26/1/11

Μήνυμα εὐρωπαίου πολίτου ἀπὸ ἄλλη δημοκρατικὴ χώρα τῆς Εὐρώπης

Ὅταν ἦρθα στὴν Ἱσπανία ( σοσιαλιστικὴ καὶ αὐτή), πῆγα στὸ Δημαρχεῖο νὰ δηλωθῶ (νόμος!) γιὰ νὰ πάρω ἄδεια παραμονῆς καὶ ἄδεια ἐργασίας (καὶ ἂς εἶμαι πολίτης χώρας τῆς E.E).
Ἐκεῖ μοῦ ζήτησαν:
1) Ἀντίγραφο ποινικοῦ μητρώου ἀπὸ τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγομαι (Ἑλλάδα).
2) Ἀντίγραφο ποινικοῦ μητρώου ἀπὸ τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία ἦλθα στὴν Ἱσπανία (Γερμανία).
Τὰ δύο παραπάνω γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι δὲν πῆγα «κυνηγημένος» στὴν Ἱσπανία νὰ ζήσω.
Κατόπιν ἤλεγξαν ἐπὶ τόπου ἐὰν ἔχω διεθνὲς ἔνταλμα συλλήψεως ἀπὸ Europol ἢ Ἰντερπόλ.
3) Μὲ ἔστειλαν στὸ ΙΚΑ τῆς Καταλονίας ὅπου ἔπρεπε νὰ κάνω ἐξετάσεις γιὰ ἡπατίτιδα, σύφιλι, AIDS, φυματίωσι καὶ λοιπὲς κολλητικὲς ἀρρώστειες.
4) Ἔπρεπε νὰ κάνω ἔνορκη δήλωσι ὅτι ἐκείνη τὴν στιγμὴ δὲν διώκομαι σὲ καμμία χώρα γιὰ ποινικὸ ἀδίκημα καὶ οὔτε γίνεται ἀστυνομική-δικαστικὴ ἔρευνα εἰς βάρος μου (καὶ ἂς μὴ ἔχη γίνει ἀκόμη τὸ δικαστήριο).
Ἐφ’ ὅσον προσεκόμισα ὅλα τὰ παραπάνω ἔπρεπε νὰ βρῶ σπίτι νὰ μείνω. Στὸ μεσοδιάστημα ἐμένα σὲ ξενοδοχεῖο, καθ’ ὅτι στὴν Ἱσπανία ἀπαγορεύεται ἰδιοκτήτης νὰ νοικιάση σπίτι σὲ ἀλλοδαπό, ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχει ἄδεια παραμονῆς καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν πάη μὲ τὸν ὑποψήφιο νοικάρη στὸ τοπικὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα ὅπου πρέπει νὰ ἐλέγξη τὸν νοικάρη ἡ ἀστυνομία καὶ νὰ δώση συγκατάθεσι!!!
Ἡ τιμωρία εἶναι κατάσχεσις τοῦ διαμερίσματος.
Μοῦ βγῆκε ἡ ἄδεια παραμονῆς (γιὰ ἔξι μῆνες ἀρχικῶς) καὶ ἄρχισα νὰ ψάχνω γιὰ σπίτι.
Βρῆκα σπίτι καὶ πῆγα μὲ τὸν ἐνοικιαστὴ στὸ πλησιέστερο τμῆμα ὅπου ἡ ἀστυνομία ἤλεγξε καὶ ἐμένα καὶ τὴν ἄδεια παραμονῆς μου καὶ ἔδωσε τὴν συγκατάθεσί της.
Μὲ αὐτὸ τὸ χαρτὶ πῆγα ξανὰ στὸ δημαρχεῖο καὶ κατόπιν πῆρα ἄδεια ἐργασίας καὶ πῆρα καὶ ἀπὸ τὴν Ἐφορία ΑΦΜ.
Ἕως ὅτου βρῶ δουλειὰ ἔπρεπε νὰ πληρώνω τὸ ΙΚΑ ἀπὸ τὴν τσέπη μου (90 εὐρὼ τὸν μῆνα) ὥστε νὰ εἶμαι ἀσφαλισμένος.
Κατόπιν αὐτῶν μοῦ συνέστησαν νὰ διαβάσω μερικὰ χωρία τοῦ ἱσπανικοῦ δικαίου (ὅσον ἀφορᾷ τί εἶναι ποινικὰ ἀδικήματα, τί πλημμελήματα κ.τ.λ.) καὶ μὲ ἐνημέρωσαν ὅτι ἐὰν τὸν πρῶτο χρόνο ὑποπέσω σὲ σοβαρὸ ἀδίκημα, θὰ ἀπελαθῶ πρὸς τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγομαι (ὄχι σ’ αὐτὴν ἀπὸ τὴν ὁποία πῆγα ἐκεῖ) καὶ θὰ παρακρατηθῆ ἡ τυχὸν περιουσία μου (λογαριασμοὶ σὲ ἱσπανικὲς τράπεζες) ἀπὸ τὸ ἱσπανικὸ κράτος!
Σημειωτέον ὅτι ἐγὼ ἦλθα μετανάστης στὴν Ἱσπανία καὶ ὄχι λαθρομετανάστης (οἱ διαδικασίες εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολες γιὰ νὰ πάρης ἄδεια παραμονῆς).

Ἐρωτῶ λοιπὸν τοὺς βαθέως δημοκρατικούς... συνέλληνες:
Στὴν Ἑλλάδα, ποιός ἀπό τοὺς λαθρομετανάστες θὰ πέρναγε ἐπιτυχῶς τὴν παραπάνω διαδικασία;
Τὸ σχέδιο τοῦ Κίσσινγκερ εἶναι σὲ πλήρη ἐφαρμογὴ καὶ οἱ προδότες πολιτικοί μας βάζουν ἑκατοντάδες λαθρομετανάστες σὲ αὐτὴν τὴν χώρα ἐκτελῶντας κατὰ γράμμα τὸ σχέδιο αὐτό.
ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ!!!
Δῆτε πόσο ὕπουλα ὁ Λαζόπουλος, μετὰ ἀπὸ «μεγάλες ἀποκαλύψεις» γελοιοποιεῖ αὐτούς, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ πρόβλημα.
Ἂς ξυπνήσουμε ἐπὶ τέλους, ἂν καὶ εἶναι ἤδη πάνω ἀπὸ 2.000.000.

Ξυπνῆστε! Ξυπνῆστε! Ξυπνῆστε!

Κατάλαβες τώρα...
Γιὰ νὰ ξεστραβωθοῦμε ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ψηφίζουμε.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σὲ λέγανε «ἐθνικιστὴ» ὅταν ἔλεγες πὼς ἀγαπᾶς τὴν Πατρίδα σου;
Γιὰ νὰ τὴν πουλήσουν πιὸ εὔκολα. Γι' αὐτοὺς κάθε λέξις ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ ἐθν- καὶ ἑλλ- ἦταν καὶ εἶναι ἐμπόδιο ὅταν ἀκούγεται μέσα στὸ μαντρὶ τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ», ὅπου μᾶς ἔκλεισαν.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σὲ λέγανε «ρατσιστή»;
Διότι σὲ πολὺ λίγο δὲν θὰ εἶσαι ἰδιοκτήτης τῆς πατρίδος σου· θὰ εἶσαι ἕνας κάτοικος μίας χώρας ποὺ θὰ ἀνήκη στοὺς παγκοσμίους τραπεζῖτες καὶ στοὺς ὑπαλλήλους τους, οἱ ὁποῖοι θὰ παριστάνουν τὴν... κυβέρνησι.

Κατάλαβες τώρα... γιατί πριόνισαν τὴν παιδεία καὶ τὴν ὑποβάθμισαν σὲ «ἐκπαίδευσι»;
Γιὰ νὰ σὲ κάνουν ὑπαλληλάκο τῶν 3,60. Νὰ σὲ βάλουν πίσω ἀπὸ τὸν πάγκο τῶν μπακάλικών τους ποὺ ἅπλωσαν στὴν χώρα σου, νὰ σερβίρης καφέδες καὶ νὰ πηγαίνης μὲ τὸ παπί, πίτσες στὰ πάρτυ τοῦ Χριστοφοράκου.

Κατάλαβες τώρα... γιατί κατέστρεψαν μεγάλες ὑγιεῖς ἑλληνικὲς βιομηχανίες (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ, AIΓΑΙΟ, ΧΡΩΠΕΙ, ΠΥΡΚΑΛ) καὶ ἔκαψαν σὲ διάστημα 2 μηνῶν μεγάλα ἑλληνικὰ πολυκαταστήματα (ΜΙΝΙΟΝ, ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ);
Γιὰ νὰ βροῦν ἄνετα χῶρο, χωρὶς προσπάθεια, τὰ δικά τους μπακάλικα, ποὺ διαφορετικὰ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ μποῦν στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά...

Κατάλαβες τώρα... γιατί ἔκαψαν τὰ δάση σου, μαζὶ καὶ τὴν ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ;
Γιὰ νὰ ξεπουλήσουν πιὸ εὔκολα τὴν Πατρίδα σου καὶ νὰ καταστρέψουν τὸν πολιτισμό σου.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σοῦ ἔδιναν δωρεὰν κάρτες οἱ τράπεζες;
Γιὰ νὰ σοῦ πάρουν τὸ πατρικό σου. Δεκάρα δὲν ἔδιναν γιὰ τὶς δόσεις σου.
Μὲ χαρτιὰ τυπωμένα, σοὺ πῆραν καὶ σοῦ παίρνουν τὸ σπίτι, τὸ χωράφι, τὸ μαγαζί.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σὲ ἔσπρωξαν στὸ χρηματιστήριο;
Ὅταν ἕνας πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μαζὶ μὲ μερικοὺς ὑπουργοὺς προέτρεπαν τὸν ἁπλὸ κοσμάκη νὰ βάλη τὸ κομπόδεμά του στὸ στημένο παιγνίδι τοῦ χρηματιστηρίου, δὲν ἐννοοῦσαν ἀκριβῶς τὶς παραγωγικὲς ἐπενδύσεις, ἀλλὰ τὸν τζόγο.

Κατάλαβες τώρα... ὅτι κάποιοι ἔγιναν πάμπλουτοι σὲ μία νύχτα ἀνταλλάσσοντας τὸν πλοῦτο σου, τὸν ἱδρῶτα σου, μὲ ἀέρα;

Κατάλαβες τώρα... γιατί γουστάρουν τόσο τήν... «ἐλεύθερη ἀγορά»;
Γιὰ νὰ κλείση ὁ μπακάλης τῆς γειτονιᾶς καὶ νὰ στέλνης τὸν κόπο σου στὰ μεγαλομπακάλικα τῆς Γερμανίας.

Κατάλαβες τώρα ...γιατί ἀγαποῦν οἱ ἐκλεγμένοι μας τόσο πολὺ τοὺς «λαθρομετανάστες»; Γιὰ νὰ κάνουν μὲ τὴν δυστυχία ἐκείνων κι ἐμᾶς δυστυχισμένους.

Κατάλαβες τώρα... πόσο ἀξίζει ἡ γῆ σου;
Εἶναι ἡ καλύτερη γωνιὰ στὸν κόσμο -τὸ καλύτερο οἰκόπεδο- καὶ τὴν κοστολογοῦν μόλις 300 δὶς συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν... ἀρχαιοτήτων.

Κατάλαβες τώρα... γιατί ἔκαναν βιλαέτι τους τὴν Ἐθνική σου Ὁδό;
Θέλεις 20 εὐρὼ καὶ πλέον διόδια γιὰ νὰ πᾶς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Θεσσαλονίκη χρησιμοποιῶντας τὴν Ἐθνική σου Ὁδό, ἐνῷ ἦταν ὑποχρέωσις τοῦ κράτους νὰ τὴν κατασκευάση καὶ ὄχι νὰ τὴν ξεπουλήση στὸν κάθε «ὄμορφο» ποὺ παριστάνει τόν... ἐργολάβο.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σοῦ πουλᾶνε φθηνὰ τά... χαζοκούτια;
Γιὰ νὰ σὲ κάνουν νὰ τρῶς κουτόχορτο στὰ λειβάδια τῶν... σήριαλς.
Γιὰ νὰ σὲ πετᾶνε μπαλάκι ἀπὸ τοὺς πρωϊνοὺς πουλημένους στὶς μεσημεριανὲς χαζοβιόλες καὶ στοὺς ἀπογευματινούς, πληρωμένους τελάληδες τῆς προπαγάνδας τους. Ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ καὶ κάθε μέρα, μία θλιβερὴ παρέλασις ὑπερεκτιμημένων «τίποτα» στὸν ἀέρα.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σ' ἔδιωξαν ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ ἀπὸ τὴν γῆ σου, δίνοντάς σου μία θέσι στό... «Δημόσιο»;
Γιὰ νὰ τὰ δώσουν δωρεὰν στοὺς νέους... «ἐποίκους».

Κατάλαβες τώρα... γιατί πρέπει τὸ ζευγάρι νὰ δουλεύη σὲ δύο δουλειές, ἐνῷ ὁ παπποὺς θὰ πρέπη νὰ δουλεύη ἀκόμη καὶ στά... 70 του;
Γιὰ νὰ μεγαλώνουν τὰ παιδιὰ μόνα τους χωρὶς προσανατολισμὸ καὶ ἀρχές.
Γιὰ νὰ χαθῆ ἡ «καταραμένη» φυλή σου. Αὐτὸ τὸ ξέρουν πολὺ καλὰ καὶ γι' αὐτὸ προωθοῦν τὴν ὑπογεννητικότητα.

Κατάλαβες τώρα ...γιατί στὴν Βουλὴ δὲν μπαίνει κανένας σοβαρὸς ἄνθρωπος;
Ἐπειδὴ αὐτὸς δὲν θέλει ν' ἀνήκη στὸν θίασο τῶν 300 ποὺ προδιαγράφουν οἱ κομματικὲς λίστες, τὶς ὁποῖες συντάσσουν οἱ ντόπιοι τοποτηρητὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως μαζὶ μὲ τὶς «ἅγιες οἰκογένειες» τοῦ τόπου σου. Ἔτσι, στὸ θέατρο ποὺ λέγεται... Βουλή, δὲν θὰ βρῆτε σήμερα σχεδὸν κανέναν ἀπὸ τοὺς λαμπροὺς Ἕλληνες διανοητὲς καὶ ἐπιστήμονες, ἐπειδὴ δὲν εἶναι... θεατρίνοι.

Κατάλαβες τώρα... γιατί τὰ κάνουν ὅλα αὐτά;
Ἐπειδὴ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν κάθε ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΗ, γιὰ τὴν κάθε ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΗ. Διότι δὲν θέλουν ἄλλους Ἕλληνες σ' αὐτὸν τὸν τόπο.
Οὔτε στὸ γένος, οὔτε στὴν σκέψι.
ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΤΟ!
Οἱ κύριοι αὐτοὶ καὶ τὰ ὄργανά τους συντελοῦν μία νέα μορφὴ γενοκτονίας στὴν πατρίδα μας καὶ τὸ ξέρουν πάρα πολὺ καλά, ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν σχεδίασαν καὶ τὴν ἐκτελοῦν!

19/1/11

Σιωπὴ Παπανδρέου-'Ερντογὰν γιὰ τὶς οἰκονομικὲς ζῶνες

τοῦ Γιώργου Δελαστίκ

Ὑποψίες ὡς πρὸς τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τῆς κατ’ ἰδίαν συνομιλίας τῶν πρωθυπουργῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας στὸ Ἐρζεροὺμ προκαλεῖ ἡ παντελὴς ἔλλειψις ἀναφορᾶς στὸ ἐὰν συζητήθηκε καὶ τί εἰπώθηκε γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν (ΑΟΖ). Δὲν ἔχουμε μέχρι στιγμῆς κάποια πληροφόρησι, ἀλλὰ δυσκολευόμαστε νὰ πιστέψουμε ὅτι ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν δὲν ἔθεσε μὲ κάποιον τρόπο στὸν Γιῶργο Παπανδρέου τοὐλάχιστον τὸ ζήτημα τῆς συμφωνίας Τὲλ Ἀβὶβ καὶ Λευκωσίας γιὰ τὴν ὁριοθέτησι τῆς ΑΟΖ Ἰσραὴλ καὶ Κύπρου. Τὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι τὸ κορυφαῖο ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν Τουρκία αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἀπὸ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τοῦ Κυπριακοῦ καὶ ἐμμέσως τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν, ἐνῶ παραλλήλως εἶναι ἕνα θέμα τεραστίας διεθνοῦς σημασίας ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέση ἀκόμη καὶ κάποιας μορφῆς ἔνοπλη σύρραξι στὴν Μέση Ἀνατολή!
Ἕνα μόλις 24ωρο μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας Ἰσραήλ-Κύπρου, ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Φεριντοὺν Σινιρλίογλου ἐκάλεσε τὸν Ἰσραηλινὸ πρεσβευτὴ στὴν Ἄγκυρα καὶ διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας γιὰ τὶς ΑΟΖ. Λίγες μέρες ἀργότερα, τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε καὶ ἐπίσημη ἀνακοίνωσι, ὅπου μεταξὺ ἄλλων χαρακτήρισε «ἄκυρες» ὁποιεσδήποτε συμφωνίες ὑπογράφει ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία μὲ ἄλλες χῶρες γιὰ τὴν ὁριοθέτησι θαλασσίων ζωνῶν, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν «ἡ ἑλληνοκυπριακὴ διοίκησις δὲν ἐκπροσωπεῖ ὁλόκληρο τὸ νησί». Φαίνεται ἐξαιρετικῶς παράδοξο καὶ μᾶλλον ἀπίθανο ἀπὸ τὴν μία ἡ Τουρκία νὰ κάνη τόσο θόρυβο καὶ διαβήματα γιὰ τὸ θέμα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ μὴ τὸ θέτη κἂν ὁ Ἐρντογὰν στὴν συνάντησί του μὲ τὸν Παπανδρέου.
Τὸ θέμα δὲν εἶναι ἀστεῖο οὔτε περιορίζεται στὶς σχέσεις Ἀγκύρας-Λευκωσίας. Τὸ Ἰσραὴλ χρησιμοποιεῖ τὴν συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο εὐθέως ἐναντίον τῶν Ἀράβων καὶ δὴ τοῦ Λιβάνου, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ Ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν Οὔζι Λαντάου, στὶς 22 Δεκεμβρίου. Τὸ Ἰσραὴλ σκοπεύει νὰ ἐκμεταλλευθῆ πλήρως τὰ κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου στὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο, ἐδήλωσε ὁ Λαντάου ἀπαντῶντας στὶς διαμαρτυρίες τοῦ Λιβάνου γιὰ τὸ ὅτι Ἰσραὴλ καὶ Κύπρος ὥρισαν τὶς ΑΟΖ τους χωρὶς νὰ λάβουν ὑπ’ ὄψιν τους τὰ δικαιώματα τοῦ Λιβάνου. Ὁ Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς ἀπείλησε εὐθέως ὅτι ἡ χώρα του «θὰ ἀσκήση ὅλη τὴν ἀναγκαία ἰσχὺ» ἐναντίον γειτονικῶν κρατῶν μὲ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχουν συμφωνίες συνεκμεταλλεύσεως, ὅπως αὐτὴ μὲ τὴν Κύπρο. Ἰσραὴλ καὶ Λίβανος παραμένουν, ἀπὸ νομικὴ σκοπιά, σὲ ἐμπόλεμη κατάστασι. Δὲν ἔχουν ὁριοθετηθῆ οὔτε κἂν τὰ θαλάσσια σύνορα τῶν δύο χωρῶν, πολλῷ δὲ μᾶλλον οἱ ΑΟΖ τους. «Ὅλες οἱ διεκδικήσεις τοῦ Λιβάνου στεροῦνται παντελῶς νομικῆς, οἰκονομικῆς ἢ χαρτογραφικῆς βάσεως», ἐδήλωσε ὁ Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς πρὶν προχωρήση σὲ μία πολιτικὴ δήλωσι-βόμβα: «Ἡ συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο χαράσσει τὸ ὅριο τῶν θαλασσίων συνόρων τοῦ Ἰσραὴλ πρὸς βορρᾶν καὶ ὁρίζει de facto τὰ θαλάσσια σύνορα μὲ τὸν Λίβανο»!
Ὁ Οὔζι Λαντάου ἐμφανίζει, δηλαδή, τὴν Κύπρο νὰ συμμετέχη συνειδητὰ στὴν de facto ὁριοθέτησι τῶν θαλασσίων συνόρων τοῦ Λιβάνου ἐρήμην τῆς χώρας αὐτῆς! Τὴν μετατρέπει, δηλαδή, ἀντικειμενικῶς σὲ ἐχθρὸ τῶν Ἀράβων! Περιττὸ νὰ τονισθῆ ὅτι μετὰ τὴν ἐξέλιξι αὐτὴ οὐσιαστικῶς ἀποκλείεται νὰ ὑπάρξη συμφωνία τῆς Κύπρου μὲ τὸν Λίβανο ἢ τὴν Συρία γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν ΑΟΖ τους, ἐνῷ πρέπει νὰ δοῦμε τί θὰ γίνη καὶ μὲ τὴν Αἴγυπτο. Ἀντιθέτως, βλέπουμε νὰ συγκροτῆται ταχύτατα ἕνα μέτωπο Τουρκίας καὶ ἀραβικῶν χωρῶν (Συρίας, Λιβάνου, Αἰγύπτου, ἐνδεχομένως καὶ Λιβύης μὲ κάποιες ἰδιομορφίες) ἐναντίον τῆς συμφωνίας γιὰ τὶς ΑΟΖ Ἰσραήλ-Κύπρου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ θὰ δυσκολέψη πολὺ τὸν συναινετικὸ καθορισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Λιβύη, ἂν ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου κινηθῆ ποτὲ πρὸς τὴν κατεύθυνσι ὁριοθετήσεως τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ. Οὔτε αὐτὴ οὔτε ἡ κυβέρνησις Καραμανλῆ τὸ ἔκαναν σὲ πολὺ πιὸ ἤπιες ἐποχές, χωρὶς νὰ ἔχουν ἀνακαλυφθῆ τὰ κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Κύπρου, ὅταν τὰ πράγματα ἦσαν σαφῶς πιὸ εὔκολα ἀπὸ πολιτικὴ σκοπιά. Δὲν γνωρίζουμε ἂν θὰ τὸ κάνη τώρα, σὲ πολὺ πιὸ ὀξυμένο κλίμα, μὲ μεγάλες διεθνεῖς δυσκολίες καὶ τὸ διεθνὲς κύρος τῆς Ἑλλάδος καταρρακωμένο. Καθόλου δὲν διευκολύνουν τὴν Ἀθήνα οἱ δηλώσεις τοῦ Οὔζι Λαντάου ὅτι «τὸ Ἰσραὴλ μπορεῖ νὰ γίνη ἐξαγωγεὺς φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη» καὶ ὅτι «εἴμαστε ἄλλωστε ἕτοιμοι νὰ συνεργασθοῦμε σὲ ἕνα τέτοιο σχέδιο μὲ ξένους ἐπενδυτές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο». Ἡ Ἑλλάς, φυσικὰ καὶ πρέπει νὰ διασφαλίση καὶ νὰ ὑπερασπισθῆ τὰ συμφέροντά της ἀναφορικῶς καὶ μὲ τὶς ΑΟΖ, ὅπως φωνάζουν χρόνια τώρα λίγοι ἀλλὰ ἐπίμονοι εἰδικοί. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ὅμως νὰ τὸ κάνη αὐτὸ ἐντασσομένη στὸ ἀντιαραβικὸ μέτωπο, ὅπως ἐπιδιώκει ἡ ἀκροδεξιὰ κυβέρνησις τοῦ Ἰσραὴλ καὶ συναινεῖ ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου. Αὐτὸ συνιστᾷ δραματικὴ στροφὴ στὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ἐνδέχεται νὰ ἔχει βαρύτατες πολιτικὲς συνέπειες γιὰ τὴν χώρα μας, ἀρνητικὲς φυσικά.
Ἡ σοβαρωτάτη ἀντιαραβικὴ πολιτικὴ στροφὴ τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου καθίσταται ἐμφανὴς καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι χθὲς ἀναμενόταν στὴν Ἀθήνα τὸ πιὸ ἀπεχθὲς πρόσωπο τῆς ἰσραηλινῆς πολιτικῆς σκηνῆς: ὁ ἀκροδεξιὸς Ἀβιγκντὸρ Λίμπερμαν, ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ προωθήση τὴν πρόσδεσι τῆς χώρας μας στὰ ἐνεργειακὰ σχέδια τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν ἐνίσχυσι τῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος-Ἰσραήλ, κάτι ποὺ καθιστᾷ βέβαιον ὅτι στὸν ἑπόμενο ἀραβο-ἰσραηλινὸ πόλεμο, ἡ χώρα μας θὰ βρεθῆ πολὺ πιὸ βαθειὰ μπλεγμένη στὸ πλευρὸ τοῦ Ἰσραὴλ ἐναντίον τῶν Ἀράβων. Γιὰ νὰ καταλάβη κανεὶς καλύτερα τὸ πολιτικὸ ποιὸν τοῦ Ἀβιγκντὸρ Λίμπερμαν, ὁ ὁποῖος ἐμφορεῖται ἀπὸ τόσο ἰσχυρὲς φασιστικὲς ἰδέες ὥστε ὁ αἱμοσταγὴς σφαγεὺς πρωθυπουργὸς Νετανιάχου, ἀκροδεξιὸς βεβαίως κι αὐτός, νὰ φαίνεται... «μετριοπαθὴς κεντρῶος(!)» συγκρινόμενος μὲ τὸν Λίμπερμαν, ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶς δύο μόνο ἀπὸ τὶς πάμπολλες ἐξτρεμιστικὲς θέσεις τοῦ Ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ἔχει προτείνει νά... πνίξουν ὅλους τους Παλαιστινίους στὴν Νεκρὰ Θάλασσα καὶ νά... ἐκτελοῦν ὅλους τοὺς βουλευτὲς ἀραβικῆς καταγωγῆς τοῦ ἰσραηλινοῦ κοινοβουλίου ποὺ συναντῶνται μὲ ἡγέτες τῆς Χαμᾶς! Αὐτὸ τὸ ἄτομο ἐκάλεσε ὡς συνομιλητή του στὴν Ἀθήνα ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, στὸ πλαίσιο προωθήσεως τῆς νέας πολιτικῆς του.
Ἡ κατάστασις εἶναι τόσο σοβαρὴ στὴν περιο χὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὥστε σπεύδει στὸ Ἰσραὴλ ἡ Γερμανίδα καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ, ἀκολουθουμένη συντόμως ἀπὸ τὸν Νικολὰ Σαρκοζύ. Οἱ ἡγέτες τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας θέλουν ἀφ’ ἑνὸς νὰ σχηματίσουν προσωπικὴ ἄποψι γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νέας ἀραβο-ἰσραηλινῆς συρράξεως μὲ ἐπίκεντρο τὸν Λίβανο καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἐπιθυμοῦν νὰ προωθήσουν τὴν συμμετοχὴ γερμανικῶν καὶ γαλλικῶν ἑταιρειῶν στὶς ὑποδομὲς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τὴν ὁποία βεβαίως τὸ Τὲλ Ἀβὶβ ἔχει ἐκχωρήσει μέχρι στιγμῆς σὲ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία.
Ἡ Μέρκελ πέρασε ἀπὸ τὴν Κύπρο γιὰ ὀλιγόωρη ἐπίσκεψι καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ Ἰσραήλ, τὴν πρώτη Γερμανοῦ καγκελαρίου στὰ πενῆντα χρόνια ὑπάρξεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τὸν ἑπόμενο μῆνα πιθανώτατα θὰ μεταβῆ στὴν Κύπρο καὶ ὁ Σαρκοζύ, ἐνῷ τὴν ἐπεσκέφθη ἤδη ὁ Ρῶσσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Αὐτὴ ἡ συρροὴ κορυφαίων ξένων ἡγετῶν στὴν Κύπρο δὲν συνδέεται βεβαίως μὲ κάποιο ηὐξημένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐπίλυσι τοῦ Κυπριακοῦ αὐτοτελῶς. Ἀποκαλύπτει ὅμως μία νέα πολιτικὴ πραγματικότητα: Τὴν θεώρησι τοῦ Κυπριακοῦ ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν στὸ πλαίσιο τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἰσραηλινῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου, ὅσο καὶ ἐκείνων ποὺ μπορεῖ νὰ βρεθοῦν στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου.
Ἡ θεωρητικὴ ὑπόθεσις κατασκευῆς ὑποθαλασσίου ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ θὰ διασχίζη τὶς ΑΟΖ Ἰσραήλ, Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἰταλίας καὶ θὰ τροφοδοτῆ τὴν Εὐρώπη, ἐνδιαφέρει ζωηρότατα τὸ Βερολίνο, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἀφήση φυσικὰ τὴν Τουρκία νὰ τὴν ματαιώση, ἐνῶ παραλλήλως θὰ κάνουν οἱ Γερμανοὶ ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ συμφιλιώσουν τὴν Ἄγκυρα μὲ τὸ Τὲλ Ἀβίβ. Ἀναμένονται, λοιπόν, θεαματικὲς ἀνακατατάξεις.

Πηγή: http://www.epikaira.gr/

16/1/11

Τὸ σενάριο τῆς σωτηρίας

Παρακολουθῆστε τὴν δευτέρα κατὰ σειρὰν ἐκπομπή μας στὸ "Kontra Channel", μὲ θέμα «Τὸ σενάριο τῆς σωτηρίας» καὶ προσκεκλημένο τὸν πολιτικό-νομικὸ ἐπιστήμονα καὶ πρώην ληξίαρχο Ἀθηνῶν κ. Μιχαὴλ Καρελλᾶ, στὴν ὁποία συνεζητήθησαν οἱ τρόποι διεξόδου τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τὴν δρομολογημένη πορεία της πρὸς τὴν πλήρη καταστροφή.


14/1/11

Νέα ἀναβολὴ τῆς τηλεοπτικῆς μας ἐκπομπῆς!!!

Λόγῳ νέας ἐκτάκτου ἀλλαγῆς τοῦ προγράμματος τοῦ "Kontra Channel", μᾶς ἐνημέρωσαν ὅτι ἡ αὐριανὴ τηλεοπτική μας ἐκπομπὴ δὲν θὰ μεταδοθῆ.
Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν τελευταία ἀναβολὴ καὶ ὅτι ἀπὸ τὶς 22 Ἰανουαρίου ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ θὰ μεταδίδεται κανονικῶς κάθε Σάββατο, στὶς 7 τὸ βράδυ.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν κατανόησι!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

13/1/11

Διόδια καὶ ΚΚΕ

τοῦ Παναγιώτη Τραϊανοῦ

Τὸ αὐθεντικὸ κίνημα κατὰ τῶν ΔΙΟΔΙΩΝ κινδυνεύει.
Ἑτοιμάζουν ἕνα σταλινικὸ ΠΑΜΕ γιὰ νὰ τὸ καπελώσουν.

Εἶναι πλέον βέβαιον ὅτι τὸ κίνημα τῶν διοδίων ἔχει ἀρχίσει νὰ ἐνοχλῆ τοὺς «ἄνωθεν» καὶ ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶναι ὅτι ἀναγκάζονται ἐσπευσμένως νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ μεγάλα «μέσα». Εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀμολήσουν, ἐναντίον τοῦ κόσμου ποὺ ἀντιδρᾷ, τὰ πιὸ ἐπικίνδυνα «σκυλιὰ» ποὺ διαθέτουν. Τοὺς γνωστοὺς ΚΚΕδες… Τὰ γνωστὰ παρασιτικά, ἀνεπάγγελτα, ἄεργα καὶ προβοκατόρικα κομμούνια… Τοὺς ἐπαγγελματίες χαφιέδες τοῦ παρακράτους καὶ τῆς Νέας Τάξεως. Μέχρι τώρα πίστευαν ὅτι τὸ κίνημα θὰ «ξεφουσκώση» καὶ δὲν τὸ ἀντιμετώπιζαν μὲ ἰδιαιτέρα σοβαρότητα. Αὐτὸ ὅμως δὲν συνέβη καὶ τώρα ἀναγκάζονται ν’ ἀλλάξουν τὴν συμπεριφορά τους. Λείπουν σοβαρὰ χρήματα ἀπὸ τὸ ταμεῖο τοῦ Μπόμπολα καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ τὸ ἐπιτρέψη νὰ συνεχίση νὰ συμβαίνη. Λείπουν χρήματα ἀπὸ τὸν Μπόμπολα καὶ ὅταν λείπουν χρήματα ἀπὸ αὐτὸν λείπουν καὶ ἀπὸ τὴν Goldman Sachs.
Αὐτό, τὸ ὁποῖο πρωτίστως πρέπει νὰ γνωρίζη ὁ ἀναγνώστης, εἶναι ὅτι τὸ πρόβλημα τῶν διοδίων εἶναι ἐξόχως σοβαρό. Τὰ ληστρικὰ διόδια τῶν δρόμων δὲν εἶναι ἑλληνικὸ φαινόμενο. Οἱ ὁδικὲς ἀρτηρίες εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀποδοτικὰ Μega-κεφάλαια τῆς Νέας Τάξεως. Αὐτά, τὰ ὁποῖα συμβαίνουν ἐδῶ, συμβαίνουν κι ἀλλοῦ. Συμβαίνουν ὄχι μόνον στὶς «Μπανανίες», ἀλλὰ ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ ἰσχυρὲς χῶρες… Ἀκόμα καὶ στὸ ἰμπεριαλιστικὸ Τέξας, οἱ κάτοικοι ἀντιδροῦν στοὺς «ληστὲς» τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν. Γιατί; Διότι παντοῦ ὑπάρχει τὸ ἴδιο πρόβλημα. Διότι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι τῶν ἰδίων τραπεζῶν βρίσκονται πίσω ἀπὸ ὅλα τὰ διόδια αὐτοῦ τοῦ Πλανήτη.
Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπὸν ὅτι κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θέλει νὰ χαθῆ ὁ ἔλεγχος τῆς καταστάσεως. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν θέλει ν’ ἀνοίξη μία ἀνεξέλεγκτη «τρύπα» στὸν παγκόσμιο ληστρικὸ μηχανισμό τους. Ἂν οἱ Ἕλληνες ἀντισταθοῦν καὶ κερδίσουν «μάχες» ἐναντίον τους, εἶναι βέβαιον ὅτι τὰ κέρδη αὐτῶν τῶν μαχῶν θὰ μεταφερθοῦν καὶ στὸ ἐξωτερικὸ …καὶ αὐτὸ τοὺς τρομοκρατεῖ. Ἂν οἱ Ἕλληνες ἀνοίξουν μία «τρύπα» στὴν Ἑλλάδα, κανένας δὲν γνωρίζει τὴν ἐξέλιξί της.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ νόμος δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίση σ’ αὐτοὺς τοὺς κλέφτες τὰ συμφέροντά τους, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ χρησιμοποιήσουν ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν… Ὅλα τὰ μέσα …καὶ ἄρα καὶ τὴν προβοκάτσια. Τὸ παιχνίδι τῆς προβοκάτσιας ἔχει ξεκινήσει καὶ ἤδη ἔχει ἀρχίσει νὰ φαίνεται πρὸς τὰ ποῦ θὰ πάη. Οἱ φασίστες τοῦ Μπόμπολα καὶ τοῦ ΔΝΤ θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐμφανίσουν τοὺς ἀντιδρῶντες πολίτες σὰν «κομμούνια». «Κομμούνια», ποὺ στὴν «πραγματικότητα» δὲν ἀντιδροῦν ἐξ αἰτίας τῶν «εὐτελῶν» διοδίων, ἀλλὰ ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ διόδια, γιὰ ν' ἀπειλήσουν τὴν «ἀκριβὴ» Δημοκρατία …Ἡ παλιὰ δοκιμασμένη «συνταγὴ» τῶν φασιστών, ποὺ «λατρεύουν» τὴν Δημοκρατία.
Θὰ προσπαθήσουν, δηλαδή, νὰ ἐμφανίσουν τὴν ἀντίδρασι τῶν πολιτῶν σὰν μία κρυπτοκομμουνιστικὴ ἀποσταθεροποιητικὴ προσπάθεια, τὴν ὁποία κάθε δημοκράτης πολίτης θὰ πρέπη νὰ βλέπη μὲ ἐχθρικότητα. Μπομπολαῖοι καὶ πολῖτες θὰ πρέπη νὰ προστατεύσουν τὴν Δημοκρατία καὶ ἄρα θὰ πρέπη νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὸ πιὸ ἁπλό. Θὰ πρέπη νὰ ξεκινήσουν νὰ πληρώνουν τὰ διόδια μὲ τὸ πάθος ἑνὸς δημοκράτη, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται μὲ ὅλα τὰ μέσα τὴν Δημοκρατία. Θὰ πρέπη νὰ βλέπουν μὲ καχυποψία καὶ μῖσος ὅποιον ἀρνεῖται νὰ πληρώση τὰ «διόδια» τῆς Δημοκρατίας. Θὰ ἐμφανίσουν δηλαδὴ τὰ διόδια σὰν ἕνα ἄτυπο «τέλος» τῆς δημοκρατικῆς μας λειτουργίας.
Ἤδη τὸ παιχνίδι ἔχει ξεκινήσει μὲ τὸν γνωστὸ καὶ πάγιο τρόπο τῶν φασιστῶν. Ἔχουν ἐπιστρατεύσει ὅλους τους μηχανισμούς, τοὺς ὁποίους ἐλέγχει στὴν Ἑλλάδα τὸ ΔΝΤ… Ὅλους τους γνωστοὺς φασίστες, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὡδήγησαν στὸ σφαγεῖο τοῦ Μπόμπολα καὶ τῶν ἀφεντικῶν του. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ τὰ διόδια τὰ ὑπερασπίζονται ὁ ἴδιοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν τὴν εἴσοδό μας στοὺς μηχανισμοὺς τοῦ ΔΝΤ. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο ἐπεστράτευσαν τὸν γνωστὸ Ἄδωνι νὰ καταγγέλλη τοὺς ἀντιδρῶντες σὰν κομμούνια… Τὸν φασίστα Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει γιὰ ἄχρηστους καὶ νομίζει ὅτι μᾶς «ταΐζει» ἀπὸ τὴν τσέπη του… Τὸν «ἐκλεκτὸ» Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος μᾶς κάνει χάρι, ποὺ εἰσπράττει τὰ «ψίχουλα» τῆς βουλευτικῆς ἀποζημιώσεως… Τὸν ἄθλιο Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπὸ τοὺς πλέον φανατικοὺς ὑπερασπιστὲς τοῦ ΔΝΤ… Τὸν πομπώδη Ἄδωνι, ὁ ὁποῖος στὴν πραγματικότητα εἶναι ἕνας κακομοίρης Σπύρος. Αὐτὸς ὁ Τσιριδόσπυρος μόνον «κουκούλα» ποὺ δὲν ἔβαλε, γιὰ νὰ δείχνη μὲ τὸ δάχτυλο τοὺς «κρυπτοκομμουνιστές»… Ὁ ὑστερικὸς ὑπερασπιστὴς τοῦ Μπόμπολα, ὁ ὁποῖος ξεχνάει νὰ μᾶς πῆ ὅτι ἀπὸ τὸν ἴδιο Μπόμπολα πληρώνεται καὶ ἡ γυναίκα του.
Ἔτσι ξεκινᾶνε ὅλα τὰ παιχνίδια τοῦ συστήματος, ποὺ στόχο ἔχουν νὰ «καπελώσουν» τὸν κόσμο. Ἁπλᾶ πράγματα καὶ χιλιοπαιγμένα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο κάποτε ἡ ἐθνικὴ ἀντίστασις μετετράπη σὲ κομμουνιστικὴ «φάρσα». Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο —πρὶν μερικὰ χρόνια— μετετράπη ἡ παλλαϊκὴ ἀντιπολεμικὴ ἀντίδρασις τῶν Ἑλλήνων στὸν πόλεμο τῆς Σερβίας σὲ μία κομμουνιστικὴ ἀντίδρασι «δωματίου». Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο σήμερα ἡ ἐργατικὴ ἀντίδρασις μετατρέπεται καθημερινῶς στοὺς δρόμους σὲ μεροκάματο τοῦ κομμουνιστικοῦ ΠΑΜΕ. «Στημένες» παραστάσεις εἶναι ὅλες αὐτές. Τὸ φασιστικὸ σύστημα, ποὺ μᾶς «ματώνει», «βαπτίζει» αὐθαιρέτως τοὺς ἀντιδρῶντες πολῖτες σὰν κομμουνιστές. Τί κι ἂν αὐτοὶ δὲν τὸ ἀποδέχονται!!! Κανένα πρόβλημα… «Κρυποκομμουνιστὲς εἶναι».
Ὅπως κάποτε οἱ δωσίλογοι ἀποκαλοῦσαν τοὺς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἀντεστάθησαν στοὺς Ναζί, κομμουνιστές, ἔτσι καὶ οἱ σημερινοὶ ΔΝΤκοὶ χαφιέδες θὰ ἀποκαλοῦν τοὺς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι ἀντιστέκονται, κομμουνιστές. Ἔτσι πάντα ξεκινάει τὸ παιχνίδι. Πάντα οἱ φασίστες ἐνεργοῦν πρῶτοι, γιὰ νὰ «προστατεύσουν» τὴν Δημοκρατία ἀπὸ τοὺς κομμουνιστές. Ἐνεργοῦν πιὸ γρήγορα ἀπὸ κάθε δημοκράτη, γιὰ νὰ μὴν ἐπιτρέψουν σὲ κανέναν ἀπρόβλεπτο παράγοντα νὰ μπῆ στὸ «παιχνίδι». Κατόπιν ἀκολουθεῖ τὸ ΚΚΕ στὴν γνωστὴ παράστασι… Στὴν γνωστὴ παράστασι συγκρούσεως. Ὅλοι οἱ φασίστες ὑπερασπιστὲς τῆς Δημοκρατίας καὶ τῶν λαϊκῶν συμφερόντων καὶ ὁ κόσμος στὴν ἄκρη νὰ παρακολουθῆ, χωρὶς νὰ μπορῆ ν’ ἀντιδράση. Νὰ παρακολουθῆ αὐτά, τὰ ὁποῖα γίνονται ἀπὸ τοὺς φασίστες γι’ αὐτὸν …χωρὶς αὐτόν. Θὰ μαλώνη ἡ Κανέλλη μὲ τὸν Σπυράδωνι γιὰ τὴν «ἰδιοκτησία» τῶν «ζωντανῶν».
Αὐτὸ θὰ γίνη στὸ τέλος, διότι αὐτὸ προβλέπει ὁ σχεδιασμὸς τῶν φασιστῶν… Τῶν φασιστῶν ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, οἱ ὁποῖοι στὴν πραγματικότητα εἶναι συνέταιροι μεταξύ τους. Ἀπὸ τὰ ἴδια Goldman-ταμεῖα ταΐζεται τόσο ἡ «κόκκινη» Κανέλλη ὅσο καὶ ὁ «μαῦρος» Ἄδωνις. Ἁπλῶς παίζουν διαφορετικοὺς ρόλους στὴν ἴδια παράστασι. Αὐτὲς τὶς «προκὰτ» καταγγελίες τῶν φασιστῶν Γεωργιάδηδων θὰ πάρη τὸ ΚΚΕ καὶ θὰ προσπαθήση νὰ μπῆ «μπροστάρης» στὴν ἀντίδρασι. Ἂν τὸ καταφέρη, θὰ μπῆ τέλος στὸ κίνημα τῶν Διοδίων. Θὰ μποῦν οἱ ψωριάρηδες τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος ἐπὶ κεφαλῆς μίας λαϊκῆς ἀντιδράσεως καὶ θὰ τὴν «καπελώσουν». Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, ποὺ οἱ ἐργαζόμενοι δὲν ἀντιδροῦν στὰ σημερινὰ ἀπάνθρωπα μέτρα τῆς κυβερνήσεως, δὲν θ’ ἀντιδροῦν καὶ στὰ διόδια. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, ποὺ οἱ ἐργαζόμενοι δὲν βγαίνουν στοὺς δρόμους νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις τους, δὲν θὰ βγαίνουν νὰ ὑποστηρίξουν καὶ τὸ κίνημα τῶν διοδίων. Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιο. Νὰ ἀμολήσουν τὰ «σκυλιὰ» τοῦ Περισσοῦ στὶς ἐθνικὲς ὁδοὺς καὶ οἱ πολῖτες νὰ ξαναμποῦν στὰ σπίτια τους.
Ἤδη ἄρχισε νὰ «ξετυλίγεται» ὁ σχεδιασμὸς τοῦ «καπελλώματος». Στὸ κίνημα τῶν χιλιάδων ἀνωνύμων πολιτῶν, οἱ προβοκάτορες καὶ τὸ παρακράτος ἔβαλαν τὸν πρῶτο «ἐπώνυμο». Τὸν πρῶτο «ἐπώνυμο», ὁ ὁποῖος εἶναι κατὰ σύμπτωσιν ΚΚΕς. Εἶναι προφανὲς ὅτι προσπαθοῦν νὰ «κατασκευάσουν» ἕναν νέο «Μπούτα» τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν. Τὸν «κατασκευάζουν» μὲ τὸν γνωστὸ προβοκατόρικο τρόπο τοῦ ΚΚΕ… Ὅ,τι ἔκανε πάντα τὸ ΚΚΕ μὲ τοὺς χαφιέδες του… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐκλεκτοὶ τῆς ἀσφαλείας καὶ σπιούνευαν τὸν κόσμο… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι δῆθεν συνελαμβάνοντο δημοσίως καὶ πήγαιναν στὴν ἀσφάλεια γιὰ νὰ παίξουν πρέφα… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι δῆθεν ἐβασανίζοντο στὰ κρατητήρια καὶ ὡς διὰ μαγείας ὑπέφεραν μόνον ἀπὸ χοληστερίνη… Τοὺς χαφιέδες, οἱ ὁποῖοι δῆθεν ἐφυλακίζοντο καὶ ἐπήγαιναν στὴν φυλακὴ γιὰ «ὑπηρεσία» θαλαμοφύλακα, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ φασίστες νὰ ἐλέγχουν τὴν κοινωνία.
Αὐτὸ μεθοδεύουν τώρα μὲ τὸν Γκλέτσο. Θὰ ὀργανώσουν «στημένες» καὶ δημόσιες συλλήψεις του, μὲ στόχο τὴν «ἡρωοποίησί» του. Θὰ ἐπιχειρήσουν νὰ τὸν «ἡρωοποιήσουν», ὥστε νὰ μπορέση νὰ μπῆ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κινήματος… Νὰ μπορέση νὰ «καπελλώση» τοὺς χιλιάδες ἀνωνύμους πολῖτες, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχαν τὴν «γενναιότητα» τοῦ Γκλέτσου ν’ ἀντισταθοῦν μὲ τὸ κόστος μίας συλλήψεως. Μὲ τὴν δημοσιότητα ποὺ θὰ τοῦ δώσουν τὰ χαφιεδοκάναλα τοῦ ἰδίου τοῦ Μπόμπολα, φιλοδοξοῦν νὰ δημιουργήσουν μόνοι τους τὴν μελλοντικὴ «ἡγεσία» τοῦ σημερινοῦ ἀκεφάλου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπικινδύνου λαϊκοῦ κινήματος… Τὰ γνωστὰ «σάπια» τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν γνωστῶν-ἀγνώστων.
Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο φιλοδοξοῦν νὰ «κατασκευάσουν» ἕνα ΠΑΜΕΟ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσι τοῦ ΠΑΜΕ. Ἕνα ΠΑ.Μ. Ἐθνικῶν Ὁδῶν ὑπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς νέου «Μπούτα»… Ἕναν «Μπούτα», τὸν ὁποῖο θὰ τὸν ἐλέγχη ἡ Παπαρήγα καὶ θὰ τὸν χρησιμοποιῆ, γιὰ νὰ ἐξυπηρετῆ τοὺς Μπομπολαίους καὶ τὴν διαπλοκή… Ἕναν «Μπούτα», ποὺ ὁ Μπόμπολας θὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ τοῦ λέη πότε θ’ ἀνοίγη μὲ τὴν «βία» τὰ διόδια… Ἕναν «Μπούτα», τὸν ὁποῖο θὰ τὸν «δανείζη» τὸ ΚΚΕ σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο μεγαλοεργολάβο. Ἔχει ἀνάγκη τὸ ΚΚΕ νὰ τὸν «δανείζη», διότι ἔχει ἀνάγκη τὴν ἀντιπαροχὴ αὐτοῦ του δανεισμοῦ… Μόνον ἔτσι δὲν θὰ ἐλεγχθοῦν ποτὲ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Περισσοῦ.
Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι, βγάζοντας τὸ ὠργανωμένο καὶ παρακρατικὸ ΚΚΕ στοὺς δρόμους, θὰ κάνουν τὰ πράγματα ἐπικίνδυνα γιὰ τοὺς ἁπλοὺς πολῖτες. Γιατί; Διότι μὲ τὴν βιαιότητά του καὶ τὴν συνεργασία του μὲ τὸ παρακράτος, θ’ ἀλλάξη τὰ δεδομένα τῆς ἀντιδράσεως. Οἱ φασίστες θὰ προσπαθήσουν μὲ τὶς πράξεις τους ν’ ἀφαιρέσουν τὴν νομιμότητα ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ διαμαρτύρεται. Θὰ προσπαθήσουν, μέσῳ «λαθῶν», νὰ μετακινήσουν τὴν νομιμότητα πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Μπόμπολα. Πῶς θὰ γίνη αὐτό; Μὲ τὸν ἑξῆς ἁπλὸ καὶ προβοκατόρικο τρόπο. Σήμερα ὁ κόσμος, ὁ ὁποῖος δὲν πληρώνει διόδια, εἶναι ἀσφαλής, ὅταν περιορίζεται μόνον σ’ αὐτὴν τὴν ἄρνησι καὶ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο. Αὐτός, ὁ ὁποῖος ἀμφισβητεῖ τὴν νομιμότητα τῆς ἐπιλογῆς του, θὰ πρέπη νὰ τὸν πάη στὰ δικαστήρια καὶ ἐκεῖ ν’ ἀποδείξη αὐτό, τὸ ὁποῖο θεωρεῖ «παρανομία».
Αὐτὸ θ’ ἀλλάξη, διότι αὐτὸ δὲν συμφέρει τὸν Μπόμπολα. Δὲν τὸν συμφέρει νὰ κρίνεται στὰ δικαστήρια ἡ νομιμότης τῶν διοδίων ἢ τὸ ὕψος τοῦ ἀντιτίμου τους. Τὸν συμφέρει νὰ κρίνεται ἕνα θεμελιῶδες ἀνθρώπινο δικαίωμα -ὅπως εἶναι αὐτὸ τῆς ἰδιοκτησίας- καὶ αὐτὸς νὰ παρουσιάζεται σὰν θύμα. Ἁπλὰ πράγματα. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ σηκώνης ἁπλῶς μία μπάρα, τὴν ὁποία θεωρεῖς παράνομη καὶ στὴν οὐσία μὲ τὴν πρᾶξι σου «ζητᾶς» νὰ κριθῆ ἡ νομιμότης της στὰ δικαστήρια καὶ εἶναι ἄλλο πρᾶγμα νὰ παρανομῆς προκαταβολικῶς ὁ ἴδιος, καταστρέφοντας μία ξένη μπάρα, ἀσχέτως ἂν αὐτὴ εἶναι νόμιμη ἢ παράνομη. Ὅποιος παρανομεῖ, χάνει τὸ δίκιο του.
Αὐτὴν τὴν θυματοποίησι θὰ ἐπιχειρήση νὰ προσφέρη τὸ ΚΚΕ στὸν Μπόμπολα… Τὸ ΚΚΕ μὲ τὶς προκὰτ βίαιες, «γενναῖες», ἀλλὰ «λανθασμένες» ἐπιλογές. Ὅταν ὑπάρχη φθορὰ ξένης περιουσίας, ἀλλάζει ριζικῶς ἡ κατάστασις. Ἡ παρανομία μετακινεῖται στὴν ἄλλη πλευρὰ καὶ τὸ χειρότερο εἶναι πὼς εἶναι εὔκολο ν’ ἀποδειχθῆ. Σ’ αὐτὸ τὸ παιχνίδι φθορᾶς τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν διοδίων θὰ προσπαθήση τὸ ΚΚΕ νὰ παρασύρη τὸν κόσμο. Ἤδη τὸ ξεκίνησε ὁ Γκλέτσος, ἀνοίγοντας νέο «κεφάλαιο» στὴν ὑπόθεσι. Χιλιάδες κόσμος ἀντιδρᾷ καθημερινῶς στὰ διόδια, ἀλλὰ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν προσπάθησε νὰ φθείρη τὶς ἐγκαταστάσεις τῶν διοδίων. Μόνον ὁ Γκλέτσος ἔκανε αὐτὸ τὸ «λάθος»… Ὁ Γκλίτσας τῆς «ἐπαναστάσεως»… Ὁ ἀτάλαντος «μπαλαμὸς» τοῦ Περισσοῦ.
Αὐτό, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ κάνη ὁ κόσμος ποὺ ἀντιδρᾷ, εἶναι νὰ «καταγγείλη» εὐθέως τοὺς προβοκάτορες τοῦ ΚΚΕ. Νὰ τοὺς καταγγείλη ὡς βιαίους καὶ σταλινικοὺς φασίστες καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ τοὺς τοποθετήση ἀνάμεσα στοὺς ἐχθρούς του. Νὰ τοὺς καταγγείλη τώρα ποὺ εἶναι νωρὶς καὶ ὄχι ὅταν θὰ εἶναι ἀργὰ καὶ δὲν θὰ ἔχει νόημα αὐτὴ ἡ πρᾶξις… Ὅταν τὰ ΜΜΕ τοῦ Μπόμπολα θὰ ἔχουν «πείση» τὴν κοινὴ γνώμη ὅτι οἱ «κομμουνισταὶ» -μὲ «καπετάνιο» τὸν Γκλέτσο- δὲν πληρώνουν τὰ διόδια καὶ ἀπειλοῦν τὴν «Δημοκρατία»… Ὅταν τὸ Mega τῆς γυναίκας τοῦ Ἄδωνι θὰ «κλαίη» γιὰ τὴν Δημοκρατία μας. Θὰ πρέπη αὐτὸς ὁ κόσμος, ποὺ σήμερα ἀντιδρᾷ, νὰ διαχωρίση ἐξ ἀρχῆς τὴν θέσι του ἀπὸ αὐτὴν τοῦ ΚΚΕ καὶ νὰ μὴ παρασυρθῆ ἀπὸ τὴν «συμπαράστασί» του στὸν ἀγῶνα του. Νὰ ἀρνηθῆ τὴν πολιτικὴ κάλυψι, τὴν ὁποία θὰ προσφερθῆ νὰ τοῦ παράσχη τὸ ΚΚΕ.
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα θὰ πρέπει νὰ περιφρουρῆ τὶς ἐκδηλώσεις του… Νὰ ἀπειλῆ τὰ στελέχη τοῦ ΚΚΕ ἀκόμη καὶ μὲ τὴν βία, ὅταν αὐτὰ θὰ προσπαθοῦν νὰ παρεισφρύσουν στὶς ἐκδηλώσεις του… Νὰ ἀρνῆται νὰ ἐκφράζεται ἡ ἄποψίς του ἀπὸ ἐπαγγελματίες κομματικοὺς φασίστες τοῦ ΚΚΕ… Νὰ καταγγέλλη τὴν ὁποιαδήποτε πρᾶξι φθορᾶς τῆς περιουσίας τοῦ Μπόμπολα καὶ νὰ ζητῇ τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν προβοκατόρων τύπου Γκλέτσου. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν στὰ διόδια, νὰ μαζευτοῦν στὴν δίκη τοῦ Γκλέτσου καὶ νὰ ζητήσουν τὴν φυλάκισί του. Νὰ ζητήσουν τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία του, διότι ἀπείλησε τὸν ἀγῶνα τους… Τὸν δίκαιο ἀγῶνα τους… Ἕναν ἀγῶνα, τὸν ὁποῖο εἶναι σίγουρο ὅτι τὸν παρακολουθεῖ ὁλόκληρος ὁ Πλανήτης, ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ἴδια συμμορία.
Τώρα, ποὺ βγῆκε ὁ σταλινικὸς «σκύλος», καλὸ εἶναι νὰ φάη τὴν «σφαλιάρα» του πρὶν γίνη ἐπικίνδυνος. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὁ «σκύλος» πρέπει νὰ γυρίση στὴν φωλιά του καὶ ὄχι ὁ κόσμος στὰ σπίτια του. Ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ ξυπνήση ὁ κόσμος καὶ ν’ ἀντιδράση. Νὰ ἐξαφανίση ὅλους τους προβοκατόρικους παράγοντες, οἱ ὁποῖοι περιορίζουν τὶς ἀντιδράσεις του καὶ τὸν παραδίδουν «ἁλυσσοδεμένο» στοὺς κλέφτες. Ὁ Μπόμπολας καὶ ὁ κάθε Μπόμπολας θὰ πρέπη νὰ γνωρίζη ὅτι θὰ ἔχη τὸν κόσμο ἀπέναντί του καὶ ὄχι τοὺς ΚΚΕδες, ποὺ χρηματοδοτεῖ ὁ ἴδιος. Πανίσχυρους πολῖτες θὰ ἔχη ἀπέναντί του καὶ ὄχι ἔμμισθα ὄργανα τοῦ φασιστικοῦ παρακράτους, ὅπως ἡ Παπαρήγα, ὁ Καρατζαφέρης, ὁ Γεωργιάδης, ἡ Κανέλλη ἢ ὁ Γκλέτσος. Δυστυχῶς γιὰ ὅλους αὐτούς, τὴν «παράστασι» τὴν ἔχουμε ξαναδῆ καὶ ὁ σημερινὸς «θίασος» εἶναι παντελῶς ἀτάλαντος. Οὔτε οἱ «μπαλαμοὶ» οὔτε οἱ «γύφτοι» πείθουν κανέναν…
Τσίριξε μήπως κανεὶς ἢ ἀκούστηκε ἡ ἀρχαιοελληνικὴ χύτρα ἀπὸ τὸ Master Chef;

Πηγή: ΕΑΜ Β΄

8/1/11

Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας

Παρακολουθῆστε τὴν πρώτη νέα ἐκπομπή μας στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ "Kontra Channel", μὲ θέμα «Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας» καὶ προσκεκλημένο τὸν πρόεδρο τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκη, στὴν ὁποία ἔγινε μία πρώτη προσέγγισις τοῦ πολὺ σοβαροῦ θέματος τῆς διαβόητης κάρτας τοῦ πολίτου.