16/10/10

Ἡ Ἑλλὰς ὑπὸ κατοχή!!!

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἑλληνισμό

Ἀγαπητοὶ συμπολῖτες, ἡ Πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα εὑρίσκεται ὑπὸ κατοχή. Μὲ αὔξουσα ἐπικινδυνότητα ἡ κατοχὴ εἶναι οἰκονομική, πολιτική, ἐθνικὴ καὶ πνευματική.
Οἰκονομικὴ κατοχὴ ἀπὸ τὰ ξένα χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα, τὶς ντόπιες συντεχνίες, τὸν διεφθαρμένο συνδικαλισμό, τὶς ΔΕΚΟ καὶ τὰ διαπλεκόμενα συμφέροντα.
Πολιτικὴ κατοχὴ ἀπὸ τὸ κατ’ ἐπίφασιν δημοκρατικὸ σύστημα ποὺ στὴν πρᾶξι ὑποθάλπει μία ἀνεξέλεγκτη κομματικὴ δικτατορία μὲ στρατιῶτες τῆς γραβάτας καὶ τοῦ λευκοῦ πουκαμίσου, ὑποστηριζομένη ἀπὸ τὰ ἐπιστημονικῶς καθοδηγούμενα μέσα μαζικῆς ἐπιρροῆς (ΜΜΕ).
Ἐθνικὴ κατοχὴ ἀπὸ νεοταξικοὺς ἐθνομηδενιστές, ὑπηρέτες τῆς παγκοσμιοποιήσεως, ποὺ ὁδηγοῦν τὸ ἔθνος κράτος σὲ ἀλλοτρίωσι καὶ σὲ συρρίκνωσι.
Πνευματικὴ κατοχὴ ἀπὸ ἀμοραλιστές, διαφθορεῖς τῆς πνευματικῆς καὶ ψυχικῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν, ὑποβαθμιστὲς τῆς παιδείας, ἐκμαυλιστὲς τῆς νεολαίας καὶ ἀρνητὲς κάθε φιλόπονης ἔννοιας ἀρετῆς.
Τὰ αἴτια ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἕως ἐδῶ εἶναι πολλὰ καὶ ἂν καὶ ἔχουν ἀναλυθεῖ σὲ λεπτομέρεια κατὰ περίπτωσι, ἐν τούτοις συγκαλύπτονται ἀπὸ σύγχυσι, ποὺ δημιουργοῦν ὁ καταιγισμὸς μὲ ἄσχετες πληροφορίες, οἱ ποικίλες ὑστερόβουλες ἀναλύσεις καὶ τὰ ἀντικρουόμενα συμπεράσματα ἐξεταστικῶν δῆθεν ἐπιτροπῶν ποὺ ἡ κάθε μία παρουσιάζει διαφορετικὴ ἄποψι γιὰ τὸ ἴδιο θέμα.
Τὰ γεγονότα ξεκίνησαν μὲ τὴν μεταπολίτευσι ὅταν πολλὰ αἰτήματα γιὰ βελτίωσι τῶν συνθηκῶν διαβιώσεως, ἐλευθερίας, μορφώσεως καὶ ὑπαρξιακῆς ὁλοκληρώσεως ἔγιναν ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως, διαστρεβλώσεως τῶν ἐννοιῶν καὶ μετατροπῆς τους σὲ μηχανισμοὺς ὑποτελείας καὶ ἐξαρτήσεως.
Στὴν οἰκονομία, τὰ αἰτήματα βελτιώσεως τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς δὲν ἱκανοποιήθηκαν ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξι ὡς ἀποτέλεσμα βελτιώσεως τῆς παραγωγικότητος, ἀλλὰ καλύφθηκαν ἀπὸ δανεισμό, ποὺ σπαταλήθηκε στὴν ἱκανοποίησι ξενόφερτων καταναλωτικῶν συνηθειῶν καὶ τρόπων διαβιώσεως, ποὺ προέβαλε τὸ διεθνὲς ἐμπόριο καὶ ἡ πολιτιστικὴ προπαγάνδα. Συγχρόνως ξεκίνησε ἕνα σύστημα ἐπιδοτήσεων χωρὶς τὸν ἀπαιτούμενο ἔλεγχο γιὰ τὴν ἐπένδυσί τους σὲ παραγωγικὰ συστήματα.
Τὰ κομματικὰ ρουσφέτια ηὔξησαν ὑπερμέτρως τὶς προσλήψεις στὸν στενὸ καὶ εὐρύτερο δημόσιο τομέα ἐνῷ ἐπινοήθηκαν καὶ ἐπιβλήθηκαν δημοσιονομικὲς ἀνάγκες, ποὺ ἐπιβαρυμένες ἀπὸ τὴν διαπλοκὴ καὶ τὴν κατάχρησι ηὔξησαν τὶς δαπάνες σὲ βαθμὸ μεγαλύτερο ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δικαιολογοῦσε ἡ παραγωγικότης τῆς χώρας καὶ τὰ ἐξ αὐτῆς ἔσοδα τοῦ κράτους. Τοὐναντίον, ἡ πραγματικὴ οἰκονομία συρρικνώθηκε, ἐνῷ πολλὲς παραγωγικὲς βιομηχανικὲς μονάδες κοινωνικοποιήθηκαν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταστοῦν ζημιογόνες ὑπὸ τὸ βάρος τῆς κομματικῆς τους διαχειρίσεως καὶ τὴν λοιμικὴ τῶν συνδικαλιστικῶν ἁρπακτικῶν, ποὺ ὑποστήριζαν τὶς κομματικὲς ἢ καὶ ὑστερόβουλες ἐπιλογὲς σὲ βάρος τῶν ἰδίων τῶν ἐπιχειρήσεων. Σὲ ὅλα αὐτὰ νὰ προσθέσουμε τὶς διάφορες συντεχνιακὲς ὁμάδες ποὺ συντηρήθηκαν μὲ εὐνοϊκὲς γιὰ αὐτὲς συνθῆκες ἀδειοδοτήσεως, λειτουργίας καὶ φορολογικῶν ἐλαφρύνσεων εἰς βάρος τῶν μισθωτῶν καὶ συνταξιούχων.
Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν δυνατὰ μὲ πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ νομοθετικὲς ρυθμίσεις, ποὺ διέλυσαν τὸ κράτος καὶ ἐνίσχυσαν τὸν κομματικὸ μηχανισμό. Ἐξαλείφθηκε κάθε ἔννοια ἀξιοκρατίας, ἐνῶ ἡ ἐξάρτησις, τὸ ρουσφέτι καὶ ἡ συνδιαλλαγὴ ἔγιναν ὁ τρόπος ἐπιβιώσεως καὶ κοινωνικῆς καταξιώσεως. Ἡ ἀρχοντιὰ τοῦ ἐλευθέρου παραγωγικοῦ πολίτη, ποὺ δημιουργεῖ ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου καὶ καταξιώνεται μέσα ἀπὸ αὐτὸ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν μιζέρια τοῦ διαπλεκομένου, ποὺ ἐπειδὴ εἶναι ἀνάξιος νὰ παράγη, ἐπιβιώνει ἐκμυζῶντας ἀπὸ τὸν δημόσιο τομέα καὶ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Ὁ αὐθεντικὸς ζῆλος γιὰ δημιουργία μετετράπη σὲ δουλικὰ αἰτήματα δικαιωμάτων, πολλὲς φορὲς γιὰ πράγματα ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται σὲ ἀντίστοιχα προσόντα.
Δυστυχῶς, τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα μὲ τὶς ἐπιπρόσθετες ἀπαξιωτικὲς ρυθμίσεις τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἐπέβαλε ὁ κομματικὸς μηχανισμός, ἐπέτρεπε στὴν ἑκάστοτε ἐξουσία νὰ ἐπηρεάζη τοὺς ἐλεγκτικοὺς μηχανισμούς, ἀκόμη καὶ αὐτὸν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μετατρέποντας τὸ πολίτευμα ἀπὸ προεδρευομένη σὲ πρωθυπουργικὴ δημοκρατία. Ἡ κομματικὴ ἀντιπαράθεσις δὲν ἐπέτρεψε τὴν λῆψι μέτρων γιὰ τὴν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τῶν συστημάτων κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως καὶ ὑγείας, τῆς παραγωγικότητος τοῦ δημοσίου τομέως καὶ τῆς ἐξασφαλίσεως ἑνὸς λειτουργικοῦ νομοθετικοῦ πλαισίου. Ἔπρεπε νὰ ἔλθουν οἱ δανειστές μας γιὰ νὰ μᾶς τὰ ἐπιβάλουν καὶ μόνο τότε ἀρχίσαμε νὰ τὰ διαφημίζουμε σὰν ἀναγκαῖα. Τί ντροπή! Γιὰ κάθε ὑπόθεσι ὑπάρχουν ἀντικρουόμενοι νόμοι καὶ νομοθετικὲς διατάξεις ποὺ ἔχουν μετατρέψει τὸν νόμο σὲ ἱστὸ ἀράχνης, ποὺ συγκρατεῖ μὲν τὰ μικρὰ ἔντομα ἀλλὰ διαπερνᾶται ἀπὸ τὰ μεγάλα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν διατάραξι τοῦ κοινοῦ περὶ δικαιοσύνης αἰσθήματος.
Λόγῳ τῆς τραυματικῆς ἐμπειρίας τῆς χούντας, ἦταν εὔκολο νὰ ὑποβαθμισθῆ ἡ ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ νὰ γίνη ἕρμαιο στὶς ἑκάστοτε ἐπιλογὲς τῆς κομματικῆς ἐξουσίας. Τὸ φιάσκο στὰ Ἴμια, τὸ Μακεδονικό, οἱ ἀπαιτήσεις τῶν Τούρκων στὸ Αἰγαῖο, τὸ Κυπριακό, τὰ τεκταινόμενα στὴν Θράκη ἀλλὰ καὶ τὸ μεταναστευτικό, δείχνουν ὅτι ὁ ρόλος τοῦ Στρατοῦ στὶς ἐθνικὲς ὑποθέσεις καὶ τὴν κατάρτισι στρατηγικῶν σχεδίων πέραν τῶν καθαρὰ ἐπιχειρησιακῶν ἔχει ἔλθει σὲ δεύτερη μοῖρα. Τὸ θυσιαστικὸ παράδειγμα τῶν Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν ἀλλοιώθηκε στὰ μάτια τοῦ ἔθνους ἀπὸ τὸν πλουτισμὸ τῶν πολιτικῶν ποὺ τοὺς ἔχουν ὑποσκελίσει. Ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος ὡς νοηματικὴ προϋπόθεσις ὑπαρξιακῆς ὁλοκληρώσεως ἔχει μετατραπῆ σὲ ἔννοια συνόλου ἀνθρώπων μὲ κοινὰ συμφέροντα ποὺ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν ἐπιλέγη κατὰ τὸ δοκοῦν. Ἡ ἡγεσία μας, πιστὴ στὸ νεοταξικὸ δόγμα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ, τῆς αὐτοκαταργήσεώς της καὶ τῆς δημιουργίας μίας παγκόσμιας κυβερνήσεως, ὁδηγεῖ τὸ ἔθνος κράτος πρὸς ἐξαφάνισιν.
Ἡ χειρότερη ὅμως μορφὴ κατοχῆς, ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ὑπαρξιακή μας συνείδησι, θέτει σὲ κίνδυνο τὴν βιωσιμότητά μας καὶ ἀμφισβητεῖ τὴν διατήρησι τῶν χαρακτηριστικῶν καὶ τῶν ἰδιαιτεροτήτων τοῦ ἔθνους καὶ τῆς φυλῆς μας, εἶναι ἡ πολιτιστικὴ κατοχή. Ἐπιβάλλεται μὲ τὴν κατάργησι τοῦ γλωσσικοῦ μας πλούτου, τὴν παραποίησι τῆς ἱστορίας, τὴν ἀλλοίωσι τῆς κοσμοθεωρίας καὶ τῆς θρησκευτικῆς μας παραδόσεως, μὲ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἰσροὴ λαθρομεταναστῶν καὶ τὴν προπαγάνδα, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν ἀπαξίωσι τῶν ἀρετῶν. Αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ μέχρι τώρα συνέβαλαν καὶ συμβάλλουν στὴν διατήρησι τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως γιὰ δύο χιλιάδες χρόνια ὑπὸ τὸν ζυγὸ πρῶτα τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ποὺ τὴν μετατρέψαμε σὲ Ἑλληνικὴ καὶ μετὰ τῆς Ὀθωμανικῆς, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπελευθερωθήκαμε μὲ τὴν Ἐθνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Σήμερα οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους καὶ ἡ ὑποκρισία, ἡ ὑστεροβουλία, τὸ ψέμμα, ἡ αὐθάδεια καὶ ἡ ἀδιαντροπιὰ χαρακτηρίζουν ὄχι μόνο τὶς σχέσεις τῶν πολιτῶν ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ τὸν δημόσιο λόγο τῶν «ἀρχόντων», ποὺ θυσιάζεται στὸν βωμὸ τῆς ἀρχομανίας καὶ συγκαλύπτεται ἀπὸ τὰ ἐπιστημονικῶς ὠργανωμένα μέσα μαζικῆς ἐπιρροῆς. Ἡ πασιφανὴς ὑποβάθμισις τῆς παιδείας καὶ ὁ ἐκμαυλισμὸς τῶν νέων σὲ αὐτὸ ἀποσκοπεῖ, στὸν ἀποπροσανατολισμό τους καὶ τὴν μείωσι τῶν ἀντιστάσεων τοῦ ἔθνους μπροστὰ στὸν μεθοδευόμενο μηδενισμό του. Τὸ εἶναι μας ἔχει ἀντικατασταθῆ ἀπὸ τὸ ἔχειν μας καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας ἔχει χάσει τὸ συστατικὸ τῆς ὑποχρέωσης καὶ ἀναγνωρίζει μόνο δικαιώματα. Ἡ ὑφιστάμενη ἀλλοίωση στὴν κρίση τῶν πολιτῶν καὶ τῆς νεολαίας φαίνεται στὰ εὐτελῆ αἰτήματά τους ποὺ κλείνουν τὰ σχολεῖα καὶ τὰ πανεπιστήμια γιὰ μακρὲς περιόδους ἀκόμη καὶ στὴν ἀνακόλουθη ἔνταση τῶν κινητοποιήσεών τους. Γιὰ ἕνα ἀτυχὲς καὶ θλιβερὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο προφανῶς δὲν ἦταν προκατασκευασμένο ἀπὸ τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ κάηκε ἡ μισὴ Ἀθήνα τὸ Δεκέμβριο τοῦ 2008 ἐνῶ ἡ ἐν ψυχρῶ δολοφονία ἑνὸς δημοσιογράφου καὶ μάλιστα τῆς ἐρευνητικῆς δημοσιογραφίας πέρασε στὰ ψιλὰ γράμματα.
Συμπατριῶτες, τὸ πράγμα ἔχει ὡριμάσει ἀπὸ καιρὸ καὶ οἱ συνέπειες τοῦ εἶναι ἤδη ὁρατές. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἐδῶ καὶ τώρα μὲ ἐλεγχόμενο τρόπο πρὶν ἡ ροὴ τῶν ἐξελίξεων μᾶς φέρει σὲ νέες ἀνεξέλεγκτες ἐθνικὲς περιπέτειες μπροστὰ στὶς ὁποῖες ἡ ὑφιστάμενη δυσκολία τῶν οἰκονομικῶν μέτρων φαίνεται ἀσήμαντη. Τὸ μέγα πρόβλημα εἶναι τὸ ἴδιο τὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἀναπαράγει τοὺς ἴδιους ἀνθρώπους καὶ τὴν ἴδια νοοτροπία τῆς ἐξουσιαστικῆς συναλλαγῆς. Τὰ αἰτήματα στὶς κινητοποιήσεις δὲν πρέπει νὰ εἶναι μόνο κατὰ τῶν ἐν μέρει ἀναγκαίων, ἐδῶ ποὺ φτάσαμε, καὶ κοινωνικὰ ἄδικων οἰκονομικῶν μέτρων, ἀλλὰ κατὰ τοῦ σχεδιαζόμενου ἐθνομηδενισμοῦ. Μᾶς ὁδηγοῦν χρεωκοπημένους σὲ ἕνα σχεδιαζόμενο τραπέζι διαπραγματεύσεων ὅπου θὰ παιχθοῦν πολλὰ καὶ σημαντικὰ ἐθνικὰ θέματα.
Ἡ πρότασίς μας εἶναι ἡ κατάργηση τῆς ὑφιστάμενης κομματικῆς δικτατορίας. Νὰ γίνει ἀνασχεδιασμὸς τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἔτσι ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἀμεσότερη δημοκρατία καὶ νὰ ὑπάρχουν ἐλεγκτικοὶ μηχανισμοὶ ποὺ νὰ μὴν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε ἐξουσία ἀλλὰ νὰ ἐκλέγονται κατευθείαν ἀπὸ τὸ λαό. Σὰν παράδειγμα θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀναφέρει
• Τὴν ἄμεση μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Βουλευτῶν,
• Τὴν ἀνάδειξή τους στὶς ἐκλογικές, κατὰ περιφέρεια, λίστες ὄχι ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων ἀλλὰ ἀπὸ θεσμοθετημένα ὄργανα ἀξιολόγησής τους
• Τὴ δημιουργία Γερουσίας καὶ Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας ποὺ νὰ ἐκλέγονται ἀπὸ τὸν λαὸ μὲ αὐξημένες ἁρμοδιότητες κυρίως σὲ ἐθνικὰ θέματα καὶ στὸν ἔλεγχο τοῦ στρατοῦ.
• Τὴ δημιουργία ἐλεγκτικῶν μηχανισμῶν ὑπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ποὺ νὰ ἀποδίδει εὐθύνες γιὰ τὴν κακοδιαχείριση τῶν ἐθνικῶν καὶ δημοσίων θεμάτων.
• Τὴν σύσταση Συνταγματικῆς Ἐθνοσυνέλευσης ποὺ νὰ καθορίσει τὸ νέο σύνταγμα.
Πιστεύουμε ὅτι στὸ ἔθνος μᾶς ὑπάρχουν ἄνθρωποι μὲ τὶς ἀπαραίτητες γνώσεις, τὴν ἐμπειρία, τὶς δημιουργικὲς ἱκανότητες καὶ κυρίως τὸ ἀπαραίτητο ἦθος καὶ τὸν ἀνάλογο ὁραματισμό, ἀκόμη καὶ μέσα στὰ σημερινὰ κόμματα, γιὰ νὰ θεσμοθετήσουν ἕνα νέο καταστατικὸ χάρτη. Αὐτοὺς καλοῦμε νὰ βοηθήσουν στὴν ἀναγέννηση τοῦ ἔθνους καὶ τὴ σωτηρία τοῦ ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κατοχὴ ἀλλὰ ἀπὸ τὴν μεθοδευμένα ἐπερχόμενη ἀλλοίωση καὶ συρρίκνωσή του.
Ὑπογράφουν 60 καθηγητὲς πανεπιστημίου καὶ 24 ἰδιῶτες, ἐπιχειρηματίες.
Ἐπικοινωνία: Καθηγητὴς Ἠλίας Σταμπολιάδης, elistach@mred.tuc.gr

Hellenic Professors & PhDs

α/α Ὄνομα Ἐπάγγελμα Διεύθυνσις

1 Albrecht Πιλιούνη Εὐφροσύνη International Programs Auburn University
2 Kakouli-Duarte Thomae Lecturer Institute of Technology Carlow, Ireland
3 Konstantatos Demosthenes Ph.D., M.Sc., M.B.A. Greenwich CT USA
4 Ἀβραὰμ Γ. Δημήτριος PhD Νομαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Ἠμαθίας, ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας
5 Ἀλατόπουλος Κωνσταντῖνος Καθηγητὴς Παιδαγωγικῶν Μυστρὰ 8, Βούλα
6 Ἀναγνωστόπουλος Σταῦρος Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Πατρὼν
7 Ἀρκᾶς Εὐάγγελος PhD. London, UK.
8 Βαλανίδης Νικόλαος Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Κύπρου
9 Βαρδουλάκης Ἀντώνης Καθηγητὴς Τμῆμα Μαθηματικῶν ΑΠΘ
10 Γεωργίου Α. Δημήτριος Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο τῆς Θράκης
11 Γιαννόπουλος Παναγιώτης Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Πατρὼν
12 Γιόκαρης Νίκος Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
13 Γκατζούλη Νινα President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations 25 Rogers Street, Dover, NH 03820, USA
14 Γλαρός Δημήτριος Ἔπ. Καθηγητὴς Παθολογίας Δ.Π.Θ.
15 Δασκαλοπούλου Στέλλα Ἐπίκουρος Καθηγήτρια McGill University, Montreal
16 Δημητρακόπουλος Ἰωάννης M.S. Columbia Univ.,N.Y.N.Y.
17 Δημοπουλος Π. Γεωργιος Καθηγητὴς McGill University
18 Ἐλευθεριάδης Γεωργιος Σαββας OAM, GCSCG, CETr, JP Athenaeum Communiversity of Colleges (Sydney
19 Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
20 Εὐαγγελίου Χρηστος Καθηγητης Towson University, USA
21 Ζαβός Παναγιωτης Professor Emeritus Director, Andrology Institute of America
22 Ζερβός Νικολαος Ph.D. Τηλεπik. Δίκτυα Πολυμέσων
23 Θραμπουλίδης Κλεάνθης Καθηγητὴς Καθηγητὴς
24 Ἰατροῦ Χρήστος Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
25 Κάκαρη Σοφια Emeritus ass. Professor N.Y University
26 Κεκρίδης Ν. Στάθης τ. Ἀναπλ. Καθηγητής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
27 Κερεμίδης Κυριάκος Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Αἰγαίου
28 Κλαουδάτος Σπύρος Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
29 Κουτρούμπας Κωνσταντίνος Ἐρευνητὴς Ἐθνικὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν.
30 Κυριακοῦ Γεώργιος Καθηγητὴς Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
31 Κωμοδρομος Πέτρος Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κύπρου
32 Λαζαρίδης Α. Prof. Emeritus USA
33 Λόλος Γεωργιος Καθηγητης University of Regina, SK , Canada
34 Λυριτζὴς Ἰωάννης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αἰγαίου
35 Μπακάλης Ναοὺμ PhD Ἐρευνητὴς Ἐθνικὸ ἵδρυμα Ἐρευνῶν.
36 Μπελμπας Α. Σταῦρος Καθηγητής University of Alabama
37 Μπέσκος Δημητριος Καθηγητης Πανεπιστήμιο Πατρὼν
38 Μπῆτρος Κ.Γεώργιος Ὁμότιμος Καθηγητὴς Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
39 Μπίλλης Εὐριπίδης Τ. Ἐπίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
40 Παπαδόπουλος Αθανασιος Dr., Senior Research Scientist, and Adjunct Professor Guelph, Laval, Windsor, Ontario, Canada
41 Παπαδόπουλος Θ. Νικόλαος Καθηγητὴς Ἰατρικής ΑΠΘ
42 Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο
43 Παπαμαρινόπουλος Π. Σταύρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρὼν
44 Παταργιᾶς Ἄλ. Παναγιώτης Ἀναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
45 Πατίστας Α. Ἀθανάσιος Professor Emeritus Laurentian University, Sudbury, Canada
46 Πετανίδου Θεοδώρα Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αἰγαίου
47 Πιντέλας Παναγιώτης Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Πατρὼν
48 Πολυχρονιάδης Εὐστάθιος Καθηγητὴς Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
49 Σταμπολιάδης Ἠλίας Καθηγητὴς Πολυτεχνεῖο Κρήτης
50 Σταυρουλάκης Πέτρος Καθηγητὴς Πολυτεχνεῖο Κρήτης
51 Τζάνος Κωνσταντινος Ph.D Nuclear Engineering
52 Τουζόπουλος Δ. τ. Λέκτορας ΕΜΠ
53 Τριανταφυλλόπουλος Δ. Δημήτριος Τ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου
54 Τσατσάνιφος Χρῆστος Δρ. Σύμβουλος Μηχανικὸς Λεωφ. Κηφισίας 131, 11524 ΑΘΗΝΑ
55 Ὑψηλάντη Μαρία Ἐπίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Κύπρου
56 Φλέσσας Π. Γεωργιος Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Αἰγαίου
57 Φούφα Ἐλένη Καθηγήτρια SUNY-ERIE, US
58 Φώσκολος Ἀντώνιος Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πολυτεχνεῖο Κρήτης
59 Χρήστου Γιάννης PhD Ioannis T. Christou [ ichr@ait.edu.gr Αὐτὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα προστατεύεται ἀπὸ spam bots, θὰ πρέπει νὰ ἔχετε ἐνεργοποιημένη τὴ Javascript γιὰ νὰ τὸ δεῖτε ]
60 Ψαρὰς Γεώργιος Καθηγητὴς Πανεπιστήμιο Πατρὼν
Ἰδιῶτες, Ἐπαγγελματίες
α/ἃ Ὄνομα Ἐπάγγελμα Διεύθυνση
1 Spiliakos D. Panos President, Alexander the Great Foundation; 33 Wadsworth Road, Sudbury, MA, 01776, USA
2 Ἀντωνιάδης Γεώργιος Ἐπιχειρηματίας Κουνουπιδιανά, Χανιὰ
3 Ἀρβανίτης Ἰωάννης Πρωτοπρεσβύτερος Εὔξινου Πόντου 90, Ἑλληνικὸ
4 Δημητριάδη Ἀναστασία Ὑπάλληλος Υ.Π.Α. Ἀφροδίτης 39Α, Βούλα
5 Ζυγούρης Κωνσταντινος Electrical Engineering Toronto, Ontario, Canada
6 Κόλια-Ρούση Στέλα Σὺν/χὸς Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Πρίγκηπος Πέτρου 54 , Βούλα
7 Κόλιας Κωνσταντίνος Σὺν/χὸς ΕΟΤ Πρίγκηπος Πέτρου 54 , Βούλα
8 Κυρατζόπουλος Βασίλειος Ἀναλυτῆς Συστημάτων Βούλα Ἀττικῆς
9 Μαυρόπουλος Νικόλαος Ἐπιχειρηματίας Προόδου 44, Βούλα
10 Μαυροπούλου Ἰουλία Οἰκιακὰ Προόδου 44, Βούλα
11 Μιμηκόπουλος Κωνσταντῖνος Ἐκπαιδευτικὸς Τορόντο Καναδὰ
12 Μουστακούνης Κ. Γεώργιος Χημικὸς Μηχανικὸς Χαλάνδρι
13 Νινιὸς Παναγιώτης Σὺν/χὸς Πλοίαρχος Ε.Ν. Βούλα
16 Νομικὸς Π. Ἐμμανουὴλ Χημικὸς Μηχανικὸς Ἀθήνα
17 Παγώνης Ἄγγελος Σὺν/χὸς Τραπεζικὸς Λυσσάνδρου 8, Βάρη
18 Παλιάκη Ἐλπίδα Ἐκπαιδευτικὸς Προόδου 5-7, Βούλα
19 Πριοβόλου Ἀνθῆ Καθηγήτρια Ἀγγλικῶν Ἁλκυονίδων 67, Βούλα
20 Ρουμπέσης Γεώργιος Χρηματοοικονομικὸς Σύμβουλος, πρώην Ἀντιδήμαρχος Βούλας Βάσ. Παύλου 6, Βούλα
21 Σταύρου Γιαννίκος Σὺν/χὸς Διευθυντὴς Ο.Γ.Α. Φολεγάνδρου 4-6, Ἄνω Γλυφάδα
22 Σφακιανοὺ Μαρία Καθηγήτρια Ἀγγλικῶν Λυσσάνδρου 8, Βάρη
23 Χαραλαμπίδης Παύλος Μεταλλειολόγος, Μεταλλουργὸς Μηχανικὸς Ἀθήνα
24 Χρυσοστόμου Σούλα Ἐπιχειρηματίας Κομοτηνῆ