30/12/10

Ἀπαγορεύτηκε ἡ ἰδιωτικὴ καλλιέργεια στὶς ΗΠΑ!!!

«Ἂν οἱ ἄνθρωποι ἀφήσουν τὴν κυβέρνησι νὰ ἀποφασίζη τί τροφὴ θὰ τρῶνε καὶ τί φάρμακα θὰ παίρνουν, τὰ σώματά τους θὰ εἶναι σύντομα σὲ τόσο θλιβερὴ κατάστασι ὅσο εἶναι οἱ ψυχὲς ἐκείνων ποὺ ζοῦν σὲ καθεστὼς τυραννίας.»

Τόμας Τζέφερσον


Ἤδη στὴν Ἀμερικὴ ἔχει ξεκινήσει ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου ποὺ ἔχει κατατεθῆ στὸ Κογκρέσσο καὶ ἀφορᾷ τὴν ἀπαγόρευσι καλλιεργείας ὀργανικῶν τροφῶν, μὲ λίγα λόγια τὴν ἀπαγόρευσι τοῦ σπιτικοῦ κήπου γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τῆς οἰκογενείας.
Ὅποιος λοιπὸν δὲν θέλει νὰ ἐνταχθῆ στοὺς κανόνες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καὶ θὰ θελήση νὰ κάνη ἕνα μικρὸ κῆπο γιὰ νὰ ζῆ αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του, θὰ χαρακτηρίζεται ἐπικίνδυνος καὶ θὰ δέχεται πρόστιμα καὶ κατασχέσεις προϊόντων καθὼς αὐτὰ θὰ ἀποτελοῦν «κίνδυνο γιὰ τὴν δημόσια ὑγεία».
Τὸ ὄνομα τοῦ νόμου αὐτοῦ εἶναι «Νόμος Συγκλήτου S 510 - Ἐκσυγχρονισμὸς Ἀσφαλείας Τροφίμων», συμφώνως μὲ τὸν ὁποῖο χαρακτηρίζεται παράνομη ἡ καλλιέργεια καὶ ἀποθήκευσις σπόρων.
Ὁ νόμος τῆς Συγκλήτου «S 510» γιὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ἀσφαλείας τῶν τροφίμων ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς ὁ πιὸ ἐπικίνδυνος νόμος στὴν ἱστορία τῶν ΗΠΑ.
Ὁ νόμος θὰ δίνη τὸ δικαίωμα στὴν κυβέρνησι τῶν ΗΠΑ νὰ ἀπαγορεύη ἢ νὰ νομιμοποιῆ τὸ μέχρι τώρα δικαίωμα ὅλων γιὰ τὴν καλλιέργεια, τὸ ἐμπόριο καὶ τὴν μεταφορὰ ὅλων τῶν τροφίμων.
Ὁ νόμος δίνει τὸ δικαίωμα στὸν «Μεγάλο Ἀδελφὸ» νὰ ρυθμίζη μέχρι καὶ τὴν καλλιέργεια τοματῶν στὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ μας.
Δίνει τὸ δικαίωμα στὴν κυβέρνησι νὰ συλλαμβάνη καὶ νὰ φυλακίζη ἀνθρώπους ποὺ πωλοῦν ἀγγούρια στὴν λαϊκή. Θὰ ποινικοποιῆ τὴν μεταφορὰ ὀργανικῶν τροφῶν ἂν δὲν συμμορφώνεται κάποιος μὲ τοὺς κανόνες τῶν ἀρχῶν.

Πηγή: http://eleftheri-epistimi.blogspot.com/