7/12/10

Ἐκστρατεία διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στὴν Βρεττανία

Ἐκστρατεία γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ τῶν λατινικῶν στὰ βρεττανικὰ σχολεῖα, ξεκίνησαν συγγραφεῖς, ἠθοποιοὶ καὶ ἱστορικοὶ στὴν Βρεττανία.Ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἐκστρατείας εἶναι ἡ ἱστορικός, συγγραφεὺς καὶ παρουσιάστρια ἱστορικῶν ἐκπομπῶν, Μπέτανυ Χιούγκς.
Συμφώνως μὲ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος Sunday Times, τὴν ἔνθερμη ὑποστήριξί τους στὸ ἐγχείρημα ἔχουν ἐκφράσει, μεταξὺ ἄλλων, ὁ δήμαρχος τοῦ Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, ὁ θεατρικὸς συγγραφεὺς Τὸμ Στόπαρντ, ὁ συγγραφεὺς ἀστυνομικῶν μυθιστορημάτων, Κόλιν Ντέξτερ καὶ ἡ ἠθοποιὸς Τζοάνα Λάμλεϋ.
«Ὅλοι τους δηλώνουν εὐεργετημένοι ἀπὸ τὴν ἐκμάθησι κλασσικῶν γλωσσῶν στὸ σχολεῖο», ἀναφέρεται στὸ δημοσίευμα τῆς βρεττανικῆς ἐφημερίδος.
«Μὲ ἔκαναν αὐτὸ ποὺ εἶμαι», δηλώνει ὁ Μπόρις Τζόνσον.
«Ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα πράγματα ποὺ μοῦ συνέβησαν εἶναι ὅτι ὑποχρεώθηκα νὰ κάνω λατινικὰ ἀπὸ 11 χρόνων καὶ ἀρχαῖα λατινικὰ ἀπὸ 12», λέει ὁ Κόλιν Ντέξτερ. Ὁ ἴδιος ἐδίδαξε ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ πρὶν γίνη ἐπιτυχημένος συγγραφεύς.
Ἡ Μπέτανυ Χιούγκς, ἡ ὁποία ἔχει παρουσιάσει στὴν βρεττανικὴ τηλεόρασι ντοκυμαντὲρ γιὰ τὴν ἀρχαία Σπάρτη, τὸν βασιλιᾶ Μίνωα καὶ τὴν Ὡραία Ἑλένη, ἐπισημαίνει ὅτι ὑπάρχει ηὐξημένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς γλῶσσες αὐτές. «Ἡ ταινία 300 γιὰ τὴν μάχη τῶν Θερμοπυλῶν ἔκανε εἰσπράξεις 72 ἑκατ. δολλαρίων τὸ πρῶτο Σαββατοκύριακο τῆς προβολῆς της. Ἡ σειρὰ λατινικῶν βιβλίων Minimus μὲ ἥρωα ἕναν ποντικό, ἔχει πουλήσει 115.000 ἀντίτυπα. Κάθε ἑβδομάδα λαμβάνω περισσότερα ἀπὸ 150 μηνύματα στὸ ἠλεκτρονικό μου ταχυδρομεῖο ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ μοῦ γράφουν: "Ἀγαποῦσα πάντοτε τὶς κλασσικὲς γλῶσσες. Ποῦ μπορῶ νὰ ἀπευθυνθῶ γιὰ νὰ κάνω μαθήματα;". Ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει πολλὴ ὄρεξη», ἐξηγεῖ.
Βρεττανίδα παρουσιάστρια καὶ ἱστορικὸς δημιούργησε μία εἰδικὴ ἱστοσελίδα στὴν διεύθυνσι www.classicsforall.com.
Τὰ σχολεῖα ποὺ θέλουν νὰ συνεργασθοῦν μὲ καθηγητὲς ἀρχαίων ἑλληνικῶν ἢ λατινικῶν μποροῦν νὰ ἀναζητήσουν ἐκεῖ τὸ προσωπικὸ ἀλλὰ καὶ κατάλληλα βιβλία. Χορηγοί-λάτρεις τῶν κλασσικῶν σπουδῶν, ἔχουν ἤδη ἐνισχύσει τὴν ἐκστρατεία μὲ 250.000 στερλίνες, ἐνῷ στόχος εἶναι νὰ συγκεντρώνεται τὸ ποσὸ αὐτὸ κάθε χρόνο. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἐκστρατείας φιλοδοξοῦν νὰ εἰσαγάγουν τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικὰ στὴν διδακτέα ὕλη 100 δημοσίων σχολείων ἕως τὸ 2020. Αὐτὴν τὴν ἑβδομάδα, σκοπεύουν νὰ συναντηθοῦν μὲ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας Νὶκ Γκὶμπ προκειμένου νὰ τὸν πείσουν νὰ συμπεριλάβη τὴν διδασκαλία τῶν δύο γλωσσῶν στὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τῆς χώρας.
Σήμερα στὴν Βρεττανία, μόνο στὸ 16% τῶν δημοσίων σχολείων διδάσκεται μία ἀπὸ τὶς δύο γλῶσσες.
Στὰ λεγόμενα «ἀνεξάρτητα» σχολεῖα, τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ἀνεβαίνει στὸ 70%. Κάθε χρόνο συνταξιοδοτοῦνται 60 καθηγητὲς κλασσικῶν γλωσσῶν, ἀλλὰ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας προσλαμβάνει μόλις 27· δημιουργεῖται ἕνα κενὸ ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ καλυφθῆ. Παραλλήλως, οἱ γονεῖς, ποὺ ζητοῦν νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιά τους ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἢ λατινικά, αὐξάνονται διαρκῶς. Συμφώνως μὲ ἔρευνα ποὺ ἐπικαλεῖται ἡ Μπέτανυ Χιουγκς, οἱ μαθητὲς ποὺ ἔχουν διδαχθῆ κλασσικὲς γλῶσσες ἀπορροφῶνται πιὸ εὔκολα, στὴν ἐνήλικη ζωή τους, ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ἐργασίας. Ἀμερικανικὴ μελέτη ἔχει δείξει ὅτι οἱ μαθητὲς ποὺ διδάσκονται λατινικὰ παρουσιάζουν καλλίτερες ἐπιδόσεις στὰ ἀγγλικὰ καὶ στὰ μαθηματικά, ἐνῷ μαθαίνουν πιὸ εὔκολα ἄλλες ξένες γλῶσσες.
«Εἶναι τραγωδία, μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, νὰ στεροῦμε ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία», ἀναφέρει στοὺς Sunday Times ἡ Χιούγκς.

Πηγή: http://www.odeg.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου