1/7/09

Δημογραφικό, ὥρα μηδέν!

τοῦ Στεφάνου Σωτηρίου

Τὸ δημογραφικὸ εἶναι τὸ σημαντικώτερο ἐθνικό, κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ποὺ ἀντιμετώπισε τὸ νεώτερο ἑλληνικὸ κράτος. Καὶ ἐνῷ ὅλοι τὸ ἀναγνωρίζουν, κρατικοί, δημοτικοὶ καὶ ἐπιχειρηματικοὶ φορεῖς, διαπιστώνουμε ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ οἱ κραυγὲς δὲν εἶναι παρὰ μόνο μία φλυαρία. Λόγος νὰ γίνεται! Ἀπὸ πράξεις ὅμως τίποτε.
Ἂς δοῦμε, λοιπόν, ἀναλυτικῶς πῶς ἔχουν τὰ πράγματα καὶ ποῦ βαδίζουμε.

α) Ὑπογεννητικότης
Ἡ ὑπογεννητικότης στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ τρίτη στὸν κόσμο μὲ 0,9 παιδιὰ ἀνὰ οἰκογένεια (οὔτε ἕνα παιδὶ δηλαδή) μαζὶ μὲ τὴν δικαιολογημένη ἀπὸ τὸν 10ετῆ πόλεμο καὶ τὴν πρωτοφανῆ μόλυνσι Σερβία, καὶ τὴν Βουλγαρία.

β) Ἐκτρώσεις
Οἱ ἐκτρώσεις, ποὺ ξεπερνοῦν τὶς 250.000 τὸν χρόνο, φέρνουν ἐπίσημα τὴν Ἑλλάδα στὴν τρίτη θέσι παγκοσμίως, μετὰ τὴν Σερβία (ἐκεῖ σὲ ὡρισμένες περιοχὲς τὶς ἐπιβάλλουν πλέον οἱ γιατροὶ ἐλέῳ ΝΑΤΟ) καὶ τὴν Βραζιλία.

γ) Ἀνικανότης συλλήψεως
Ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν ἐκτρώσεων, τοῦ τρόπου ζωῆς καὶ τῆς καταναλώσεως ἀλκοὸλ καὶ διαφόρων οὐσιῶν, πολλὲς ἀπὸ τὶς Ἑλληνίδες, ποὺ κάνουν οἰκογένεια, ἀδυνατοῦν πλέον νὰ ἀποκτήσουν παιδί, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχουν σήμερα πάνω ἀπὸ 250.000 ζευγάρια, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τεκνοποιήσουν, οὔτε κἂν μὲ τὶς τεχνητὲς μεθόδους γονιμοποιήσεως. Ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἔδειξε ὅτι τὸ 42% τῶν νέων μεταξὺ 11 καὶ 18 ἐτῶν κάνουν κατάχρησι ἀλκοὸλ τοὐλάχιστον δύο φορὲς τὴν ἑβδομάδα.

δ) Μείωσις τῶν γάμων καὶ αὔξησις τῶν διαζυγίων
Ὀφείλεται στὸν σύγχρονο τρόπο ζωῆς καὶ στὰ πρότυπα ποὺ προβάλλουν τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ, ὅπως τὴν μονογονικὴ οἰκογένεια (δηλαδὴ δὲν χρειάζεται νὰ κάνης οἰκογένεια γιὰ νὰ κάνης παιδί), τὸ ἕνα παιδί, τὴν ὁμοφυλοφιλία γιὰ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν σεξουαλικὴ ἀσυδοσία γιὰ τὴν γυναίκα, ὡς πάγιο μέσο γιὰ καρριέρα καὶ κοινωνικοοικονομικὴ ἄνοδο κ.λπ.!
Σήμερα οἱ νέοι πρέπει νὰ φθάσουν τὰ 35 καὶ τὰ 40 γιὰ νὰ θεωρήσουν ὅτι εἶναι ὥριμοι νὰ παντρευτοῦν. Ἡ γόνιμη ἡλικία τῆς γυναίκας ὅμως κλείνει μετὰ τὰ 46 χρόνια της, ἐνῷ κάθε γέννησις μετὰ τὰ 30 αὐξάνει μαθηματικῶς τὶς πιθανότητες νὰ γεννηθῆ τὸ παιδὶ μὲ πρόβλημα. Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται στὴν πρώτη θέσι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στὰ παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ἀφοῦ 700.000 ἑλληνικὲς οἰκογένειες ἔχουν μέλη μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες (μὲ ἐκ γενετῆς καὶ ἐπίκτητη ἀναπηρία).

ε) Ἀλλαγὴ νοοτροπίας
Οἱ γυναῖκες ἀρνοῦνται νὰ παντρευτοῦν ἄνδρες σὲ ὀρεινὲς περιοχές, ἐπειδὴ οἱ ἄνδρες εἶναι κτηνοτρόφοι! Ποιός ξεχνάει τὴν εἰσαγωγὴ γυναικῶν ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, ποὺ ἔκανε τὸ 1997 ὁ δήμαρχος Ὀρεστιάδος, γιὰ νὰ νυμφεύση πολλοὺς νέους ἀγροτοκτηνοτρόφους τῆς περιοχῆς του; Κι αὐτὸ ὅταν στὴν Ἑλλάδα ἡ ἀπογραφὴ (καὶ κάθε ἀπογραφή) ἔδειξε ὅτι οἱ γυναῖκες ἀποτελοῦν τὸ 51,11% (ἤτοι 5.322.022) ἔναντι τοῦ 48,89% (ἤτοι 5.176.834) τῶν ἀνδρῶν. Ποιός δὲν εἶδε στὶς 24/9/01 σὲ ὅλα τὰ ΜΜΕ τὸν δήμαρχο Πινδαίων νομοῦ Τρικάλων, ποὺ ἔκανε τὸ ἴδιο γραφεῖο συνοικεσίων, αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ τὸν Δῆμο Κορυτσᾶς Ἀλβανίας, γιὰ νὰ νυμφεύση τοὺς 70 ἄνδρες τοῦ δήμου του; Ποιός δὲν ἄκουσε τὴν κραυγὴ τοῦ Σφακιανοῦ ἱερέως, π. Γεωργίου Χιωτάκη, γιὰ τοὺς 40 ἀνύπαντρους νέους κτηνοτρόφους τῆς ἐνορίας του; Ἴδια διαπίστωσις ὑπάρχει γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἑλληνικὴ ὕπαιθρο. Ὑπάρχουν ἀμέτρητες χιλιάδες ἄνδρες σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα (ἀγροτοκτηνοτρόφοι), ποὺ δὲν βρίσκουν γυναῖκες νὰ κάνουν οἰκογένεια!
Ἀνησυχητικὸ δεῖγμα νοοτροπίας εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Ἑνώσεως Πλαστικῶν Χειρουργῶν στὶς 13/5/01, ὅτι 20.000 Ἑλληνίδες ἔχουν μεγαλώσει τὸ στῆθος τους μὲ σιλικόνη χάριν εὐμορφίας καὶ σεξουαλικότητος (!), ἐνῷ πάνω ἀπὸ 10.000 γυναῖκες ὑποβάλλονται κατ’ ἔτος σὲ ἐπεμβάσεις αἰσθητικῆς!
Περισσότερο ἀνησυχητικὴ καὶ ἀκατανόητη εἶναι ἡ ἐπαμφοτερίζουσα στάσις τῶν ἑταιρειῶν ἐργοδοσίας. Ἀπὸ τὴν μιὰ κατανοοῦν τὸ δημογραφικὸ λόγῳ τῆς ἐπιπτώσεως ποὺ ἔχει στὸ κόστος τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, στὴν αὔξησι τῶν ἀσφαλιστικῶν συνδρομῶν κ.λπ., ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἐπιθυμοῦν νὰ πιέζουν τὶς γυναῖκες, ποὺ ἐργάζονται, νὰ μὴ παντρευτοῦν καὶ νὰ μὴ ἀποκτήσουν τέκνα διότι θὰ χρεωθῆ ἡ ἑταιρεία μὲ τοὺς 5 μῆνες τῆς μητρικῆς ἀδείας!

στ) Γήρανσις τοῦ πληθυσμοῦ
Ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος τὸ 2025 ἀναμένεται νὰ συρρικνωθῆ στὰ 6,5 ἕως 7,2 ἑκ. ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν 11.000.000 κατοίκων τῆς χώρας. Τὸ σοβαρώτερο ὅμως εἶναι ὅτι ἐξ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων οἱ περισσότεροι θὰ εἶναι περασμένης ἡλικίας καὶ θὰ μετριοῦνται στὰ δάκτυλα ὅσοι θὰ μποροῦν νὰ τεκνοποιήσουν πλέον. Τὰ Ἑλληνόπουλα μέχρι 14 ἐτῶν θὰ ἀποτελοῦν τὸ 2020 τὸ 14,9% τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ 16,4% σήμερα. Συμφώνως μὲ στοιχεῖα, ποὺ ἔδωσε στὴν δημοσιότητα ἡ Ἑλληνικὴ Γεροντολογικὴ Ἑταιρεία στὶς 23/1/02, οἱ γέροντες (ἄνω τῶν 65 ἐτῶν) ἦσαν τὸ 2002 τὸ 19% τοῦ πληθυσμοῦ, τὸ 2020 θὰ φθάσουν τὸ 25% καὶ τὸ 2035 τὸ 31,7%.

ζ) Φυλετικὴ ἀλλοίωσις
Ἡ ἀλλοίωσις ἀπὸ τὸν προβλεπόμενο καταιγισμὸ λαθρομεταναστῶν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ λόγῳ τῆς καλπαζούσης γεννητικότητος (τὸ Ἰράκ, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ θρέψη τὰ σημερινὰ 20 ἑκ. πολιτῶν του, θὰ διπλασιάση τὸν πληθυσμό του, τὸ Ἰρὰν θὰ φθάση τὰ 100 ἑκ., ἡ Τουρκία τὰ 85, τὸ Πακιστάν, τὸ Μπαγκλαντές, ἡ Αἴγυπτος κ.λπ. θὰ διπλασιάσουν τοὺς πληθυσμούς τους) θὰ ἐμφανίση τὸ 30% τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος, χωρὶς νὰ ἐννοῆται ὅτι τὸ ὑπόλοιπο 70% τῶν χριστιανῶν θὰ εἶναι Ἕλληνες (Οἱ Ἀλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι κ.λπ. χριστιανοὶ θὰ κυμαίνωνται στὰ 2 περίπου ἑκ.) καὶ χωρὶς νὰ ὑπολογίζωνται τὰ ἀπρόοπτα, ὅπως πόλεμοι, ἐξεγέρσεις, ἀλλαγὲς καθεστώτων, ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ ἐκρήξεις διώξεων καὶ μεταναστεύσεως. Ἔτσι, ἀπὸ τὰ 11 ἕως 11,5 ἑκ. κατοίκων τῆς Ἑλλάδος, τὰ 6,5 ἕως 7,2 ἑκ. θὰ εἶναι οἱ σεβάσμιοι καὶ ἀσπρομάλληδες Ἕλληνες, περὶ τὰ 3 ἑκ. μετανάστες ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντές, τὸ Πακιστάν, τὸ Ἀφγανιστάν, τὴν Σρὶ Λάνκα, τὴν Ἰνδονησία κ.λπ. καὶ περὶ τὰ 2 ἑκ. οἱ χριστιανοί Βαλκάνιοι γείτονές μας.
Μὴ ξεχνᾶμε πόσο εὔκολο εἶναι νὰ ὑπάρξη ἐθνικὴ ἀλλοίωσις, ἱδίως σὲ εὐαίσθητες περιοχές, ἔχοντας πολλαπλᾶ παραδείγματα ἀπὸ τὴν παγκόσμια ἱστορία καὶ πιὸ πρόσφατα αὐτὰ τοῦ Ἰσραήλ, ὅταν τὸ 1948 στὴν Παλαιστίνη κατοικοῦσαν μόνον 78.000 Ἰσραηλῖτες καὶ σήμερα ξεπερνοῦν τὰ 5 ἑκ.
Μὴ ξεχνᾶμε πὼς ἡ ἐγκατάστασις Τσάμηδων, Σκοπιανῶν ἢ Βουλγάρων προπαγανδιστῶν κατόχων πράσινης κάρτας μετανάστη, ἄρα καὶ δικαιώματος νὰ ἀγοράσουν σπίτια καὶ χωράφια στὴν Ἤπειρο, Δυτικὴ Μακεδονία καὶ Θράκη, εἶναι καὶ τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀπόσπασι τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα!
Ἡ ἑλληνικὴ διοίκησις ὑποβάθμισε συστηματικῶς τὸ δημογραφικὸ ἀπὸ τὸ 1993, ποὺ ἐξεδόθη τὸ πόρισμα τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς, καὶ ἐντεῦθεν, μετατρέποντάς το σὲ ἁπλὸ λογιστικὸ πρόβλημα, ποὺ ἔλεγε ὅτι οἱ λαθρομετανάστες θὰ μᾶς λύσουν τὸ δημογραφικὸ (διάβαζε ἀσφαλιστικό) μὲ τὴν νομιμοποίησί τους (δηλώσεις πρωθυπουργοῦ Σημίτη, ὑπουργοῦ Γιαννίτση, πρωθυπουργικοῦ συμβούλου Σπράου, ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ μᾶς εἶπε ὅτι γιὰ τὴν ἀσφαλιστικὴ κατάρρευσι φταῖνε οἱ συνταξιοῦχοι, ποὺ ζοῦν πολύ, καὶ ὄχι ἡ ὑπογεννητικότης καὶ ἡ λεηλασία τῶν ταμείων ἀπὸ τὸ ΠΑ.ΣΟ.Κ.)!

η) Τὸ κλείσιμο τῶν σχολείων
Ἡ στατιστικὴ ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀνεκοίνωσε στὴν ἀρχὴ τῆς σχολικῆς χρονιᾶς 2001-2002 τὸ κλείσιμο 586 σχολείων, ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2000. Μόνο τὸ 2000 ἔκλεισαν 136 δημοτικὰ σχολεῖα καὶ συγχωνεύτηκαν 176 γυμνάσια καὶ λύκεια (900 οἱ συγχωνεύσεις τὴν ἑπταετία 1995-2002).
Ἡ Ἑλλὰς εἶχε 813.353 μαθητὲς στὸ δημοτικὸ τὸ 1990. Τὸ 2000 οἱ μαθητὲς δημοτικοῦ ἔφθασαν στὶς 643.457, δηλαδὴ 170.000 λιγώτεροι μέσα σὲ μιὰ δεκαετία! Τὰ δημοτικά, τὸ 1999, ἦσαν 7.653, ἐνῷ τὸ 2000 ἔφθασαν τὰ 5.367, χίλια τριακόσια λιγώτερα σὲ μιὰ δεκαετία! Σὲ λίγο θὰ κλείσουν καὶ τὰ στρατόπεδα, διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευσίμων ἔχει πέσει σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ δὲν ἐπαρκεῖ οὔτε γιὰ τὴν φύλαξι τῶν σκοπιῶν!

θ) Ἡ ἀφομοίωσις καὶ ἔνταξις τῶν ἀλλοδαπῶν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία
Οἱ ἀλλοδαποὶ μαθητὲς αὐξήθηκαν σὲ μιὰ 5ετία κατὰ 300%. Τὸ 2000 φοιτοῦσαν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων 112.877 ἀλλοδαποὶ μαθητές, μὲ προοπτικὴ νὰ φθάσουν τὶς 450.000 τὸ 2020 καὶ τὶς 600.000 τὸ 2031, ἐνῷ τότε οἱ Ἕλληνες μαθητὲς θὰ ξεπερνοῦν μετὰ βίας τὶς 300.000!
Προϋπόθεσις γιὰ νὰ προσαρμοσθοῦν ἢ νὰ ἀφομοιωθοῦν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία αὐτοὶ οἱ μαθητές, εἶναι ὁπωσδήποτε ὁ ἀσπασμὸς τοῦ τρόπου ζωῆς, τῶν ἠθῶν καὶ τῶν παραδόσεων, τόσο τῶν θρησκευτικῶν ὅσο καὶ τῶν πολιτισμικῶν (ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός) καὶ φυσικὰ τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο. Γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι γιὰ τὴν πληθώρα τῶν μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ μὲ διαμορφωμένη ἰσλαμικὴ κουλτούρα, εἶναι ἀδύνατη ἡ κοινωνικὴ ἔνταξις, πόσο μᾶλλον ἡ ἀφομοίωσις. Ἤδη καὶ σήμερα βλέπουμε τὴν γκετοποίησι τῶν πληθυσμῶν αὐτῶν στὴν Ἀθήνα καὶ ἀλλοῦ καὶ τὴν ἀρνητικὴ ἕως ἀνύπαρκτη συμμετοχή τους στὰ κοινά, ἀκόμη καὶ τοῦ ἀμέσου ἐνδιαφέροντός τους.
Ἀρνητικὴ σὲ μεγάλο βαθμὸ εἶναι καὶ ἡ ἔνταξις τῶν βαλκανίων γειτόνων μας, διότι αὐτὸν τὸν καιρὸ περνοῦν τὴν κοινωνικὴ φάσι τοῦ ἐθνικισμοῦ καὶ τοῦ σωβινισμοῦ, ἐνῷ πολλοὶ κατευθύνονται ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες ἄλλων χωρῶν.

ι) Ἡ ἐξαφάνισις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους
Ὅλα τὰ ἀνωτέρω δείχνουν ὅτι ἔχουμε ἤδη περάσει τὴν κόκκινη γραμμή. Εἴμαστε στὸ δώδεκα καὶ πέντε καὶ δὲν χρειάζονται ἁπλῶς βοηθητικὰ μέτρα ἀλλὰ ἐπαναστατικά, θὰ λέγαμε.
Ἡ τελευταία ἔκθεσις τοῦ Ο.Η.Ε. μιλάει γιὰ 153 ἑκ. μετανάστες ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία, ποὺ θὰ εἰσβάλουν στὴν Ε.Ε. τὰ ἑπόμενα 15 χρόνια. Ἀστρονομικὸς ἀριθμός! Καὶ ἂν σκεφθῆ κανεὶς ὅτι πύλη εἰσόδου γιὰ τοὺς ἐξ Ἀνατολῶν εἶναι ἡ Ἑλλάς, μπορεῖ εὐκόλως νὰ ἀντιληφθῆ τὸ τεράστιο κοινωνικὸ πρόβλημα ποὺ θὰ ὑπάρξη, τὴν ἀνεργία, τὴν φτώχεια, τὰ ναρκωτικά, τὰ ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα εἶναι συνέπεια τῆς ἐξαθλιώσεως, καὶ τὶς ἀσθένειες.

ια) Ἐγκληματικότης
Τὰ βαρέα ἐγκλήματα τῶν ἀλλοδαπῶν (καὶ ὄχι τὰ πλημμελήματα καὶ τὰ ἁπλᾶ παραπτώματα, ὅπως τὰ παράνομα παρκαρίσματα καὶ μικροτρακαρίσματα, γιὰ τὰ ὁποῖα σέρνονται στὴν ἀστυνομία καθημερινῶς οἱ Ἕλληνες), συμφώνως πρὸς ἔκθεσι τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως, τὴν ὁποία ἐδημοσίευσε τὸ «Ποντίκι» στὶς 9/9/99, ἔφθανε τὸ 72% τοῦ συνόλου τῆς χώρας, ἐνῷ οἱ ἀλλοδαποί, τὸ 1988, ἀποτελοῦσαν ἐπισήμως μόνον τὸ 5% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος.
Τὸ 2002, τὸ ποσοστὸ τῶν ἀλλοδαπῶν εἶχε αὐξηθῆ στὸ ἀνεπίσημο 20% περίπου τοῦ πληθυσμοῦ καὶ βάσει στοιχείων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (Ἐλ. Τύπος, 31/12/01) οἱ ἀλλοδαποὶ ἀποτελοῦσαν τὸ 45% (3.538 ἄτομα) τῶν φυλακισμένων στὶς ἑλληνικὲς φυλακές, φυλακισμένοι ὅλοι γιὰ βαρειὰ ἐγκλήματα, ὅπως φόνοι, βιασμοί, ναρκωτικά, ἀπάτες, ληστεῖες καὶ παραχαράξεις.

ιβ) Τὰ τροχαῖα
Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ πρώτη χώρα στὴν Εὐρώπη σὲ ἀριθμὸ θυμάτων ἀπὸ τροχαῖα ἀτυχήματα. Περίπου μία κωμόπολις τῶν 2.500 ἀνθρώπων ξεκληρίζεται κάθε χρόνο. Σκοτώνονται κυρίως νέοι ἄνθρωποι, θάνατοι ποὺ δὲν μειώνουν μόνο τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας μας, ἀλλὰ τῆς ἀφαιροῦν τὴν προοπτικὴ τῆς δημογραφικῆς ἀναπτύξεως. Αὐτοὶ δηλαδὴ οἱ νέοι ἄνθρωποι δὲν πρόκειται νὰ κάνουν παιδιά. Τὸ 1995 ἦταν ἡ χειρότερη χρονιὰ γιὰ τὰ τροχαῖα. Σκοτώθηκαν 4.038 ἄνθρωποι, ἐνῷ ἀπὸ τοὺς τραυματισμοὺς παρουσίασαν προσωρινὴ ἢ μόνιμη ἀναπηρία πάνω ἀπὸ 15.000.
Οἱ ἀλλοδαποὶ συμβάλλουν σὲ μεγάλο καὶ συνεχῶς αὐξανόμενο βαθμὸ στὰ βαρέα τροχαῖα. Χαρακτηριστικὴ ὑπῆρξε ἡ δήλωσις τοῦ διοικητοῦ τῆς Τροχαίας Ἀττικῆς, κ. Τζέκη, στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ «Σκάϊ» στὶς 25/10/01, ὅτι «οἱ ἐξ Ἀλβανίας ὁδηγοὶ ἔχουν κυκλοφοριακὴ ἀγωγὴ νηπίων»! Οἱ ὁδηγοὶ αὐτοὶ ὁδηγοῦν παλαιὰ κυρίως αὐτοκίνητα, χωρὶς νὰ ἔχουν περάσει τεχνικὸ ἔλεγχο, καὶ ἀποτελοῦν τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο τῶν Ἑλλήνων ὁδηγῶν, τόσο γιὰ τὴν ζωή τους ὅσο καὶ γιὰ τὴν περιουσία τους, ἀφοῦ εἶναι ὅλα ἀνασφάλιστα.

ιγ) Οἱ ἀσθένειες
Οἱ ἀσθένειες, ποὺ εἶχαν ἐξαφανισθῆ καὶ σήμερα ἀποτελοῦν τεράστιο κίνδυνο, ὀφείλονται ἀποκλειστικῶς στοὺς λαθρομετανάστες. Τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι στὴν χώρα μας ὑπάρχουν 300.000 φορεῖς ἡπατίτιδος Β καὶ 50.000 ἡπατίτιδος C, ποὺ ὀφείλονται ἀποκλειστικῶς στὴν εἴσοδο μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἀλβανία (Ἀλβανῶν καὶ Βορειοηπειρωτῶν, οἱ ὁποῖοι παραδόξως ἐργάζονται σὲ φούρνους, ζαχαροπλαστεῖα καὶ ἐστιατόρια).
Ἡ φυματίωσις ἔχει κάνει ἀπειλητικὰ τὴν ἐμφάνισί της, ἀνθεκτικὴ πλέον στὰ γνωστὰ ἀντιβιοτικά, ἐνῷ ἐμφανίζονται καὶ τροπικὲς ἀσθένειες, ὅπως σπληνικοὶ καὶ αἱμορραγικοὶ πυρετοί (παρόμοιοι μὲ τὸν ἔμπολα, ποὺ θερίζει τὴν Ἀφρική), ποὺ ὀφείλονται σὲ τροπικὰ παράσιτα, τὰ ὁποῖα φέρνουν οἱ λαθρομετανάστες.
Τὰ ναρκωτικὰ καὶ τὸ Ἔϊτζ, ἀπὸ πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἔχουν φθάσει στὸ ἀποκορύφωμα. Ὑπάρχουν 100.000 ὀροθετικοὶ στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι σὲ περίοδο 9 ἐτῶν θὰ ἐκδηλώσουν τὴν ἀσθένεια καὶ θὰ πεθάνουν. Ὡς τότε θὰ ἔχουν μεταδώσει τὸν ἰὸ σὲ ἄλλους 200.000 ἢ 300.000 Ἕλληνες, καὶ πάει λέγοντας.
Ἡ κορυφαία ἀσθένεια ὅμως, ἡ ὁποία θὰ κάνη θραῦσι στὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ τὰ ἑπόμενα χρόνια, εἶναι οἱ ψυχασθένειες. Ἡ ἀλλαγὴ τρόπου ζωῆς καὶ τὰ πρότυπα ποὺ προβάλλει ἡ τηλεόρασις, ἡ φτώχεια ποὺ θὰ μεγαλώνη, ἡ ἄκρατη πορνογραφία, τὰ ναρκωτικά, τὸ ἀλκοόλ, ἡ διάλυσις τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς οἰκογενείας, μὰ πιὸ πολὺ ἡ ἀνεργία, ἡ ἔλλειψις ὑψηλῆς ἐξειδικεύσεως καὶ ἡ μὴ διαφαινομὲνη προοπτικὴ γιὰ ἕναν νέο, θὰ δώσουν καλπάζουσα ὤθησι στὶς ψυχικὲς ἀσθένειες. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ κίνδυνοι μειώνουν περαιτέρω τὶς πιθανότητες ἐπιβιώσεως τοῦ Ἔθνους μας.

ιδ) Ἀστυφιλία καὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες
Ἡ προσωρινὴ δημιουργία χιλιάδων θέσεων ἐργασίας λόγῳ τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων μὲ τὴν παράλληλη μείωσι τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ κατὰ 300.000 ἄτομα, ὅπως προέβλεπε τὸ Ὑπουργεῖο Γεωργίας, ὁ κατακερματισμὸς τοῦ κλήρου καὶ οἱ ὁδηγίες τῆς Ε.Ε. νὰ ἀπασχοληθοῦν στὴν βιομηχανία καὶ τὶς ὑπηρεσίες, ἀπώθησαν ὅλους αὐτούς, νέους ἀνθρώπους κατὰ κανόνα, στὴν Ἀθήνα. Οἱ μισοὶ παραμένουν ἄνεργοι, ἐνῷ οἱ ἄλλοι μισοὶ ἀπασχολοῦνται σὲ δευτερεύουσες κυρίως ἐργασίες (π.χ. γκαρσόνια), καὶ τὸ ἡμερομίσθιό τους, λόγῳ πληθώρας ἀνέργων καὶ ἀλλοδαπῶν λαθρομεταναστῶν, εἶναι τόσο, ποὺ τοὺς ἀπαγορεύει νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια.
Ἡ δυναμική, τὴν ὁποίαν ἀνέπτυξαν οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες μὲ τὴν ἀπορρόφησι ζωτικῶν κονδυλίων καὶ τὰ τεράστια ἐλλείμματα-χρέη ποὺ ἐδημιούργησαν, ὁδηγοῦν μαθηματικὰ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα σὲ θάνατο.

Προτεινόμενα βασικὰ μέτρα

α) Ἀναγνώρισις τοῦ ἐπαγγέλματος ΜΗΤΕΡΑ καὶ ΟΙΚΟΚΥΡΑ γιὰ κάθε Ἑλληνίδα ποὺ ἀποκτᾷ ἀπὸ τρία παιδιὰ καὶ ἄνω, μὲ μισθὸ ἀνειδικεύτου ἐργάτου, προσαυξανόμενο κατὰ 20% ἀνὰ τέκνο μέχρις ἐνηλικιώσεως τῶν τέκνων (μεγαλώνοντας τὸ παιδὶ σὲ σπίτι χωρὶς οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ μὲ τὴν μητέρα δίπλα του ἔχει λιγώτερες πιθανότητες νὰ πέση στὰ ναρκωτικά, νὰ προσβληθῆ ἀπὸ πνευματικὲς καὶ σωματικὲς ἀσθένειες, νὰ πάθη κατάθλιψι καὶ ψυχασθένεια κ.λπ.).
Ὅταν τὸ κράτος μας ἐξόδεψε, τὸ ἔτος 2001, 30 δισ. δραχμὲς (ὅπως ἀνεκοίνωσε τὸ ἴδιο τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας) γιὰ τὴν καταπολέμησι ἀσθενειῶν ποὺ ἔφεραν οἱ μετανάστες (φυματίωσι, ἡπατίτιδες κ.λπ.) καὶ θὰ ἔδινε πολλαπλάσια το 2002, 2003 κ.ο.κ., εἶναι παράλογο νὰ διακηρύττη ὅτι «ὅλοι οἱ λαθρομετανάστες εἶναι χρήσιμοι γιὰ τὴν οἰκονομία» (!) ἀντὶ νὰ δίδωνται αὐτὰ τὰ χρήματα γιὰ τὰ ἐπιδόματα καὶ τὸν προτεινόμενο μισθὸ στὶς Ἑλληνίδες μητέρες γιὰ νὰ κάνουν παιδιά.
β) Ἡ ἐξάλειψις τῶν ἐκτρώσεων (ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ τρίτη χώρα στὸν κόσμο μὲ ἐκτρώσεις ποὺ πιθανολογεῖται ὅτι ξεπερνοῦν τὶς 200.000 τὸν χρόνο) μὲ παράλληλα γενναῖα μέτρα ὑποστηρίξεως (μισθὸς ἀνειδικεύτου ἀρχικῶς, ἐργασία καὶ κατοικία κατόπιν) τῆς ἄγαμης μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ.
γ) Δημιουργία εἰδικοῦ «Δημογραφικοῦ Ταμείου», τὸ ὁποῖο θὰ δίνη τοὺς μισθοὺς καὶ τὰ ἐπιδόματα μόνον στοὺς Ἕλληνες. Τὰ κυβερνητικά μέτρα γιὰ τὸ ἐπίδομα τρίτου τέκνου προβλέπουν τὴν ἀπόδοσι αὐτοῦ μέσῳ τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ μεγαλύτερο ποσοστό τους τὸ εἰσπράττουν ἀλλοδαποί, οἱ ὁποῖοι συνήθως κάνουν το τρίτο παιδί.
Τὸ ἀσφαλιστικὸ εἶναι ταυτόσημο μὲ τὸ δημογραφικό.
Ὑπάρχει ἡ ἀξιολογωτάτη ἔκθεσις τῆς διακομματικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς, τὴν ὁποίαν συνέταξαν βουλευταὶ ὅλων τῶν κομμάτων, τὸ 1992, μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ συνδρομὴ τοῦ ἀειμνήστου καθηγητοῦ τοῦ Πολυτεχνείου, Δημ. Τζιαφέτα, ἡ ὁποία δυστυχῶς οὐδέποτε ἐφαρμόστηκε, παρὰ τὶς φοβερὲς ἐπισημάνσεις της, καὶ σήμερα εἶναι πλέον ἀργά, ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ σοφὰ μέτρα ποὺ πρότεινε ἡ τότε διακομματική.

Ἐνδιαφέρεται κανεὶς γιὰ τὸ φοβερὸ αὐτὸ πρόβλημα;
Ἀπὸ τοὺς ἐπισήμους καὶ ἐντεταλμένους θεσμικῶς φορεῖς ὄχι! Οἱ μόνες προσπάθειες γίνονται ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς. Κατὰ τὸ παρελθόν, ἡ Ἐκκλησία ἀνεκοίνωσε τὴν χορήγησι ἐπιδόματος 40.000 δρχ. γιὰ κάθε τρίτο παιδὶ χριστιανῶν στὴν Θράκη. Ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, πρὶν ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου, τὸ 1999, στοὺς τρεῖς νομοὺς τῆς Θράκης ὑπῆρχαν 106 οἰκογένειες μὲ 3 παιδιά, ἐνῷ τὸ 2000, μὲ τὶς ταπεινὲς 40.000 δραχμὲς τῆς Ἐκκλησίας ἔφθασαν τὶς 316 οἰκογένειες!
Πέρα ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία, γιὰ τοὺς πολυτέκνους ὅλης τῆς Ἑλλάδος, λειτουργεῖ ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Φίλων τῶν Πολυτέκνων. Ἡ Ἕνωσις ἱδρύθηκε τὸ 1969 ἀπὸ τὸν ἁγιορείτη μοναχὸ Νικόδημο Μπιλάλη καὶ λειτουργεῖ σήμερα ὡς σταθμὸς πρώτων βοηθειῶν γιὰ τοὺς ἀπόρους πολυτέκνους μὲ 6 παιδιὰ καὶ ἄνω, τὶς ἄγαμες μητέρες, ἀλλὰ καὶ ὅσους ἔχουν 5, 4, 3 καὶ 2 παιδιά, σὲ περιπτώσεις χηρείας, ἐγκαταλείψεως καὶ ὀρφάνειας, φυλακίσεως τοῦ πατέρα ἢ τῆς μητέρας γιὰ χρέη, ἀσθενειῶν, καταστροφῶν κ.λπ.
Στὰ χρόνια αὐτά, ἀπὸ τὸ 1969, ἡ ΠΕΦΙΠ ἐξελίχθηκε στὸν μεγαλύτερο κοινωνικό-φιλανθρωπικὸ καὶ ἐθνωφελῆ σύλλογο τῆς Ἑλλάδος. Ἐνίσχυσε μόνο τὴν τελευταία δεκαετία πάνω ἀπὸ 18.000 οἰκογένειες, ἐνῷ στὸ τρέχον μητρῶο της ἔχει περὶ τὶς 4.000 οἰκογένειες, σὺν 500 οἰκογένειες πολυτέκνων ὁμογενῶν ἀπὸ τὴν Ἀλβανία, τὴν τέως Σοβιετικὴ Ἕνωσι καὶ τὴν Ἀφρική, ὅπου οἱ συνεχεῖς ἐμφύλιοι πόλεμοι ἀνάγκασαν σὲ ἔξοδο τὸν εὐημεροῦντα ἑλληνικὸ πληθυσμό. Ἔχει βραβευθῆ κατ’ ἐξαίρεσιν στὰ 9 χρόνια λειτουργίας της ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (ἡ Ἀκαδημία βραβεύει σωματεῖα μὲ 25ετῆ δρᾶσι) καὶ τὸ 2001, διεθνὲς ἔτος ἐθελοντισμοῦ, ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν.
Μοιράζει ἐτησίως χρήματα, τρόφιμα καὶ ροῦχα ἀξίας ἄνω τῶν 1,5 δισ. δρχ., τὰ ὁποῖα προέρχονται ἀπὸ δωρεὲς ἁπλῶν πολιτῶν, ἐλαχίστων -μετρημένων στὰ δάχτυλα– ἑταιρειῶν, ὀρθοδόξων ναῶν καὶ μητροπόλεων ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Συγκινητικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀνταπόκρισις τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Ἐκδίδει τὸ περιοδικὸ «Πολύτεκνη οἰκογένεια» σὲ 1.000.000 ἀντίτυπα κάθε τρίμηνο, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἑλληνόφωνο περιοδικὸ στὸν κόσμο. Τὸ περιοδικὸ ἀποστέλλεται στοὺς δωρητὲς καὶ μοιράζεται δωρεὰν ἀπὸ τὰ παγκάρια τῶν ἱερῶν ναῶν, μὲ τὴν ἔγκρισι καὶ τὴν σύστασι τῶν Ἱερῶν Συνόδων τῶν Ἐκκλησιῶν Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, στὸ ἐξωτερικό, ὅπου κατοικοῦν ἑλληνορθόδοξοι, καὶ στὴν Κύπρο, ὅπου καὶ ἐκδίδεται εἰδικὴ ἔκδοσις σὲ 200.000 ἀντίτυπα κατ’ ἔτος.

2 σχόλια:

 1. Ανώνυμος2/7/09 12:57

  http://www.theophilos.gr/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος4/7/09 10:50

  Ευτυχώς ξυπναέι η Αρκούδα

  http://www.ruvr.ru/main.php?lng=gre&q=1962&cid=92&p=01.06.2009

  ΑπάντησηΔιαγραφή