25/5/11

Δελτίο τύπου Ι.Π.Η.Π.Α.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

1. Διὰ πρώτη φορὰ ἐτελέσθη ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀρονίας στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων ἡμέρα Κυριακή.

2. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἦταν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ πολλοὶ φίλοι μας, ποὺ μᾶς τιμοῦν πάντοτε διὰ τῆς παρουσίας τους, ἠναγκάσθησαν νὰ μεταβοῦν ἀλλοῦ καὶ παρ᾿ ὅλον ποὺ ἐφέτος συνέπεσεν καὶ ἡ ἐπέτειος τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν καὶ πληθώρα παραδοσιακῶν ἐπιστηθίων φίλων ἔπρεπε νὰ συμμετάσχουν στὴν σπουδαιοτάτη αὐτή ἐπέτειο, στὴν ὁποία ἐμεῖς δυστυχῶς δὲν ἠδυνήθημεν νὰ παραστῶμεν σωματικῶς, ἀλλὰ μόνο πνευματικῶς, ἐν τούτοις ἑκατοντάδες εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος ἐλάμπρυναν διὰ τῆς παρουσίας τους τὴν ἑορτήν μας.


3. Μᾶς ηὐλόγησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες:
Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος,
Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος καὶ ἐχοροστάτησε καὶ
Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ὁ ὁποῖος καὶ ὡμίλησε.

4. Πολλοὶ ἄλλοι Σεβασμιώτατοι ἤθελαν νὰ συλλειτουργήσουν, πλὴν ὅμως, ἀποφεύγοντες νὰ ἔχωμε πομπώδεις πανηγύρεις, κρατοῦμε τοὺς ἄλλους Σεβασμιωτάτους σὲ «ἐφεδρεία» γιὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη.

5. Εὐτυχῶς ὁ καιρὸς ἦταν ἄριστος καὶ ἐδόθη εὐκαιρία στὸ Μουσικοχορευτικὸ Συγκρότημα τῶν Καστελοριζίων νὰ μᾶς μαγεύσῃ μὲ τοὺς παραδοσιακούς του χοροὺς καὶ τραγούδια στὸ προαύλιο χῶρο τοῦ Ναοῦ.

6. Ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας ἐνήργησε μὲν ἀπὸ τὸν παρελθόντα Ἰανουάριο νὰ μεταδώσουν ζωντανὰ ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ ΕΡΤ τὴν ἑορτήν μας• πλὴν ὅμως ὁ Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ ἀπὸ πολύμηνες ὀχλήσεις ἠρνήθη τὴ μετάδοσι, ἡ δὲ ΕΡΤ ἐπὶ πεντάμηνο μᾶς ἐνέπαιζε ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως καὶ τελικῶς μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ὅτι δῆθεν πρέπει νὰ κάνουν οἰκονομίες καὶ ὅτι δὲν ἔχουν προσωπικό, δὲν ἦλθε.
Ὅλοι μας ἔχουμε γίνει μάρτυρες, ὅτι ἡ ΕΡΤ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ καὶ λοιπὲς ΔΕΚΟ, γιὰ μία ἐργασία, ποὺ δύναται νὰ τὴν κάνῃ ἕνα ἤ δύο ἄτομα, ἀπασχολοῦν πολλαπλάσια, καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄτομα ἕνας ἤ δύο ἐργάζονται καὶ πολλαπλάσιοι παρατηροῦν πολιτικολογοῦντες, ποδοσφαιρολογοῦντες, ἐρωτοτροποῦντες καὶ ἐν γένει ἀμπελοφιλοσοφοῦντες, νοσφιζόμενοι τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Διότι ἀνεγκέφαλοι, ἀνευθυνοϋπεύθυνοι, ἀσυνείδητοι καὶ φαῦλοι πολιτικοὶ ἐδημιουργοῦσαν συνεχῶς ὀργανικὲς θέσεις γιὰ νὰ διορίζουν τὸν συρφετὸ τῶν ψηφοφόρων καὶ τῶν συνδικαλιστῶν τους χάριν ἄγρας ψήφων. Ἀφοῦ κατασπατάλησαν τὰ ἀμύθητα ποσὰ ἀπὸ τὰ σχέδια ΜΑΡΣΑΛ καὶ ΕΟΚ-Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἄρχισαν νὰ δανείζωνται ἀθρόως, γιὰ νὰ πληρώνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις σὲ αὐτὰ τὰ «παράσιτα» καὶ κατὰ τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως «κοπρίτες». Καὶ ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα, ἔχουν ἐξαθλιώσει καὶ ἐκμαυλίσει τὸν δύσμοιρον ἑλληνικὸν λαὸν ἀφαντάστως καὶ τὸν ἔχουν ὁδηγήσει στὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ἐφαρμόζοντες οἱ τρισάθλιοι αὐτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων…

7. Αὐτὰ τὰ τρισάθλια ἀνθρωπάκια, ἀντὶ νὰ καταδικασθοῦν ἀπὸ ἔκτακτο λαϊκὸ Δικαστήριο καὶ νὰ ἀπαγχονισθοῦν καὶ νὰ παραμείνουν στὴν κρεμάλα στὴν πλατεία Συντάγματος, ἐν τούτοις λαμβάνουν καὶ κρατικὲς χορηγίες, γιὰ νὰ συντηροῦν τὰ ἱδρυματάκια τους καὶ νὰ καλλιεργοῦν τὴν ἀνύπαρκτη ὑστεροφημία τους.
Γιὰ νὰ καλύψουν δὲ αὐτὰ τὰ τεράστια ἔξοδα, ποὺ συνεχίζουν νὰ δημιουργοῦν, συνεχίζουν νὰ ὑποθηκεύουν καὶ νὰ ἐκποιοῦν τὸν ἐθνικὸ πλοῦτο καὶ νὰ αὐξάνουν τὴν ἄγρια φορολογία.

8. Ὅπως, ὅταν ἄσωτοι υἱοὶ καὶ ξέφρενα γύναια κάνουν ἀνεμοσκορπίσματα τὶς περιουσίες, ποὺ τοὺς ἄφησαν γονεῖς καὶ συγγενεῖς τους, ἀναγκάζονται νὰ δανείζωνται καὶ ὅταν πλέον δὲν τοὺς δίδουν ἄλλα δάνεια, ἐκποιοῦν καὶ τὰ τιμαλφῆ τους καὶ μετὰ αὐτό, ποὺ τοὺς ἀπομένει, εἶναι νὰ πουλᾶν καὶ τὸ σῶμα τους, τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴ μεγάλη οἰκογένεια, τὴ Πατρίδα μας …

9. Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, ἐπειδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἔχει γίνει «ἀφωνότερη ἰχθύος» καὶ ἀπαθῶς θεᾶται τὰ δρώμενα καὶ πραττόμενα…
10. Εὐελπιστοῦμεν νὰ κάμνωμε «νινευιτικὴ μετάνοια», νὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, γιὰ νὰ «βάλῃ ὁ Θεὸς τὸ χέρι του» καὶ νὰ μὴ βυθισθοῦμε στὴν ἄβυσσο, ὥστε νὰ δυνηθῶμεν καὶ τοῦ χρόνου νὰ ἑορτάσωμε μὲ μεγαλύτερη πνευματικὴ κατάνυξι καὶ ψυχικὴ ἠρεμία…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου