20/4/11

Μὴ μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ!

Πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

«Τήν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα καί τήν ἐκκοπήν τῆς συκῆς δειλιάσασα, τό δοθέν σοι τάλαντον φιλοπόνως ἔργασαι, ταλαίπωρε, γρηγοροῦσα καί κράζουσα. Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Χριστοῦ».