10/10/10

Στὸ πλευρὸ τοῦ ἀγωνιστοῦ δικηγόρου

Συνεχίζεται ὁ ἀγώνας τοῦ μαχίμου δικηγόρου Ἰ. Ἀνδριοπούλου. Γιὰ τὴν Τρίτη 12.10.2010 προσδιορίστηκαν οἱ συζητήσεις στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας σχετικὰ μὲ τὴν Αἴτησι Ἀκυρώσεως κατὰ τῆς μαζικῆς ἀποδόσεως ἰθαγενείας καὶ ψήφου ἀλλοδαπῶν στὶς δημοτικὲς ἐκλογές.

Ἐνημερώνω τοὺς φίλους του ἱστολογίου, ὅτι ἔγινε δεκτὴ ἡ Αἴτησις Προτιμήσεως Ἡμερομηνίας Συζητήσεως http://syntagmagr.blogspot.com/2010/08/blog-post_11.html τῆς Αἰτήσεως Ἀκυρώσεως κατὰ μαζικῆς ἀποδόσεως ἰθαγενείας καὶ ψήφου ἀλλοδαπῶν στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς http://syntagmagr.blogspot.com/2010/08/blog-post.html καὶ ὅτι αὐτὴ προσδιορίστηκε γιὰ τὴν
Τρίτη 12 Ὀκτωβρίου 2010 καὶ ὥρα 09:30 στὴν Ἑπταμελῆ Σύνθεσι, λόγῳ σπουδαιότητος, τοῦ Δ' Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Ἰωάννης Ἀνδριόπουλος
Πηγή: http://syntagmagr.blogspot.com/2010/09/12102010.html