12/2/09

Ὀλυμπιακὴ σημαίνει Ἑλλάδα

τοῦ Ἁγγέλου Κ. Βασιλειάδου

Ἐπὶ δύο σχεδὸν δεκαετίες, τὰ κόμματα ἐξουσίας καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἐξαπατοῦν τὸ σύνολο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἐμφανίζοντας τὴν Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία ὡς προβληματική, ζημιογόνο, μὴ βιώσιμη.
Οἱ ἰσχυρισμοί τους αὐτοὶ ἀποτελοῦν ἀσύστολα ψεύδη.
Θὰ ἦταν πιὸ ἔντιμο νὰ καταστήσουν γνωστὸ στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὅτι οἱ μεθοδεύσεις τους συνιστοῦν πολιτικὴ ἐπιλογὴ καὶ νὰ ἐπωμισθοῦν τὸ πολιτικὸ κόστος.
Τὸ νέο σχῆμα, τὸ ὁποῖο εὐαγγελίζονται οἱ φωστῆρες τῆς Κυβερνήσεως, θὰ ἔχη, μεταξὺ ἄλλων, τὶς ἑξῆς ἀρνητικὲς συνέπειες:
1. Θὰ πλήξη ἀνεπανόρθωτα τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία
2. Θὰ θέση ὑπὸ ἀμφισβήτησιν τὴν ἀσφάλεια τῶν πτήσεων
3. Θὰ ἀποκόψη τὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὶς ρίζες του
4. Θὰ διακυβεύση τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια
5. Θὰ συντελέση στὴν περαιτέρω ἐρήμωσι τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν
6. Θὰ στερήση ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὴν κατοχὴ τοῦ δευτέρου σὲ ἀναγνωρισιμότητα, παγκοσμίως, λογοτύπου
7. Θὰ ὑποσκάψη τὰ ἀποκτηθέντα μὲ ἀγῶνες δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων
8. Θὰ καταφέρη σοβαρώτατο πλῆγμα στὴν βαρειὰ βιομηχανία τῆς Ἑλλάδος, τὸν τουρισμό
9. Θὰ περιορίση τὴν παρουσία τῆς ἑλληνικῆς σημαίας στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου