19/1/11

Σιωπὴ Παπανδρέου-'Ερντογὰν γιὰ τὶς οἰκονομικὲς ζῶνες

τοῦ Γιώργου Δελαστίκ

Ὑποψίες ὡς πρὸς τὸ πραγματικὸ περιεχόμενο τῆς κατ’ ἰδίαν συνομιλίας τῶν πρωθυπουργῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας στὸ Ἐρζεροὺμ προκαλεῖ ἡ παντελὴς ἔλλειψις ἀναφορᾶς στὸ ἐὰν συζητήθηκε καὶ τί εἰπώθηκε γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν (ΑΟΖ). Δὲν ἔχουμε μέχρι στιγμῆς κάποια πληροφόρησι, ἀλλὰ δυσκολευόμαστε νὰ πιστέψουμε ὅτι ὁ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν δὲν ἔθεσε μὲ κάποιον τρόπο στὸν Γιῶργο Παπανδρέου τοὐλάχιστον τὸ ζήτημα τῆς συμφωνίας Τὲλ Ἀβὶβ καὶ Λευκωσίας γιὰ τὴν ὁριοθέτησι τῆς ΑΟΖ Ἰσραὴλ καὶ Κύπρου. Τὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι τὸ κορυφαῖο ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν Τουρκία αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἀπὸ ὅλα τὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τοῦ Κυπριακοῦ καὶ ἐμμέσως τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν, ἐνῶ παραλλήλως εἶναι ἕνα θέμα τεραστίας διεθνοῦς σημασίας ποὺ μπορεῖ νὰ προκαλέση ἀκόμη καὶ κάποιας μορφῆς ἔνοπλη σύρραξι στὴν Μέση Ἀνατολή!
Ἕνα μόλις 24ωρο μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας Ἰσραήλ-Κύπρου, ὁ Τοῦρκος ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Φεριντοὺν Σινιρλίογλου ἐκάλεσε τὸν Ἰσραηλινὸ πρεσβευτὴ στὴν Ἄγκυρα καὶ διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας γιὰ τὶς ΑΟΖ. Λίγες μέρες ἀργότερα, τὸ τουρκικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐξέδωσε καὶ ἐπίσημη ἀνακοίνωσι, ὅπου μεταξὺ ἄλλων χαρακτήρισε «ἄκυρες» ὁποιεσδήποτε συμφωνίες ὑπογράφει ἡ Κυπριακὴ Δημοκρατία μὲ ἄλλες χῶρες γιὰ τὴν ὁριοθέτησι θαλασσίων ζωνῶν, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν «ἡ ἑλληνοκυπριακὴ διοίκησις δὲν ἐκπροσωπεῖ ὁλόκληρο τὸ νησί». Φαίνεται ἐξαιρετικῶς παράδοξο καὶ μᾶλλον ἀπίθανο ἀπὸ τὴν μία ἡ Τουρκία νὰ κάνη τόσο θόρυβο καὶ διαβήματα γιὰ τὸ θέμα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ μὴ τὸ θέτη κἂν ὁ Ἐρντογὰν στὴν συνάντησί του μὲ τὸν Παπανδρέου.
Τὸ θέμα δὲν εἶναι ἀστεῖο οὔτε περιορίζεται στὶς σχέσεις Ἀγκύρας-Λευκωσίας. Τὸ Ἰσραὴλ χρησιμοποιεῖ τὴν συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο εὐθέως ἐναντίον τῶν Ἀράβων καὶ δὴ τοῦ Λιβάνου, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις τοῦ Ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ Ὑποδομῶν Οὔζι Λαντάου, στὶς 22 Δεκεμβρίου. Τὸ Ἰσραὴλ σκοπεύει νὰ ἐκμεταλλευθῆ πλήρως τὰ κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου στὴν Νοτιοανατολικὴ Μεσόγειο, ἐδήλωσε ὁ Λαντάου ἀπαντῶντας στὶς διαμαρτυρίες τοῦ Λιβάνου γιὰ τὸ ὅτι Ἰσραὴλ καὶ Κύπρος ὥρισαν τὶς ΑΟΖ τους χωρὶς νὰ λάβουν ὑπ’ ὄψιν τους τὰ δικαιώματα τοῦ Λιβάνου. Ὁ Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς ἀπείλησε εὐθέως ὅτι ἡ χώρα του «θὰ ἀσκήση ὅλη τὴν ἀναγκαία ἰσχὺ» ἐναντίον γειτονικῶν κρατῶν μὲ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχουν συμφωνίες συνεκμεταλλεύσεως, ὅπως αὐτὴ μὲ τὴν Κύπρο. Ἰσραὴλ καὶ Λίβανος παραμένουν, ἀπὸ νομικὴ σκοπιά, σὲ ἐμπόλεμη κατάστασι. Δὲν ἔχουν ὁριοθετηθῆ οὔτε κἂν τὰ θαλάσσια σύνορα τῶν δύο χωρῶν, πολλῷ δὲ μᾶλλον οἱ ΑΟΖ τους. «Ὅλες οἱ διεκδικήσεις τοῦ Λιβάνου στεροῦνται παντελῶς νομικῆς, οἰκονομικῆς ἢ χαρτογραφικῆς βάσεως», ἐδήλωσε ὁ Ἰσραηλινὸς ὑπουργὸς πρὶν προχωρήση σὲ μία πολιτικὴ δήλωσι-βόμβα: «Ἡ συμφωνία μὲ τὴν Κύπρο χαράσσει τὸ ὅριο τῶν θαλασσίων συνόρων τοῦ Ἰσραὴλ πρὸς βορρᾶν καὶ ὁρίζει de facto τὰ θαλάσσια σύνορα μὲ τὸν Λίβανο»!
Ὁ Οὔζι Λαντάου ἐμφανίζει, δηλαδή, τὴν Κύπρο νὰ συμμετέχη συνειδητὰ στὴν de facto ὁριοθέτησι τῶν θαλασσίων συνόρων τοῦ Λιβάνου ἐρήμην τῆς χώρας αὐτῆς! Τὴν μετατρέπει, δηλαδή, ἀντικειμενικῶς σὲ ἐχθρὸ τῶν Ἀράβων! Περιττὸ νὰ τονισθῆ ὅτι μετὰ τὴν ἐξέλιξι αὐτὴ οὐσιαστικῶς ἀποκλείεται νὰ ὑπάρξη συμφωνία τῆς Κύπρου μὲ τὸν Λίβανο ἢ τὴν Συρία γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν ΑΟΖ τους, ἐνῷ πρέπει νὰ δοῦμε τί θὰ γίνη καὶ μὲ τὴν Αἴγυπτο. Ἀντιθέτως, βλέπουμε νὰ συγκροτῆται ταχύτατα ἕνα μέτωπο Τουρκίας καὶ ἀραβικῶν χωρῶν (Συρίας, Λιβάνου, Αἰγύπτου, ἐνδεχομένως καὶ Λιβύης μὲ κάποιες ἰδιομορφίες) ἐναντίον τῆς συμφωνίας γιὰ τὶς ΑΟΖ Ἰσραήλ-Κύπρου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἐξέλιξις αὐτὴ θὰ δυσκολέψη πολὺ τὸν συναινετικὸ καθορισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴν Λιβύη, ἂν ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου κινηθῆ ποτὲ πρὸς τὴν κατεύθυνσι ὁριοθετήσεως τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ. Οὔτε αὐτὴ οὔτε ἡ κυβέρνησις Καραμανλῆ τὸ ἔκαναν σὲ πολὺ πιὸ ἤπιες ἐποχές, χωρὶς νὰ ἔχουν ἀνακαλυφθῆ τὰ κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Κύπρου, ὅταν τὰ πράγματα ἦσαν σαφῶς πιὸ εὔκολα ἀπὸ πολιτικὴ σκοπιά. Δὲν γνωρίζουμε ἂν θὰ τὸ κάνη τώρα, σὲ πολὺ πιὸ ὀξυμένο κλίμα, μὲ μεγάλες διεθνεῖς δυσκολίες καὶ τὸ διεθνὲς κύρος τῆς Ἑλλάδος καταρρακωμένο. Καθόλου δὲν διευκολύνουν τὴν Ἀθήνα οἱ δηλώσεις τοῦ Οὔζι Λαντάου ὅτι «τὸ Ἰσραὴλ μπορεῖ νὰ γίνη ἐξαγωγεὺς φυσικοῦ ἀερίου πρὸς τὴν Εὐρώπη» καὶ ὅτι «εἴμαστε ἄλλωστε ἕτοιμοι νὰ συνεργασθοῦμε σὲ ἕνα τέτοιο σχέδιο μὲ ξένους ἐπενδυτές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο». Ἡ Ἑλλάς, φυσικὰ καὶ πρέπει νὰ διασφαλίση καὶ νὰ ὑπερασπισθῆ τὰ συμφέροντά της ἀναφορικῶς καὶ μὲ τὶς ΑΟΖ, ὅπως φωνάζουν χρόνια τώρα λίγοι ἀλλὰ ἐπίμονοι εἰδικοί. Εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ὅμως νὰ τὸ κάνη αὐτὸ ἐντασσομένη στὸ ἀντιαραβικὸ μέτωπο, ὅπως ἐπιδιώκει ἡ ἀκροδεξιὰ κυβέρνησις τοῦ Ἰσραὴλ καὶ συναινεῖ ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου. Αὐτὸ συνιστᾷ δραματικὴ στροφὴ στὴν ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ἐνδέχεται νὰ ἔχει βαρύτατες πολιτικὲς συνέπειες γιὰ τὴν χώρα μας, ἀρνητικὲς φυσικά.
Ἡ σοβαρωτάτη ἀντιαραβικὴ πολιτικὴ στροφὴ τῆς κυβερνήσεως Παπανδρέου καθίσταται ἐμφανὴς καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι χθὲς ἀναμενόταν στὴν Ἀθήνα τὸ πιὸ ἀπεχθὲς πρόσωπο τῆς ἰσραηλινῆς πολιτικῆς σκηνῆς: ὁ ἀκροδεξιὸς Ἀβιγκντὸρ Λίμπερμαν, ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως καὶ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ προωθήση τὴν πρόσδεσι τῆς χώρας μας στὰ ἐνεργειακὰ σχέδια τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τὴν ἐνίσχυσι τῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος-Ἰσραήλ, κάτι ποὺ καθιστᾷ βέβαιον ὅτι στὸν ἑπόμενο ἀραβο-ἰσραηλινὸ πόλεμο, ἡ χώρα μας θὰ βρεθῆ πολὺ πιὸ βαθειὰ μπλεγμένη στὸ πλευρὸ τοῦ Ἰσραὴλ ἐναντίον τῶν Ἀράβων. Γιὰ νὰ καταλάβη κανεὶς καλύτερα τὸ πολιτικὸ ποιὸν τοῦ Ἀβιγκντὸρ Λίμπερμαν, ὁ ὁποῖος ἐμφορεῖται ἀπὸ τόσο ἰσχυρὲς φασιστικὲς ἰδέες ὥστε ὁ αἱμοσταγὴς σφαγεὺς πρωθυπουργὸς Νετανιάχου, ἀκροδεξιὸς βεβαίως κι αὐτός, νὰ φαίνεται... «μετριοπαθὴς κεντρῶος(!)» συγκρινόμενος μὲ τὸν Λίμπερμαν, ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶς δύο μόνο ἀπὸ τὶς πάμπολλες ἐξτρεμιστικὲς θέσεις τοῦ Ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ἔχει προτείνει νά... πνίξουν ὅλους τους Παλαιστινίους στὴν Νεκρὰ Θάλασσα καὶ νά... ἐκτελοῦν ὅλους τοὺς βουλευτὲς ἀραβικῆς καταγωγῆς τοῦ ἰσραηλινοῦ κοινοβουλίου ποὺ συναντῶνται μὲ ἡγέτες τῆς Χαμᾶς! Αὐτὸ τὸ ἄτομο ἐκάλεσε ὡς συνομιλητή του στὴν Ἀθήνα ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, στὸ πλαίσιο προωθήσεως τῆς νέας πολιτικῆς του.
Ἡ κατάστασις εἶναι τόσο σοβαρὴ στὴν περιο χὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ὥστε σπεύδει στὸ Ἰσραὴλ ἡ Γερμανίδα καγκελάριος Ἀνγκέλα Μέρκελ, ἀκολουθουμένη συντόμως ἀπὸ τὸν Νικολὰ Σαρκοζύ. Οἱ ἡγέτες τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Γαλλίας θέλουν ἀφ’ ἑνὸς νὰ σχηματίσουν προσωπικὴ ἄποψι γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο νέας ἀραβο-ἰσραηλινῆς συρράξεως μὲ ἐπίκεντρο τὸν Λίβανο καί, ἀφ’ ἑτέρου, ἐπιθυμοῦν νὰ προωθήσουν τὴν συμμετοχὴ γερμανικῶν καὶ γαλλικῶν ἑταιρειῶν στὶς ὑποδομὲς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τὴν ὁποία βεβαίως τὸ Τὲλ Ἀβὶβ ἔχει ἐκχωρήσει μέχρι στιγμῆς σὲ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία.
Ἡ Μέρκελ πέρασε ἀπὸ τὴν Κύπρο γιὰ ὀλιγόωρη ἐπίσκεψι καθ’ ὁδὸν πρὸς τὸ Ἰσραήλ, τὴν πρώτη Γερμανοῦ καγκελαρίου στὰ πενῆντα χρόνια ὑπάρξεως τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Τὸν ἑπόμενο μῆνα πιθανώτατα θὰ μεταβῆ στὴν Κύπρο καὶ ὁ Σαρκοζύ, ἐνῷ τὴν ἐπεσκέφθη ἤδη ὁ Ρῶσσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Αὐτὴ ἡ συρροὴ κορυφαίων ξένων ἡγετῶν στὴν Κύπρο δὲν συνδέεται βεβαίως μὲ κάποιο ηὐξημένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐπίλυσι τοῦ Κυπριακοῦ αὐτοτελῶς. Ἀποκαλύπτει ὅμως μία νέα πολιτικὴ πραγματικότητα: Τὴν θεώρησι τοῦ Κυπριακοῦ ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν στὸ πλαίσιο τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν ἰσραηλινῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου, ὅσο καὶ ἐκείνων ποὺ μπορεῖ νὰ βρεθοῦν στὴν ΑΟΖ τῆς Κύπρου.
Ἡ θεωρητικὴ ὑπόθεσις κατασκευῆς ὑποθαλασσίου ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ θὰ διασχίζη τὶς ΑΟΖ Ἰσραήλ, Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἰταλίας καὶ θὰ τροφοδοτῆ τὴν Εὐρώπη, ἐνδιαφέρει ζωηρότατα τὸ Βερολίνο, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἀφήση φυσικὰ τὴν Τουρκία νὰ τὴν ματαιώση, ἐνῶ παραλλήλως θὰ κάνουν οἱ Γερμανοὶ ὅ,τι μποροῦν γιὰ νὰ συμφιλιώσουν τὴν Ἄγκυρα μὲ τὸ Τὲλ Ἀβίβ. Ἀναμένονται, λοιπόν, θεαματικὲς ἀνακατατάξεις.

Πηγή: http://www.epikaira.gr/