16/9/09

Δέκα θέματα γιὰ τὸ «ντημπέητ»

τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ὀκτωβρίου, νομίζω ὅτι γίνεται καὶ πάλι μία συνειδητὴ προσπάθεια ἐξαπατήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν, γι' αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω κάποιες σκέψεις καὶ νὰ θέσω κάποια ἐρωτήματα, ἐλπίζοντας στὴν ἀφύπνισι ὅσων διατηροῦν ἀκόμη Ἑλληνορθόδοξη συνείδησι. Οἱ πολιτικοὶ προσπαθοῦν νὰ συγκαλύψουν τὰ λάθη καὶ τὶς προδοσίες τοὺς μιλῶντας συνεχῶς γιὰ τὴν «οἰκονομικὴ κρίσι» καὶ ἀποσιωπῶντας ὅλα τὰ ἄλλα θέματα, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπείρως σπουδαιότερα, διότι ἡ μὲν «οἰκονομικὴ κρίσις» θὰ παρέλθη, ὅπως καὶ οἱ προηγούμενες, ἐνῷ τὰ ἄλλα ὁδηγοῦν τὸν τόπο στὸν ἀφανισμό. Πρόκειται γιὰ ἕνα σκόπιμο ἀποπροσανατολισμὸ τῶν ψηφοφόρων, γιὰ τὸν ὁποῖο τὰ ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) φέρουν τεραστία εὐθύνη.
Κατ’ ἀρχάς, συμφώνως μὲ τὰ πιὸ πρόσφατα στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ΟΟΣΑ, τὸ ποσοστὸ ἀνεργίας στὴν Ἑλλάδα ἔφθασε τὸ μέγιστο 9,3% κατὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2009, ἐνῷ ὁ μέσος ὅρος του κατὰ τὴν ἑξαετία 2004-2009 ἦταν 9,1%. Κατὰ τὴν δῆθεν «χρυσῆ ἑπταετία Σημίτη» (1997-2003), τὰ ἀντίστοιχα ποσοστὰ ἦσαν πολὺ ὑψηλότερα: 12,1% (τὸ 1999) καὶ 10,7%. Ἑπομένως, ἀπὸ ποῦ προκύπτει ὅτι τότε εἴχαμε «χρυσῆ ἑπταετία», ἐνῷ τώρα ἔχουμε «οἰκονομικὴ κρίσι»; Ἐπὶ πλέον, τὸ μέσο ποσοστὸ ἀνεργίας στὶς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ὡς σύνολο αὐξήθηκε ἀπὸ 6,2% τὸ 2006 σὲ 8,5% τὸν Ἰούλιο τοῦ 2009, ἐνῷ στὶς Εὐρωπαϊκὲς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ, τὰ ἀντίστοιχα ποσοστὰ εἶναι 8,1% καὶ 9,3%. Ἑπομένως, γιὰ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν χωρῶν τοῦ ΟΟΣΑ, πρόκειται γιὰ μία συνήθη ὕφεσι καὶ μόνο γιὰ τὴν Ἱσπανία, ὅπου τὰ ἀντίστοιχα ποσοστὰ εἶναι 8,5% καὶ 18,5%, πρέπει νὰ γίνεται λόγος γιὰ «οἰκονομικὴ κρίσι», ἴσως δὲ καὶ γιὰ τὴν Ἰσλανδία, ὅπου τὰ ποσοστὰ αὐτὰ εἶναι 4,5% καὶ 12,5%. Γενικῶς, ὁ ὅρος «οἰκονομικὴ κρίσις» ἐπιφυλάσσεται γιὰ μεγάλες κρίσεις, ὅπως αὐτὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1930, ὅταν τὸ ποσοστὸ ἀνεργίας εἶχε φθάσει τὸ 25%! Γιατί, ἄραγε, οἱ πολιτικοὶ ὑπερτονίζουν τὴν παροῦσα ὕφεσι, δημιουργῶντας ἔτσι ἕνα πολὺ ἀρνητικὸ περιβάλλον στὴν οἰκονομία, τὸ ὁποῖο προφανῶς ἐπιτείνει τὴν ὕφεσι;
Καὶ γιατί «ξύπνησε» τώρα ὁ κ. Καραμανλῆς καὶ ὑπόσχεται ὅτι θὰ κάνη διαρθρωτικὲς ἀλλαγὲς στὴν οἰκονομία καὶ ὅτι θὰ ἐξυγιάνη τὸν δημοσιονομικὸ τομέα, περιορίζοντας τὶς κρατικὲς δαπάνες καὶ τὴν φοροδιαφυγή; Γι' αὐτοὺς ἀκριβῶς τοὺς λόγους ψηφίσθηκε τὸ 2004, ὁπότε τὰ μέτρα αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ εἶχε λάβει ἀπὸ τότε. Τώρα, ἐν μέσῳ «οἰκονομικῆς κρίσεως», ἐκτιμῶ ὅτι θὰ ἐπιτείνουν τὴν ὑπάρχουσα ὕφεσι. Συνεπῶς, νομίζω ὅτι οἱ συχνὲς ἀναφορὲς στὴν «οἰκονομικὴ κρίσι» ἄλλους σκοποὺς ἐξυπηρετοῦν. Ἔχοντας κατὰ νοῦ αὐτὴν τὴν ἐκτίμησι, οἱ πολιτικοὶ θὰ πρέπει νὰ ἐρωτηθοῦν στὸ «Ντημπέητ» τί γνώμη ἔχουν γιὰ τὰ ἀκόλουθα ζητήματα, ἔτσι ὥστε ὁ λαὸς νὰ ψηφίση αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐκφράζουν.
Πρῶτον, τί θὰ πράξουν, ἂν ἐκλεγοῦν, γιὰ τὰ ἐθνικὰ ζητήματα, ὅπου ὁδηγούμεθα ἀπὸ ταπείνωσι σὲ ταπείνωσι; (Πρβλ. Κύπρο, Μακεδονία, Αἰγαῖο, Θράκη, Ἤπειρο.) Μὲ ποιό δικαίωμα, κ. Καραμανλῆ, ἐκχωρεῖτε τὸ ὄνομα Ἑλληνικοῦ Διαμερίσματος σὲ ἄλλο κράτος, τὸ ὁποῖο μάλιστα εἶναι σφόδρα ἀνθελληνικό; Συμφώνως μὲ ἐγκύρους ἀναλυτές, ὅπως ὁ κ. Κ. Ζουράρις, ἡ ἐκχώρησις τοῦ ὀνόματος ὁδηγεῖ μακροχρονίως σὲ ἐκχώρησι τοῦ ἐδάφους.
Δεύτερον, τί θὰ πράξουν στὸ θέμα τῶν λαθρομεταναστῶν, τὸ ὁποῖο τείνει νὰ λάβη ἐκρηκτικὲς διαστάσεις; Θὰ συνεχίσουν νὰ τοὺς εὐχαριστοῦν ἐπειδὴ ἐπιλέγουν ὡς χώρα προορισμοῦ τὴν Ἑλλάδα καὶ ταυτοχρόνως νὰ χαρακτηρίζουν ὡς ρατσιστὲς καὶ ξενοφόβους ὅσους ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν ἐπικίνδυνη ἀλλοίωσι τῆς συνθέσεως τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος;
Τρίτον, γιατί δέχθηκαν τὴν κατάργησι τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος (μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ) χωρὶς δημοψήφισμα; Οἱ τρεῖς πρωτεργάτες τῆς χούντας ὀρθῶς κατεδικάσθησαν σὲ θάνατο καὶ στρατιωτικὴ καθαίρεσι ἐπὶ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ, ἐφ' ὅσον κατέλυσαν αὐθαιρέτως τὸ Σύνταγμα. Γιατί ἡ πρόσφατη κατάργησις τοῦ Συντάγματος δὲν ἀποτελεῖ ἐσχάτη προδοσία; Μήπως ἐπειδὴ ἔγινε ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο, τὸ ὁποῖο ὅμως ποδηγετεῖται ἀπὸ τὶς ἡγεσίες τῶν κομμάτων, οἱ ὁποῖες ἐκτιμῶ ὅτι ποδηγετοῦνται ἀπὸ τὸν διεθνῆ Σιωνισμό; Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐρωτηθῆ ἀπ’ εὐθείας ὁ λαὸς γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ ζήτημα, τὸ ὁποῖο ἀφορᾶ τὴν ἴδια τὴν ὑπόστασί του;
Τέταρτον, γιατί πολεμοῦν μὲ τόση λύσσα τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ἱστορία, τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ αὐτὴ τὴν Οἰκογένεια, ἐνῷ εἰσάγουν νέα -- ἀντιχριστιανικὰ -- ἤθη; (Πρβλ. τὴν ἀπὸ τὸ 1986 νομιμοποίησι τῆς ἐν ψυχρῷ δολοφονίας τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ, τὴν ἀπάλειψι τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες, τὸ πρόσφατο «σύμφωνο ἐλευθέρας συμβιώσεως», τὴν ἀπαγόρευσι τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως στὰ σχολεῖα, τὴν καθιερωθεῖσα καῦσι τῶν νεκρῶν, τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ τῆς Ι.Μ. Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὅρους, ἐπειδὴ κρατεῖ ὑψηλὰ τὸ ἱερὸ λάβαρο τῆς Ὀρθοδοξίας, κ.ἄ.) Μὲ ποιό δικαίωμα τὸ Ὕπ. Πολιτισμοῦ προέβαλε στὴν ἔκθεσι «Outlook», τὸ 2003, ἐκεῖνο τὸ χυδαῖο, πρόστυχο καὶ βλάσφημο ἐξάμβλωμα κατὰ τοῦ ἱερωτέρου συμβόλου τοῦ Χριστιανισμοῦ (τοῦ Σταυροῦ), κάνοντας κάθε Χριστιανὸ ν’ ἀηδιάση; (Ἐλπίζω νὰ τὸ γνωρίζη ὁ ἀναγνώστης, διότι ντρέπομαι νὰ τὸ περιγράψω!) Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὁ κ. Παπανδρέου ἐδήλωσε τότε ὅτι ἡ Πολιτεία πρέπει νὰ ὑποστηρίζη(!) τὴν ἐλευθερία προβολῆς κάθε μορφῆς τέχνης! (Βλ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 9-1-04, σ. 6.) Ὄχι, κ. Παπανδρέου! Ὅταν ἕνα «ἔργο τέχνης» προσβάλλη τὸν Χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν δημοσία αἰδώ, καὶ μάλιστα τόσο βάναυσα, ἡ Πολιτεία ὄχι μόνο δὲν πρέπει νὰ ὑποστηρίζη τὴν ἐλευθερία προβολῆς του, οὔτε βεβαίως νὰ τὸ χρηματοδοτῆ, ὅπως γενναιόδωρα ἔπραξε τὸ 2003, ἀλλὰ ἔχει καὶ χρέος ἀπὸ τὸ ἰσχῦον Σύνταγμα (ἄρθρα 3 καὶ 14) νὰ τὸ ἀπαγορεύη. Ἐὰν ὑπῆρχε ζῶσα Ἐκκλησία, θὰ εἶχε ἀφορίσει ὅλους αὐτοὺς τοὺς «κουλτουριάρηδες» γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ ὕβρι κατὰ τοῦ Θεανθρώπου καὶ θὰ εὐρίσκοντο τώρα στὸ περιθώριο, ἀντὶ νὰ διεκδικοῦν τὴν πρωθυπουργία! Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία συμμετέχει στὴν προδοσία, πότε μὲ τὴν σιωπή της καὶ πότε ἐνεργῶς, μὲ τὴν προώθησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ ὅσων προβάλλουν ἀντίστασι στὴν αἵρεσι.
Πέμπτον, ποιόν ἐρώτησαν καὶ κάνουν βαθειὲς τομὲς στὰ σχολικὰ βιβλία καὶ προγράμματα, καὶ μάλιστα κατόπιν παρεμβάσεων τῶν Μασόνων καὶ τῶν Ἰεχωβιτῶν; (Βλ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 21-12-2007, σ. 1.) Πρὸς τί ἡ ἀπαράδεκτη σύντμησις τῆς Ἱστορίας, ὁ ἐξοβελισμὸς τοῦ ὁμολογιακοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀντικατάστασίς του μὲ τὴν θρησκειολογία, καθὼς καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τῆς «σεξουαλικῆς διαφωτίσεως», ἡ ὁποία ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ καταστρέψη τὴν αἰδὼ καὶ τὴν ἀθωότητα τῶν παιδιῶν μας, μὲ ὅλες τὶς γνωστὲς συνέπειες; Συμφώνως δὲ μὲ δημοσιεύματα τοῦ τύπου, ἔφθασαν στὸ ἔσχατο σημεῖο νὰ παρουσιάζουν στὰ παιδιά μας τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιολογικὴ κατάστασι καὶ νὰ κατηγοροῦν ὡς ρατσιστὲς ὅσους δὲν δέχονται αὐτὴ τὴν διαστροφή, νὰ καλοῦν μὲ ἐγκυκλίους τοῦ Ὕπ. Παιδείας τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς νὰ διδάξουν στὰ παιδιά μας τὸν Ἰουδαϊσμό καὶ νὰ εἰσάγουν τὴν ἰνδουϊστικὴ γιόγκα στὰ σχολεῖα! (Βλ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», 11-1-2008, σ. 1, 4-5-2007, σ. 1, καὶ 26-6-2009, σ. 2.) Ἔ λοιπὸν ὄχι! Ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει! Νὰ διδάξετε, κύριοι, στὰ παιδιά μας τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ τὸν Σωτῆρα Χριστό, τὴν προσευχή, τὸν Ὀρθόδοξο Γάμο καὶ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ἀρετές, καθὼς καὶ τὰ παλαιὰ καὶ τὰ σύγχρονα πρότυπα Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν γιὰ τὰ ὕψιστα ἰδανικὰ τῆς Πατρίδος μας. Τὰ παιδιά μας δὲν γνωρίζουν τίποτε γιὰ τοὺς συγχρόνους ἥρωες καὶ ἁγνοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς ΕΟΚΑ (Αὐξεντίου, Μάτση, Παλληκαρίδη κ.ἄ.), ἀμφιβάλλω δὲ ἂν γνωρίζουν κάτι καὶ γιὰ τὰ παλαιότερα πρότυπα (Κολοκοτρώνη, Μακρυγιάννη κ.ἄ.), καὶ ἐσεῖς μὲ τὰ σχολικὰ βιβλία τὰ διδάσκετε ἀνόητα τραγούδια, ὅπως τὸ ἀκόλουθο;

Ἅμα ξυπνήσης καὶ ἔχης βγάλει οὐρά,
ἂν κοιταχτῆς καὶ ἔχης βγάλει βυζιά...
Don’t worry be happy!

Ἅμα ἡ κόρη σου σὲ λέη μπαμπᾶ ἐνῷ ὁ γιός σου
σὲ φωνάζει μαμὰ ...
Don’t worry be happy!

(Νεοελληνικὴ Γλῶσσα Γ’ Γυμνασίου, Β’ Ἔκδοσις, 2007, σ. 148). Μάθημα σαχλαμαρολογίας εἶναι αὐτὸ ἢ ἐξοικείωσις μὲ τὴν ὁμοφυλοφιλία καὶ τὸν σατανισμό; Ἢ μήπως εἶναι κάτι «ὑψηλότερο», ποὺ τὸ ... ὀπισθοδρομικό μου μυαλὸ ἀδυνατεῖ νὰ συλλάβη; Μὲ ποιό δικαίωμα, κύριοι, ἀποχριστιανίζετε καὶ διαφθείρετε τὰ παιδιά μας μὲ τέτοιες ἀνοησίες, ποδοπατῶντας ἔτσι τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο ἐπιτάσσει τὴν προσήλωσι στὰ Ἑλληνοχριστιανικὰ ἰδεώδη; (Βλ. Ἄρθρα 3 καὶ 16, παρ. 2.)
Ἕκτον, πῶς θ’ ἀντιμετωπίσουν τὴν καταπάτησι τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλλωμα, τὸν ἀφανισμὸ τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπὸ τοὺς δημοσίους χώρους (σχολεῖα, νοσοκομεῖα, δικαστήρια κ.λπ.), καθὼς καὶ τὰ ὑπόλοιπα κακὰ ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ Σιωνιστικὴ «Νέα Τάξις Πραγμάτων»; Ποιά εἶναι ἡ θέσις τους γιὰ τὸν πρωτοφανῆ φασισμὸ καὶ τὴν Παγκόσμια Κυβέρνησι ποὺ προωθοῦν πυρετωδῶς οἱ Σιωνιστές, ἠμῶν κοιμωμένων ἢ ἀποχαυνωμένων μπροστὰ στὸ «χαζοκούτι», παρακολουθούντων τὶς ἀνοησίες ποὺ μᾶς σερβίρει;
Ἕβδομον, τί θὰ πράξουν γιὰ τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας;
Ὄγδοον, πότε ἐπὶ τέλους θὰ τολμήσουν νὰ πλήξουν τὴν ἀναξιοκρατία, τὴν ἀδιαφάνεια, τὴν ἀναρχία καὶ τὴν αὐθαιρεσία ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ὅπως π.χ. στὰ Πανεπιστήμια;
Ἔνατον, πότε θὰ κάνουν κάθαρσι τοῦ δημοσίου βίου ἀπὸ τοὺς σκανδαλοποιούς;
Δέκατον, γιατί σκέπασαν τὴν μεγάλη ληστεία τοῦ Χρηματιστηρίου (1999-2000) καί, ἀντὶ νὰ δικάζεται ὁ κ. Σημίτης, προβάλλεται ὡς σπουδαῖος πολιτικός; Θὰ μπορούσαμε νὰ συνεχίσουμε μὲ πολλὰ ἀκόμη «γιατί», ἀλλ’ ἂς σταματήσουμε ἐδῶ, μία ποὺ τὸ 10 εἶναι στρογγυλὸς ἀριθμός.
Δυστυχῶς, στὰ «δελτία εἰδήσεων» τῶν ΜΜΕ σπανίως ἔρχονται τὰ καίρια αὐτὰ θέματα, καὶ μόνον ὅταν τὰ θίξη κάποιος, ποὺ εἶναι βέβαιο ὅτι κατόπιν θὰ χλευασθῆ ἀπὸ τοὺς «κουλτουριάρηδες» ὡς «ἑλληναρᾶς», «ρατσιστὴς» κ.λπ. Ἐνῷ, στὰ «παράθυρα» τῶν καναλιῶν συζητοῦνται ἐπὶ πολλὴ ὥρα καὶ μὲ κάθε λεπτομέρεια διάφορα ἀνούσια θέματα, ὅπως π.χ. οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἔμεινε ἐκτὸς ψηφοδελτίου ὁ βουλευτὴς Α ἢ ὁ Β. Ἂν δὲ κάποιος τολμήση νὰ καταγγείλη δημοσίως τοὺς ὑπευθύνους αὐτῆς τῆς σήψεως καὶ τῆς κατρακύλας, κινδυνεύει νὰ συρθῆ στὰ δικαστήρια γιὰ «συκοφαντικὴ δυσφήμησι»!
Τὸ 2004 πολλοὶ ψήφισαν τὸ «συντηρητικὸ» κόμμα τῆς Ν.Δ. μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὸ θὰ ἔβαζε φρένο στὸν ἄκρατο καὶ ἄκριτο «ἐκσυγχρονισμὸ» τοῦ ΠΑΣΟΚ. Δυστυχῶς, ὅμως, ἀπεδείχθη ὅτι ἡ Ν.Δ. ὄχι μόνο δὲν συντηρεῖ τὶς παραδοσιακὲς ἀξίες τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ διατηρεῖ καὶ ἐπαυξάνει τὰ μεγάλα κακὰ ποὺ ἄρχισε ἡ ἴδια ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970 (ἐγκατάλειψι τῆς Κύπρου, καταρράκωσι τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης κ.ἄ.) καὶ συνέχισε μὲ περισσὸ ζῆλο τὸ ΠΑΣΟΚ. Ὅπως σχολίασε κάποιος βουλευτής, τὰ δύο αὐτὰ κόμματα δὲν διαφέρουν, παρὰ μόνο ὡς πρὸς τὸ ὕψος καὶ τὸ βάρος τῶν ἀρχηγῶν τους!
Λέγεται ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ (διάβαζε Σιωνιστές, ποὺ κρύπτονται πίσω ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε Ἀμερικανικὴ κυβέρνησι) συνεβούλευσαν τοὺς Τούρκους νὰ μὴ δημιουργήσουν γιὰ μερικὰ ἀκόμη χρόνια κανένα θερμὸ ἐπεισόδιο εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ μὴ ἀφυπνισθοῦμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καὶ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν τροχιὰ τῆς αὐτοκαταστροφῆς, στὴν ὁποία εὐρισκόμεθα. Δὲν γνωρίζω ἂν ἀληθεύη αὐτὴ ἡ πληροφορία. Φαίνεται, ὅμως, πολὺ λογικὴ στρατηγικὴ γιὰ τοὺς φανατικοὺς ἐχθρούς της Ἑλλάδος, δεδομένης τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς σήψεως ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν τόπο, καθὼς καὶ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Γι' αὐτὸ τὸ τελευταῖο, ὅπως προαναφέρθηκε, ἔχουν τεραστία εὐθύνη καὶ οἱ ἐπίσκοποι τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας. Τὸ κακὸ μ’ αὐτοὺς εἶναι ὅτι ἔχουν κατορθώσει νὰ μὴ ἐκλέγωνται ἀπὸ τὸ λαό. Οἱ πολιτικοί, ὅμως, ἕως ὅτου ἐγκαταστήσουν τὸν φασισμὸ τῆς Παγκοσμίου Κυβερνήσεως, θὰ πρέπη, πρὶν ζητήσουν τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ, ν’ ἀποδεικνύουν ἐμπράκτως ὅτι ὑπηρετοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ὄχι τὸν διεθνῆ Σιωνισμό. Ἀντὶ νὰ μᾶς κοροϊδεύουν, λοιπόν, φορτώνοντας σχεδὸν τὰ πάντα στὴν «οἰκονομικὴ κρίσι», ἂς πάρουν σαφεῖς θέσεις στὰ παραπάνω θέματα πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ὀκτωβρίου. Ἀπὸ μόνοι τους, βεβαίως, δὲν πρόκειται νὰ πράξουν κάτι τέτοιο. Ἑπομένως, στὸ πολυδιαφημιζόμενο «Ντημπέητ», θὰ πρέπη νὰ βρεθοῦν δημοσιογράφοι μὲ Ἑλληνορθόδοξη συνείδησι νὰ τοὺς ρωτήσουν. Ἀλλοιῶς, θὰ εἶναι καὶ πάλι ἐκτὸς θέματος, ὅπως ἦταν τὸ «Ντημπέητ» τῆς 28-5-2009.

Πηγή: Ἀντίβαρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου