011.html).
Γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν πολιτῶν στὸ ΣτΕ ἀπαιτεῖται ταυτότητα.
Συζητᾶμε τὴν ὑπ' ἀριθμὸν 19 ὑπόθεσι ἀμέσως μετὰ τὶς Αἰτήσεις Ἀκυρώσεως γιὰ τὸ χαράτσι τῆς ΔΕΗ, ἐνῷ ὑπάρχει καὶ σχετικὴ σελίδα συμπαραστάσεως στὸ facebook: http://facebook.com/event.php?eid=188090691237762  
Διαβάστε τί προηγήθηκε: http://syntagmagr.blogspot.com/2011/05/02122011.html

Τί διακυβεύεται στὴν ὑπόθεσι καὶ γιατί μειοψηφίες προσπαθοῦν νὰ τρομοκρατήσουν τὴν κρίσι τῶν δικαστῶν;

- Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἰθαγένεια:
Ἀποδείχτηκε, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὸ πιὸ χαλαρὸ καθεστὼς ἀπονομῆς ἰθαγενείας παγκοσμίως.
Οἱ ἀντίδικοι δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν καμμία χώρα, ὅπου ἡ ἰθαγένεια ἀπονέμεται αὐτομάτως μὲ τὴν γέννησι ἢ μὲ 6 ἔτη φοιτήσεως σὲ σχολεῖο, χωρὶς ἐπιπρόσθετες προϋποθέσεις, χωρὶς ἀμφιβολίες νομιμότητος καὶ χωρὶς ὅρους ἀμοιβαιότητος.

-Ὅσον ἀφορᾶ τὴ συμμετοχὴ ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς Ἐκλογές:
Ἔχει κριθῆ ἀντισυνταγματικὴ σὲ Αὐστρία, Γαλλία, Γερμανία & Ἰταλία!
Οἱ ἀντίδικοι δὲν μποροῦσαν νὰ βροῦν καμμία χώρα, ὅπου δικαστήρια τὴν ἔκριναν συνταγματική.

Αὐτὴν τὴν στιγμή, αὐτὸ ποὺ διακυβεύεται, εἶναι ἐὰν ἡ Ἑλλάς, ὄχι μόνο οἰκονομικῶς ἀλλὰ καὶ θεσμικῶς, θὰ παραμείνη στὸν ἀνεπτυγμένο πρῶτο κόσμο, ἢ θὰ λειτουργῆ πλέον σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ὡς χώρα τοῦ τρίτου κόσμου, ὅπου μειοψηφίες θὰ ἐπιβάλλουν μὲ τὴν δύναμι τοῦ χρήματος, τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν κυβερνήσεων τὴν ἀντίθετη ἄποψί τους στὴν θέλησι καὶ ἐπιθυμία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὴ ὑπολογίζοντας οὔτε Σύνταγμα, οὔτε νόμους, οὔτε ἤθη, οὔτε ἔθιμα.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ; ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1/12/11

Ἐπεισόδιο στὴν ΣΣΕ: Ἀπάντησις ἀπὸ τὸν γυιό, ἀδελφό, θεῖο

Ἐδῶ καὶ πέντε ἡμέρες παρακολουθῶ τὰ ἀναγραφόμενα σὲ διάφορες ἐφημερίδες καὶ ἱστοσελίδες, σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, ποὺ ἔφερε στὴ δημοσιότητα τὸ «Κυριακάτικο Βῆμα» τῆς 27/11/11, μὲ τὴν περισσὴ δημοκρατική του εὐαισθησία.
Δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὸ ἐπεισόδιο, ποὺ ἔλαβε χώρα στὶς 17/11/11 καθ’ ὅσον μὲ ἐντολὴ τοῦ κ. ΥΕΘΑ ἔχουν κινητοποιηθεῖ οἱ θεσμικὲς διαδικασίες γιὰ τὸν πειθαρχικό του ἔλεγχο. Οὔτε εἶναι τῆς παρούσης νὰ ἀναλύσω γιατί δέχεται ἐπίθεση ἡ οἰκογένειά μου, ὁ πατέρας μου, ὁ ἀδελφός μου καὶ τὰ δύο μου ἀνίψια. Ὁ κόσμος ἔχει καταλάβει τί πραγματικὰ συμβαίνει καὶ τὰ ἑκατοντάδες τηλεφωνήματα συμπαράστασης, ὅπως καὶ τὰ εὐνοϊκὰ σχόλια τῆς πλειοψηφίας ἀγνώστων σὲ μένα συμπατριωτῶν μας, ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ λαὸς πλέον δὲν πέφτει θύμα παραπληροφόρησης.
Ἐπειδὴ ὅμως κάποια βδελυρὰ δημοσιεύματα εἶδαν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας ἀποφάσισα νὰ πῶ μερικὰ πράγματα γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας.