6/2/09

Ποιοί ἐπρόδωσαν τὴν Κύπρο τὸ 1974;

Τὸ ὑπόμνημα τοῦ δικηγόρου Γεωργίου Ἀλφαντάκη

"Ἐνώπιον πάσης ἁρμοδίας Ἀρχῆς

Ἐξώδικος ἀναγγελία ἀξιοποίνων πράξεων τοῦ κ. Γεωργίου Ἀλφαντάκη, δικηγόρου Ἀθηνῶν, ὑπερασπιστοῦ κατηγορουμένων ἀξιωματικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων συνεπείᾳ τῶν τελευταίων καταμηνύσεων καὶ διώξεων αὐτῶν, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 40 τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας

Πρός: Τὸν ἀξιότιμον κ. Προϊστάμενον τῆς Εἰσαγγελίας Πλημμ/κῶν Ἀθηνῶν

Κατ' ἐντολὴν πελατῶν μου, ἀνωτέρων καὶ ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν, κατηγορουμένων καὶ συκοφαντουμένων ἐσχάτως ἐν χορῷ, ἐκ διαφόρων κατευθύνσεων καὶ συνεπείᾳ τῆς ἀδυναμίας αὐτῶν ὅπως προβῶ εἰς νέας δημοσίας δηλώσεις, ἀναγγέλλω Ὑμῖν τὰ κάτωθι:

1) Εἰς προγενεστέρας δηλώσεις μου, δημοσιευθείσας μόνον ἀπὸ μίαν πρωϊνὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν "Ἐλεύθερος Κόσμος" τῆς 27/10 ἀφορῶσας τὸ Κυπριακὸν θέμα, ἐζήτησα ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν νὰ εἴπῃ τὴν ἀλήθειαν εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαὸν διὰ τὴν μαρτυρικὴν Κύπρον.
Ἐζήτησα ἐπίσης νὰ ἀπομακρύνῃ πάραυτα τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ εἰσέτι ἀνωτάτους ἀξιωματικοὺς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸ δεκαήμερον ἀπὸ 15 ἕως 23 Ἰουλίου 1974 ἐπρόδωσαν τὴν Κύπρον, κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἄρθρου 26 ἐδάφ. β τοῦ στρατιωτικοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, γινόμενοι περαιτέρω ὑπαίτιοι, ὡς κατωτέρω θέλει καταδειχθῇ καὶ ἄλλων στρατιωτικῶν ἀδικημάτων.

2) Παρῆλθεν ἔκτοτε ἕν δεκαήμερον καὶ οὐδὲν ἠκούσθη εἰς ἀπάντησιν τῶν δηλώσεων αὐτῶν, τόσον ἀπὸ ἐπισήμου Κυβερνητικῆς πλευρᾶς ὅσον καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τῶν εὐκρινῶς διαφαινομένων τότε ὡς καταγγελλομένων.
Ἐπιθυμοῦν καταδήλως τὴν συσκότισιν περὶ τὸ Κυπριακὸν καὶ τὴν παραπλάνησιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

3) Ὑπεσχέθην τότε, ὅτι θὰ ἐπανέλθω μὲ πλήρως ἀποκαλυπτικὰ στοιχεῖα ἐὰν δὲν ἐτύγχανον προσοχῆς. Ἐδέχθην ἀνωνύμους ἀπειλὰς καὶ πιέσεις ν' ἀπόσχω πάσης περαιτέρω συνεχείας. Μοῦ ἐδημιούργησαν τὴν συναίσθησιν κινδύνου, καὶ δι' αὐτὸ θεωρῶ πλέον ἱεράν μου ὑποχρέωσιν ν' ἀποκαλύψω τὰ ὅσα δύνανται αὐτὴν τὴν στιγμὴν νὰ λεχθοῦν. Καὶ εἰδικώτερον:

4) Μετὰ τὴν ἐνέργειαν κατὰ τοῦ Μακαρίου, ὁ ἀρχηγὸς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στρατηγὸς Γρηγόριος Μπονᾶνος, προειδοποιήθη καὶ ἐνημερώθη ἀρκούντως διὰ τὴν ἐπικειμένην τουρκικὴν εἰσβολὴν καὶ δή:
α) Δι' ἐπανειλημμένων ἀποκαλυπτικῶν σημάτων, τοῦ βοηθοῦ στρατιωτικοῦ ἀκολούθου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας τοῦ Λονδίνου (ἀπὸ 15 ἕως 19 Ἰουλίου) ταγματάρχου Ἀθανασίου Περδίκη.
β) Ὑπὸ τοῦ Ἕλληνος ταξιάρχου Σωτηριάδου, ὑπηρετοῦντος εἰς τὸ Ἀρχηγεῖον τοῦ ΝΑΤΟ Σμύρνης, ὅστις ἐνημερώθη ὑπὸ τοῦ Ἀμερικανοῦ στρατηγοῦ - διοικητοῦ τῶν Δυνάμεων ΝΑΤΟ Νοτίου Εὐρώπης, περὶ τῆς πραγματοποιήσεως τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς Κύπρον, ἐντὸς 48 ὡρῶν, μὲ τὴν ἐντολὴν ὅπως ἐνημερώση τὸν Ἕλληνα ἀρχηγὸν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ὁ ταξίαρχος Σωτηριάδης, ἔσπευσεν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐνημέρωσε τὴν 18.7.74 τὸν κ. Μπονᾶνον.
γ) Ὑπὸ τοῦ ΓΕΕΦ Κύπρου, ὅπερ ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους εἶχεν ἐνημερωθῆ λεπτομερειακῶς ἀπὸ Βρεττανὸν ἀνώτατον ἀξιωματικὸν περὶ τοῦ τουρκικοῦ σχεδίου εἰσβολῆς, ὅπερ καὶ πράγματι ἐφηρμόσθη ὑπὸ τῶν εἰσβολέων τελικῶς.
δ) Ὑπὸ τῆς Ναυτικῆς Διοικήσεως Κύπρου ἀπὸ τῆς 10ης νυκτερινῆς τῆς 19ης Ἰουλίου '74 ἥτις διὰ τοῦ διοικητοῦ αὐτῆς ἀντιπλοιάρχου Γ. Παπαγιάννη, εἰδοποίησε τὸν κ. Μπονᾶνον περὶ κατευθύνσεως τῆς τουρκικῆς ἁρμάδος πρὸς τὰς ἀκτὰς τῆς Κυρηνείας.
ε) Ἀπὸ τὸ ΓΕΕΦ καὶ τὴν Ναυτικὴν Διοίκησιν Κύπρου τὰς πρώτας πρωϊνὰς ὥρας τῆς 20.7.1974 μὲ τὴν πολεμικὴν κραυγὴν "εὑρίσκονται εἰς ἀπόστασιν 20 μιλίων, πλησιάζουν 15... 10... 5... μίλια...".

5) Παρὰ ταῦτα τὸ Ἀρχηγεῖον Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἠγνόησε τὴν προειδοποίησιν καὶ δὲν ἐνίσχυσε τὴν Κυπριακὴν Ἐθνοφρουρὰν κατὰ τὸ πενθήμερον 15 ἕως 20 Ἰουλίου καὶ ἐδέχθη τὴν ἀντικατάστασιν 700 ἐμπείρων ἀνδρῶν τῆς ΕΛΔΥΚ ἀπὸ 18 ἕως 19 Ἰουλίου 1974, ὑπὸ ἀπείρων κληρωτῶν ἀγνοούντων καὶ τὰς τοπικὰς κυπριακὰς συνθῆκας.

6) Οἱ ἀρχηγοὶ Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ Ἀρχηγείου Στρατοῦ κ.κ. Μπονᾶνος καὶ Γαλατσᾶνος ὅταν πέραν τῶν ἄνω προενημερώσεων εἰδοποιήθησαν τὴν πρωΐαν τῆς 20.7.1974 παρὰ τοῦ ΓΕΕΦ ὅτι ρίπτονται Τοῦρκοι ἀλεξιπτωτισταὶ καὶ ἐνῷ προηγουμένως ἡ τουρκικὴ ἀεροπορία εἶχε βομβαρδίσει ἀγρίως τὸ στρατόπεδον τῆς ΕΛΔΥΚ, δὲν διέταξαν τὰς ἑλληνικὰς κυπριακὰς δυνάμεις νὰ ἀρχίσουν τὸ πῦρ. Δὲν διέταξαν πῦρ, μέχρι τῆς 8:50 πρωϊνῆς τῆς 20.7.1974.
Τὴν 8:50 ὡς ἄνω πρωϊνήν, ὁ μόνος ἀφιχθεὶς εἰς τὴν αἴθουσαν ἐπιχειρήσεων τοῦ Ἀρχηγείου Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀντισυνταγματάρχης Λούκουτος, προσωπικῶς εἶπε τηλεφωνικῶς εἰς τὸν διοικητὴν τοῦ ΓΕΕΦ ταξίαρχον Γεωργίτσην "κτυπᾶτε δι' ὅλων τῶν μέσων". Ἔτσι κατώρθωσαν νὰ προγεφυρωθοῦν ἔνιοι μονάδες τῶν ριφθέντων Τούρκων ἀλεξιπτωτιστῶν.

7) Ἐπίσης, ἰδίᾳ πρωτοβουλίᾳ τῶν ἑλληνο-κυπριακῶν μονάδων Κυρηνείας ἐπλήγη τὸ πρῶτον κῦμα τῆς τουρκικῆς ἀποβάσεως, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Τοῦρκοι νὰ ἔχουν 2.000 - 3.000 νεκροὺς καὶ τραυματίας.

8) Ἡ Κυβέρνησις καὶ ἡ Ἐπανάστασις τῆς 25.11.1973 ἀπεφάσισαν καὶ διέταξαν γενικὴν ἐπιστράτευσιν τὴν 20.7.1974, ἥτις ἤρξατο ἐφαρμοζομένη ἀπὸ τῆς 9ης πρωϊνῆς ὥρας. Αὐτὴν ἀπήτουν αἱ περιστάσεις καὶ τὰ στρατιωτικὰ δεδομένα. Ὁ στρατηγὸς Μπονᾶνος μετὰ τῶν ἐπιτελῶν του, τὴν 11ην πρωϊνὴν τῆς αὐτῆς ἡμέρας(20.7.1974) ἀνεκάλεσε τὴν γενικὴν ἐπιστράτευσιν, δι’ ἄλλους λόγους.

9) Τὴν 21.7.1974, ἡμέραν Κυριακήν, συνῆλθε ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Γκιζίκη τὸ Συμβούλιον Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς χώρας· ἡ ἡγεσία τοῦ ἔθνους κατὰ τὰς στιγμὰς ἐκείνας. Συμμετέσχον οἱ κ.κ. Γκιζίκης, Ἀνδρουτσόπουλος, Μπονᾶνος, Γαλατσᾶνος, Ἀραπάκης, Παπανικολάου καὶ ὁ ταξίαρχος τότε Δημήτριος Ἰωαννίδης. Ἐνημερώθησαν:
α) Ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ Ναυτικοῦ, ἀντιναυάρχου Ἀραπάκη εἰπόντος: "Εὑρίσκομαι πρὸ τῶν ἀκτῶν τῆς Κυρηνείας μὲ δύο ὑποβρύχια (τσέπης Γερμανικά) ἐξωπλισμένα διὰ 14 τορπιλλῶν - πυραύλων ἕκαστον. Ἔχω τὰ 11 τουρκικὰ πλοῖα τῆς ἀποβάσεως εἰς τὰ περισκόπια καὶ τὰ σκόπευτρα. Λογικῶς καὶ μαθηματικῶς δὲν δύναται νὰ ἐκφύγῃ οὐδὲν τουρκικὸν πλοῖον. (Κυβερνῆται τῶν ὑποβρυχίων γνωστοὶ πλωτάρχαι τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.) Ἔχω λάβει πρόνοιαν καὶ διὰ τὸν ὑπόλοιπον τουρκικὸν στόλον."
β) Ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ Ἀεροπορίας κ. Παπανικολάου εἰπόντος: "Τὰ Φάντομς εὑρισκονται εἰς τὴν Κρήτην καὶ φέρουν βόμβας - πυραύλους ἐκ τῶν ὁποίων δὲν δύνανται νὰ γλυτώσουν τὰ τουρκικὰ πλοῖα."
Δύο λεπτομέρειαι:
Οἱ Τοῦρκοι δὲν εἶχον μέσα ἀνασχέσεως οὔτε τῶν δύο ὑποβρυχίων οὔτε τῶν ἑλληνικῶν Φάντομς διότι:
1) Τὰ ἐν λόγῳ ὑποβρύχια, πλέοντα εἰς βάθος 200 μέτρων καὶ μὲ 21 - 22 μίλια ὡριαίως ὑπὸ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης - κοινὸν μυστικόν – δὲν δύνανται νὰ ἐπισημανθοῦν ὑπὸ τῶν τουρκικῶν ἀντιτορπιλλικῶν - καταστροφέων διότι τὰ ἠχοληπτικὰ ὄργανα αὐτῶν μετὰ τὴν ταχύτητα τῶν 18 μιλίων δὲν λειτουργοῦν.
2) Οἱ Τοῦρκοι ἐστεροῦντο Φάντομς καὶ οὐδὲν ἕτερον μέσον ἀνασχέσεως τῶν ἑλληνικῶν Φάντομς διέθετον.
γ) Ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ Στρατοῦ κ. Γαλατσάνου εἰπόντος: "εἰς τὸν Ἔβρο εἴμεθα ἕτοιμοι διὰ βολὰς πυροβολικοῦ. Ἡ ἄμυνα αὐτοῦ εἶναι πλήρως καὶ μαθηματικῶς ἐξησφαλισμένη. Οἱ Τοῦρκοι δὲν δύνανται νὰ περάσουν."

10) Ἀπόφασις καὶ διαταγὴ τῆς ἡγεσίας τοῦ ἔθνους:
"Κύριε Ἀραπάκη, τὴν πρωΐαν τῆς Δευτέρας 22.7.1974 ὅτε θέλει ἀρχίσει ἡ κυρία ἀπόβασις τῶν Τούρκων, βυθίσατε τὰ πρὸ τοῦ λιμένος Κυρηνείας εὑρισκόμενα εἰς συγκέντρωσιν, τουρκικὰ ἀποβατικὰ καὶ λοιπὰ σκάφη τοῦ ἐχθροῦ.
Κύριε Παπανικολάου, κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν ἀποστείλατε ἓξ(6) Φάντομς ἀπὸ Κρήτην εἰς Κυρήνειαν (διάρκεια πτήσεως Κρήτη - Κύπρος 9΄) καὶ πλήξατε τὰ τουρκικὰ σκάφη.
Κύριε Γαλατσᾶνε, ἀρχίσατε βολὰς πυροβολικοῦ εἰς Ἔβρον δι' ἀντιπερισπασμόν.
Ὄχι ἄλλη ἐπιθετικὴ ἐνέργεια κατὰ τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους.
Κύριε Μπονᾶνε, ἐποπτεύσατε τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διαταγῶν".

11) Μετὰ ταῦτα ἐλύθη ἡ συνεδρίασις τῆς ἡγεσίας τοῦ ἔθνους χωρὶς οὐδεμία διαταγὴ νὰ ἀλλάξη.

12) Τὴν πρωΐαν τῆς Δευτέρας 22.7.1974:
α) Ὁ κ. Ἀραπάκης διέταξε προσωπικῶς τὰ δύο ὑποβρύχια νὰ ἐπιστρέψουν ἐκ Κύπρου καταλειπόντα τὸν ἐχθρὸν ἐλεύθερον καὶ ἀνενόχλητον νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν στρατιωτικῶς ἀστείαν ἀπόβασίν του.
β) Ὁ κ. Παπανικολάου ἐσταμάτησε τὰ 6 Φάντομς εἰς τὴν Κρήτην, μὲ ἀποτέλεσμα αἱ ἑλληνο - κυπριακαὶ δυνάμεις νὰ σφυροκοπῶνται ἀνελέητα ὑπὸ τῆς ἀπαιδεύτου τουρκικῆς ἀεροπορίας καὶ λοιπά, λέγων ἀπευθυνόμενος καὶ πρὸς κατωτέρους ἀξιωματικούς: "πῶς νὰ στείλω Φάντομς, οἱ Βούλγαροι εἶναι ἕτοιμοι νὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν, ἔχουν συγκεντρωθῇ εἰς τὰ σύνορα, θὰ πάθωμε συμφορά." Ἐνῷ τοῦτο ἧτο ἀπολύτως ἀνακριβές.
γ) Ὁ κ. Γαλατσᾶνος δὲν ἐπέτρεψε τὰς βολὰς πυροβολικοῦ.
δ) Ὁ κ. Μπονᾶνος συνετόνισε τὰς ἐνεργείας τῶν τριῶν ἀρχηγῶν τῶν Ἐπιτελείων του διὰ νὰ προληφθῆ πλήρης καὶ διὰ τῶν ἑλληνικῶν θυσιῶν καταστροφὴ τῶν τουρκικῶν δυνάμεων εἰσβολῆς.

13) Μερικαὶ λεπτομέρειαι:
α) Ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς οὐδέποτε ἦτο καλύτερον ὡπλισμένος μέχρι τῆς 20.7.1974.
β) Πολεμοφόδια καὶ ὑλικὰ ὑπῆρχαν ἄφθονα παρὰ τὰς ἐπειγούσας ἀπὸ ἐχθρικὰς διὰ τὴν χώραν πηγάς, ἀντιθέτους πληροφορίας.
γ) Οἱ Τοῦρκοι εἶχον ἀεροναυμαχήσει μεταξύ των καί: 1) Εἶχον καταβυθίσει ἓν ἀντιτορπιλλικόν, 2) εἶχον ἀχρηστεύσει ἕτερα δύο, 3) τὰ πλησσόμενα ἀντιτορπιλλικὰ εἶχον καταρρίψει δύο ἰδικά των ἀεροσκάφη.
δ) Τὸ ἑλληνικὸν πυροβολικόν - ὄχι ἐπάκτιον - εἶχεν ἀχρηστεύσει ἕτερα δύο τουρκικὰ ἀντιτορπιλλικὰ εἰς τὴν Κυρήνειαν.

14) Ὁ Ἀμερικανὸς Ὑφυπουργὸς κ. Σίσκο, τὸν ὁποῖον ἠρνοῦντο νὰ δεχθοῦν πλέον - 20.7.74 καὶ ἐντεῦθεν – οἱ κ.κ. Γκιζίκης καὶ Ἀνδρουτσόπουλος, ὡς ἐπιτηρητὴν τῶν Τουρκο - ἀμερικανῶν, συνηντᾶτο τὴν 21.7.74, μετὰ τὴν ὡς ἄνω σύσκεψιν τῆς ἡγεσίας τοῦ ἔθνους, τοὐλάχιστον μετὰ τῶν κ.κ. Μπονάνου καὶ Ἀραπάκη.
Εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ κ. Μπονάνου - ἄγνωστον ποῖος τὸν ἐπῆγεν - ἠκούσθη νὰ λέγῃ: "σταματῆστε τὸν στόλον καὶ τὴν ἀεροπορίαν σας καὶ σᾶς ὑπόσχομαι νὰ ὑποχρεώσωμε τοὺς Τούρκους νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Τουρκίαν".

15) Ὁ ἀντιστράτηγος Λάμπρος Σταθόπουλος, διοικητὴς τῆς Κ.Υ.Π. τότε, ἀνέφερεν εἰς τὴν ἡγεσίαν, ὅτι εἶχε τὴν πληροφορίαν ὅτι ὑπῆρχεν συγκέντρωσις βουλγαρικοῦ στρατοῦ εἰς τὰ ἑλληνο - βουλγαρικὰ σύνορα καὶ ἀεροσκαφῶν τύπου ΜΙΓΚ. Οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ στρατηγοῦ κ. Γαλατσάνου ὑποψιασθέντος δολίαν προέλευσιν τῆς πληροφορίας ἠρώτησαν σχετικῶς τὰ ἁρμόδια κλιμάκια τῆς Κ.Υ.Π. τὰ ὁποῖα τὴν διέψευδον. Ἐπεκοινώνησαν μὲ τὰ 2α γραφεῖα τῶν ταγμάτων τῆς ἑλληνο – βουλγαρικῆς μεθορίου καὶ ταῦτα ὄχι μόνον διέψευσαν τὴν πληροφορίαν τοῦ κ. Σταθοπούλου, ἀλλὰ εἶπον ὅτι οἱ Βούλγαροι εἶχον ἀραιώσει ἐσχάτως τὰς μεθοριακὰς φρουράς.
Ὁ κ. Σταθόπουλος τὴν πληροφορίαν εἶχε ἀπὸ ἀγγλο - ἀμερικανικὰς πηγάς.

16) Ὁ ἀντιστράτηγος Ἀγαμέμνων Γράτσιος, διοικητὴς Α.Σ.Δ.Ε.Ν. τότε, συνέδραμε μὲ τοὺς κ.κ. Σταθόπουλον καὶ Παπανικολάου εἰς τὸ θέμα τῶν Βουλγάρων, λέγων ἐνώπιον ἀξιωματικῶν κατὰ τὴν 21ην, 22αν Ἰουλίου: "Οἱ Βούλγαροι θὰ μᾶς πάρουν τὴν Θεσσαλονίκη. Ὁ στρατός μας δὲν ἀντέχει. Οἱ ἐπίστρατοι εἶναι διαλυμένοι καὶ δὲν ἔχουν ἠθικόν." Ὅτε καὶ ἠρωτήθη ὑπὸ ταγματαρχῶν τοῦ Γεν. Ἐπιτελείου, πῶς δύναται νὰ λέγῃ τοιαύτας ἀνακριβείας ὅταν ἔχη καὶ ὁ ἴδιος ἐπιστράτους εἰς τὴν Α.Σ.Δ.Ε.Ν., ἐνῷ πάντα ταῦτα ἦσαν ἀνακριβῆ. Θὰ ἀναμείνω, ἐλπίζω ὄχι πάλιν ἐπὶ ματαίῳ καὶ ἐκ νέου κυβερνητικὴν ἐνέργειαν διὰ τὴν ἐπιβεβαίωσιν τῶν ἀνωτέρω, διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ δικαίου καὶ ἐξύψωσιν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Πατρίδος.

Ἐπειδὴ λαβὼν γνῶσιν τῶν ἀνωτέρω ἐξ ὧν προκύπτει ἡ διάπραξις τῶν περιγραφομένων κακουργημάτων, ὑπόχρεως καθίσταμαι κατὰ Νόμον καὶ δὴ κατ' ἄρθρον 40 τοῦ Κώδικος Ποινικῆς Δικονομίας ν' ἀναγγείλω ταῦτα πρὸς τὸν κ. Εἰσαγγελέα Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν.

Ἐπειδὴ τ' ἀνωτέρω δέον πρὸς τούτοις νὰ τεθῶσιν πρωτίστως ὑπ' ὄψιν τοῦ ἀξιοτίμου προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πλημμελειοδικῶν Ἀθηνῶν, Ἀντεισαγγελέως Ἐφετῶν κ. Φαφούτη, ἁρμοδίου κατὰ νόμον πρὸς δίωξιν πάσης ἀξιοποίνου πράξεως. Τοῦτο δὲ ἔστω καὶ ἐὰν τὰ προκύπτοντα ἀδικήματα διώκονται παρὰ τῶν Στρατιωτικῶν Δικαστικῶν ἀρχῶν, αἵτινες δέον νὰ λάβωσι γνῶσιν προδήλως παρ' αὐτοῦ.

Γνωστοποιῶ τὰ ἀνωτέρω ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν παντὸς ἐν γένει δικαιώματός μου ὡς Ἕλληνος πολίτου.

Ἁρμόδιος δικαστικὸς ἐπιμελητὴς ἐπιδότω νομίμως τὴν παροῦσαν πρὸς τὸν ἀξιότιμον κ. προϊστάμενον τῆς Εἰσαγγελίας Πλημμελειοδικῶν τῶν Ἀθηνῶν πρὸς γνῶσιν του καὶ διὰ τὴν διενέργειαν τῶν νομίμων.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 1974

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου