15/7/11

Ὁ ΑΝΤ-1 περιφρονεῖ καὶ προσβάλλει τοὺς Ἕλληνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

Α. ΔΡΑΣΙΣ – ΚΕΣ

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓNΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974

Γ. ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974

Ἡ τριμελὴς ἐπιτροπὴ ἐκπροσώπων τῶν Συλλόγων μας (κ.κ. Νικόλαος Ἀργυρόπουλος, Στυλιανὸς Σωτηρίου καὶ Λάζαρος Κουρσερτάρης), συνεπὴς στὴν συμφωνηθεῖσα συνάντησι μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ΑΝΤ-1 (κ.κ. Σπήλιο Χαραμῆ καὶ Ἰωάννη Λάτσιο), ἐπισκέφθηκε τὴν 6η Ἰουλίου (ὥρα 15:00) τὰ γραφεῖα τοῦ ΑΝΤ-1.
Ἡ εἴσοδος τοὺς ἐπετράπη μόνον μέχρι τὸ γραφεῖο ἀσφαλείας, στὴν εἴσοδο τοῦ κτιρίου, ὅπου, μετὰ τὴν καταγραφὴ στοιχείων καὶ τὸν ἔλεγχο σώματος καὶ ἀντικειμένων, ἕνας ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΑΝΤ-1, εὐμεγέθους σωματικῆς διαπλάσεως, ποὺ ἤδη ἐπικοινωνοῦσε τηλεφωνικῶς μὲ τὸν κ. Σ. Χαραμῆ, τοὺς κάλεσε νὰ τὸν ἀκολουθήσουν… ἐκτὸς κτιρίου καὶ ἔδωσε τὸ τηλέφωνό του στὸν κ. Ν. Ἀργυρόπουλο γιὰ νὰ συνομιλήση μὲ τὸν κ. Σ. Χαραμῆ.