26/6/09

Κύριε, κάνε μας καλύτερους γονεῖς!

«Κύριε, κάνε μας καλύτερους γονεῖς.
Δίδαξέ μας νὰ καταλαβαίνουμε τὰ παιδιά μας.
Νὰ ἀκοῦμε ὑπομονετικὰ ὅ,τι ἔχουν νὰ μᾶς ποῦν
καὶ νὰ ἀπαντᾶμε εὐγενικά, ὅταν μᾶς ρωτοῦν.
Προφύλαξέ μας ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ φερώμαστε ἀπότομα.
Βοήθησέ μας νὰ μὴ πληγώνουμε τὰ αἰσθήματά τους,
νὰ μὴ τραυματίζουμε τὴν φιλοτιμία τους,
νὰ μὴ τὰ τιμωροῦμε σὲ ὧρες ἐξάψεως καὶ θυμοῦ.
Φώτισέ μας νὰ τὰ νουθετοῦμε μὲ ἠρεμία καὶ πραότητα
καὶ σὲ κάθε στιγμὴ νὰ τὰ ἐμπνέουμε μὲ τὸ παράδειγμά μας.
Κάνε μας νὰ παραβλέπουμε
τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα σφάλματα τῶν παιδιῶν μας
καὶ βοήθησέ μας νὰ κοιτάζουμε
τὰ προτερήματά τους καὶ τὰ καλὰ ἔργα ποὺ κάνουν.
Δῶσε μας τὴν κατάλληλη λέξι γιὰ ἕναν δίκαιο ἔπαινο.
Βοήθησέ μας νὰ τοὺς συμπαραστεκώμαστε,
νὰ τοὺς φερώμαστε ὅπως ταιριάζει στὴν ἡλικία τους
καὶ νὰ μὴ ἔχουμε ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις ἀπὸ αὐτά.
Νὰ τὰ βοηθᾶμε στὴν πραγμάτωσι ὅλων τῶν καλῶν τους ἐπιθυμιῶν.
Κάνε μας καλοὺς καὶ δικαίους, συνετοὺς καὶ κοινωνικούς.
Κάνε μας νὰ εἴμαστε ἀγαπητοὶ
καὶ νὰ τοὺς προσφέρουμε ἕνα ἀληθινὸ χριστιανικὸ παράδειγμα.
Κάνε τέλος μὲ τὴν ζωή μας καὶ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις μας,
νὰ τοὺς δείχνουμε τὸν δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ΣΕΝΑ».

Πηγή: Περιοδικὸ «Παρακαταθήκη»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου