22/10/10

Ἡ ἰθαγένεια δὲν εἶναι ἀτομικὸ δικαίωμα!

τοῦ Ἰωάννου Ἀνδριοπούλου

Εὐχαριστῶ τὴν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ποὺ στὸ φύλλο τῆς Κυριακῆς 17 Ὀκτωβρίου 2010
http://elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5735
μὲ ἀποκλειστικὴ ἀνταπόκρισί της
http://elkosmos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5762
ἐκάλυψε τὴν ἐπ' ἀκροατηρίῳ συζήτησι στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας τῆς Αἰτήσεως Ἀκυρώσεως κατὰ μαζικῆς ἀποδόσεως ἰθαγενείας καὶ συμμετοχῆς ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς ἐκλογές.
http://syntagmagr.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

Εὐχαριστῶ τοὺς χρῆστες τοῦ facebook, τοὺς συναδέλφους bloggers καὶ ἰδίως τοὺς Ἀκομμάτιστους Ἕλληνες Ἰστολόγους
http://akommatistoi-istologoi.blogspot.com/
γιὰ τὴν ὑποστήριξί τους τόσο πρὶν ὅσο καὶ μετὰ τὴν συζήτησι.

Γιὰ τὴν διασφάλισι τῆς συνταγματικῆς τάξεως καὶ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σᾶς ἐνημερώνω, ὅτι κατέθεσα γιὰ λογαριασμὸ ἐντολέως Αἴτησι Ἀκυρώσεως στὸ ΣτΕ τὴν Παρασκευὴ 15.10.2010 καὶ Αἴτησι Ἀναστολῆς μὲ Προσωρινὴ Διαταγὴ Ἀναστολῆς τὴν Δευτέρα 18.10.2010 μὲ τὶς ὁποῖες αἰτούμεθα νὰ ἀκυρωθῆ καὶ εἴτε νὰ ἀνασταλῆ εἴτε νὰ διαταχθῆ προσωρινὴ διαταγὴ ἀναστολῆς εἰδικῶς γιὰ τὴν συμμετοχὴ ἀλλοδαπῶν στὶς Δημοτικὲς ἐκλογὲς ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχει ἐκδοθῆ ἀπόφασις καὶ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ βάσει τῆς νομολογίας τοῦ Γερμανικοῦ, Γαλλικοῦ καὶ Αὐστριακοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου.

SOS γιὰ Δικηγόρους καὶ Πολῖτες (Λῆξις προθεσμιῶν Αἰτήσεων Ἀκυρώσεων κανονιστικῶν διοικητικῶν πράξεων συμμετοχῆς ἀλλοδαπῶν στὶς δημοτικὲς ἐκλογὲς καὶ ἰθαγενείας)

- Γιὰ συμμετοχὴ ἀλλοδαπῶν στὶς δημοτικὲς ἐκλογές

Τὴν Παρασκευὴ 22.10.2010 λήγει ἡ προθεσμία καταθέσεως Αἰτήσεως Ἀκυρώσεως τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ὑπ' ἀριθμὸν 29982/31.05.2010 «Παράτασις προθεσμίας ἐγγραφῆς στοὺς εἰδικοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους τῶν ὁμογενῶν καὶ τῶν νομίμως διαμενόντων ὑπηκόων τρίτων χωρῶν γιὰ τὴν ἀνάδειξι τῶν αἱρετῶν ὀργάνων τῆς πρωτοβάθμιας τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως. (ΦΕΚ Β' 754 ποὺ δημοσιεύτηκε στὶς 01.06.2010 καὶ κυκλοφόρησε στὶς 09.06.2010)»

- Γιὰ ἰθαγένεια

Τὴν Παρασκευὴ 12.11.2010 λήγει ἡ προθεσμία καταθέσεως Αἰτήσεως Ἀκυρώσεως τῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως ὑπ' ἀριθμὸν 130181/39150/27.07.2010 «Τροποποίησις διατάξεων τῆς ἀριθμ. Φ. 130181/23198/10 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, Ἀποκεντρώσεως καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως «Καθορισμὸς δικαιολογητικῶν ποὺ πρέπει νὰ συνοδεύουν τὴν δήλωσι καὶ αἴτησι ἐγγραφῆς στὸ Δημοτολόγιο, λόγῳ γεννήσεως ἢ φοιτήσεως σὲ σχολεῖο στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1Α τοῦ Ν. 3284/2004, ὅπως ἰσχύει.» (ΦΕΚ Β' 562) (ΦΕΚ Β' 1336 ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 31.08.2010 καὶ ἐκυκλοφόρησε αὐθημερόν)»

ΠΗΓΗ: http://syntagmagr.blogspot.com/2010/10/blog-post.html
---------------------------------------------------------------
Σχόλιο ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓΩΝ:

Εὐχαριστοῦμε θερμῶς τὸν Γιάννη Ἀνδριόπουλο γιὰ τὰ καλά του λόγια, καὶ μᾶς τιμᾷ ἰδιαιτέρως ἡ παρουσία τέτοιων ἀνθρώπων στὴν ὁμάδα μας.

Δηλώνουμε ἀεὶ παρόντες καὶ συμμαχητὲς στὸν ἀγῶνα του, τὸν συγχαίρουμε γιὰ τὴν ἀκούραστη προσπάθειά του, καὶ εὐχόμαστε ἀπὸ καρδίας νὰ ἔχη καλὴ ἐπιτυχία.

Μὲ ἐκτίμησι,
Ἀκομμάτιστοι Ἕλληνες Ἱστολόγοι
http://akommatistoi-istologoi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου