12/10/09

Ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς MEGA βλάπτει τὴν οἰκογένεια!!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
TK 62123 ΣΕΡΡΕΣ
τηλ./ fax.: 23210-22055 Εmail : info@sylpol.gr
________________________________________________________
Σέρρες 8.10.2009
Ἀρ. πρωτ. 2135

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αἴτησις γιὰ τὴν μὴ μετάδοσι τῆς ἐκπομπῆς «Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ» τοῦ MEGA CHANNEL

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ (Ε.Σ.Ρ.)
Πανεπιστημίου & Ἀμερικῆς 5, 10564 Ἀθῆναι
τηλ.: 210-3354500, Fax: 210-3319881 Email: ncrtv@otenet.gr

Μὲ δυσάρεστη ἔκπληξι πληροφορηθήκαμε τὴν 25.9.09 ὅτι ὁ τηλεοπτικὸς σταθμὸς MEGA CHANNEL διαφημίζει τὴν παρακάτω τηλεοπτικὴ σειρὰ μὲ τὸν τίτλο «Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ»! Παραθέτουμε τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωσι τῆς ἱστοσελίδος της, ποὺ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ διαφημιστικὸ spot μὲ ἀπόσπασμα ἐπεισοδίου της:

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ

http://www.megatv.com/articles.asp?catid=15844&subid=2&pubid=3904743

Ἡ οἰκογένεια βλάπτει; Λίγα λόγια ἀπὸ τὸν Γεράσιμο (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης): «Καλησπέρα σας... Εἶμαι ὁ Γεράσιμος Σαββίδης καὶ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ!!!
Ἐδῶ καὶ πέντε μέρες ἔχει ἀλλάξει ὅλη μου ἡ ζωή... πρὸς τὸ χειρότερο...! Ἀναγκάστηκα νὰ ζήσω στὸ σπίτι τῆς κοπέλλας ποὺ ἀγαπάω (Ἀγγελικὴ Λάμπρη) ἀφοῦ ἕνα λαμόγιο μᾶς ἔφαγε τὰ λεφτὰ ποὺ εἴχαμε μαζέψει γιὰ νὰ ἀγοράσουμε, μαζὶ μὲ δάνειο ποὺ θὰ παίρναμε, ἕνα διαμέρισμα! Κι αὐτὸ τὸ λαμόγιο εἶναι ὁ πατέρας τῆς ἀγαπημένης μου (Σάκης Μπουλᾶς) ! Στὸ σπίτι λοιπόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ προαναφερθὲν λαμόγιο εἶναι ἡ λυσσάρα θεία τῆς Χριστίνας (Θωμαΐς Ἀνδρούτσου) ποὺ μοῦ τὴν πέφτει μὲ κάθε εὐκαιρία, ὁ ἀδελφὸς τῆς Χριστίνας ποὺ χρειάζεται κατεπειγόντως μεταμόσχευσι ἐγκεφάλου, τὰ παιδιά του ποὺ τὸν μισοῦν θανάσιμα, μὲ χειρότερη ἀπ’ ὅλους τὴν μαμὰ τῆς Χριστίνας (Χρύσα Ρώπα) ποὺ ὄχι μόνο θέλει νὰ μὲ δῆ στὸν φοῦρνο μὲ πατάτες, ἀλλὰ θέλει καὶ νὰ μᾶς χωρίση γιὰ νὰ τῆς τὰ ξαναφτιάξη μὲ τὸν πρώην της, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἀφεντικὸ τῆς Χριστίνας (Θανάσης Κουρλαμπᾶς), ἐνῷ ὁ παπποῦς της (Γιάννης Βογιατζῆς) θέλει νὰ τοὺς πετάξη ὅλους ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι του γιὰ νὰ τὸ πουλήση καὶ νὰ πάη νὰ ζήση μὲ ἐξωτικὲς καλλονές...». Ἔρχεται ἡ πιὸ βλαβερὴ ἑλληνικὴ οἰκογένεια!

Πρωταγωνιστοῦν: Χρύσα Ρώπα, Σάκης Μπουλᾶς, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ἀγγελικὴ Λάμπρη, Θωμαΐς Ἀνδρούτσου, Θανάσης Κουρλαμπᾶς, Ἀντώνης Κρόμπας καὶ ὁ Γιάννης Βογιατζῆς
Διασκευὴ Σεναρίου: Ἀλέξανδρος Ρήγας- Μᾶνος Ψιστάκης
Σκηνοθεσία: Ἀντώνης Ἀγγελόπουλος
Ἐκτέλεση Παραγωγῆς: JK Productions

Παρὰ τὸν ἴσως χιουμοριστικὸ ἢ σκωπτικὸ χαρακτῆρα τῆς ἄνω ἐκπομπῆς, ὁ τίτλος της «Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ» δίνει τὸ χειρότερο μήνυμα στὴν κοινωνία γιὰ τὸν ἱερὸ αὐτὸ θεσμὸ καὶ ὑποβαθμίζει ἀκόμη περισσότερο στὴν συνείδησι τῶν νέων τὸ θεμελιῶδες αὐτὸ βῆμα γιὰ τὸ μέλλον τους.

Εἶναι δεδομένο, ὅτι στὰ παιδιὰ ποὺ ἤδη ἔχουν πικρὴ ἐμπειρία ἀπὸ ἐνδοοικογειακὴ βία ἢ διαζευγμένες οἰκογένειες, θὰ ἀναμοχλεύση ὀδυνηρὰ βιώματα καὶ θὰ παγιώση ἀρνητικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὸν θεσμό.

Ἀναρωτιόμαστε σὲ ποιά ψυχαγωγία τοῦ λαοῦ συμβάλλει τὸ ἄνω σενάριο ἐξευτελίζοντας τὸν θεμέλιο λίθο τῆς κοινωνίας μας; Τί θέλει ἄραγε νὰ ἐπιτύχη προβάλλοντας διεστραμμένα τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογενείας;

Δὲν εἶναι ἐπιτρεπτό, ἡ ἰδιαίτερη μέριμνα ποὺ ὀφείλει νὰ δείχνη ἡ Πολιτεία γιὰ τὴν οἰκογένεια, ὡς θεσμὸ τοῦ Κράτους ποὺ ἐπικυρώθηκε ἀπὸ ὅλα τὰ Συντάγματά μας, νὰ ἀκυρώνεται καὶ νὰ διασύρεται ἐν ὀνόματι μίας παρεξηγημένης ἐλευθερίας τοῦ τύπου, ποὺ διολισθαίνοντας σὲ ἀσυδοσία προσβάλλει ἐπὶ χρόνια τὸ ἀλάνθαστο κοινὸ αἴσθημα.

Ἡ ΕΕΤΤ, ὡς ἀνεξάρτητη Ἀρχή, ἂν δὲν ἔχη κύριο ρόλο της τὴν διαμόρφωσι τῆς πολιτικῆς μὲ θετικὲς ἐνέργειες, τοὐλάχιστον ζητοῦμε νὰ συμβάλη μὲ τὸν ἀρνητικό της ἔλεγχο στὴν ἀποτροπὴ τῆς διεφθαρμένης προβολῆς ἑνὸς θεμελιώδους κοινωνικοῦ θεσμοῦ καὶ νὰ προστατεύση τὴν εὐαίσθητη παιδικὴ ἡλικία (παρόμοια ὁδηγία τοῦ ΕΣΡ 1/2001 καὶ 2/2001). Νὰ διαφυλάξη τὴν κοινὴ γνώμη ἀπὸ τὴν πλῦσι ἐγκεφάλου, ποὺ μπορεῖ νὰ πάρη τὸν χαρακτῆρα σκηνοθετημένης δημαγωγίας, ἔναντι τῆς ὁποῖος ὁ θεατὴς εἶναι σὲ μειονεκτικὴ θέσι ἐξ αἰτίας τοῦ καταιγισμοῦ τῶν ἐντυπωσιακῶν μηνυμάτων ποὺ δέχεται (πρβλ. σκεπτικὸ ΕΣΡ 1/2003).

Τέλος, ἐρωτοῦμε καὶ τοὺς ἀποδέκτες τῆς κοινοποιήσεως: ποιά εἶναι ἡ θετικὴ προβολὴ καὶ συμβολὴ τοῦ MEGA - CHANNEL ὑπὲρ τῶν προτύπων της συγκροτημένης οἰκογενείας καὶ τῆς πολυτεκνίας; Καὶ ποιές εἶναι οἱ θετικὲς ἐνέργειες τῆς Πολιτείας πρὸς τὴν κατεύθυνσι αὐτὴ μέσα ἀπὸ τὴν παιδεία;

Οἱ πολύτεκνοι διακηρύσσουν μὲ τὴν ζωή τους ὅτι αὐτὸ ποὺ βλάπτει δὲν εἶναι ἡ οἰκογένεια, ἀλλά:

ἡ προβολὴ τῆς διαστροφῆς καὶ τῶν ἀπαξιωτικῶν προτύπων γιὰ τὴν κοινωνία,
ἡ «ἀσυλία» ἐκπομπῶν ὡς καλλιτεχνικῶν δημιουργημάτων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ μηνύματα ποὺ μεταφέρουν, καὶ
ἡ ὑπερ-κερδοσκοπικὴ διάθεσις τῶν ΜΜΕ, ποὺ χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρωνται γιὰ τὸ κατὰ πόσον ἡ τέχνη προάγει τὰ ἤθη, προβάλλουν αὐτὸ ποὺ νομίζουν ὅτι «πουλάει» καὶ ταυτόχρονα ἀλλοιώνουν συμπεριφορές.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΦΕΛΕΙ καὶ ὁλοκληρώνει τὰ ἄτομα, τὴν κοινωνία, τὴν οἰκονομία, τὸν πολιτισμό, τὴν παιδεία, τὸν κόσμο ὅλο.


Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους:

Ζητοῦμε νὰ προβῆτε στὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὥστε νὰ μὴ μεταδοθῆ ἡ ἄνω ἐκπομπή.

Σὲ διαφορετικὴ δὲ περίπτωσι νὰ τροποποιηθῆ ὁ διαφημιζόμενος τίτλος της καὶ νὰ διασκεδαστοῦν τὰ ἀρνητικὰ μηνύματα γιὰ τὴν οἰκογένεια, ποὺ φαίνεται νὰ ἐμπεριέχωνται στὸ σενάριο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΡΙΝΤΖΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Κοινοποιεῖται:

MEGA CHANNEL "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" καὶ διακριτικὸ τίτλο "ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΝΕΛ" ("MEGA CHANNEL"), ποὺ ἑδρεύει στὸν Δῆμο Ἀθηναίων, Μεσογείων 117 (Πολιτεία Business Centre), περιοχὴ Ἀμπελοκήπων.
itmega@megatv.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Βασ. Σοφίας 2, 100 21 Ἀθῆναι infopar@parliament.gr

ΑΣΠΕ Πλ. Ἐλευθερίας 22, 10553 Ἀθῆναι, fax : 210-3255363

ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΜΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου