16/12/10

Ἡ χαμένη τιμὴ τῶν Ἑλλήνων

τοῦ Κωνσταντίνου Ρωμανοῦ,
Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου

«…Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴν δημογραφία…
...Ἡ φάσις τοῦ «ἀποπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκειμένου Ἕλλην περατώθηκε πλέον ἐπιτυχῶς καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀρχίση ἡ ἀντίστροφη διαδικασία «ἀναπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἐκκενωθέντος ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ μνήμη ἀνθρωπίνου πλάσματος μὲ νέα περιεχόμενα…»
Καὶ ἡ πτώχευσις τῆς χώρας;
«...Ὁ διάβολος δὲν κρατάει τὸν λόγο του.
Γιατί νὰ ξοδεύεται ἐς ἀεὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ἕνα τίποτα; Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἔχασαν οἰκειοθελῶς τὴν τιμή τους, νὰ χάσουν τώρα καὶ τό... ἀντίτιμο.
Ἄλλωστε δὲν τὰ ἔδωσαν ὅλα ἀκόμα, ποιός ξέρει ἂν πιεζόμενοι δὲν θὰ δώσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα!»
Ὁ Σημίτης ἔδωσε καὶ πάλι τὴν βασικὴ φόρμουλα γιὰ τὴν ἀνθρωπολογικὴ μετάλλαξι τῶν Ἑλλήνων ὅταν εἶπε ὅτι τὸ κύριο ἐμπόδιο στὴν ἀνάπτυξι ἦταν ἡ ἰδιαιτερότης τῶν Ἑλλήνων.
Νὰ παρατηρήσουμε ἐδῶ ὅτι δὲν ἀνεζήτησε τὴν αἰτία τῆς «κακοδαιμονίας» μας σὲ κάποιο ἐπὶ μέρους συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος (π.χ τὴν Ὀρθοδοξία ἢ τὸν κοραϊσμὸ ἢ τὸν ραγιαδισμό, τὸν ἀτομικισμὸ κ.λ.π), τὸ ὁποῖο ἐξοβελίζοντας θὰ μπορούσαμε νὰ ἐλπίσουμε σ’ ἕνα πιὸ θετικὸ μέλλον.
Ὄχι, ὁλάκερη ἡ ἰδιαιτερότης τῶν Ἑλλήνων, δηλαδὴ ὅ,τι συνιστᾷ τὴν ἑλληνικότητα αὐτὴν καθ’ ἑαυτὴν μπῆκε στὸ στόχαστρο τοῦ «ἐκσυγχρονιστικοῦ» λόγου.
Τὸ στοίχημα ἦταν οἱ ἕλληνες νὰ παύσουν νὰ εἶναι Ἕλληνες προκειμένου νά... προοδεύσουν.
Ἡ πρόοδος, ἡ ἀνάπτυξις, ὁ ἐκσυγρονισμὸς ἦταν ὁ προβαλλόμενος στόχος. Ἡ ἀνθρωπολογικὴ μετάλλαξις τῶν Ἑλλήνων, τὸ μέσον γιὰ τὴν ἐπίτευξι τοῦ στόχου αὐτοῦ.
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διακυβερνήσεως Σημίτη ὡς σήμερα, ἡ ἀποελληνοποίησις τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στὴν ἀρχὴ ψιθυριστά, ἀργότερα φωναχτά, ἀλλὰ πάντα μὲ συνέπεια καὶ ἀμείωτη ἔντασι.
Τὸ μεσοδιάστημα τῆς κυβερνήσεως τῶν συντηρητικῶν δὲν ἄλλαξε τίποτα στὴν ροὴ αὐτὴ τῶν πραγμάτων. Μάλιστα συνέτεινε, μπορεῖ νὰ πῆ κανείς, στὴν ἀπρόσκοπτη λειτουργία τοῦ σχεδιασμοῦ ἀποδομήσεως τοῦ ἔθνους μὲ τὸ νά... δεσμεύση ἕνα πατριωτικὸ δυναμικό, τὸ ὁποῖο, χωρὶς τὴν χειραγώγησι τῶν συντηρητικῶν, θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἀπειλήσει τοὺς ἀνθελληνικοὺς σχεδιασμούς.
Ἔτσι π.χ ἡ ἐκδηλωθεῖσα ἀντίστασις τοῦ λαοῦ στὴν παραποίησι τῆς ἱστορίας στὰ νέα σχολικὰ βιβλία τῶν ἐτῶν 2006-2007 ἔσβησε πρόωρα μόλις ἡ κυβέρνησις ἔκανε τὸν ἁπλὸ ἑλιγμὸ νὰ ἀποσύρη ἕνα καὶ μόνο βιβλίο (ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες) ἀπὸ τὴν κυκλοφορία καὶ τὴν ἁρμόδιο ὑπουργὸ ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία.
Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴν δημογραφία.
Μὲ ἄκρα μυστικότητα ἐπετεύχθη ἡ ἀλλαγὴ τῶν περιεχομένων τῆς σχολικῆς παιδείας καὶ ἡ ἰδεολογικὴ μετατόπισις τῆς κατεστημένης ἀκαδημαϊκῆς καὶ πολιτικῆς νομενκλατούρας, μὲ τοὺς συμπληρωματικοὺς στόχους νὰ ἀμφισβητηθῆ ἡ ἑλληνικότης ἀφ’ ἑνὸς καὶ νὰ γίνη ἀποδεκτὸς ὡς τετελεσμένο γεγονὸς ὁ ἐποικισμὸς τῆς σκοπίμως ἀφύλακτης χώρας ἀπὸ ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες ἀφ’ ἑτέρου.
Ὅπως ἦταν προβλεπόμενο, ἡ εἰσαγωγὴ σὲ μεγάλη κλίμακα τῶν τελευταίων στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα θὰ ἔκανε ἐπιτακτικὴ πλέον καὶ νόμιμη τὴν μετάλλαξι τῆς ἐθνικῆς παιδείας σὲ πολυεθνική (Ἡ μαζικὴ εἰσαγωγὴ λαθρομεταναστῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἦταν βεβαίως ἀντισυνταγματικὴ ἐφ’ ὅσον τὸ Σύνταγμα καθορίζει ὅτι ἡ παιδεία εἶναι δωρεὰν καὶ ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες - ἀποκλείοντας ἔτσι τοὺς μὴ Ἕλληνες).
Ταυτόχρονα θὰ παγίωνε τὴν ἐθνογραφικὴ ἀλλοίωσι τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ προσφέροντας «πάτημα» γιὰ τὴν ἐλληνοποίησι τῶν ξένων μόλις θὰ ἔφθαναν στὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν.
Ἡ ἐλληνοποίησις, μὲ τὴν συνακόλουθη ἀλλαγὴ τοῦ κώδικος ἰθαγενείας ἔγινε τὸν Μάρτιο τοῦ 2010 ἀπὸ τὴν κυβέρνησι ΠΑΣΟΚ ὁλοκληρώνοντας τὴν προηγηθεῖσα νομιμοποίησι τῆς ΝΔ τοῦ τέλους τοῦ 2008 (καθεστὼς τοῦ «ἐπὶ μακρὸν διαμένοντος»).
Ἡ νεοταξικὴ ἀριστερόστροφη προπαγάνδα γιὰ τὴν καλλιέργεια οἰκειοφοβίας, δηλαδὴ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν ἑλληνικότητα μὲ τὴν συνακόλουθη ἀπαίτησι νὰ ἀλλοτριωθοῦμε ἀγκαλιάζοντας τὸν «ἄλλο» ὡς «διαφορετικότητα», ἀποτελεῖ δυστυχῶς χρόνια τώρα μία θλιβερὴ σταθερὰ τῆς καθημερινότητος τοῦ Ἕλληνος. Εἶναι ἡ ἴδια προπαγάνδα ποὺ ἀπαντᾶται ὡς γκράφιτι τῶν Ἑξαρχείων, ὡς ἀνάλυσις τῶν ΜΜΕ καὶ ὡς διδακτικὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων.
Συνοψίζεται στὶς παροτρύνσεις νὰ μὴν εἴμαστε «ξενοφοβικοί» (παραβλέποντας ὅτι καθόλου δὲν γνωρίζουμε τὶς προθέσεις τοῦ ξένου ποὺ μπῆκε ἀπὸ τὸ παράθυρο), νὰ μὴν εἴμαστε «ρατσιστὲς» (δηλαδὴ νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ τοὺς προγόνους, τὸ γένος καὶ τὴν φυλή μας) καὶ νὰ μὴν εἴμαστε «ἐθνικιστές» (δηλαδὴ νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀξίωσι νὰ ἔχουμε ὡς ἔθνος δικό μας κράτος - προστάτη ἢ ἀκόμα καὶ ἁπλῶς νὰ ὑπάρχουμε ὡς διακριτὸ ἔθνος ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔθνη).
Πρόκειται γιὰ προπαγάνδα ἐπιστημονικῆς ἀποδομήσεως, ἡ ὁποία, σὺν τοῖς ἄλλοις, κατασκευάζει ἐνοχικὰ σύνδρομα ποὺ ἀφοροῦν τὸ ἦθος καὶ τὶς συλλογικὲς δράσεις τοῦ «κακοῦ Ἕλληνος» μέσα στὴν ἱστορία.
Οἱ κατηγορίες εἶναι δανεισμένες ἀπὸ τὸ παλαιὸ καὶ τὸ νεώτερο ρεπερτόριο τοῦ ἀνθελληνισμοῦ. Ὑποθέτω ὅτι ἡ πλήρης ἐσωτερίκευσίς τους ὁδηγεῖ στὴν ἀπαξίωσι τοῦ Ἕλληνος ὡς ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.
Αὐτὸ στὴν γλῶσσα τῶν κομπιοῦτερ, στὸ πλαίσιο μίας «κοινωνικῆς μηχανικῆς», θὰ σήμαινε ὅτι ἡ φάσις τοῦ «ἀποπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκειμένου Ἕλλην ἐπερατώθη πλέον ἐπιτυχῶς καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀρχίση ἡ ἀντίστροφη διαδικασία «ἀναπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἐκκενωθέντος ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ μνήμη ἀνθρωπίνου πλάσματος μὲ νέα περιεχόμενα.
Μὲ ἄλλα λόγια, ἐκεῖ ὅπου ἤδη ἐπετεύχθη ἡ παραγωγὴ «γυμνοῦ» ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ προχωρήση ἡ νέα ἐποχὴ στὴν πειραματικὴ κατασκευὴ κάποιου νεοφανοῦς μιγαδικοῦ πολιτισμικοφυλετικοῦ ἀνθρωπολογικοῦ τύπου στὴν νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη (πρώην Ἑλλάδα).
Ἴσως γιὰ τὴν ἔναρξι τοῦ σχεδιαζομένου ἀναπρογραμματισμοῦ, τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μελετᾷ ἐπὶ τοῦ παρόντος (ὅπως ἀκούγεται) τὴν εἰσαγωγὴ νέων σχολικῶν βιβλίων ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τὰ ὑπάρχοντα, ποὺ στόχο εἶχαν τὸν ἀποπρογραμματισμό.
Ἴσως ὁ ἀναπρογραμματισμὸς τῶν -πρώην- Ἑλλήνων νὰ εἶναι στὴν συνέχεια καὶ ἡ ἀποστολὴ τῶν πολυαρίθμων ΜΚΟ (Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων), ποὺ ἡ νέα κυβέρνησις δὲν κατήργησε παρὰ τὰ ὑποτιθέμενα μέτρα περιορισμοῦ τῶν ἐξόδων στὴν σημερινὴ κρίσι.
Ἂν ἐπιμείνη κανεὶς στὸ ἐρώτημα ποιός θὰ εἶναι (ἐπὶ τέλους) ὁ σχεδιαζόμενος ἀπὸ τὰ κέντρα ἐξουσίας ἀνθρωπολογικὸς τύπος τοῦ μετα-Ἕλληνος θὰ βρῆ ἤδη σήμερα προτεινόμενες φαντασιακὲς ταυτότητες, οἱ ὁποῖες ξαφνιάζουν μὲ τὴν ἀφέλεια ποὺ τὶς διακρίνει: «Πολίτης μίας σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς πολυπολιτιστικῆς κοινωνίας» ἢ «πολίτης τῆς Γῆς» ἢ ἁπλῶς «Ἄνθρωπος»...
Μία στοιχειώδης κριτικὴ δείχνει ὅτι μὲ τὰ ἀνοικονόμητα ἑκατομμύρια Ἀφρικανῶν, Ἀσιατῶν καὶ Βαλκανίων λαθρομεταναστῶν καὶ τὰ συνεπακόλουθα προβλήματα τῆς γκετοποιήσεως, τῆς ἐγκληματικότητος, τῆς ἐπιδημιολογικῆς μολύνσεως (450.000 κρούσματα ἡπατίτιδος στὴν Ἑλλάδα! - «Ἐλευθεροτυπία» 19 Μαΐου 2010) καὶ γενικοτέρας ἐπαπειλουμένης καταρρεύσεως τῶν ἑλληνικῶν ὑποδομῶν, ἡ Ἑλλάς, ἀντὶ νὰ πλησιάζη, ἀντιθέτως συνεχῶς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ μέσο ὅρο ὁμοιάζοντας ὅλο καὶ περισσότερο μὲ τριτοκοσμικὸ κρατικὸ μόρφωμα.
Ἐπίσης, ἡ κριτικὴ δείχνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν διαβατήρια γιὰ «πολῖτες τῆς Γῆς» οὔτε ἐλευθερία ἐγκαταστάσεως σὲ ὅποια μέρη τοῦ πλανήτου θὰ προσπαθήσουν νὰ καταφύγουν ἄφρονες Ἕλληνες μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πατρίδος τους.
Τέλος, «Ἄνθρωπος» χωρὶς ἐθνοτικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, πολιτικὸ προσδιορισμὸ δὲν ὑπάρχει· μόνο ὁ σκύλος, ἡ γάτα καὶ τὸ ὅποιο ζῶο εἶναι ἁπλῶς σκύλος καὶ γάτα ὁπουδήποτε χωρὶς περαιτέρω προσδιορισμό.
Ἄνθρωπος χωρὶς ἰδιαιτερότητα δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ζῶο! Προφανῶς τέτοια ζῶα, τέτοια ἀνθρώπινα μηδενικά, βδελύγματα πάνω στὸ πρόσωπο τῆς Γῆς, θὰ κατασκευάσουν οἱ σκοτεινοὶ κύριοι προγραμματιζομένων ἐθνοκτονιῶν.
Πραγματικὰ ἀποφάσισαν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες, θὰ πῆ κανείς, νὰ ἀπεμπολήσουν τὴν ἰδιαιτερότητά τους γιὰ νὰ γίνουν πιὸ ἄνθρωποι ἢ πιὸ Εὐρωπαῖοι, τέλος πάντων γιὰ νὰ ἐκσυγχρονισθοῦν καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦν ὅπως τὸ ἤθελε ὁ Σημίτης; Ἂν πιστέψη κανεὶς ὅτι αὐτοὶ ποὺ δέχθηκαν νὰ μεταλλαχθοῦν (καὶ δὲν ἦσαν πρὸς Θεοῦ ὅλοι) τὸ ἔπραξαν γιὰ ἰδανιστικοὺς ἀποκλειστικῶς λόγους, ἀπατᾶται σίιγουρα. Δὲν ξέρει δηλαδὴ νὰ διαβάζη τὸ πραγματικὸ μήνυμα τῆς ἐξουσίας ἀνάμεσα στὶς γραμμὲς τῶν ἐπισήμων διακηρύξεων.
Ἐδῶ τὸ μήνυμα ἦταν ἕνα καὶ μοναδικό: Ξεχάστε αὐτὰ ποὺ πιστεύατε ὡς Ἕλληνες καὶ ἐμεῖς σᾶς ἐγγυώμεθα ὑψηλὴ κατανάλωσι καὶ εὐημερία! Ὡς Ἕλληνες δὲν ἔχετε μέλλον στὴν Ἑλλάδα, διότι οἱ ἀνώτερες ἐξουσίες ἔχουν ἄλλα σχέδια γιὰ τὴν Ἑλλάδα! Ὡς ἁπλὲς βιολογικὲς ὑπάρξεις ὅμως, ἀφημένες στὰ δικά μας χέρια νὰ τὶς μορφώσουμε ὅπως καλύτερα ξέρουμε ἐμεῖς, ἐπιτρέπουμε νὰ ἐπιβιώσετε καὶ μάλιστα σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο. Ὅσοι τυχὸν ἀρνηθοῦν καὶ ἀντισταθοῦν θὰ ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπολαβές, κοινωνικές, ἐπαγγελματικές, πολιτικές. Θὰ ζοῦν μὲ τὸν φόβο τοῦ κράτους καὶ μαζὶ τοῦ παρακράτους ποὺ χτυπάει ἐκεῖ ὅπου δὲν φθάνει ὁ νόμος. Ἂν δὲ ἐπιμείνουν ὅτι ἡ «Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες» θὰ βροῦν ἀπέναντί τους καὶ τοὺς συνασπισμένους «ἑλληνοποιημένους» ἀλλοδαποὺς πραιτωριανούς.
Αὐτοὶ ἦσαν οἱ ὅροι τοῦ συμβολαίου ποὺ ἡ ἐξουσία πρότεινε στοὺς Ἕλληνες καὶ πολλοὶ δελεάσθηκαν. «Ἡ τιμὴ τιμὴ δὲν ἔχει καὶ χαρὰ στὸν ποὺ τήν... χάνει!» σκέφθηκαν. Ὅμως αὐτὸ ποὺ ἐπέμεινε νὰ διαχειρισθῆ ἡ ἐξουσία χωρὶς ἐξαιρέσεις ἦταν τὰ παιδιά.
Τὰ ἀφελληνισμένα σχολεῖα περίμεναν τὰ ἑλληνόπαιδα μὲ τὸν Χασὰν στὸ ἴδιο θρανίο, ὑλικὸ γιὰ μετάλλαξι. Τί θὰ ἔπρατταν ἄραγε οἱ γονεῖς, οἱ σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων; Θὰ δημιουργοῦσαν προβλήματα ἐπειδὴ τὰ παιδιά τους διδάσκονταν ἀνθελληνικὰ βιβλία καὶ θὰ ἀμφισητοῦσαν τὴν νομιμότητα τῆς εἰσαγωγῆς λαθρομεταναστῶν χωρὶς τὰ νόμιμα δικαιολογητικὰ στὸ σχολεῖο ποὺ πλήρωσαν γενεὲς ἐπὶ γενεῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων;
Ἢ θὰ ἄφηναν ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχαν, τὰ παιδάκια τους δηλαδή, τὰ μοναχοπαίδια τους μάλιστα (διότι δὲν κάνουν πάνω ἀπὸ ἕνα παιδί), βορὰ στὸ ἀντεθνικὸ ὑπουργεῖο Παιδείας; Γνωρίζουμε δυστυχῶς τὴν ἀπάντησι...
Πῶς ὅμως νὰ ἑρμηνεύση κανεὶς τὴν παροῦσα πτώχευσι τῆς Ἑλλάδος, τὴν περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, τὴν αὔξησι τῶν φόρων στὰ καταναλωτικὰ ἀγαθὰ κ.λπ., δεδομένης τῆς ἀνειλημμένης ὑποχρεώσεως τῆς ἐξουσίας νὰ ἀνταμείψη πλουσιοπάροχα ὅσους δέχθηκαν τὸν ἀφελληνισμό τους;
Ἡ ἀπάντησις εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια: Ὁ διάβολος δὲν κρατάει τὸν λόγο του. Γιατί νὰ ξοδεύεται ἐς ἀεὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ τώρα πιὰ εἶναι ἕνα τίποτα; Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἔχασαν οἰκειοθελῶς τὴν τιμή τους, νὰ χάσουν τώρα καὶ τό... ἀντίτιμο. Ἄλλωστε δὲν τὰ ἔδωσαν ὅλα ἀκόμα, ποιὸς ξέρει ἂν πιεζόμενοι δὲν θὰ δώσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα!
Ἡ ἀνυποληψία ὅσων ἀνθρώπων πρόδωσαν τὸ λίκνο τῆς Εὐρώπης, τοὺς προγόνους καὶ τὸ ὄνομά τους γιὰ τὸν Μαμμωνᾶ δὲν διέφυγε τὴν προσοχὴ τῶν Εὐρωπαίων, τῶν ὁποίων ὁ παραδοσιακὸς φιλελληνισμὸς ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ματαιώσεως γύρισε τώρα στὸ ἐξ ἴσου παραδοσιακό του ἀντίθετο, τὸν ἀνθελληνισμό.
Ἔτσι ἡ διάθεσις νὰ μᾶς ἀπαξιώσουν, ἠθικῶς καὶ διανοητικῶς μὲ κάθε τρόπο, μιλάει καθημερινῶς μέσα ἀπὸ χίλια καὶ ἕνα ἄρθρα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τύπου γιὰ τὴν χρεωκοπημένη, ψεύτικη, ἀδηφάγα, πρόστυχη Ἑλλάδα, ἡ ὁποία τώρα πρέπει νὰ τιμωρηθῆ, νὰ ταπεινωθῆ, νὰ ματώση μὲ κάθε τρόπο, στὸ τέλος δὲ καὶ νὰ ἐκδιωχθῆ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη! Ἀκόμα κι ἕναν Τοῦρκο νὰ π.... ἕναν τσολιᾶ σκιτσάρησε Εὐρωπαῖος γελοιογράφος...
Ὄχι: τέτοιο μένος, τέτοιο διασυρμὸ δὲν ἐπιφυλάσσει κανεὶς σὲ δανειολήπτη ποὺ ἁπλῶς ἀδυνατεῖ νὰ πληρώση. Τὸν ἐπιφυλάσσει μόνο σὲ ἄνθρωπο ποὺ ἔχασε τὴν τιμή του.
Ἂν δὲν θέλη νὰ χάση τὰ πάντα ὁ ἑλλαδικὸς Ἑλληνισμὸς πρέπει νὰ κινητοποιήση τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ διαθέτει τὸ ἀρχαῖο του κύτταρο γιὰ νὰ γίνη τιμωρὸς τῶν πρωταιτίων τῆς προδοσίας καὶ παιδαγωγὸς τῶν παραστρατημένων, ποὺ ὅμως βαθειὰ μέσα τους φέρουν τὸ φῶς τῆς Ἑλλάδος.

Πηγή: http://klassikoperiptosi.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου