7/10/10

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς δημότες τοῦ Μαραθῶνος

Μαραθωνίτισσες καὶ Μαραθωνῖτες,

Γνωρίζετε ὅτι στὶς ἐπικείμενες δημαρχιακὲς ἐκλογὲς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας συμπολίτης μας ποὺ νὰ διεκδικῆ τὴν Δημαρχία Μαραθῶνος;
Γνωρίζετε ὅτι στὴν Νέα Μάκρη κατεβαίνουν 6 ἐκλογικοὶ συνδυασμοὶ καὶ στὸν Μαραθῶνα οὔτε ἕνας;
Γνωρίζετε ὅτι οἱ πολιτευτὲς τοῦ Δήμου μας δὲν εἶχαν τὸ σθένος νὰ διεκδικήσουν τὸ δημαρχιακὸ ἀξίωμα καὶ οἱ περισσότεροι ἔχουν προσκολληθῆ στοὺς ἐκλογικοὺς συνδυασμοὺς τῆς Νέας Μάκρης;
Μόλις πληροφορήθηκα τὰ πιὸ πάνω αἰσθάνθηκα πραγματικὰ μεγάλη ντροπή.
Δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ ἐνδοξώτερος Δῆμος τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ διαθέτη καταλλήλους ἀνθρώπους γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὸ ἀξίωμα τοῦ Δημάρχου.
Ὅποια καὶ ὅποιος ἀπὸ τοὺς συνδημότες μου αἰσθάνεται τὴν ἴδια ντροπὴ καὶ θεωρεῖ ἀπαράδεκτη αὐτὴν τὴν κατάστασι, ἂς ἐπικοινωνήση ἀμέσως μαζί μου, γιὰ νὰ δοῦμε τί μποροῦμε νὰ κάνουμε.
Βεβαίως, ὁ χρόνος ποὺ διαθέτουμε εἶναι λίγος. Ἀλλά, ἐπειδὴ ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά, ἂν μαζευτοῦμε ἀρκετοί, μποροῦμε νὰ καταρτίσουμε καὶ νὰ καταθέσουμε ἕνα ἐκλογικὸ συνδυασμὸ ἀπὸ ντόπιους μέχρι τὴν 17η Ὀκτωβρίου, ποὺ λήγει ἡ προθεσμία ὑποβολῆς ὑποψηφιοτήτων.
Δὲν ἰσχυρίζομαι, ὅτι μποροῦμε νὰ κερδίσουμε τὶς ἐκλογές, ἀλλά, τοὐλάχιστον, μποροῦμε νὰ κάνουμε μία ἀξιοπρεπῆ ἐμφάνισι, ἂν πολλοὶ συντοπίτες μας αἰσθανθοῦν τὴν ἴδια ντροπὴ καὶ βοηθήσουν τὴν προσπάθειά μας.
Τὸ δύσκολο εἶναι νὰ κάνουμε τὴν ἀρχή. Μετά, πολλὲς εὐχάριστες ἐκπλήξεις μποροῦν νὰ συμβοῦν. Γι’ αὐτό, μὴ χάνετε χρόνο καὶ ἐπικοινωνῆστε μαζί μου.

Ἄγγελος Βασιλειάδης
Χημικὸς Μηχανικός,
Περιβαλλοντολόγος,
πρ. Κυβερνήτης Ὀλυμπιακῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου