11/5/09

Προπαγάνδα ὑπό τῶν Μ.Μ.Ε. διὰ τὴν καθιέρωσιν τοῦ μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως

Ἀμέσως μετὰ τὸ Πάσχα ἐδόθη εἰς τὴν δημοσιότητα μία ἐπιστημονικὴ ἔρευνα, συμφώνως μὲ τὴν ὁποίαν τἀ νέα παιδιὰ ἀρχίζουν τὰς προγαμιαίας ὁλοκληρωμένας σχέσεις εἰς ἡλικίαν 12,5 ἐτῶν. Ἡ ἰδία ἔρευνα ἔδειξεν ὅτι τὰ νέα αὐτὰ παιδιὰ εὑρίσκονται ἀντιμέτωπα μὲ πληθώραν μεταδιδομένων σεξουαλικῶν νοσημάτων.
Οἱ εὐθῦνες τῶν γονέων γιὰ τὰς προγαμιαίας σχέσεις τῶν παιδιῶν των εἶναι μεγάλαι. Τὰ Μ.Μ.Ε. ἀντὶ νὰ ἐπικρίνουν τοὺς γονεῖς, τοὺς ἐπιβραβεύουν, ἐνῷ χειροκροτοῦν καὶ τὰς προγαμιαίας σχέσεις των, χωρὶς νὰ ἀναλύουν τοὺς κινδύνους καὶ τὰς ἐπιπτώσεις εἰς τὸν ἐσωτερικόν των κόσμον ἢ γενικώτερον εἰς τὴν ψυχικήν των ὑγείαν μετὰ τὴν πάροδον τῶν ἐτῶν.
Τὰ Μ.Μ.Ε. ἀνησύχησαν μόνον διὰ τὰ μεταδιδόμενα σεξουαλικὰ νοσήματα. Καὶ ποῦ αὐτὰ ἀπέδωσαν; Εἰς τὴν ἀπουσίαν μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν παιδιῶν εἰς τὰ σχολεῖα. Ἤρχισαν μίαν προπαγάνδαν, ἀμέσως μετὰ τὴν δημοσιοποίησιν τῆς προαναφερομένης ἐρεύνης ἐναντίον τῆς διδασκαλίας τῶν μαθημάτων τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς Γεωγραφίας. «Τί νὰ τὰ κάνουν τὰ Θρησκευτικὰ τὰ παιδιὰ στὸν 21ο αἰῶνα καὶ γιατί νὰ μαθαίνουν γιὰ τὴν ἱστορία καὶ γιὰ τὸν πλοῦτο τῶν βουνῶν μας;», ἔλεγαν ἀπὸ ραδιοφώνου.
Μὴ ἀπορῆτε. Τὰ πάντα εἶναι προσχεδιασμένα. Ἀπὸ τὸ φθινόπωρον ἡ Κυβέρνησις μὲ τὴν σύμφωνον γνώμην ὅλων σχεδὸν τῶν κομμάτων θὰ καθιερώση τὴν σεξουαλικὴν ἀγωγὴν εἰς τὸ δημοτικὸν σχολεῖον. Προφανῶς γιὰ νὰ συνεχίση τὸ καταστροφικὸν ἔργον τῶν νέων γονέων, οἱ ὁποῖοι ἐπιτρέπουν εἰς τὰ μικρὰ παιδιά των νὰ παρακολουθοῦν ἄσεμνα καὶ αἰσχροῦ περιεχομένου προγράμματα, ἢ κάνουν μπάνιο εἰς τὴν μπανιέρα μαζί των.
Ἡ ἐπιχείρησις «ἀποκτήνωσις» τῶν νέων ψυχῶν ἤρχισε εἰς τὴν Εὐρώπην τὴν περίοδον 1972 – 1973 καὶ συνεχίζεται ἀκόμη καἰ σήμερον. Ἡ «ἐπιχείρησις» αὐτὴ ἔχει καταστροφικὰ ἀποτελέσματα διὰ τὰ παιδιά, ἀφοῦ ἔχομεν προώρους ἐγκυμοσύνας, ἐκτρώσεις ἢ καὶ τὴν γέννησιν παιδιῶν ἀπὸ γονεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι παιδιά, ὡς συνέβη προσφάτως εἰς τὴν Ἀγγλίαν.
Ὅσον, ὅμως, θὰ πλησιάζωμεν πρὸς τὸ φθινόπωρον, τόσον ἡ ἐπίθεσις ἐναντίον τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τοῦ ἠθικοπλαστικοῦ σχολείου θὰ ἐντείνεται, διὰ νὰ πεισθῆ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν εἶναι ἀναχρονιστικὸν καὶ ὡς ἐκ τούτου ἄχρηστον, ἐνῷ τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς σπουδαῖον.
Ὡς πρὸς τὸ μάθημα τῆς Γεωγραφίας, τὸ ὁποῖον ἐτέθη καὶ αὐτὸ εἰς τὸ στόχαστρον τῶν Μ.Μ.Ε. πρὸς χάριν τοῦ μελλοντικοῦ σεξουαλικοῦ μαθήματος, ὑπενθυμίζομεν ὅτι κατὰ τὴν περίοδον, κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ κράτος ἐπεχείρησε νὰ ἐπιβάλη τὴν πλαστογραφημένην καὶ φιλοτουρκικὴν Ἱστορίαν εἰς τὰ δημοτικὰ σχολεῖα, ἀπεκαλύφθη ὅτι εἰς τὸ στόχαστρον τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἶναι, ἐκτὸς τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ μάθημα τῆς Γεωγραφίας.
Μὲ ἔξυπνον τρόπον τὰ Μ.Μ.Ε. ἐπαναφέρουν εἰς τὸ προσκήνιον εἴτε τὴν κατάργησιν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, εἴτε τῆς Γεωγραφίας, πρὸς χάριν τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως. Ἀπὸ τὶς ἀντιδράσεις μας θὰ ἐξαρτηθῆ, ἐὰν τὰ προαναφερόμενα σχέδια θὰ πραγματοποιηθοῦν.

Πηγή: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου