2/8/11

Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος βάζει «σιωπητήριο» στὶς καμπάνες!!!

Τέλος στὴν χρῆσι τῆς καμπάνας ὡς ρολογιοῦ κατὰ τὶς ὧρες κοινῆς ἡσυχίας προτείνει νέα νομοθετικὴ ρύθμισις γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τοῦ περιβαλλοντικοῦ θορύβου, τὴν ὁποία ἔχει ἑτοιμάσει τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος.
Ἐπὶ πλέον, προβλέπει περιορισμὸ καὶ ἔλεγχο τῆς ἐντάσεως μὲ τὴν ὁποία χτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν.
Τὸ ἕτοιμο σχέδιο ΚΥΑ (Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφασις), τὸ ὁποῖο εἶχε ὁλοκληρώσει ἡ τέως ὑπουργὸς Περιβάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, ἔρχεται νὰ «τακτοποιήση» θεσμικῶς ἕνα κενὸ ποὺ ὑπάρχει σήμερα στὴν νομοθεσία καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπισημάνει μὲ πόρισμά του ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη.
Γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τοῦ θορύβου ἀπὸ τὶς καμπάνες ὑπάρχουν διαμετρικῶς ἀντίθετες ἀποφάσεις δικαστηρίων.
Γιὰ αὐτὸ τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο ἀπεφάσισε νὰ προτείνη μέτρα ὥστε νὰ θεσμοθετηθοῦν οἱ κατάλληλες ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες θὰ διασφαλίζουν τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, τὴν τάξι ἀλλὰ παραλλήλως καὶ τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ νομοθετικὴ δέσμη, ποὺ ἑτοίμασε τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος δὲν μένει μόνον στὶς κωδωνοκρουσίες. Προτείνει πρὸς υἱοθέτησιν νέα ἐπιτρεπόμενα ὅρια, βάσει νέων κριτηρίων καὶ δεικτῶν ἐπιπτώσεως, γιὰ περιβαλλοντικὸ θόρυβο ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπὸ συγκοινωνιακὲς ὑποδομὲς (ὁδικές, σιδηροδρομικὲς καὶ ἀεροπορικές).
Μάλιστα γιὰ πρώτη φορὰ εἰσηγεῖται τὴν υἱοθέτησι αὐστηρῶν ὁρίων περιβαλλοντικοῦ θορύβου γιὰ τὴν νυχτερινὴ περίοδο. Τὸ ὅριο γιὰ τὸ 24ωρο ὁρίζεται στὰ 70 ντεσιμπὲλ καὶ εἰδικῶς γιὰ τὴν νύχτα (8ωρος δείκτης νυχτερινοῦ θορύβου- 23:00 μὲ 07:00) στὰ 60 ντεσιμπέλ.
Οἱ συγκεκριμένοι δεῖκτες εἶναι ἀκόμη μικρότεροι σὲ εὐαίσθητες περιοχὲς ὅπου ὑπάρχουν ὑποδομὲς ὑγείας καὶ ἐκπαιδεύσεως, χῶροι θρησκευτικῆς λατρείας, θέατρα, κτλ. Ἐκεῖ προτείνονται ὅρια, γιὰ τὸ εἰκοσιτετράωρο στὰ 65 ντεσιμπὲλ καὶ γιὰ τὴν νύχτα στὰ 55 ντεσιμπέλ.
Ἡ χώρα μας ἔπρεπε ὡς τὶς 30 Ἰουνίου τοῦ 2007 νὰ ἔχη ἐκπονήσει στρατηγικοὺς χάρτες θορύβου σὲ ὅλες τὶς πόλεις ἄνω τῶν 250.000 κατοίκων, στοὺς μεγάλους ὁδικοὺς ἄξονες, στὸν κύριο σιδηροδρομικὸ ἄξονα καὶ στὰ μεγάλα ἀεροδρόμια.
Ὡς σήμερα ἔχουν ὁλοκληρωθῆ οἱ χάρτες καὶ τὰ σχετικὰ σχέδια δράσεως μόνο γιὰ τὴν Ἀττικὴ καὶ τὴν Ἐγνατία ὁδό, τὸ ἀεροδρόμιο «Ἐλ. Βενιζέλος» καὶ τὴν Ἐθνικὴ ὁδὸ Ἀθηνῶν-Θεσσαλονίκης. Μόλις ξεκίνησε καὶ ἡ δεύτερη φᾶσις τοῦ προγράμματος ἐκπονήσεως χαρτῶν γιὰ τὴν Πάτρα, τὸ Ἡράκλειο, τὰ Χανιά, τὴν Λάρισα, τὸν Βόλο, τὰ Ἰωάννινα, τὴν Καβάλα, τὴν Κέρκυρα καὶ τὸ Ἀγρίνιο.
«Οἱ ὑφιστάμενες πολιτικές, ποὺ ἀφοροῦν τὸν θόρυβο, εἶναι πολὺ περιωρισμένες στὴν Ἑλλάδα. Ἐπὶ τῆς οὐσίας, στὴν χώρα μας ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ὁλοκληρωμένος σχεδιασμὸς γιὰ τὴν ἠχορρύπανσι. Μόνον «πυροσβεστικῶς», δηλαδὴ ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐλήφθησαν ὅσα μέτρα ἐλήφθησαν καὶ αὐτὰ μὲ τὴν περιορισμένη ἀποτελεσματικότητα ποὺ εἶχαν», λέει ὁ κ. Ρουσέτος Λειβαδάρος , μέλος τῆς Μόνιμης Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Περιβάλλοντος καὶ Ἀειφόρου Ἀναπτύξεως τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος.
Καὶ δίνει ἕνα παράδειγμα:
«Ἔχουν μετρηθῆ περὶ τὰ 12 σχολικὰ συγκροτήματα ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ ἀπὸ τὸν ὁδικὸ ἄξονα τῆς λεωφ. Κηφισοῦ. Ἡ ἐφαρμογὴ ἠχοπετασμάτων ἔπειτα ἀπὸ τόσα χρόνια δὲν λύνει τὸ πρόβλημα. Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς περιβαλλοντικῆς νομοθεσίας ὥρισε λίγο καλύτερα τὸν τρόπο ποὺ σχεδιάζονται κάποιες θορυβώδεις δραστηριότητες, ἀλλὰ στὴν πρᾶξι οἱ ὄροι δὲν ἐφαρμόζονται. Ἡ ἔλλειψις στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ εἶναι προφανής. Δὲν ὑπάρχουν στελεχωμένοι μηχανισμοὶ σχεδιασμοῦ καὶ ἐλέγχου, κατασκευάζονται εὐαίσθητες χρήσεις σὲ περιοχὲς ποὺ κανονικῶς θὰ ἔπρεπε νὰ μὴ χωροθετοῦνται, ὁ θόρυβος γενικῶς δὲν ἀποτελεῖ ἄξονα στὸν σχεδιασμό».

Ὁ θόρυβος μᾶς ἀρρωσταίνει

Ἡ ἔκθεσις σὲ ὑψηλὴ στάθμη θορύβου προκαλεῖ ἀκουστικὲς βλάβες (παροδικὴ ἢ μόνιμη ἀκουστικὴ ἀπώλεια).
Πολλὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα ἐξετέθησαν γιὰ μεγάλα διαστήματα σὲ ἰδιαιτέρως ὑψηλὰ ἐπίπεδα θορύβου πάσχουν ἀπὸ βαρηκοΐα. Ἡ ἠχορρύπανσις μπορεῖ ἐπίσης νὰ προκαλέση σωματικὲς δυσλειτουργίες, ὅπως ταχυκαρδία, ὑπέρτασι, γαστρεντερικὲς ἀνωμαλίες, ἀκόμη καὶ χρόνια κόπωσι.
Σχετίζεται ὅμως καὶ μὲ ψυχολογικὲς διαταραχές, ὅπως ἀϋπνία, νευρικότητα, ἄγχος, ἀκόμη καὶ κατάθλιψι.
Ἰδιαιτέρως εὐάλωτοι στὴν ἠχορρύπανσι θεωροῦνται οἱ ἡλικιωμένοι καὶ ὅσοι πάσχουν ἀπὸ ὑπέρτασι ἢ ἔχουν ψυχικὰ προβλήματα.
Ἡ ἠχορρύπανσις ἔχει ἐπιπτώσεις καὶ στὴν μαθησιακὴ διαδικασία (διαταραχὲς λόγου καὶ ἐπικοινωνίας). Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ τὸ 5ο δημοτικὸ σχολεῖο τοῦ Ρέντη, τὸ ὁποῖο βρίσκεται δίπλα στὸν Κηφισό.
«Τὰ παιδιὰ κάνουν μάθημα καὶ παίζουν μὲ τρομερὸ θόρυβο. Ἡ κυκλοφορία στὸν Κηφισό -ΙΧ, ἀλλὰ καὶ πολλὰ φορτηγά- δὲν σταματάει λεπτό. Καὶ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν ἔχουν τοποθετηθῆ κατάλληλα ἠχοπετάσματα», ἐπισημαίνει ὁ κ. Λειβαδάρος, ὁ ὁποῖος κατοικεῖ στὴν περιοχή.
Καὶ ἐξηγεῖ: «Τὰ ἐπίπεδα ἠχορρυπάνσεως στὸ σχολεῖο εἶναι πάνω ἀπὸ τὰ θεσμοθετημένα ὅρια. Ὑπέρβασις ἔστω καὶ κατὰ 3,5 ντεσιμπὲλ παράγει διπλάσια ἐνέργεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ὑφίσταται τὸν θόρυβο. Καὶ αὐτὸ διότι ἡ κλίμακα εἶναι λογαριθμική».
Γιὰ τὴν μὴ τήρηση τῶν ἐγκεκριμένων περιβαλλοντικῶν ὅρων τοῦ ὁδικοῦ ἔργου στὸν Κηφισό, στὶς περιοχὲς Ρέντη, Μοσχάτου καὶ Νέου Φαλήρου, οἱ κάτοικοι κατέθεσαν ἀναφορὰ στὸν εἰσαγγελέα, ὁ ὁποῖος ἄσκησε δίωξι κατὰ ἀνωτέρων στελεχῶν τοῦ ὑπουργείου Ὑποδομῶν.
Ἡ δίκη βρίσκεται σὲ ἐξέλιξι.

Θέσπισις «ἡσύχων περιοχῶν» στὶς πόλεις

Ἡ νομοθετικὴ δέσμη, ποὺ ἑτοίμασε γιὰ τὴν ἠχορρύπανσι τὸ ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος προχωρεῖ καὶ στὴν θεσμοθέτησι «Ἡσύχων περιοχῶν» στὶς πόλεις, δηλαδὴ εἰδικῶν περιοχῶν ἀκουστικῆς προστασίας. Αὐτὴ θὰ γίνεται μὲ ἔνταξι στὰ ρυθμιστικὰ σχέδια.
Στὶς περιοχὲς αὐτὲς θὰ ἰσχύουν ἐξελιγμένα ὅρια θορύβου καὶ εἰδικὲς διατάξεις ἐλέγχου καὶ περιορισμοῦ λειτουργίας τῶν πηγῶν θορύβου, βάσει τῶν ἀποτελεσμάτων καὶ τῶν προτάσεων ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ τὸ πρόγραμμα ἐκπονήσεως τῶν Στρατηγικῶν Χαρτῶν Θορύβου.
Στὶς «Ἥσυχες περιοχὲς» θὰ ἐνταχθοῦν καὶ εἰδικὲς περιοχὲς μὲ νοσοκομεῖα, χώρους θρησκευτικῆς λατρείας, κ.ἄ. Ἐκεῖ τὸ ὅριο γιὰ τὸ 24ωρο σὲ καμμία περίπτωσι δὲν θὰ ὑπερβαίνη τὰ 62 ντεσιμπὲλ καὶ γιὰ τὴν νύχτα τὰ 52 ντεσιμπέλ.
Ἐπὶ πλέον, μὲ τὴν νέα ρύθμισι τοῦ ὑπουργείου υἱοθετοῦνται γιὰ πρώτη φορὰ προδιαγραφὲς καὶ ὑποχρεώσεις σχετικῶς μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἠχοπετασμάτων ἀλλὰ καὶ τὴν παρακολούθησι τοῦ περιβαλλοντικοῦ θορύβου ἀπὸ νέα συγκοινωνιακὰ ἔργα.
Ὡς ὑποστηρικτικὸ μέτρο προτείνεται ἀκόμη ἡ ἀναθεώρησις τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Κτιριοδομικοῦ Κανονισμοῦ, τὸ ὁποῖο ἀφορᾷ τὴν ἠχομόνωσι καὶ ἠχοπροστασία τῶν κτιρίων.
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ θὰ πιστοποιηθοῦν τουλάχιστον 200 τύποι κουφωμάτων καὶ ὑαλώσεων σχετικῶς μὲ τὴν ἠχομόνωσι ποὺ παρέχουν. Πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς θὰ δοθῆ χρόνος ὥστε νὰ ἐνημερωθῆ καὶ νὰ προετοιμασθῆ ἡ σχετικὴ βιομηχανία.
Στὸ μέλλον, κάθε νέο κτίριο θὰ πρέπει νὰ κατατάσσεται σὲ συγκεκριμένη κατηγορία ἀκουστικῆς ἀνέσεως βάσει ἀκουστικῆς μελέτης.

Πηγή: romfea.gr

Σχόλιο τοῦ ἱστολογίου:
Φαντασθῆτε τί θὰ συνέβαινε στὴν Ἀγγλία, ἂν ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος τολμοῦσε νὰ μιλήση γιὰ σίγασι τοῦ Μπὶγκ Μπὲν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νύχτας, γιὰ λόγους ἀποφυγῆς ἠχορρυπάνσεως. Καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι τὸ συγκεκριμένο ρολόϊ ἠχεῖ κάθε δεκαπέντε λεπτά!
Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ συγκεκριμένο μέτρο στὴν Ἑλλάδα ἔχει ὡς ἀποκλειστικὸ στόχο τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποία οἱ ἀντίχριστοι κυβερνῶντες πολεμοῦν παντοιοτρόπως. Ἐνδεχομένως δὲν γνωρίζουν ὅτι παίζουν μὲ τὴν φωτιά.
Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία, ἀναμένουμε ἀγωνιωδῶς νὰ λάβη θέσι  ἐπὶ τοῦ προκειμένου.

1 σχόλιο:

 1. Ανώνυμος16/4/12 15:54

  Δυστυχώς η Ορθόδοξη Πίστη προδίδεται από τους Επισκόπους, πνευματικούς και καθηγητές θεολογίας από τους οποίους θα έπρεπε να προασπίζεται...

  1) http://www.2shared.com/document/MFg6LggP/___-_____________15___________.html

  2)http://www.impantokratoros.gr/B742476A.el.aspx

  3) http://whatisnewage-newage.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

  4)http://whatisnewage-newage.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή