16/2/09

Ἡ κατάλυσις τῆς ἐλευθερίας

τοῦ συλλόγου «Κίνησις Ἑλλήνων Πολιτῶν»

Ἡ ἐξαγγελθεῖσα ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι ἔκδοσις ἠλεκτρονικῶν καρτῶν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως, ἀποτελεῖ ἀπειλὴ κατὰ τοῦ ἀπορρήτου καὶ ἀπαραβιάστου τῆς ἰδιωτικῆς σφαίρας τῆς προσωπικότητος ἑκάστου ἀτόμου, ποὺ προστατεύεται ἀπὸ τὰ ἄρθρα 2 §1, 5 §1 καὶ 9 τοῦ Συντάγματος.
Ὁ Ἑνιαῖος Κωδικὸς Ἀριθμὸς Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.), ὁ ὁποῖος θὰ περιέχεται στὶς ὑπὸ ἔκδοσιν ἠλεκτρονικὲς κάρτες, ἀποτελεῖ ἕνα κλειδὶ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος καὶ ἐξαρτήσεως ἀπὸ ἕνα σύστημα, τὸ ὁποῖον δύναται νὰ ἀσκῆ οἱασδήποτε μορφῆς πίεσι κατὰ τοῦ ἀτόμου, παραβιάζοντας τὴν ἐλεύθερη δρᾶσι τῶν πολιτῶν.
Ὁ ἰσχυρισμός, στὴν ἀπάντησι (Ἀρ. Πρωτ. 10291/346/Φ 90022) τῆς ὑπουργοῦ Ἀπασχολήσεως καὶ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κας Φανῆς Πάλλη-Πετραλιᾶ στὴν ὑπ’ ἀριθμ. 10116/10.4.08 ἐρώτησι τῆς Βουλῆς ὅτι, «Τὸ ἐκδιδόμενο παραστατικὸ τοῦ ἀριθμοῦ μητρώου θὰ εἶναι σύμφωνο μὲ τὶς ἀρχές ποὺ ἐπιβάλλουν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν πολιτῶν», εἶναι ἀνυπόστατος. Ὅπως ἀπεδείχθη στὴν πρᾶξι, ἡ προστασία ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα δὲν μπορεῖ νὰ παρασχεθῆ ἀπὸ μιὰ «ἀνεξάρτητη» Ἀρχή.
Ὁ καθηγητὴς τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Γεώργιος Κουμάντος, ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Φρανκφούρτης Σπ. Σημίτης καὶ ὅλος ὁ ὑπεύθυνος νομικὸς κόσμος τῆς χώρας μας, ἔχουν ἀποφανθῆ ὅτι, καμμία προστασία γιὰ τὸν πολίτη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος καὶ μὲ κανένα νόμο, διότι ἡ πρόοδος τῆς τεχνολογίας καὶ τῆς ἐπιστήμης τῆς Πληροφορικῆς, πάνω στὴν ὁποία στηρίζεται καὶ ἡ συνθήκη Σένγκεν, εἶναι τόσο τρομακτική, ὥστε καμμία νομικὴ σκέψις νὰ μὴ μπορῆ νὰ τὴν προφθάση.
Ὁ ἐσωτερικὸς νόμος 2472/97, ψηφίστηκε στὴν χώρα μας κατόπιν σχετικῆς ὁδηγίας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως προκειμένου νὰ περιορισθοῦν οἱ ἀντιδράσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν στὸν ἐπιχειρούμενο περιορισμὸ τῶν ἀτομικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν. Ὁ νόμος αὐτός, ὁ ὁποῖος ὑποτίθεται ὅτι προστατεύει τὸν πολίτη ἀπὸ τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα, στὴν πραγματικότητα νομιμοποιεῖ τὴν συγκέντρωσι καὶ ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος καὶ μάλιστα εὐαισθήτων, τόσο ἀπὸ δημοσίους ὅσο καὶ ἀπὸ ἰδιωτικοὺς φορεῖς. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ τίτλος τοῦ ἀνωτέρω νόμου «προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος» χαρακτηρίζεται ψευδεπίγραφος.
Τὸ μικροτσίπ, τὸ ὁποῖο θὰ περιέχεται στὶς ὑπὸ ἔκδοσιν κάρτες κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως εἶναι ἕνας πομποδέκτης καὶ συγχρόνως ἕνας ἀποθηκευτικὸς χῶρος προσωπικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα ὑπάρχει δυνατότης νὰ ἀλλοιωθοῦν μὲ προσθαφαιρέσεις, ἀκόμη καὶ ἐξ ἀποστάσεως.
Οἱ ὑποχωρήσεις καὶ ὁ ἐθισμός μας στὰ προμελετημένα στάδια καὶ στόχους τῆς «Ἀρχῆς», ἔχουν ἤδη συνέπειες ἐπάνω μας, καθ’ ὅτι παρατηρεῖται ἄμβλυνσις τῶν δυνάμεων ἀντιστάσεως μερίδος τοῦ λαοῦ.
Ἐπικαλούμενοι τὴν προστασία τοῦ Συντάγματος (ἄρθρο 120 §2 καὶ 4), ἐπιφυλασσόμεθα νὰ προσφύγουμε καὶ στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἀσκῶντας κάθε ἔννομο δικαίωμα γιὰ νὰ ἀκυρωθῆ ἡ ἀντισυνταγματικὴ διαδικασία ἐκδόσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν, μὲ τὸ ἄρθρο 153 τοῦ νόμου 3655/08, καθιερώνεται ὑποχρεωτικῶς ἀπὸ 01.06.2009 ὁ Ἀριθμὸς Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως, ὡς ἀριθμὸς ἐργασιακῆς καὶ ἀσφαλιστικῆς ταυτοποιήσεως ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς χώρας.
Οἱ ὑπὸ ἔκδοσιν κάρτες κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως μὲ τὸν μικροεπεξεργαστή (μικροτσίπ), ἀποτελοῦν τὸν προθάλαμο γιὰ τὴν μετέπειτα ἐμφύτευσί του στὸν ἄνθρωπο. Οἱ νέες αὐτὲς κάρτες θὰ ἀντικαταστήσουν καὶ τὶς ταυτότητες. Δίχως τὴν ἠλεκτρονικὴ κάρτα κοινωνικῆς ἀσφαλίσεως, οὐδεμία συναλλαγὴ θὰ μπορῆ νὰ πραγματοποιῆται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου