5/10/09

Ἀνακοινωθὲν τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς μᾶς ἀπέστειλε τὸ ἀκόλουθο ἀνακοινωθὲν τοῦ σεβασμιωτάτου κ.κ. Σεραφείμ, τὸ ὁποῖο εὐχαρίστως δημοσιεύουμε κατωτέρω

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (ἐσωτ. 19) Fax +310 210 4528332

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν


Πειραιεύς, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Μέ ἀφορμή τήν ἀπό 24/9/2009 ἀνακοίνωση τῆς «Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» πρός τούς Ἕλληνες πολίτες Ρωμαιοκαθολικῆς πίστεως γιά τήν ἄσκηση τοῦ συνταγματικοῦ των δικαιώματος κατά τίς προσεχεῖς ἐκλογές τῆς 4ης Ὀκτωβρίου 2009, πού δημοσιεύεται στήν ἱστοσελίδα Αὐτῆς: www.cen.gr, ἐκφράζω τήν ἔντονη διαμαρτυρία μου καί τήν βαθυτάτη μου θλίψη γιά τήν συνεχιζομένη παθογένεια τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος, ἡ ὁποία διά τῶν ἐκπροσώπων Αὐτῆς παρά τά κατά καιρούς mea culpa αὐτῶν, ἀποκρύπτει τήν ἀλήθεια καί στρεβλώνει τήν πραγματικότητα.
Μέ τήν ἀνακοίνωση αὐτή ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος οὐσιαστικά συκοφαντεῖ τήν ἔννομη τάξη τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας καί κατ’ ἐπέκταση τήν Ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἀδιαίρετον Ὀρθόδοξον Καθολική Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία δῆθεν δέχεται ἀδιαμαρτυρήτως παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τῆς ἔναντι τοῦ Νόμου θρησκευτικῆς ἰσοπολιτείας ἐν Ἑλλάδι.
Στήν 6η παράγραφο τῶν ὁδηγιῶν πρός τούς ἐκλογεῖς Ρ/Καθολικῆς πίστεως διαλαμβάνεται στήν ἀνακοίνωση ὅτι οἱ ἀπό αὐτούς ψηφιζόμενοι θά πρέπει:

«...- Να εξασφαλίσουν στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος το αυτονόητο: την ισοπολιτεία και την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας των κατά το Κανονικό Δίκαιο θεσμών της, όπως εξασφαλίζεται σε όλα τα Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δοθεί δηλαδή και στους Έλληνες Καθολικούς πολίτες αυτό, που πολύ σωστά κατά τη γνώμη μας, ζητά η Πατρίδα μας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Τουρκίας.

Ζητείστε από τους υποψηφίους, αν είναι διατεθειμένοι να προωθήσουν θετικά την επίλυση ειδικά αυτού του σοβαρού προβλήματος, που απασχολεί τόσα χρόνια την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος.

Αν ναι, τότε επιλέξτε εκείνους που, κατά τη συνείδησή σας, είναι έτοιμοι από τις 5 Οκτωβρίου 2009, βασισμένοι στις ευαγγελικές αρχές και στο δημοκρατικό πνεύμα, να μην κάνουν διαχωρισμό δογμάτων, χρωμάτων και κομμάτων, αλλά να εξασφαλίσουν σε όλους τους Έλληνες ίσα πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα...»

Τυγχάνουν αὐταπόδεικτοι οἱ ἡμέτεροι ἰσχυρισμοί διά τήν ἀπαράδεκτη συκοφαντική δυσφήμιση τῆς Πατρίδος μας πού προκύπτει ἀπό τήν παράθεση τοῦ ἀνωτέρου κειμένου τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος καί τοῦτο διότι ἀποκρύπτεται ἐντέχνως ὅτι στήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια εἶναι ἀπολύτως σεβαστές οἱ δημοκρατικές ἀρχές τοῦ Κράτους δικαίου καί οὐδείς διαχωρισμός τῶν πολιτῶν γίνεται ἐξ ἐπόψεως τῆς θρησκευτικῆς των παραδοχῆς ἤ τῆς φυλετικῆς των καταγωγῆς, ἀντιθέτως μάλιστα οἱ ἀρχές τῆς ἀνεξιθρησκείας καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἑτερότητος ὑπερισχύουν καί αὐτοῦ τοῦ δημοσίου συμφέροντος καί πολλάκις εἰς βάρος τῆς συνταγματικῶς θεωρουμένης ὡς ἐπικρατούσης ἐν Ἑλλάδι θρησκείας.
Ἀπαραδέκτως προσπαθοῦν νά δημιουργήσουν ἐντυπώσεις ἐξισώνοντες καί ἀντιστοιχοῦντες τό δῆθεν δίκαιον αἴτημά των μέ τό αἴτημα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας γιά τήν ὑπέρβαση τῆς τραγικῆς καταστάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἐντός τοῦ στρατοκρατικοῦ Κεμαλικοῦ Τουρκικοῦ Κράτους καί τῆς ἐγκληματικῆς διαγωγῆς αὐτοῦ εἰς βάρος τῆς καταδιωχθείσης, ἀποδεκατισθείσης καί νόμῳ διωκομένης Ἑλληνικῆς ὁμογενείας.
Ἐντέχνως λησμονεῖται ὅτι κατά τήν θεολογία καί τήν κανονική πρόβλεψη τῆς πρώτης κοινῆς χιλιετίας χριστιανικοῦ βίου τά αὐτά πρεσβεῖα τιμῆς ἀποδίδονταν στούς Θρόνους τόσο τῆς παλαιᾶς ὅσο καί τῆς νέας Ρώμης καί ἑπομένως δέν μπορεῖ νά ταυτίζεται ἡ θρησκευτική κοινωνία τῶν ἐν Ἑλλάδι Ρ/Καθολικῶν μέ τόν θρόνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Νέας Ρώμης-Κων/πόλεως.
Τί πραγματικά ζητεῖται ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος ἐν Ἑλλάδι; Νά δημιουργηθεῖ ἕνα νομικό μόρφωμα πού δέν προβλέπεται ἀπό τήν ἔννομον τάξιν τῆς Ἑλλάδος καί ἀπό τό σέ Αὐτήν ἰσχῦον δικαιϊκό σύστημα. Στήν Ἑλληνική νομική πραγματικότητα ὑφίστανται οἱ θεσμοί τοῦ φυσικοῦ προσώπου καί τῶν Νομικῶν προσώπων Ἰδιωτικοῦ καί Δημοσίου Δικαίου καί ὅλοι οἱ πολίτες καί φορεῖς τοῦ Κράτους ὑπόκεινται σέ αὐτή τήν ἔννομη τάξη. Κατά ταῦτα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τυγχάνουν ὅσον ἀφορᾶ τίς νομικές των σχέσεις ἡ Ἀδιαίρετος Ὀρθόδοξος Καθολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, οἱ Μουσουλμανικῆς πίστεως μουφτεῖες καί ἡ Ἰουδαϊκῆς πίστεως Ἰσραηλιτική κοινότης. Ἡ Ρ/Καθολική κοινότης δέν ἐπιθυμεῖ νά ἐνταχθεῖ στήν ἰσχύουσα ἐν Ἑλλάδι ἔννομον τάξιν γιά τήν πρόσκτηση νομικῆς προσωπικότητος ἰδιωτικοῦ ἤ δημοσίου δικαίου ἀλλά ἐπιδιώκει νά προσλάβη νομική προσωπικότητα ἰδίου δικαίου (sui generis) γεγονός πού ἐπιμελῶς ἀποκρύπτεται στήν ἀνακοίνωσή της διά τῶν φράσεων «...Να εξασφαλίσουν στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος το αυτονόητο: την ισοπολιτεία και την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας των κατά το Κανονικό Δίκαιο θεσμών της...» καί πού συνιστᾶ βάναυσον προσβολήν τόσον τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἐμφανίζουσα αὐτή ὡς δῆθεν καταστρατηγοῦσα τά ἔννομα δικαιώματά της, ὅσο καί τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας ἐμφανιζομένης καίτοι δέν ἀναφέρεται ἄμεσα ὡς δῆθεν συναινούσης σέ μία τέτοια καταστρατήγηση. Ὅταν στήν ἐπικρατοῦσα ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία καί σέ οἱονδήποτε ἕτερον δέν ἀναγνωρίζεται ἡ προνομία τῆς μή νομικῶς προβλεπομένης «Νομικῆς προσωπικότητος ἰδίου δικαίου» γιά ποιούς λόγους νά ἀναγνωρισθεῖ μόνο κατ’ ἐξαίρεσιν καί ἐπιλογή στήν Ρωμαιοκαθολική κοινότητα τῆς Ἑλλάδος πού ἀποδεικνύεται ἐν τοῖς πράγμασι ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά προσκτήσει Νομική Προσωπικότητα Δημοσίου Δικαίου διότι ἔτσι θά ὑποχρεοῦτο νά δημοσιοποιήση τόν Καταστατικό της Χάρτη στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, νά ὑποταγῆ στούς ἐλεγκτικούς μηχανισμούς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί νά ὑπόκειται εἰς τό ἰσχῦον περί Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, δίκαιον.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου