15/7/11

Ὁ ΑΝΤ-1 περιφρονεῖ καὶ προσβάλλει τοὺς Ἕλληνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

Α. ΔΡΑΣΙΣ – ΚΕΣ

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓNΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974

Γ. ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΠΡΟΥ 1974

Ἡ τριμελὴς ἐπιτροπὴ ἐκπροσώπων τῶν Συλλόγων μας (κ.κ. Νικόλαος Ἀργυρόπουλος, Στυλιανὸς Σωτηρίου καὶ Λάζαρος Κουρσερτάρης), συνεπὴς στὴν συμφωνηθεῖσα συνάντησι μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ΑΝΤ-1 (κ.κ. Σπήλιο Χαραμῆ καὶ Ἰωάννη Λάτσιο), ἐπισκέφθηκε τὴν 6η Ἰουλίου (ὥρα 15:00) τὰ γραφεῖα τοῦ ΑΝΤ-1.
Ἡ εἴσοδος τοὺς ἐπετράπη μόνον μέχρι τὸ γραφεῖο ἀσφαλείας, στὴν εἴσοδο τοῦ κτιρίου, ὅπου, μετὰ τὴν καταγραφὴ στοιχείων καὶ τὸν ἔλεγχο σώματος καὶ ἀντικειμένων, ἕνας ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ΑΝΤ-1, εὐμεγέθους σωματικῆς διαπλάσεως, ποὺ ἤδη ἐπικοινωνοῦσε τηλεφωνικῶς μὲ τὸν κ. Σ. Χαραμῆ, τοὺς κάλεσε νὰ τὸν ἀκολουθήσουν… ἐκτὸς κτιρίου καὶ ἔδωσε τὸ τηλέφωνό του στὸν κ. Ν. Ἀργυρόπουλο γιὰ νὰ συνομιλήση μὲ τὸν κ. Σ. Χαραμῆ.
 Ἀκολούθησε ὁ ἑξῆς περίπου διάλογος, ὡς πρὸς τὰ κύρια σημεῖα του.

Ἀργυρόπουλος: Θὰ συναντηθοῦμε νὰ μιλήσουμε διὰ ζώσης καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς;

Χαραμῆς: Εἶναι εἰλημμένη ἀπόφασις ἀπὸ τὴν Διοίκησι τοῦ ὁμίλου ΑΝΤ-1 νὰ μὴ συνεχίσουμε καμμία συζήτησι μαζί σας.

Ἀργυρόπουλος: Γιατί δὲν μᾶς εἰδοποιήσατε πρὶν φθάσουμε στὴν πόρτα σας;

Χαραμῆς: Ἂς τηλεφωνούσατε νὰ σᾶς τὸ λέγαμε!!!

Ἀργυρόπουλος: Ἐπὶ τῆς οὐσίας. Ἡ τούρκικη σειρὰ «ΕΖΕΛ», ποὺ προβάλλει ὁ σταθμός σας, ἐπειδὴ τὰ γυρίσματά της ἔγιναν στὴν σκλαβωμένη καὶ ὑπόδουλη ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἑλληνικὴ γῆ τῆς Κύπρου, προσβάλλει εὐθέως καὶ βαναύσως τὸ σύνολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ εἰδικώτερα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, ποὺ ὑπέστησαν τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς διαχρονικῆς τουρκικῆς βαρβαρότητος. Τί θὰ κάνετε; Θὰ σεβασθῆτε τὸ δρᾶμα τῶν θυμάτων τῆς τουρκικῆς θηριωδίας;

Χαραμῆς: Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε κι ἐσεῖς νὰ κάνετε ὅ,τι νομίζετε!!!

Ἀργυρόπουλος: Στὴν συνάντησί μας τῆς Παρασκευῆς (1η Ἰουλίου) στὸ ἴδιο ἐρώτημα, μᾶς δηλώσατε μὲ ἔμφασι πὼς δὲν τὸ κάνατε σκοπίμως, ἀλλὰ ἀπὸ λάθος.

Χαραμῆς: Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε κι ἐσεῖς νὰ κάνετε ὅ,τι νομίζετε!!!

Ἀργυρόπουλος: Μὲ τὴν ἐνσυνείδητη πλέον αὐτὴ πρᾶξι σας, ἀσκεῖτε σκοπίμως μὲ πλάγιο καὶ καταχθόνιο τρόπο ἐξωτερικὴ πολιτική, ποὺ στρέφεται εὐθέως κατὰ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος, δεδομένου ὅτι περιφρονεῖτε ἐπιδεικτικῶς καὶ προκλητικῶς τὰ ψηφίσματα 541/1983 καὶ 550/1984 τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε., μὲ τὰ ὁποῖα καταδικάζεται ἡ Τουρκία καὶ δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ κανένα κράτος τοῦ πλανήτου τὸ τερατούργημα, ποὺ ὁ σταθμός σας ἀποκαλεῖ καὶ παρουσιάζει ὡς τουρκικὴ δημοκρατία Βορείου Κύπρου. Θὰ ἐξακολουθήσετε τὴν φιλοτουρκικὴ καὶ ἀκραία ἀνθελληνικὴ πολιτική σας;

Χαραμῆς: Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε κι ἐσεῖς νὰ κάνετε ὅ,τι νομίζετε!!!

Ἀργυρόπουλος: Δηλαδὴ ἔρχεστε ἐσεῖς μὲ τὸν ΑΝΤ-1 νὰ ἀναγνωρίσετε ὡς κράτος, ἕνα μόρφωμα ποὺ γέννησε ὁ τουρκικὸς ὄλεθρος, ἐνῷ δὲν τὸ ἀναγνωρίζει ὁ ΟΗΕ;

Χαραμῆς: Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε κι ἐσεῖς νὰ κάνετε ὅ,τι νομίζετε!!!

Ἀργυρόπουλος: Δὲν ντρέπεστε νὰ βασανίζετε, νὰ ποδοπατᾶτε καὶ νὰ προδίδετε ἕναν ὁλόκληρο λαὸ μὲ αὐτὴ τὴν ἄθλια προπαγάνδα σας, μόνο καὶ μόνο γιὰ τὸ κέρδος; Μόνο καὶ μόνο γιὰ τριάκοντα ἀργύρια;

Χαραμῆς: Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε κι ἐσεῖς νὰ κάνετε ὅ,τι νομίζετε!!!

Ἀργυρόπουλος: Ἐσεῖς ὅλοι, οἱ κατέχοντες καὶ οἱ διοικοῦντες τὸν ΑΝΤ-1, πῶς θὰ ἀντέξετε τὸ βάρος ἀπ’ τ’ ἀνάθεμα κι ἀπ’ τὸν γογγυσμὸ τῶν χαροκαμένων καὶ τῶν ξερριζωμένων ποῦ περιφρονεῖτε;

Χαραμῆς: Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε κι ἐσεῖς νὰ κάνετε ὅ,τι νομίζετε!!!

Ἀργυρόπουλος: Εἶστε ὅλοι ἀξιολύπητοι.

Ὁ κ. Ἀργυρόπουλος ἔκλεισε, ἔδωσε πίσω τὸ τηλέφωνο, καὶ μαζὶ μὲ τὸν Στυλιανὸ καὶ τὸν Λάζαρο κατευθύνθηκαν γρήγορα πρὸς τὴν Λεωφόρο Κηφισίας, γιὰ λίγες καθαρές… ἀναπνοές.
Τὰ συμπεράσματα καὶ ἡ στάσις εὐθύνης ἀπέναντι σὲ τόσο μεγάλες ἀλλὰ καὶ ὕπουλες ἐθνικὲς ἀπειλές, δὲν εἶναι ὑπόθεσις τοῦ καθενὸς μὲ κριτήρια ἀτομικά.
Εἶναι ἀτομικὴ ὑπόθεσις τοῦ καθενός, ἀλλὰ μὲ κριτήρια Ἐθνικά.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Α. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Β. ΜΑΙΡΗ ΚΟΥΡΟΥΠΗ - Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου