31/3/11

Ὁ ἄγγελός μου!

τοῦ Γεωργίου Παπαζάχου, Καθηγητοῦ Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Εἶχε ἔρθει στό Γενικό Κρατικό Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν γιά τά προβλήματα πού εἶχε μέ τήν καρδιά του. Μόλις ἔμαθα ὅτι ἦταν ἐκεῖ, πῆγα νά τόν δῶ. Ἦταν ἡ μέρα πού τόν εἶχαν μετακινήσει ἀπό τήν Μονάδα Ἐντατικῆς Παρακολουθήσεως σ' ἕνα δωμάτιο μέ τρία κρεββάτια κι ἕνα ράντζο, πάνω στό ὁποῖο εἶχαν βάλει τόν Γέροντα Ἰάκωβο. Ἡ πρώτη ἐντύπωσίς μου, μόλις τόν εἶδα, εἶναι κάτι πού δέν περιγράφεται. Ἄν σᾶς πῶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἀκτινοβολοῦσε, θά εἶναι λίγο. Ἡ μορφή του ἦταν τό κάτι ἄλλο, πράγματι ἀκτινοβολοῦσε.

24/3/11

Ἐκδήλωσις γιὰ τὴν 25η Μαρτίου

ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Κανάρη 9/33 – 151 26 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
Τηλ: 210 8024125, fax: 210 8023996
http://www. elp. gr

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Τὸ Ἰδιωτικὸ Γυμνάσιο Ἀμαρουσίου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ὀργανώνει
τὴν Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011 καὶ ὥρα 6μ.μ.
στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Σχολείου, ἕνα ἑορταστικὸ ἀφιέρωμα
ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως
190 χρόνων ἀπὸ τὴν Ἐπανάστασι τοῦ 1821.
Τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς ἑορτῆς ὠργανώθηκε μὲ τὴν συνεργασία καθηγητῶν καὶ μαθητῶν. Εἶναι μία ἀποστομωτικὴ καὶ ἱστορικῶς τεκμηριωμένη ἀπάντησις στὴν προκλητικὴ προβολὴ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ ΣΚΑΪ «1821» καὶ σὲ ὅσα ἀνιστόρητα ψέμματα προβλήθηκαν καὶ εἰπώθηκαν ἐκεῖ.
κτὸς ἀπὸ τὴν προβολὴ καὶ τὰ ἀντεπιχειρήματα, ἡ ἑορτὴ θὰ περιλαμβάνη θεατρικά, χορωδία-ὀρχήστρα, ἑλληνικοὺς παραδοσιακοὺς χορούς.
ξίζει νὰ τὴν παρακολουθήσετε καὶ νὰ ἐνισχύσετε μὲ τὴν παρουσία σας τοὺς ἐκπαιδευτικούς, γονεῖς καὶ μαθητές μας.

Ὁ Διευθυντὴς καὶ ὁ Σύλλογος τῶν διδασκόντων

23/3/11

Διατί ἀποροῦμε;

τοῦ Ν. Α. Καλογεροπούλου

Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς σειρᾶς ἐρωτηματικῶν, μὲ τὰ ὁποῖα τελείωνε τὸ προηγούμενο ἄρθρο μου.
Ἔχουμε φθάσει στὸ τέλος μίας μακρᾶς διαδικασίας, ποὺ ἔχει ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1973 καὶ φθάνει σήμερα νὰ πλησιάζη τὸν τελικό της σκοπό. Δὲν θὰ σταματήσω νὰ τὸ τονίζω, ὅπως ὁ Κάτων. Delenda Carthago καὶ Delenda ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξις τῆς Ἑλλάδος. Τὴν θέσι τοῦ Κάτωνος ἔχουν σήμερα οἱ κληρονόμοι τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος ποὺ λέγεται «τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα».
Ἄρχισε ἐπὶ Αἰκατερίνης, συνεχίστηκε μὲ τὴν Ἱερὴ Συμμαχία καὶ ὑπάρχει ὁλοζώντανο μέχρι σήμερα. Τὸ μόνο ποὺ ἔχει ἀλλάξει εἶναι οἱ πρωταγωνιστὲς καὶ τὰ αἴτια. Ὄχι ὅμως καὶ οἱ προθέσεις τῶν Ἰσχυρῶν. Τὰ αἴτια τότε ἦσαν «ὁ δρόμος πρὸς τὶς Ἰνδίες». Σήμερα εἶναι «ὁ θεὸς Πετρέλαιον».

22/3/11

Ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἐπίκαιρα

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ, τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Ἐπιστολὴ 222/20.3.2011

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ

1. Ἡ Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, ὅπως εἶχε προαναγγελθῆ μὲ e-mail ἀπὸ 14.3.2011, ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ταξιαρχῶν τῆς πρώην Σχολῆς Χωροφυλακῆς μὲ λαμπρὰ ἐπιτυχία.

2. Μεγάλη ἐπιτυχία εἶχε ἐπίσης ἡ Πανηγυρικὴ Ἐκδήλωσις τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

3. Παρέστησαν πληθώρα ἐπισήμων καὶ ἐκπρόσωποι ἑκατοντάδων ὀργανώσεων καὶ φορέων.

4. Ὁ καθηγητὴς τῆς ἱστορίας Δόκτωρ Νικόλαος Ἀναστασόπουλος, ὁ πρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως κ. Γεώργιος Κοσμᾶς καὶ ἄλλοι ὁμιλητὲς μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα κατέρριψαν τοὺς ἀνιστόρητους ἰσχυρισμοὺς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ προβάλλονται μέσῳ τοῦ ΣΚΑΪ, ὅπου διαστρεβλώνεται βαναύσως ἡ ἱστορία μας, ὅπως ἐπιδιώκουν οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις. Οἱ ἐπίσημοι καὶ οἱ ἑκατοντάδες ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων φορέων καταχειροκρότησαν τοὺς ὁμιλητὲς καὶ καταδίκασαν μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς τους τοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας.

4. Τὸ μέγιστο δὲ αἶσχος τῆς ὅλης προσπάθειας εἶναι ἡ συμβολὴ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, ποὺ κατήντησε ἀντεθνικὴ καὶ ἐντολοδόχος τῆς Τουρκίας, καὶ χρηματοδοτεῖ καὶ αὐτὴ μὲ 1.000.000 € τὴν προσπάθεια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, προφανῶς κατ᾿ ἐντολὴ τῆς Τουρκίας. Ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ Γεν. Γραμματεὺς τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, ἡ φλόγα, ποὺ καίει στὸ ἀκοίμητο καντήλι στὸν Ἄγνωστο Στρατιώτη, ἀναφέρεται στὸ ἐπίσημο ἱστορικὸ τοῦ μνημείου τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, ὅτι εἶχε μεταφερθῆ τὸ 1932 ἀπὸ τὴν ἀκοίμητο κανδήλα τῆς Ἱερὰ Μονῆς Ἁγίας Λαύρας.

5. Ἐπειδὴ τὰ ἐλεεινὰ ὑποκείμενα, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, προσπαθοῦν νὰ διασύρουν καὶ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ, ὡς κίναιδο, ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις ἐτίμησε ἐφέτος ἰδιαιτέρως τὸν ἐθνικό μας ἥρωα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καὶ τὸ πολυπληθέστατο ἀκροατήριο ἐκάκισε τὴν ἀνίαρη αὐτὴ προσπάθεια τοῦ διασυρμοῦ τῆς ὑστεροφημίας τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ…

6. Εἴθε, οἱ παρευρεθέντες ἐκπρόσωποι πολλῶν φορέων καὶ ἐκτὸς τῆς περιοχῆς Καλαβρύτων νὰ μεταφέρουν τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ συστρατευτοῦν νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὴν ἀγωνιστικότητα τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ δώσωμε ἕνα ἠχηρὸ μάθημα στοὺς ἐκπροσώπους τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅτι ἀντελήφθημεν τὰ καταχθόνια σχέδιά τους καὶ νὰ τοὺς τονίσωμε, ὅτι εἶναι ἄκρως ἀνήθικο νὰ συρράφουν τὴν ἱστορία σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

19/3/11

Συνηθίσαμε στὰ εὔκολα!!!

τοῦ Ἀγγ. Κ. Βασιλειάδου

Ἔχω τὴν τιμὴ νὰ διαχειρίζωμαι ἕνα ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα ἱστολόγια, τὰ ὁποῖα εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν ἐξακολουθοῦν νὰ χρησιμοποιοῦν μὲ ὑπερηφάνεια, τὴν ἑλληνική μας γλῶσσα στὴν αὐθεντική της μορφή, αὐτὴν πρὸ τῆς ἐπελάσεως τῶν ἐθνοκτόνων, δηλαδὴ μὲ τὰ δύο πνεύματά της, τοὺς τρεῖς τόνους της, τὴν ὑπογεγραμμένη της, τὴν δοτική της πτῶσι, τὴν τρίτη κλίσι της καὶ βεβαίως τὴν ὀρθὴ γραφή της. Καὶ μὴ σπεύση κανεὶς ἀπ' τοὺς «ξερόλες» νὰ ἰσχυρισθῆ ὅτι αὐτὴ εἶναι καθαρεύουσα! Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδικὴ ὀρθὴ γραφὴ τῆς γλώσσης μας, ἀσχέτως ἂν ὁμιλοῦμε περὶ καθαρευούσης ἤ δημοτικῆς.

18/3/11

Κυριακὴ 20 Μαρτίου 2011 - Ὅλοι στὴν μεγάλη συγκέντρωσι κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου στὴν Θεσσαλονίκη


Οἱ Ἕλληνες Youtubers
καὶ ἡ
Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ στὶς 20/3/2011 στὶς 13:00
στὴν Θεσσαλονίκη,
στὴν Πλ. Ἀριστοτέλους (στὸ ἐπάνω μέρος - Ἄγαλμα Βενιζέλου)

στὴν Συγκέντρωσι διαμαρτυρίας
ΚΑΤΑ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου,
ΚΑΤΑ τοῦ διαρκῶς ἐντεινομένου Ἠλεκτρονικοῦ Φακελλώματος

Ὑποθήκευσαν κάθε τὶ ποὺ ὑπάρχει πάνω καὶ κάτω ἀπὸ τὸ ἔδαφος τῆς πατρίδας μας καὶ τώρα μᾶς ζητοῦν, ἀπὸ ἀνθρώπινα πρόσωπα πλασμένα κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνουμε τὰ ταυτοποιημένα «δίποδα» τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τους σταύλου.

Φοροκάρτα,
ΑΜΚΑ,
ἠλεκτρονικὰ διόδια (μέχρι τὸ 2012),
ἰατρικὸς ἠλεκτρονικὸς φάκελλος
Κάρτα τοῦ Πολίτου
Κάποιοι θέλουν νὰ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ τὴ ζωή μας.
Κάποιοι θέλουν νὰ ΕΛΕΓΞΟΥΝ τὸ μέλλον μας.
Αἰσθανόμαστε ὅτι πλησιάζουμε νὰ ζήσουμε τὶς πιὸ ἔσχατες προφητεῖες τῆς Ἀποκαλύψεως

Ὅλοι οἱ εὐαισθητοποιημένοι πολῖτες ΧΩΡΙΣ κομματικὰ καπελλώματα ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ νὰ στηρίξουν μὲ τὴν ΠΑΡΟΥΣΙΑ τους τὶς ἴδιες τὶς ΑΤΟΜΙΚΕΣ τους ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.
Ἀντιδροῦμε ΣΗΜΕΡΑ διότι ἴσως αὔριο νὰ εἶναι ΑΡΓΑ!

Θὰ δεχθῆς νὰ γίνης ἕνα BARCODE;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ ἐλέγχουν τὴν ζωή σου;
Θὰ τοὺς ἀφήσης νὰ σοῦ πάρουν τὸ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ καὶ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σου;
ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ.

Ἐκστρατεία Συλλογῆς Ὑπογραφῶν:
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩ τὴν ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
καὶ ΥΠΟΓΡΑΦΩ
ΟΝΟΜΑ :
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :
ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

Στέλνουμε συμπληρωμένο τὸ ἔντυπο αὐτὸ ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσι
Τ.Θ. 78081, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τ.Κ. 17301
ἢ ὑπογράφουμε ἠλεκτρονικῶς στὴν διεύθυνσι
http://www.orthros.org/Greek/Eidiseis/E_Arnoumai2.php

Πληροφορίες γιὰ λεωφορεῖα:
Ἀνακοίνωσις Ἑλλήνων youtubers:
Οἱ φίλοι τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ποὺ ἐνδιαφέρονται νὰ συμμετάσχουν στὴν συγκέντρωσι-διαμαρτυρία κατὰ τῆς κάρτας τοῦ πολίτου στὴν Θεσσαλονίκη, στὶς 20 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΩΡΑ 13.00, μποροῦν νὰ ἀπευθυνθοῦν γιὰ τὴν μεταφορά τους στὰ παρακάτω τηλέφωνα:

Γιὰ τὴν Δράμα:
Δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τουριστικὰ γραφεῖα τῶν ΣΑΒΒΑΪΔΗ στὴν Λαμπριανίδη, τηλέφωνο 25210-26961 & ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ στὴν Ἐφέδρων Ἀξιωματικῶν, τηλέφωνο 25210-30722 (τιμὴ εἰσιτηρίου 8 εὐρώ!!!)

Γιὰ τὴν Κομοτηνὴ-Ξάνθη:
Παρασχάκης travel, πλατεῖα Ἀρχιεπισκόπου καὶ Χρυσάνθου 39, Τηλέφωνο 25310-37810

Γιὰ τὸν Ἕβρο:
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Leon Tours, 14ης Μαΐου 51, 68100, Ἀλεξανδρούπολις, Τηλ: 25510-27754, FAX: 25510-29074

Δῆτε τὸ ΥΠΕΡΟΧΟ βίντεο
τῶν Ἑλλήνων youtubers
γιὰ τὴν συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης
ΚΑΤΑ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου:

http://www.youtube.com/watch?v=qvD6z4hhw1I

ΦΘΑΝΕΙ!
ΩΣ ΕΔΩ!
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/3/2011
Δίνουμε ΟΛΟΙ μαζικὰ τὸ ΠΑΡΩΝ
στὴν Θεσσαλονίκη!

13/3/11

Ἑλληνικὰ κοιτάσματα καὶ καθορισμὸς ΑΟΖ

τοῦ Ἀνδρέου Ν. Γεωργακοπούλου
Καθηγητοῦ Κοιτασματολογίας Πετρελαίου ΑΠΘ

Οἱ ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὴν Ἑλλάδα ἄρχισαν τὴν δεκαετία τοῦ 1960 στὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ στὸ Ἰόνιο.
Παρὰ τὴν μεθοδικὴ ἐργασία ξένων κυρίως εἰδικῶν περίπου μέχρι τὸ 1966, τὰ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν φτωχά. Αὐτὸ ἐν μέρει μπορεῖ νὰ δικαιολογηθῆ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ τεχνολογία στὸν τομέα τῆς ἐρεύνης καὶ παραγωγῆς ὑδρογονανθράκων διαφέρει σήμερα πάρα πολὺ ἀπὸ αὐτὴν τῆς δεκαετίας τοῦ '60. Μὲ τὰ σημερινὰ τεχνολογικὰ δεδομένα, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν στὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα ἴσως νὰ ἦσαν διαφορετικά. Ἔκτοτε -ἐξαιρουμένων κάποιων περιόδων σχετικῶς συστηματικῆς προσπαθείας- οὐδέποτε ἡ Ἑλλὰς προσήγγισε τὸ θέμα τῶν ἐρευνῶν γιὰ ἀναζήτησι ὑδρογονανθράκων συστηματικῶς καὶ βάσει τῶν διεθνῶν προδιαγραφῶν.
Στὴν χώρα μας ἔγιναν συνολικῶς περίπου 270 ἐρευνητικὲς γεωτρήσεις, στὴν συντριπτική τους πλειονότητα χερσαῖες καὶ κάποιες ὑποθαλάσσιες. Γιὰ τὴν ἔκτασι καὶ τὴν γεωμορφολογία τῆς Ἑλλάδος, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ἐξαιρετικῶς μικρός, δὲν ἔγινε συστηματικῶς καὶ φυσικὰ δὲν ἀπέδωσε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα. Σημαντικὸ ρόλο γιὰ τὶς περιωρισμένες ἔρευνες τῆς χώρας μας κυρίως στὸ Αἰγαῖο ἀλλὰ καὶ στὸ νοτιοανατολικὸ τμῆμα τῶν ἑλληνικῶν θαλασσῶν ἔπαιξε τὸ θέμα ἀρχικῶς τῆς ὑφαλοκρηπῖδος μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας καὶ στὴν συνέχεια τὸ θέμα τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν (ΑΟΖ). Στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ἀνακαλύφθηκαν ἀπὸ καναδικὲς καὶ ἀμερικανικὲς ἑταιρεῖες τὰ μοναδικὰ μέχρι σήμερα ἐκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα ὑδρογονανθράκων στὴν χώρα. Πρόκειται γιὰ τὸ κοίτασμα φυσικοῦ ἀερίου τῆς Νοτίου Καβάλας καὶ τὸ κοίτασμα πετρελαίου τοῦ Πρίνου, τὰ ὁποία ἀνακαλύφθηκαν τὸ 1972 στὴν ὑποθαλάσσια περιοχὴ Πρίνου-Καβάλας. Ἡ παραγωγὴ πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου ἄρχισε τὸ 1981 ἀπὸ τὴν κοινοπραξία «Ἑταιρεία Πετρελαίων Βορείου Αἰγαίου (North Aegean Petroleum Co. - NAPC)». Ἀργότερα ἀνακαλύφθηκε τὸ κοίτασμα τοῦ Βορείου Πρίνου, ἐνῶ ἡ ἐκμετάλλευσις συνεχίζεται μέχρι σήμερα ἀπὸ τὴν Ἑταιρεία Energean Oil and Gas. Ἡ ἐρευνητικὴ δραστηριότης γιὰ ἀναζήτησι κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἐκτὸς τῆς περιοχῆς Πρίνου-Καβάλας, εἶναι αὐτὴ τὴν στιγμὴ μηδενικὴ καὶ ἡ ἀναθεώρησις πολλῶν θεμάτων σχετικῶν μὲ τὴν νομοθεσία, τὶς ἀδειοδοτήσεις, τὰ κίνητρα πρὸς τοὺς ὑποψηφίους ἐπενδυτές, τὴν σύστασι εἰδικοῦ φορέως ὑδρογονανθράκων μὲ ἰσχυρὲς ἁρμοδιότητες καὶ ἄλλα συναφῆ θέματα, πάντοτε μὲ σεβασμὸ στὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος, θεωρεῖται -ἔστω καὶ μὲ τεράστια καθυστέρησι- ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, συμφώνως μὲ τὶς πλέον σύγχρονες διεθνεῖς πρακτικές.
Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν σύστασι τοῦ Φορέως Ὑδρογονανθράκων, ποὺ ἔχει ἤδη δρομολογηθῆ, θὰ πρέπη νὰ καθορισθῆ καὶ μία στρατηγικὴ γιὰ τὴν πολιτικὴ διευθέτησι τοῦ θέματος τῶν Ἀποκλειστικῶν Οἰκονομικῶν Ζωνῶν μὲ τὶς γειτονικές μας χῶρες, ὥστε νὰ γίνουν ἔρευνες καὶ ἐπενδύσεις στὸν τομέα τοῦ πετρελαίου καὶ τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν σειρά τους θὰ βοηθήσουν:
1 Στὴν ἐνίσχυσι τοῦ γεωστρατηγικοῦ ρόλου τῆς πατρίδος μας.
2 Στὴν ὀρθολογικὴ ἀξιοποίησι τοῦ ἐθνικοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου.
3 Στὴν στήριξι τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καὶ τῆς οἰκονομίας τῆς περιοχῆς ὅπου ὑπάρχουν κοιτάσματα, καὶ
4 Στὴν ἐξασφάλισι θέσεων ἐργασίας.
Κλειδὶ στὴν ὁριοθέτησι τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ εἶναι τὸ Καστελλόριζο, νησὶ τὸ ὁποῖο κατοικεῖται καί, κατὰ συνέπειαν, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήση ὅτι διαθέτει Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη. Τὸ Καστελλόριζο ἀποτελεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων σημεῖο ἀναφορᾶς ἀλλὰ καὶ κατοχυρώσεως στὸν ὑπολογισμὸ τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος στὴν περιοχὴ τῆς Νοτιοανατολικῆς Μεσογείου. Ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος θὰ ἔχουν κοινὰ ὅρια ὑφαλοκρηπῖδος μόνον ἐὰν ἡ ὀριοθετικὴ γραμμὴ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς ὑφαλοκρηπῖδος χαραχθῆ μὲ βᾶσι τὴν μέση γραμμὴ μεταξὺ τῶν τουρκικῶν ἀκτῶν καὶ τῆς νήσου Στρογγύλης, ποὺ ἀνήκει στὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελλορίζου. Μὲ βᾶσι τὴν ἀρχὴ τῆς μέσης γραμμῆς, τὸ σύμπλεγμα τοῦ Καστελλορίζου ἐξασφαλίζει τὴν ἐπαφὴ τῆς ἑλληνικῆς μὲ τὴν κυπριακὴ ΑΟΖ. Οἱ δύο αὐτὲς παρεμβάλλονται μεταξὺ τουρκικῆς καὶ αἰγυπτιακῆς, γεγονὸς ποὺ περιορίζει σημαντικῶς τὴν τουρκικὴ ΑΟΖ στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Πρὸς τὸ παρόν, ὅμως, ἑλληνικὴ ΑΟΖ δὲν ὑπάρχει, ἐπειδὴ ἡ Ἀθήνα δὲν τὴν ἔχει ἀνακηρύξει. Συμφώνως μὲ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο, ἕνα παράκτιο κράτος ἀποκτᾷ ΑΟΖ μὲ μονομερῆ δήλωσι ἀνακηρύξεως. Στὴν συνέχεια, συνάπτει συμφωνίες ὁριοθετήσεως μὲ τὰ γειτονικὰ κράτη. Ἐὰν δὲν καταστῆ δυνατὴ ἡ συμφωνία ὁριοθετήσεως, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο οἱ γειτονικὲς χῶρες λύνουν τὴν διαφορά τους εἶναι μὲ παραπομπὴ στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο.
Δυστυχῶς, ὅταν ἡ Ἑλλὰς ξεκίνησε ἐπαφὲς μὲ τὴν Λιβύη καὶ τὴν Αἴγυπτο γιὰ τὶς ΑΟΖ, παρέβλεψε νὰ ζητήση διαβεβαιώσεις ἀπὸ τὴν τελευταία ὅτι ἡ ὁριοθέτησις θὰ γίνη βάσει τῶν ὅρων τῆς Συμβάσεως τοῦ 1982 γιὰ τὸ Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, ποὺ προβλέπουν ὅτι τὰ νησιὰ διαθέτουν τὴν δική τους ΑΟΖ. Ἡ κατάστασις περιπλέχτηκε ἀκόμη περισσότερο ὅταν οἱ Αἰγύπτιοι ἐνημέρωσαν τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ πὼς θὰ ἀρχίσουν συνομιλίες γιὰ ὁριοθέτησι θαλασσίων ζωνῶν μὲ τὴν Τουρκία, τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ δύο χῶρες δὲν διαθέτουν κἂν κοινὰ θαλάσσια σύνορα!
Ἡ Αἴγυπτος θὰ μποροῦσε νὰ διαθέτη θαλάσσια σύνορα μὲ τὴν Τουρκία μόνο ἂν δὲν ἀναγνωριστοῦν τὰ δικαιώματα τοῦ Καστελλορίζου. Ἐὰν ἡ Ἑλλὰς δεχθῆ νὰ προχωρήση σὲ ὁριοθέτησι ΑΟΖ μὲ τὴν Αἴγυπτο χωρὶς τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ Καστελλορίζου, ἡ ἐμφανὴς συνέπεια θὰ εἶναι ἡ Ἑλλὰς νὰ μὴ ἔχη θαλάσσια σύνορα μὲ τὴν Κύπρο!
Σημειώνεται ὅτι κανένα κράτος μέχρι σήμερα στὸν κόσμο, ποὺ ἔχει πάει στὴν Χάγη, ἢ ἔχει κάνει κάποιου ἄλλου εἴδους διευθέτησι, ἢ ποὺ ἔχει ἕνα πρόβλημα στὰ θαλάσσια σύνορά του μὲ ἕνα ἄλλο κράτος, δὲν ἔχει ζητήσει ποτὲ μὰ ποτὲ νὰ ὑπάρξη μόνο ὁριοθέτησις τῆς ὑφαλοκρηπῖδος. Ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὸ 1982 μέχρι σήμερα, ζητοῦν ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, ὄχι μόνο ὁριοθέτησι τῆς ὑφαλοκρηπῖδος, ἀλλὰ πάντοτε ζητοῦν καὶ τὴν ταυτόχρονη ὁριοθέτησι τῆς ΑΟΖ! Καὶ ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει νὰ κάνη ταυτοχρόνως καὶ τὰ δύο, ὁριοθέτησι τῆς ὑφαλοκρηπῖδος καὶ ὁριοθέτησι τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης. Θὰ πρέπη τέλος νὰ ἐπισημανθῆ -καὶ οὐδόλως νὰ περνᾷ ἀπαρατήρητη- ἡ πολὺ σημαντικὴ ἐρευνητικὴ καὶ γεωτρητικὴ δραστηριότης γιὰ ἀναζήτησι ὑδρογονανθράκων ποὺ ὑπάρχει αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Οἱ συστηματικὲς ἔρευνες τοῦ Ἰσραὴλ ὡδήγησαν στὴν ἀνακάλυψι τεραστίων κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου (Leviathan, Tamar καὶ Dalit), μὲ ἐκτιμώμενα ἀποθέματα φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τὸ Leviathan τῆς τάξεως τῶν 16 Tcf (Trillion Cubic Feet) ἢ ἀλλοιῶς 450.109 κυβ. μέτρων καὶ γιὰ τὸ Tamar τῆς τάξεως τῶν 8.4 Tcf (Trillion Cubic Feet) ἢ ἀλλοιῶς 240.109 κυβ. μέτρων.
Τὸ Ἰσραὴλ ἐξετάζει σήμερα τὶς διόδους μεταφορᾶς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, κυρίως πρὸς τὰ δυτικά, μὲ ἀγωγούς, καὶ τὴν δημιουργία τερματικῶν σταθμῶν ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (LNG) μὲ πολλὲς χῶρες, μεταξὺ τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνονται ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Κύπρος. Ἐπιπροσθέτως, ἀναφέρεται ὅτι θὰ ξεκινήσουν γεωτρήσεις ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Noble Energy καὶ στὴν παραχώρησι Νο. 12 στὰ κυπριακὰ χωρικὰ ὕδατα, ἔπειτα ἀπὸ διεθνῆ διαγωνισμό. Μὲ βᾶσι λοιπὸν τὰ παραπάνω, θεωρεῖται ἰδιαιτέρως σημαντικὸ νὰ ξεκινήση ἐπὶ τέλους καὶ ἡ χώρα μας τὶς ἔρευνες γιὰ ἀναζήτησι κοιτασμάτων ὑδρογονανθράκων, κάτι τὸ ὁποῖο θὰ καταστῆ δυνατὸν μόνο ἐφ’ ὅσον ἐπιλυθῆ ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως, καὶ κυρίως «ἐπὶ ἴσοις ὅροις», τὸ θέμα τῶν ΑΟΖ.

Πηγή: Ἐπιτροπὴ Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων

10/3/11

Ὁ σεβασμιώτατος Πειραιῶς ἀποστομώνει ἐκ νέου τοὺς προσκυνημένους!

Στό ἀνακοινωθέν τῆς 2ᾳς Μαρτίου 2011 πού ἔτυχε σκληρῆς κριτικῆς καί εἰρωνικοῦ σχολιασμοῦ ἀπό τούς κατεγνωσμένους διατάκτες καί ὑπεργολάβους τοῦ ἐντύπου καί ἠλεκτρονικοῦ τύπου τοῦ διεθνιστικοῦ σιωνιστικοῦ λόμπυ, ἀναφέρθηκα σέ μία μόνο πτυχή τοῦ φασιστικῆς ἐμπνεύσεως νομοσχεδίου Καστανίδη γιά τήν «καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ ποινικοῦ δικαίου» πού ἀφορᾷ στήν γιά πρώτη φορά θεσμοθέτησι ἀπό τήν Ἑλληνική ἔννομη τάξι τῆς ἀντιθέου καί αὐθαιρέτου ἀλλαγῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας μέ τήν πρόβλεψι καί ἑτέρου γενετησίου, στό ἀνθρώπινο εἶδος, προσανατολισμοῦ πέραν τοῦ κατά φύσιν ὑπάρχοντος.
Τό ὁλοκληρωτικῆς ὅμως ἐμπνεύσεως τερατούργημα ἐνοχοποιεῖται περαιτέρω γιά ποινικές διατάξεις ἐντελῶς ἀόριστες κατά παράβασιν τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καί τοῦ ἄρθρου 10 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως. Καταστρατηγοῦνται ἀκόμη μέ αὐτό, τό ἄρθρο 7 τοῦ Συντάγματος καί τό ἄρθρο 7 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, πού κατοχυρώνουν τήν ἀρχή ὅτι ὁ ποινικός νόμος πρέπει νά εἶναι σαφής καί ὡρισμένος.
Παραβιάζεται ἀκόμη τό ἄρθρο 16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος πού προστατεύει τήν ἐλευθερία τῆς τέχνης, τῆς ἐπιστήμης καί τῆς ἐρεύνης.
Ὁ ἐντελῶς ἀσαφής ὅρος «ἐχθροπάθεια» πού καθιερώνεται μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ νομοσχεδίου ἀναφερόμενος στήν «καλλιέργεια καί ἐξωτερίκευση αἰσθημάτων μίσους καί ἀντιπαλότητας», ὅπως στό ἄρθρο 2 τοῦ αὐτοῦ νομοσχεδίου ἐπεξηγεῖται, δίνει τό περιθώριο νά ἑρμηνευθῆ ἡ ὁποιαδήποτε ἐπιστημονική ἤ ἱστορική ἄποψις ὡς ἐπίθεσις «κατά ὁμάδος ἤ προσώπου πού προσδιορίζονται ἀπό τήν φυλή, τό χρῶμα, τήν θρησκεία, τήν ἐθνική ἤ ἐθνοτική καταγωγή, τό γενετήσιο προσανατολισμό, ἤ κατά πραγμάτων πού χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά ἀπό τίς παραπάνω ὁμάδες ἤ πρόσωπα» καί ποινικοποιεῖ «ὀργουελικά» καί κατά παράβασιν κάθε δημοκρατικῆς ἐννοίας τόν πολιτικό λόγο, τήν ὅποια ἐπιστημονική ἄποψι, τήν σκέψι, τίς ἰδέες, ἀκόμη καί τά συναισθήματα.
Ἐντελῶς ἀόριστος καί ἀντισυνταγματικός κατά παράβασιν τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ ...ἰσχύοντος Συντάγματος εἶναι καί ὁ ὅρος «θρησκεία», πού ἀναφέρεται στά ἄρθρα 2, 3 καί 4 τοῦ Νομοσχεδίου διότι τό Σύνταγμα δέν προστατεύει οἱαδήποτε θρησκευτική ἀντίληψι, πίστι ἤ πεποίθησι ἀλλά καθιερώνει τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως μόνο «γνωστῶν θρησκειῶν» δηλ. θρησκευτικῶν παραδοχῶν πού δέν ἕχουν κρύφια δόγματα καί πού ἡ λατρεία τους δέν προσβάλλει τήν δημόσια τάξι καί τά χρηστά ἤθη.
Μέ τό ὑπό ψήφισι νομοσχέδιο προστατεύεται καί ὁ σατανισμός πού προβλέπει ...ἀνθρωποθυσίες στίς ἱστοσελίδες του στό διαδίκτυο ἤ τό ὑπό τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας διαλυθέν πρώην ΚΕΦΕ, πού ἐπιχειρεῖ σήμερα νά ἐπανέλθη δριμύτερο ὑπό τό προσωπεῖο τῆς «Ἐκκλησίας» τῆς Σαϊεντολογίας, καί ἀκόμη προστατεύονται οἱ καταστροφικές λατρεῖες τῶν διαφόρων μορφῶν γκουρουϊσμοῦ καί τῶν ψυχοναρκωτικῶν.
Ταυτοχρόνως, γιά πρώτη φορά στήν ἑλληνική ἔννομη τάξι μέ τό ἄρθρο 6 καθιερώνεται κατά φασιστικό τρόπο συλλογική εὐθύνη γιά ἀδικοπραγίες ἑνός φυσικοῦ πρσώπου καί ἀπαραδέκτως ἀναγορεύεται ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας (Ὑπουργός Δικαιοσύνης), σέ φυσικό δικαστή.
Ὁ προφανής στόχος τοῦ νομοσχεδίου εἶναι ἡ φίμωσις τῆς πληροφορήσεως, δηλ. ἑκατοντάδων ἱστολογίων, ἐφημερίδων καί περιοδικῶν, ἀφοῦ ἀκόμα καί ἡ ἀναφορά στήν ἐγκληματικότητα ὁμάδων λαθρομεταναστῶν ἤ στό ἐπιβαλλόμενο ἀπό τό Ἰσλάμ «τζιχάντ» καί στόν φονταμενταλισμό του, θά ἀποτελῆ πρᾶξι ποινικῶς κολάσιμη.
Μέ τήν νέα λογική τοῦ νομοσχεδίου θά ἔπρεπε νά ὁδηγηθοῦν πάραυτα στίς φυλακές οἱ χιλιάδες τῶν ὀρθοδόξων Ἑβραίων, ἐάν διήρχοντο ἀπό τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια, πού καταθέτουν ἀδιάσειστα ἱστορικά ντοκουμέντα καί μαρτυρίες γιά πράξεις καί παραλείψεις τῶν σιωνιστῶν ἡγετῶν στίς ἐν Ἀμερικῇ ἱστοσελίδες τους http://www.israelversusjudaism.org/ καί http://www.jewsnotzi/ onists.org/index.htm। καί πού ἀφοροῦν στό εἰδεχθέστατο ἔγκλημα γενοκτονίας τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, πού διέπραξε ὁ παρανοϊκός δικτάτωρ Ἀδόλφος Χίτλερ καί τό ναζιστικό καθεστώς του.
Θά ἔπρεπε νά ὁδηγηθῆ στίς φυλακές καί ὁ Ραββίνος τῆς Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτωρ τοῦ Ἱδρύματος Nitra Yeshiva γιά τό βιβλίο του «Min Hametzar» (Ἀπό τά βάθη) πού ἐξεδόθη στήν Ν. Ὑόρκη στά Ἑβραϊκά καί ἀναφέρεται στά χρόνια 1942-1945 καί στίς παραλείψεις τῶν σιωνιστῶν ἡγετῶν γιά τήν σωτηρία τῶν ἑβραίων τῆς Σλοβακίας.
Ὁ Ὑπουργός κ. Χάρης Καστανίδης ὡς ἔγκριτος νομικός, Καθηγητής τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εἶναι ἀδύνατον νά μἠ γνωρίζη τά ἀνωτέρω καί ἀσφαλῶς νά ἀγνοῆ ὅτι ἐάν δυνάμει τῆς κομματικῆς πειθαρχίας ψηφιστῆ τό φασιστικό αὐτό τερατούργημα ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων θά καταπέση λόγῳ προδήλου ἀντισυνταγματικότητος ἐνώπιον τῶν Δικαστηρίων.
Διερωτᾶται λοιπόν κανείς ποιά εἶναι ἡ αἰτία τοῦ ἀντισυνταγματικοῦ αὐτοῦ νομοσχεδίου καί ἡ ἐμμονή σέ αὐτό. Ἡ ἀπάντησις δίνεται στό ἄρθρο 4 ὅπου προβλέπεται ποινική δίωξις ὅσων «ἐγκωμιάζουν ἤ ἀρνοῦνται ἤ ἐκμηδενίζουν ἐγκλήματα γενοκτονίας, ἐγκλήματα κατά ἀνθρωπότητας καί ἐγκλήματα πολέμου» ὅπως ὁρίζονται στά ἄρθρα 6, 7 καί 8 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου ἤ στό ἄρθρο 6 τοῦ Διεθνοῦς Στρατοδικείου πού προσαρτᾶται στήν «Συμφωνία τοῦ Λονδίνου» τῆς 8/8/1945 καί πού ἀφορᾷ στό ἑξῆς ἕνα καί μόνον ἕνα δηλ. στό Ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ ἀπό τούς Γερμανούς Ναζιστές.
Δέν ἰσχύει τό ἴδιο γιά ὅποιον ἐκμηδενίση ἤ ἀρνηθῆ τήν γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ ἑλληνισμοῦ ἤ τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἤ τοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ ἀπό τούς Τούρκους, ἀφοῦ αὐτές οἱ γενοκτονίες δέν ἔχουν άναγνωρισθῇ διεθνῶς. Ἀποκαλυπτική τοῦ στρατευμένου αὐτοῦ νομοσχεδίου ἀποτελεῖ ἡ διαμαρτυρία τῆς Παμποντιακῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλλάδος μέ 392 Σωματεῖα μέλη.
Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψις στήν Ἑλλάδα τοῦ Ἀντιπροέδρου καί Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ κ. Λίντερμαν καθώς καί 70 ἐπιφανῶν μελῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ λόμπυ λέγεται ὅτι εἶχε καί στόχο τήν φίμωσι καί τόν στραγγαλισμό κάθε ἐλεύθερης καί ἀδέσμευτης φωνῆς πού θά καταγγέλη καί θά ἀποκαλύπτη τήν διαμονικῆς συλλήψεως μεθόδευσί τους γιά τήν ἐπιβολή παγκόσμιας διακυβερνήσεως καί παγκόσμιας θρησκείας πού ἤδη διαδίδουν μέσῳ τῶν μασονικῶν στοῶν σέ ὅλη τήν ὑφήλιο καί πού ἀναφέρεται στόν rex mundis πού δέν εἶναι ἄλλος από τόν δυσώνυμο Ἑωσφόρο.
Τό ἄρθρο 4 τοῦ ὑπό ψήφισι νομοσχεδίου ἀποκαλύπτει τήν ἀληθῆ αἰτιολογία τῆς συντάξεώς του πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν προσπάθεια φιμώσεως τῶν λαῶν, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό παρομοίους νόμους πού ἔχουν ἐπιβληθῆ στήν Γαλλία (νόμος Gayssot) ἤ προσφάτως στήν Οὐγγαρία.
Αὐτό ὅμως πού δέν κατανοοῦν οἱ ἀφελεῖς συνοδοιπόροι τῶν διεθνῶν «ἐντολέων» εἶναι τό «ἄφιλο καί τό ἄσπονδο» αὐτῶν, ὅπως πρόσφατα ἀπεδείχθη πασιδήλως ἀπό τήν παρά τά ἀνωτέρω προκλητική καί ἀναιτιολόγητη ὑποβάθμισι τῆς πιστοληπτικῆς ἱκανότητος τῆς χώρας μας κατά τρεῖς μονάδες ἀπό τήν σιωνιστικῶν συμφερόντων Ἀμερικανική ἑταιρεία Moody’s, πού προκαλεῖ τεράστια προβλήματα στήν ἀνάκαμψι τῆς οἰκονομίας μας.
Καί τίθεται τό μέγιστο ἐρώτημα γιατί οἱ ἐξουσίαν ἔχοντες κλίνουν τόν αὐχένα στά δαιμονιώδη καί σατανικά κελεύσματα τῶν διεθνῶν αὐτῶν τρομοκρατῶν καί δέν ἀκολουθοῦν πολιτική ἀφυπνίσεως καί ἐθνικῆς καί πνευματικῆς ἀπελευθερώσεως;
Γιατί παραθεωρεῖται ἡ ἔντιμη φωνή καί ἐπιστημοσύνη τοῦ Προέδρου τῶν Ἑλλήνων Μεταλλειολόγων καί τῶν Καθηγητῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κων/νου Παπαστεφάνου τῆς Πυρηνικῆς Φυσικῆς καί Βασιλείου Παπαγεωργίου τῆς Χημείας, πού ἐπιστημονικῶς ἀποδεικνύουν ὅτι εἴμαστε ἡ πλουσιότερη χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως σέ ὀρυκτό πλοῦτο καί ὅτι στήν Χαλκιδική αὐτή τήν στιγμή ὑπάρχουν συγκεκριμένα χρυσοφόρα κοιτάσματα ἀξίας 12 δις Εὐρώ;
Γιατί δέν προκηρύσσουμε διεθνῆ διαγωνισμό γιά τήν ἐξόρυξί τους καί ἐκμετάλλευσί τους ἀλλά ἀντ’ αὐτοῦ προσαρμόζουμε τήν νομοθεσία μας στίς ἐντολές καί στήν πρακτική τῶν διεθνῶν αὐτῶν δυναστῶν;
Ὅσον ἀφορᾷ στό μάθημα θεολογίας πού ἐπεχείρησε νά διδάξη ὁ κ. Ὑπουργός θά πρέπη νά γνωρίζη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀσφαλῶς δέν εἶναι σύλλογος καθαρῶν ἀλλά κοινωνία μεταποιουμένων ἁμαρτωλῶν καί μετανοούντων ἀνθρώπων καί ὄχι ἐμμενόντων διαστροφέων τῆς θεοσδότου ἀνθρωπίνης ὀντολογίας.
Πληροφοριακῶς ἀναφέρομε ἐπιπροσθέτως ὅτι ἡ Ἁγία Ἰσαπόστολος Μεγαλομάρτυς Μαρία ἡ Μαγδαληνή δέν ἔχει κατά τήν Εὐαγγελική διήγησι καμμία σχέσι μέ τήν ἁμαρτωλή γυναῖκα πού μετανοήσασα ἔνιψε μέ τά δάκρυά της τά πόδια τοῦ Κυρίου ὀλίγον πρό τοῦ Πάθους, ἀλλά πρόκειται γιά τήν Μυροφόρο Ἁγία τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς ὁποίας ἡ ἀδιαλώβητη χεῖρα βρίσκεται τεθησαυρισμένη στήν Ἱ. Μονή Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους, εὐωδιάζουσα, θαυματουργοῦσα καί ἔχουσα φυσική θερμοκρασία ἀνθρωπίνου σώματος.
Τέλος τό νά χρησιμοποιῆται βεβαίως ὁ Ν. Καζαντζάκης γιά νά ὑποστηρίξη ἕνα προδήλως φασιστικό νομοσχέδιο διά τοῦ ὁποίου ἐπιβάλλεται φασιστική λογοκρισία καί ποινικοποιεῖται ἡ ἐλευθερία τῆς ἐκφράσεως ἀποτελεῖ πρωτοτυπία πού δέν ἔχει προηγούμενο.

Πηγή: http://orthodox-watch.blogspot.com

3/3/11

Εὖγε καὶ πάλι εὖγε Σεβασμιώτατε!!!

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 2ᾳ Μαρτίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης ἔχει ἀναρτήσει στό Διαδίκτυο πρός δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου «Γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου» στό ἄρθρο 3 τοῦ ὁποίου ἐπεκτείνει τήν προστασία τοῦ Νόμου καί σέ ὁμάδες ἤ πρόσωπα πού δέν προσδιορίζονται μόνο μέ βάση τήν φυλή, τό χρῶμα, τή θρησκεία, τήν ἐθνική ἤ ἐθνοτική καταγωγή τους ἀλλά καί τόν γενετήσιο σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
Τίθεται λοιπόν τό μέγιστο ἐρώτημα: ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν γενετήσιοι σεξουαλικοί προσανατολισμοί ὥστε μία συγκροτημένη πολιτεία νά παρίσταται ἀνάγκη θεσμικά νά προστατεύσει αὐτούς τούς ποικίλους γενετήσιους σεξουαλικούς προσανατολισμούς; Σέ ἕναν ἄνθρωπο ὑπάρχουν πολλοί ἐγκέφαλοι, πολλοί στόμαχοι, πολλοί καρδιακοί μῦες; Ἡ γενετήσια λειτουργία στό ἀνθρώπινο εἶδος δέν εἶναι προσδιορισμένη σαφέστατα ἀπό τήν ὀντολογία τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους καί δέν ἐκδιπλώνεται συγκεκριμένα στό ἄρρεν καί τό θῆλυ; Ὑπάρχει κατά τήν γνώμη τῶν συντακτῶν τοῦ νομοσχεδίου καί ἕτερο φῦλο στό ἀνθρώπινο γένος;
Ὅπως καλῶς γνωρίζομε ἀπό τήν ἐπιστήμη τῆς ἐγκληματολογίας ἐν σχέσει πρός τό γενετήσιο ἔνστικτο ὑφίστανται δυστυχῶς στήν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση ἐκτρωματικές ψυχοσωματικές ἐκπτώσεις, ὅπως ἡ παιδοφιλία, ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ νεκρολαγνεία καί ἄλλες ἀποκρουστικές ἐκδηλώσεις ἰδιαζόντως εἰδεχθεῖς, πού εὐτελίζουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί χωματοποιοῦν τήν ἀθάνατον ψυχήν του. Εἶναι ἑπομένως λογικό, δίκαιο, ἠθικό νά περιβάλλεται μέ πολιτειακό κῦρος ὑπό τό πρόσχημα τῆς καταπολεμήσεως ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μιά τέτοιου εἴδους ἐκτροπή τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος, ἐπειδή τό διατάσσουν οἱ γνωστοί διεθνεῖς κύκλοι πού ἐπιχειροῦν τήν σαπροποίηση καί ἀποδόμηση τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας, εὐτελίζοντας τό τιμιώτατο ἀνθρώπινο πρόσωπο, πού μόνο στήν ἐκδίπλωση τῆς ὑγιοῦς σεξουαλικότητός του μπορεῖ νά ἀνεύρει τήν πληρότητα, τήν ἐλευθερία του καί τήν ἀξιοπρέπειά του, στούς ὁποίους διεθνεῖς κύκλους κλίνει εὐλαβικά τό γόνυ, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἡ σημερινή Κυβέρνηση;
Ὥστε λοιπόν ὑπάρχει καί ἄλλος σεξουαλικός προσανατολισμός στό ἀνθρώπινο γένος πού πρέπει νά τόν περιβάλει μέ νομικό κῦρος ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ καί διερωτώμεθα ἔχει τέτοια ἐξουσιοδότηση ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα; Ἔχει ἐξουσιοδότηση νά καταλύει τόν αἰώνιο καί ἄφθιτο Νόμο τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί νά πριμοδοτῆ τήν παραφθορά τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας; Γνωρίζει τί ἡ ἀληθής ἰατρική πρεσβεύει διά τήν παράχρηση τῶν σωματικῶν σεξουαλικῶν ὀργάνων καί τοῦ θεοσδότου ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ; Ἀγνοεῖ τίς ἄπειρες ψυχοσωματικές ἀσθένειες πού ἐλλοχεύουν πίσω ἀπό μιά τέτοια παράχρηση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί δίδει μήνυμα στήν νέα γενιά ὅτι ὑπάρχει καί πριμοδοτεῖται ἀπό τήν ὀργανωμένη κοινωνία ἡ παραφθορά τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος καί ἡ ἐπίπλαστη μεταβολή της σέ ἄθυρμα τῶν διαμονικῆς συλλήψεως αἰσχρουργιῶν;
Ντρέπομαι ὡς Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος καί ὡς Ἕλλην πολίτης πού ἀναπνέω τόν ἴδιο ἀέρα καί πατῶ στά ἴδια χώματα μέ τόν κ. Καστανίδη. Καί ἐπειδή ἐκ τῶν ἔργων του ἀποδεικνύεται ὅτι δέν πιστεύει στήν κρίση τοῦ αἰωνίου Θεοῦ, δημοσίᾳ τοῦ λέγω ὅτι θά θυμηθεῖ «σύντομα» τόν ταπεινό μου λόγο ὅταν ἀναποδράστως, ἐκὼν ἄκων, ὅπως κάθε ἄνθρωπος, θά βρεθεῖ ἐνωπιόν Του ἀλλά θά εἶναι πολύ ἀργά γι’ αὐτόν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

1/3/11

Μιὰ ἱστορία ἀληθινῆς ἀγάπης

Σὲ ἕνα δεῖπνο, γιὰ φιλανθρωπικὸ σκοπό, ἑνὸς σχολείου γιὰ παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ὁ πατέρας ἑνὸς αὐτιστικοῦ παιδιοῦ διηγήθηκε τὴν παρακάτω ἱστορία, ποὺ δὲν θὰ τὴν ξεχάση κανεὶς ἀπὸ ὅσους τὴν ἄκουσαν ἐκείνη τὴν ἡμέρα.

Μετὰ τὴν τελετή, ἔκανε μία ἐρώτησι.
«Ὅταν ἡ φύσις δὲν παρεμποδίζεται ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἐπιρροές, ὅλα γίνονται τέλεια.
Ἀκόμα ὁ γιός μου, ὁ Σέη, δὲν μπορεῖ νὰ μάθη τὰ πράγματα ὅπως τὰ ἄλλα παιδιά. Δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβη τὰ πράγματα ὅπως τὰ ἄλλα παιδιά. Ποῦ εἶναι ἡ φυσικὴ τάξις τῶν πραγμάτων στὸν γυιό μου;»

Ὅλοι στὴν αἴθουσα ἀναρωτιόνταν σιωπηλὰ καὶ γεμᾶτοι ἀπορία.
Ὁ πατέρας συνέχισε.

"Ὅταν ἕνα παιδὶ σὰν τὸν Σέη, ποὺ εἶναι πνευματικῶς ἀνάπηρο, ἔρχεται στὴν ζωή, σοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ καταλάβης τὴν ἀληθινὴ ἀνθρώπινη φύσι ἀπὸ τὸ πῶς οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι θὰ συμπεριφερθοῦν σ' αὐτὸ τὸ παιδί."
Καὶ ἀφηγήθηκε τὴν παρακάτω ἱστορία, ποὺ θὰ σᾶς παρακαλέσω θερμῶς νὰ διαβάσετε μέχρι τὸ τέλος της..