4/5/10

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνας
Δι’ ἀλληλογραφίαν : οἰκία Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 531/3.5.2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Σᾶς ὑπενθυμίζομε ὅτι ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων θὰ τελεσθῇ τὴν 15ην Μαΐου 2010, ἡμέραν Σάββατον, εἰς τὸν περικαλλῆ Ναὸν τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν γενέτειραν του, ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.
Ὅλοι οἱ φίλοι εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτοι εἰς τὴν ἑορτήν μας καὶ εἰς τὸ λιτὸν μεσημερινὸν γεῦμα.
Εὑρισκόμεθα ἐπίσης εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἐνημερώσωμε τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους, ὅτι καὶ ἐφέτος ἡ ΕΡΤ 1 θὰ ἀναμεταδώσῃ ζωντανὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ δορυφορικῶς.
Παρακαλοῦμε, γνωστοποιήσατε το εἰς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστοὺς εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐξωτερικόν, νὰ συμπροσευχηθοῦμε ὅλοι, ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του καὶ ὁ πολὺ δυνατὸς Ἅγιος Παῦλος νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του, διότι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν ἔχει βάλει τὸ πόδι του γιὰ τὰ καλὰ ἰδιαιτέρως εἰς τὴν πατρίδα μας …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου