13/1/11

Διόδια καὶ ΚΚΕ

τοῦ Παναγιώτη Τραϊανοῦ

Τὸ αὐθεντικὸ κίνημα κατὰ τῶν ΔΙΟΔΙΩΝ κινδυνεύει.
Ἑτοιμάζουν ἕνα σταλινικὸ ΠΑΜΕ γιὰ νὰ τὸ καπελώσουν.

Εἶναι πλέον βέβαιον ὅτι τὸ κίνημα τῶν διοδίων ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐνοχλῆ τοὺς «ἄνωθεν» καὶ ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶναι ὅτι ἀναγκάζονται ἐσπευσμένως νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ μεγάλα «μέσα». Εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀμολήσουν, ἐναντίον τοῦ κόσμου ποὺ ἀντιδρᾷ, τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα «σκυλιὰ» ποὺ διαθέτουν. Τοὺς γνωστοὺς ΚΚΕδες… Τὰ γνωστὰ παρασιτικά, ἀνεπάγγελτα, ἄεργα καὶ προβοκατόρικα κομμούνια… Τοὺς ἐπαγγελματίες χαφιέδες τοῦ παρακράτους καὶ τῆς Νέας Τάξεως. Μέχρι τώρα πίστευαν ὅτι τὸ κίνημα θὰ «ξεφουσκώση» καὶ δὲν τὸ ἀντιμετώπιζαν μὲ ἰδιαιτέρα σοβαρότητα. Αὐτὸ ὅμως δὲν συνέβη καὶ τώρα ἀναγκάζονται ν’ ἀλλάξουν τὴν συμπεριφορά τους. Λείπουν σοβαρὰ χρήματα ἀπὸ τὸ ταμεῖο τοῦ Μπόμπολα καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ τὸ ἐπιτρέψη νὰ συνεχίση νὰ συμβαίνη. Λείπουν χρήματα ἀπὸ τὸν Μπόμπολα καὶ ὅταν λείπουν χρήματα ἀπὸ αὐτὸν λείπουν καὶ ἀπὸ τὴν Goldman Sachs.
Αὐτό, τὸ ὁποῖο πρωτίστως πρέπει νὰ γνωρίζη ὁ ἀναγνώστης, εἶναι ὅτι τὸ πρόβλημα τῶν διοδίων εἶναι ἐξόχως σοβαρό. Τὰ ληστρικὰ διόδια τῶν δρόμων δὲν εἶναι ἑλληνικὸ φαινόμενο. Οἱ ὁδικὲς ἀρτηρίες εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀποδοτικὰ Μega-κεφάλαια τῆς Νέας Τάξεως. Αὐτά, τὰ ὁποῖα συμβαίνουν ἐδῶ, συμβαίνουν κι ἀλλοῦ. Συμβαίνουν ὄχι μόνον στὶς «Μπανανίες», ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ ἰσχυρὲς χῶρες… Ἀκόμα καὶ στὸ ἰμπεριαλιστικὸ Τέξας, οἱ κάτοικοι ἀντιδροῦν στοὺς «ληστὲς» τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν. Γιατί; Διότι παντοῦ ὑπάρχει τὸ ἴδιο πρόβλημα. Διότι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι τῶν ἰδίων τραπεζῶν βρίσκονται πίσω ἀπὸ ὅλα τὰ διόδια αὐτοῦ τοῦ Πλανήτη.
Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπὸν ὅτι κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θέλει νὰ χαθῆ ὁ ἔλεγχος τῆς καταστάσεως. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θέλει ν’ ἀνοίξη μία ἀνεξέλεγκτη «τρύπα» στὸν παγκόσμιο ληστρικὸ μηχανισμό τους. Ἂν οἱ Ἕλληνες ἀντισταθοῦν καὶ κερδίσουν «μάχες» ἐναντίον τους, εἶναι βέβαιον ὅτι τὰ κέρδη αὐτῶν τῶν μαχῶν θὰ μεταφερθοῦν καὶ στὸ ἐξωτερικὸ …καὶ αὐτὸ τοὺς τρομοκρατεῖ. Ἂν οἱ Ἕλληνες ἀνοίξουν μία «τρύπα» στὴν Ἑλλάδα, κανένας δὲν γνωρίζει τὴν ἐξέλιξί της.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ νόμος δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίση σ’ αὐτοὺς τοὺς κλέφτες τὰ συμφέροντά τους, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ χρησιμοποιήσουν ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν… Ὅλα τὰ μέσα …καὶ ἄρα καὶ τὴν προβοκάτσια. Τὸ παιχνίδι τῆς προβοκάτσιας ἔχει ξεκινήσει καὶ ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ φαίνεται πρὸς τὰ ποῦ θὰ πάη. Οἱ φασίστες τοῦ Μπόμπολα καὶ τοῦ ΔΝΤ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐμφανίσουν τοὺς ἀντιδρῶντες πολίτες σὰν «κομμούνια». «Κομμούνια», ποὺ στὴν «πραγματικότητα» δὲν ἀντιδροῦν ἐξ αἰτίας τῶν «εὐτελῶν» διοδίων, ἀλλὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ διόδια, γιὰ ν' ἀπειλήσουν τὴν «ἀκριβὴ» Δημοκρατία …Ἡ παλιὰ δοκιμασμένη «συνταγὴ» τῶν φασιστών, ποὺ «λατρεύουν» τὴν Δημοκρατία.
Θὰ προσπαθήσουν, δηλαδή, νὰ ἐμφανίσουν τὴν ἀντίδρασι τῶν πολιτῶν σὰν μία κρυπτοκομμουνιστικὴ ἀποσταθεροποιητικὴ προσπάθεια, τὴν ὁποία κάθε δημοκράτης πολίτης θὰ πρέπη νὰ βλέπη μὲ ἐχθρικότητα. Μπομπολαῖοι καὶ πολῖτες θὰ πρέπη νὰ προστατεύσουν τὴν Δημοκρατία καὶ ἄρα θὰ πρέπη νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὸ πιὸ ἁπλό. Θὰ πρέπη νὰ ξεκινήσουν νὰ πληρώνουν τὰ διόδια μὲ τὸ πάθος ἑνὸς δημοκράτη, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται μὲ ὅλα τὰ μέσα τὴν Δημοκρατία. Θὰ πρέπη νὰ βλέπουν μὲ καχυποψία καὶ μῖσος ὅποιον ἀρνεῖται νὰ πληρώση τὰ «διόδια» τῆς Δημοκρατίας. Θὰ ἐμφανίσουν δηλαδὴ τὰ διόδια σὰν ἕνα ἄτυπο «τέλος» τῆς δημοκρατικῆς μας λειτουργίας.
Ἤδη τὸ παιχνίδι ἔχει ξεκινήσει μὲ τὸν γνωστὸ καὶ πάγιο τρόπο τῶν φασιστῶν. Ἔχουν ἐπιστρατεύσει ὅλους τους μηχανισμούς, τοὺς ὁποίους ἐλέγχει στὴν Ἑλλάδα τὸ ΔΝΤ… Ὅλους τους γνωστοὺς φασίστες, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὡδήγησαν στὸ σφαγεῖο τοῦ Μπόμπολα καὶ τῶν ἀφεντικῶν του. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ τὰ διόδια τὰ ὑπερασπίζονται ὁ ἴδιοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν τὴν εἴσοδό μας στοὺς μηχανισμοὺς τοῦ ΔΝΤ. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἐπεστράτευσαν τὸν γνωστὸ Ἄδωνι νὰ καταγγέλλη τοὺς ἀντιδρῶντες σὰν κομμούνια… Τὸν φασίστα Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει γιὰ ἄχρηστους καὶ νομίζει ὅτι μᾶς «ταΐζει» ἀπὸ τὴν τσέπη του… Τὸν «ἐκλεκτὸ» Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος μᾶς κάνει χάρι, ποὺ εἰσπράττει τὰ «ψίχουλα» τῆς βουλευτικῆς ἀποζημιώσεως… Τὸν ἄθλιο Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον φανατικοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ ΔΝΤ… Τὸν πομπώδη Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος στὴν πραγματικότητα εἶναι ἕνας κακομοίρης Σπύρος. Αὐτὸς ὁ Τσιριδόσπυρος μόνον «κουκούλα» ποὺ δὲν ἔβαλε, γιὰ νὰ δείχνη μὲ τὸ δάχτυλο τοὺς «κρυπτοκομμουνιστές»… Ὁ ὑστερικὸς ὑπερασπιστὴς τοῦ Μπόμπολα, ὁ ὁποῖος ξεχνάει νὰ μᾶς πῆ ὅτι ἀπὸ τὸν ἴδιο Μπόμπολα πληρώνεται καὶ ἡ γυναίκα του.
Ἔτσι ξεκινᾶνε ὅλα τὰ παιχνίδια τοῦ συστήματος, ποὺ στόχο ἔχουν νὰ «καπελώσουν» τὸν κόσμο. Ἁπλᾶ πράγματα καὶ χιλιοπαιγμένα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο κάποτε ἡ ἐθνικὴ ἀντίστασις μετετράπη σὲ κομμουνιστικὴ «φάρσα». Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο —πρὶν μερικὰ χρόνια— μετετράπη ἡ παλλαϊκὴ ἀντιπολεμικὴ ἀντίδρασις τῶν Ἑλλήνων στὸν πόλεμο τῆς Σερβίας σὲ μία κομμουνιστικὴ ἀντίδρασι «δωματίου». Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σήμερα ἡ ἐργατικὴ ἀντίδρασις μετατρέπεται καθημερινῶς στοὺς δρόμους σὲ μεροκάματο τοῦ κομμουνιστικοῦ ΠΑΜΕ. «Στημένες» παραστάσεις εἶναι ὅλες αὐτές. Τὸ φασιστικὸ σύστημα, ποὺ μᾶς «ματώνει», «βαπτίζει» αὐθαιρέτως τοὺς ἀντιδρῶντες πολῖτες σὰν κομμουνιστές. Τί κι ἂν αὐτοὶ δὲν τὸ ἀποδέχονται!!! Κανένα πρόβλημα… «Κρυποκομμουνιστὲς εἶναι».
Ὅπως κάποτε οἱ δωσίλογοι ἀποκαλοῦσαν τοὺς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἀντεστάθησαν στοὺς Ναζί, κομμουνιστές, ἔτσι καὶ οἱ σημερινοὶ ΔΝΤκοὶ χαφιέδες θὰ ἀποκαλοῦν τοὺς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονται, κομμουνιστές. Ἔτσι πάντα ξεκινάει τὸ παιχνίδι. Πάντα οἱ φασίστες ἐνεργοῦν πρῶτοι, γιὰ νὰ «προστατεύσουν» τὴν Δημοκρατία ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές. Ἐνεργοῦν πιὸ γρήγορα ἀπὸ κάθε δημοκράτη, γιὰ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν σὲ κανέναν ἀπρόβλεπτο παράγοντα νὰ μπῆ στὸ «παιχνίδι». Κατόπιν ἀκολουθεῖ τὸ ΚΚΕ στὴν γνωστὴ παράστασι… Στὴν γνωστὴ παράστασι συγκρούσεως. Ὅλοι οἱ φασίστες ὑπερασπιστὲς τῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν λαϊκῶν συμφερόντων καὶ ὁ κόσμος στὴν ἄκρη νὰ παρακολουθῆ, χωρὶς νὰ μπορῆ ν’ ἀντιδράση. Νὰ παρακολουθῆ αὐτά, τὰ ὁποῖα γίνονται ἀπὸ τοὺς φασίστες γι’ αὐτὸν …χωρὶς αὐτόν. Θὰ μαλώνη ἡ Κανέλλη μὲ τὸν Σπυράδωνι γιὰ τὴν «ἰδιοκτησία» τῶν «ζωντανῶν».
Αὐτὸ θὰ γίνη στὸ τέλος, διότι αὐτὸ προβλέπει ὁ σχεδιασμὸς τῶν φασιστῶν… Τῶν φασιστῶν ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, οἱ ὁποῖοι στὴν πραγματικότητα εἶναι συνέταιροι μεταξύ τους. Ἀπὸ τὰ ἴδια Goldman-ταμεῖα ταΐζεται τόσο ἡ «κόκκινη» Κανέλλη ὅσο καὶ ὁ «μαῦρος» Ἄδωνις. Ἁπλῶς παίζουν διαφορετικοὺς ρόλους στὴν ἴδια παράστασι. Αὐτὲς τὶς «προκὰτ» καταγγελίες τῶν φασιστῶν Γεωργιάδηδων θὰ πάρη τὸ ΚΚΕ καὶ θὰ προσπαθήση νὰ μπῆ «μπροστάρης» στὴν ἀντίδρασι. Ἂν τὸ καταφέρη, θὰ μπῆ τέλος στὸ κίνημα τῶν Διοδίων. Θὰ μποῦν οἱ ψωριάρηδες τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος ἐπὶ κεφαλῆς μίας λαϊκῆς ἀντιδράσεως καὶ θὰ τὴν «καπελώσουν». Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, ποὺ οἱ ἐργαζόμενοι δὲν ἀντιδροῦν στὰ σημερινὰ ἀπάνθρωπα μέτρα τῆς κυβερνήσεως, δὲν θ’ ἀντιδροῦν καὶ στὰ διόδια. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, ποὺ οἱ ἐργαζόμενοι δὲν βγαίνουν στοὺς δρόμους νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις τους, δὲν θὰ βγαίνουν νὰ ὑποστηρίξουν καὶ τὸ κίνημα τῶν διοδίων. Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιο. Νὰ ἀμολήσουν τὰ «σκυλιὰ» τοῦ Περισσοῦ στὶς ἐθνικὲς ὁδοὺς καὶ οἱ πολῖτες νὰ ξαναμποῦν στὰ σπίτια τους.
Ἤδη ἄρχισε νὰ «ξετυλίγεται» ὁ σχεδιασμὸς τοῦ «καπελλώματος». Στὸ κίνημα τῶν χιλιάδων ἀνωνύμων πολιτῶν, οἱ προβοκάτορες καὶ τὸ παρακράτος ἔβαλαν τὸν πρῶτο «ἐπώνυμο». Τὸν πρῶτο «ἐπώνυμο», ὁ ὁποῖος εἶναι κατὰ σύμπτωσιν ΚΚΕς. Εἶναι προφανὲς ὅτι προσπαθοῦν νὰ «κατασκευάσουν» ἕναν νέο «Μπούτα» τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν. Τὸν «κατασκευάζουν» μὲ τὸν γνωστὸ προβοκατόρικο τρόπο τοῦ ΚΚΕ… Ὅ,τι ἔκανε πάντα τὸ ΚΚΕ μὲ τοὺς χαφιέδες του… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐκλεκτοὶ τῆς ἀσφαλείας καὶ σπιούνευαν τὸν κόσμο… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι δῆθεν συνελαμβάνοντο δημοσίως καὶ πήγαιναν στὴν ἀσφάλεια γιὰ νὰ παίξουν πρέφα… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι δῆθεν ἐβασανίζοντο στὰ κρατητήρια καὶ ὡς διὰ μαγείας ὑπέφεραν μόνον ἀπὸ χοληστερίνη… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι δῆθεν ἐφυλακίζοντο καὶ ἐπήγαιναν στὴν φυλακὴ γιὰ «ὑπηρεσία» θαλαμοφύλακα, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ φασίστες νὰ ἐλέγχουν τὴν κοινωνία.
Αὐτὸ μεθοδεύουν τώρα μὲ τὸν Γκλέτσο. Θὰ ὀργανώσουν «στημένες» καὶ δημόσιες συλλήψεις του, μὲ στόχο τὴν «ἡρωοποίησί» του. Θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ τὸν «ἡρωοποιήσουν», ὥστε νὰ μπορέση νὰ μπῆ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κινήματος… Νὰ μπορέση νὰ «καπελλώση» τοὺς χιλιάδες ἀνωνύμους πολῖτες, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τὴν «γενναιότητα» τοῦ Γκλέτσου ν’ ἀντισταθοῦν μὲ τὸ κόστος μίας συλλήψεως. Μὲ τὴν δημοσιότητα ποὺ θὰ τοῦ δώσουν τὰ χαφιεδοκάναλα τοῦ ἰδίου τοῦ Μπόμπολα, φιλοδοξοῦν νὰ δημιουργήσουν μόνοι τους τὴν μελλοντικὴ «ἡγεσία» τοῦ σημερινοῦ ἀκεφάλου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπικινδύνου λαϊκοῦ κινήματος… Τὰ γνωστὰ «σάπια» τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν γνωστῶν-ἀγνώστων.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο φιλοδοξοῦν νὰ «κατασκευάσουν» ἕνα ΠΑΜΕΟ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσι τοῦ ΠΑΜΕ. Ἕνα ΠΑ.Μ. Ἐθνικῶν Ὁδῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς νέου «Μπούτα»… Ἕναν «Μπούτα», τὸν ὁποῖο θὰ τὸν ἐλέγχη ἡ Παπαρήγα καὶ θὰ τὸν χρησιμοποιῆ, γιὰ νὰ ἐξυπηρετῆ τοὺς Μπομπολαίους καὶ τὴν διαπλοκή… Ἕναν «Μπούτα», ποὺ ὁ Μπόμπολας θὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ τοῦ λέη πότε θ’ ἀνοίγη μὲ τὴν «βία» τὰ διόδια… Ἕναν «Μπούτα», τὸν ὁποῖο θὰ τὸν «δανείζη» τὸ ΚΚΕ σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο μεγαλοεργολάβο. Ἔχει ἀνάγκη τὸ ΚΚΕ νὰ τὸν «δανείζη», διότι ἔχει ἀνάγκη τὴν ἀντιπαροχὴ αὐτοῦ του δανεισμοῦ… Μόνον ἔτσι δὲν θὰ ἐλεγχθοῦν ποτὲ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Περισσοῦ.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, βγάζοντας τὸ ὠργανωμένο καὶ παρακρατικὸ ΚΚΕ στοὺς δρόμους, θὰ κάνουν τὰ πράγματα ἐπικίνδυνα γιὰ τοὺς ἁπλοὺς πολῖτες. Γιατί; Διότι μὲ τὴν βιαιότητά του καὶ τὴν συνεργασία του μὲ τὸ παρακράτος, θ’ ἀλλάξη τὰ δεδομένα τῆς ἀντιδράσεως. Οἱ φασίστες θὰ προσπαθήσουν μὲ τὶς πράξεις τους ν’ ἀφαιρέσουν τὴν νομιμότητα ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ διαμαρτύρεται. Θὰ προσπαθήσουν, μέσῳ «λαθῶν», νὰ μετακινήσουν τὴν νομιμότητα πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Μπόμπολα. Πῶς θὰ γίνη αὐτό; Μὲ τὸν ἑξῆς ἁπλὸ καὶ προβοκατόρικο τρόπο. Σήμερα ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος δὲν πληρώνει διόδια, εἶναι ἀσφαλής, ὅταν περιορίζεται μόνον σ’ αὐτὴν τὴν ἄρνησι καὶ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο. Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητεῖ τὴν νομιμότητα τῆς ἐπιλογῆς του, θὰ πρέπη νὰ τὸν πάη στὰ δικαστήρια καὶ ἐκεῖ ν’ ἀποδείξη αὐτό, τὸ ὁποῖο θεωρεῖ «παρανομία».
Αὐτὸ θ’ ἀλλάξη, διότι αὐτὸ δὲν συμφέρει τὸν Μπόμπολα. Δὲν τὸν συμφέρει νὰ κρίνεται στὰ δικαστήρια ἡ νομιμότης τῶν διοδίων ἢ τὸ ὕψος τοῦ ἀντιτίμου τους. Τὸν συμφέρει νὰ κρίνεται ἕνα θεμελιῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα -ὅπως εἶναι αὐτὸ τῆς ἰδιοκτησίας- καὶ αὐτὸς νὰ παρουσιάζεται σὰν θύμα. Ἁπλὰ πράγματα. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ σηκώνης ἁπλῶς μία μπάρα, τὴν ὁποία θεωρεῖς παράνομη καὶ στὴν οὐσία μὲ τὴν πρᾶξι σου «ζητᾶς» νὰ κριθῆ ἡ νομιμότης της στὰ δικαστήρια καὶ εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ παρανομῆς προκαταβολικῶς ὁ ἴδιος, καταστρέφοντας μία ξένη μπάρα, ἀσχέτως ἂν αὐτὴ εἶναι νόμιμη ἢ παράνομη. Ὅποιος παρανομεῖ, χάνει τὸ δίκιο του.
Αὐτὴν τὴν θυματοποίησι θὰ ἐπιχειρήση νὰ προσφέρη τὸ ΚΚΕ στὸν Μπόμπολα… Τὸ ΚΚΕ μὲ τὶς προκὰτ βίαιες, «γενναῖες», ἀλλὰ «λανθασμένες» ἐπιλογές. Ὅταν ὑπάρχη φθορὰ ξένης περιουσίας, ἀλλάζει ριζικῶς ἡ κατάστασις. Ἡ παρανομία μετακινεῖται στὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ τὸ χειρότερο εἶναι πὼς εἶναι εὔκολο ν’ ἀποδειχθῆ. Σ’ αὐτὸ τὸ παιχνίδι φθορᾶς τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν διοδίων θὰ προσπαθήση τὸ ΚΚΕ νὰ παρασύρη τὸν κόσμο. Ἤδη τὸ ξεκίνησε ὁ Γκλέτσος, ἀνοίγοντας νέο «κεφάλαιο» στὴν ὑπόθεσι. Χιλιάδες κόσμος ἀντιδρᾷ καθημερινῶς στὰ διόδια, ἀλλὰ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν προσπάθησε νὰ φθείρη τὶς ἐγκαταστάσεις τῶν διοδίων. Μόνον ὁ Γκλέτσος ἔκανε αὐτὸ τὸ «λάθος»… Ὁ Γκλίτσας τῆς «ἐπαναστάσεως»… Ὁ ἀτάλαντος «μπαλαμὸς» τοῦ Περισσοῦ.
Αὐτό, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ κάνη ὁ κόσμος ποὺ ἀντιδρᾷ, εἶναι νὰ «καταγγείλη» εὐθέως τοὺς προβοκάτορες τοῦ ΚΚΕ. Νὰ τοὺς καταγγείλη ὡς βιαίους καὶ σταλινικοὺς φασίστες καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ τοὺς τοποθετήση ἀνάμεσα στοὺς ἐχθρούς του. Νὰ τοὺς καταγγείλη τώρα ποὺ εἶναι νωρὶς καὶ ὄχι ὅταν θὰ εἶναι ἀργὰ καὶ δὲν θὰ ἔχει νόημα αὐτὴ ἡ πρᾶξις… Ὅταν τὰ ΜΜΕ τοῦ Μπόμπολα θὰ ἔχουν «πείση» τὴν κοινὴ γνώμη ὅτι οἱ «κομμουνισταὶ» -μὲ «καπετάνιο» τὸν Γκλέτσο- δὲν πληρώνουν τὰ διόδια καὶ ἀπειλοῦν τὴν «Δημοκρατία»… Ὅταν τὸ Mega τῆς γυναίκας τοῦ Ἄδωνι θὰ «κλαίη» γιὰ τὴν Δημοκρατία μας. Θὰ πρέπη αὐτὸς ὁ κόσμος, ποὺ σήμερα ἀντιδρᾷ, νὰ διαχωρίση ἐξ ἀρχῆς τὴν θέσι του ἀπὸ αὐτὴν τοῦ ΚΚΕ καὶ νὰ μὴ παρασυρθῆ ἀπὸ τὴν «συμπαράστασί» του στὸν ἀγῶνα του. Νὰ ἀρνηθῆ τὴν πολιτικὴ κάλυψι, τὴν ὁποία θὰ προσφερθῆ νὰ τοῦ παράσχη τὸ ΚΚΕ.
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα θὰ πρέπει νὰ περιφρουρῆ τὶς ἐκδηλώσεις του… Νὰ ἀπειλῆ τὰ στελέχη τοῦ ΚΚΕ ἀκόμη καὶ μὲ τὴν βία, ὅταν αὐτὰ θὰ προσπαθοῦν νὰ παρεισφρύσουν στὶς ἐκδηλώσεις του… Νὰ ἀρνῆται νὰ ἐκφράζεται ἡ ἄποψίς του ἀπὸ ἐπαγγελματίες κομματικοὺς φασίστες τοῦ ΚΚΕ… Νὰ καταγγέλλη τὴν ὁποιαδήποτε πρᾶξι φθορᾶς τῆς περιουσίας τοῦ Μπόμπολα καὶ νὰ ζητῇ τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν προβοκατόρων τύπου Γκλέτσου. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν στὰ διόδια, νὰ μαζευτοῦν στὴν δίκη τοῦ Γκλέτσου καὶ νὰ ζητήσουν τὴν φυλάκισί του. Νὰ ζητήσουν τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία του, διότι ἀπείλησε τὸν ἀγῶνα τους… Τὸν δίκαιο ἀγῶνα τους… Ἕναν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖο εἶναι σίγουρο ὅτι τὸν παρακολουθεῖ ὁλόκληρος ὁ Πλανήτης, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ἴδια συμμορία.
Τώρα, ποὺ βγῆκε ὁ σταλινικὸς «σκύλος», καλὸ εἶναι νὰ φάη τὴν «σφαλιάρα» του πρὶν γίνη ἐπικίνδυνος. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὁ «σκύλος» πρέπει νὰ γυρίση στὴν φωλιά του καὶ ὄχι ὁ κόσμος στὰ σπίτια του. Ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ ξυπνήση ὁ κόσμος καὶ ν’ ἀντιδράση. Νὰ ἐξαφανίση ὅλους τους προβοκατόρικους παράγοντες, οἱ ὁποῖοι περιορίζουν τὶς ἀντιδράσεις του καὶ τὸν παραδίδουν «ἁλυσσοδεμένο» στοὺς κλέφτες. Ὁ Μπόμπολας καὶ ὁ κάθε Μπόμπολας θὰ πρέπη νὰ γνωρίζη ὅτι θὰ ἔχη τὸν κόσμο ἀπέναντί του καὶ ὄχι τοὺς ΚΚΕδες, ποὺ χρηματοδοτεῖ ὁ ἴδιος. Πανίσχυρους πολῖτες θὰ ἔχη ἀπέναντί του καὶ ὄχι ἔμμισθα ὄργανα τοῦ φασιστικοῦ παρακράτους, ὅπως ἡ Παπαρήγα, ὁ Καρατζαφέρης, ὁ Γεωργιάδης, ἡ Κανέλλη ἢ ὁ Γκλέτσος. Δυστυχῶς γιὰ ὅλους αὐτούς, τὴν «παράστασι» τὴν ἔχουμε ξαναδῆ καὶ ὁ σημερινὸς «θίασος» εἶναι παντελῶς ἀτάλαντος. Οὔτε οἱ «μπαλαμοὶ» οὔτε οἱ «γύφτοι» πείθουν κανέναν…
Τσίριξε μήπως κανεὶς ἢ ἀκούστηκε ἡ ἀρχαιοελληνικὴ χύτρα ἀπὸ τὸ Master Chef;

Πηγή: ΕΑΜ Β΄