26/3/09

Ἡ σχέσις μεταξὺ ἐκτρώσεων, καρκίνου τοῦ μαστοῦ καὶ ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ

τοῦ Stanley K. Monteith, ἰατροῦ*

Εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ πείσης κάποιον ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀφοσιωμένοι στὸν καταναγκαστικὸ ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ καὶ στὴν γενοκτονία. Πολλοὶ ἀναγνῶσται θὰ παραδεχθοῦν ὅτι ἡ κυβέρνησις τῶν Η.Π.Α. βοηθᾷ στὴν χρηματοδότησι τοῦ προγράμματος τῆς Κίνας γιὰ βεβιασμένες ἐκτρώσεις, ὑποχρεωτικὴ στείρωσι, ἐμβρυοκτόνα καὶ ἔλεγχο τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ζωντανῶν γεννήσεων. Οἱ περισσότεροι ἀναγνῶσται θὰ ἀποδεχθοῦν τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Η.Π.Α. χρηματοδοτοῦν τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη γιὰ τὸν «οἰκογενειακὸ προγραμματισμό», ὁ ὁποῖος εἶναι μιὰ μορφὴ πληθυσμιακοῦ ἐλέγχου καὶ προωθεῖται παγκοσμίως. Οἱ περισσότεροι ὅμως νοήμονες ἄνθρωποι ἀδυνατοῦν νὰ πιστεύσουν ὅτι τέτοια προγράμματα εἶναι στὴν πραγματικότητα μέρη ἑνὸς «βασικοῦ σχεδίου» γιὰ τὴν ἐξόντωσι μεγάλων τμημάτων τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ.
Θὰ ἀναφέρω ἐδῶ ἕνα παράδειγμα προγράμματος πληθυσμιακοῦ ἐλέγχου, τὸ ὁποῖο προωθεῖται σήμερα στὶς Η.Π.Α. Πολλοὶ ἰατροὶ ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὴν δραματικὴ αὔξησι τοῦ καρκίνου τοῦ μαστοῦ στὶς γυναῖκες, τὰ τελευταῖα χρόνια. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 18 ἐπιστημονικὲς μελέτες, οἱ ὁποῖες ἐδημοσιεύθησαν σὲ ἐγχώρια ἀλλὰ καὶ ξένα ἰατρικὰ περιοδικά, παρουσίαζαν ξεκάθαρα τὴν ἄμεση αἰτιακὴ σχέσι μεταξὺ ἐκτρώσεως πρώτου τριμήνου καὶ καρκίνου τοῦ μαστοῦ, ὅλες οἱ προσπάθειες διαδόσεως αὐτῆς τῆς πληροφορίας στὶς Η.Π.Α. ἀπέτυχαν ἐξ αἰτίας αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν τὶς ἐκτρώσεις καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ φθινόπωρο τοῦ 1996, ἕνα νέο ἐπιστημονικὸ ἔντυπο, τὸ ὁποῖο ἐπραγματεύετο τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀνάλυσι 23 διαφορετικῶν ἐπιστημονικῶν μελετῶν γύρω ἀπὸ τὴν σχέσι μεταξὺ ἐκτρώσεων πρώτου τριμήνου καὶ καρκίνου τοῦ μαστοῦ, ἐδημοσιεύθη σὲ ἀγγλικὸ ἰατρικὸ περιοδικό.
Ἡ μελέτη αὐτὴ ἔδειχνε ξεκάθαρα μιὰ πιὸ συχνὴ ἐμφάνισι καρκίνου τοῦ μαστοῦ σὲ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες εἶχαν ὑποστῆ ἔκτρωσι κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς ἐγκυμοσύνης. Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς δημοσιεύσεως, ὁ Ἀμερικανικὸς Ἰατρικὸς Σύλλογος (AMA), ἡ Ἀμερικανικὴ Ἀντικαρκινικὴ Ἑταιρεία (ACS), καὶ ὑποστηρικταὶ τῶν ἐκτρώσεων καὶ τοῦ πληθυσμιακοῦ ἐλέγχου ἑνώθηκαν σὲ μιὰ ἀνίερη συμμαχία προκειμένου νὰ ἀμφισβητήσουν τὰ συμπεράσματα τῶν συγγραφέων καὶ νὰ ἀνακόψουν τὴν περαιτέρω διάδοσι αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν στοὺς ἀμερικανοὺς ἰατρούς. Ὅλοι οἱ προαναφερθέντες ὀργανισμοὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἀναχαιτίζουν τὶς προσπάθειες, οἱ ὁποῖες γίνονται γιὰ νὰ προειδοποιοῦν οἱ ἰατροὶ τὶς γυναῖκες γιὰ τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους διατρέχουν ὅταν ὑποβάλλουν τὸν ἑαυτό τους σὲ ἐκτρώσεις κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο τῆς ἐγκυμοσύνης. Πρὸ οἱασδήποτε χειρουργικῆς ἐπεβάσεως στὶς Η.Π.Α., ἀπαιτεῖται συγκατάθεσις. Αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ τὶς ἐκτρώσεις.
Ὁ Ἀμερικανικὸς Ἰατρικὸς Σύλλογος, ἡ Ἀμερικανικὴ Ἀντικαρκινικὴ Ἑταιρεία καὶ τὸ κύκλωμα τοῦ «θανάτου» ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπιμένουν ὅτι οἱ γυναῖκες δὲν πρέπει νὰ ἐνημερώνωνται γιὰ τὸν κίνδυνο, τὸν ὁποῖο διατρέχουν ὅταν καταστρέφουν τὴν ζωὴ τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ τους. Γιατί ὑπάρχει τέτοια ἀντίφασις; Ἡ πρόσφατη πολιτικὴ γιὰ τὶς ἐκτρώσεις στὶς Η.Π.Α. εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἐλλάτωσι τοῦ πληθυσμοῦ. Κι αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἕνα παιδί, μπορεῖ νὰ ὁδηγηθῆ ἀπὸ τὸ σχολεῖο σὲ μιὰ κλινικὴ ἐκτρώσεων χωρὶς νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ γονεῖς, ἐνῷ τὸ ἴδιο παιδὶ δὲν μπορεῖ νὰ πάρη μιὰ ἀσπιρίνη χωρὶς τὴν συγκατάθεσι γονέως.
Ὅλα ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ!

* σὲ πρώτη μετάφρασι τοῦ Ἀγγέλου Κ. Βασιλειάδου ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου