12/11/09

Μερικὰ στρέμματα λιγώτερα, κύριε Πρωθυπουργέ;

τοῦ Θωμᾶ Σάρα

Τὸ 1999 πραγματοποιήθηκε στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ ἡ ἐτησία σύνοδος τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ.
Τὴν Ἑλλάδα ἐξεπροσώπησε ὁ Ἄκης Τσοχατζόπουλος, Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ἐπὶ κεφαλῆς μίας μικρῆς ἀντιπροσωπείας καὶ ἑνὸς σχετικῶς μεγάλου ἀριθμοῦ δημοσιογράφων ἀπὸ τὴν Ἀθήνα.
Ὅταν ἔκλεισαν οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου ἀκολούθησε ἡ συνέντευξις τύπου τῆς ἀντιπροσωπείας τῶν ΗΠΑ, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Ὑπουργὸς Ἀμύνης, μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῆς χώρας καὶ ἐκπροσώπους τοῦ τμήματος ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων. Μιλῶντας στοὺς δημοσιογράφους, ὁ Ἀμερικανὸς πολιτικὸς ἐτόνισε ὅτι οἱ ἐργασίες πῆγαν πολὺ καλὰ καὶ ὅτι ὁ ἴδιος ἦταν πραγματικὰ ἐνθουσιασμένος γιὰ τὴν κατανόησι ποὺ ἐπέδειξαν ὅλα τὰ μέλη.
Κάποια στιγμή, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐρωτήσεων, βρῆκα τὴν εὐκαιρία καὶ ρώτησα τὸν ὁμιλητὴ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ὁμιλῇ γιὰ συνεργασία καὶ κατανόησι ἐνῷ τὴν ἴδια ὥρα οἱ εἰδήσεις ἀνέφεραν ὅτι ἀεροσκάφη τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας τῆς Τουρκίας παρεβίαζαν τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Ἑλλάδος, καθὼς ἐπίσης μόλις προσφάτως οἱ δύο χῶρες μέλη τῆς συμμαχίας, ἦλθαν τόσο κοντὰ σὲ πόλεμο ἐξ αἰτίας ὡρισμένων ἑλληνικῶν νησιῶν ποὺ διεκδικοῦσε ἡ «σύμμαχος» τῆς Ἑλλάδος, Τουρκία.
Ἔχεις δίκιο, συνεφώνησε μὲ τὰ λόγια μου ὁ Ἀμερικανὸς ἀξιωματοῦχος τῆς κυβερνήσεως Κλίντον, ἐδῶ ἔχουμε πρόβλημα. Ἕνα πρόβλημα γιὰ τὸ ὁποῖο πιστεύω ὅτι τελικῶς εἴμαστε στὸ σημεῖο ἐπιλύσεώς του, καθὼς ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ ἀποδέχεται ὡρισμένους συμβιβασμοὺς ἱκανοποιήσεως αἰτημάτων τῆς Τουρκίας, παραιτουμένη γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν δικαιωμάτων της πρὸς ὄφελος τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης καὶ καλῆς γειτονίας μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν. Αὐτὴ εἶναι μία ὑποχρέωσις ποὺ ἀνέλαβε ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ καὶ πιστεύω ὅτι συντόμως, τὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἔχη τακτοποιηθῆ.
Κατὰ σύμπτωσιν, μερικὲς ἑβδομάδες ἀργότερα ἐπεσκέφθη τὸ Τορόντο ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς κυβερνήσεως Σημίτη, Γιῶργος Παπανδρέου. Μὲ τὴν εὐκαιρία ἐκείνης τῆς ἐπισκέψεως, ὠργανώθηκε συνέντευξις τύπου τοῦ Ὑπουργοῦ πρὸς τοὺς φορεῖς τῶν ὁμογενειακῶν μέσων μαζικῆς ἐνημερώσεως, σὲ κεντρικὸ ξενοδοχεῖο τοῦ Τορόντο. Ὁ Ὑπουργὸς ἀνεφέρθη στὸ πρόγραμμα τῆς Κυβερνήσεως καὶ ὑπεραμύνθηκε τῆς πολιτικῆς του νὰ ὀνομάση τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης ...Τούρκους. Ζήτησε δὲ τὴν κατανόησι τῶν ἀποδήμων ὁμογενῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὶς δικές τους ἐμπειρίες πάνω στὸν …πολυ-πολιτισμό.
Ὅταν κάποια στιγμὴ μοῦ ἐδόθη ὁ λόγος, ἀνέφερα στὸν Ὑπουργὸ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν Ἀμερικανῶν ὑπευθύνων καὶ τὸν ρώτησα ἐὰν πραγματικὰ συμφωνῆ μαζί τους. Γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἐτόνισα, ἐπικαλοῦμαι καὶ τὴν μαρτυρία τοῦ Πρέσβεώς σας στὸ Τορόντο, ὁ ὁποῖος ἦταν παρὼν καὶ ἄκουσε αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν, καὶ τοῦ ἔδειξα τὸν παρακαθήμενό του Γιάννη Θωμόγλου, Πρέσβυ τῆς Ἑλλάδος στὴν Ὀττάβα.
Ὁ Ὑπουργός, ἀφοῦ μὲ ἄκουσε, ἀπήντησε: «Προσωπικά, πιστεύω ὅτι εἶναι καλύτερα νὰ ἔχουμε μερικὰ στρέμματα γῆς λιγώτερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἀνήκουν καὶ νὰ κοιμώμαστε τὰ βράδυα ἥσυχοι καὶ ἀσφαλεῖς, παρὰ νὰ ἔχουμε ὅτι μᾶς ἀνήκει καὶ νὰ μὴ μποροῦμε νὰ κλείσουμε μάτι ἀπὸ τὸν κίνδυνο κάποιας ξαφνικῆς ἐπίθεσης κακόβουλων γειτόνων ἐναντίον μας.»
Ἔμεινα μὲ τὸ στόμα ἀνοικτὸ ἀπὸ τὴν ἀπάντησι τοῦ Ὑπουργοῦ. Συμφώνως μὲ τοὺς διεθνῶς ἀνεγνωρισμένους κανόνες, ρώτησα τὸν Ὑπουργὸ ἐὰν εἶχε ἐνημερωθῆ καὶ συμφωνοῦσε μαζί του ὁ Ἑλληνικὸς λαός, στὸν ὁποῖο ἀνῆκε ἡ …ὑπὸ διαπραγμάτευσιν γῆ.
Δυστυχῶς, ὁ τελευταῖος δὲν ἀπήντησε, καθὼς ἔγινε παρεμβολὴ (τυχαία ἄραγε;) ἀπὸ τὸν γραμματέα τύπου τοῦ Ὑπουργοῦ καὶ μοῦ ζητήθηκε νὰ ἀρκεσθῶ μόνο σὲ μία ἐρώτησι, προκειμένου νὰ δοθῆ ἡ εὐκαιρία ἐρωτήσεων καὶ στοὺς ὑπολοίπους δημοσιογράφους.

Γνωρίζει ἄραγε καὶ συμμερίζεται ὁ «κυρίαρχος» ἑλληνικὸς λαὸς αὐτὲς τὶς προδοτικὲς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ του;
Κατέστησαν τὰ γεγονότα αὐτὰ γνωστὰ στοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὰ ἐλεγχόμενα ΜΜΕ;
Θὰ εἶχε ἐκλεγῆ Πρωθυπουργὸς ὁ Γιωργάκης ἐὰν τὸ 44% περίπου τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὸν ἐψήφισε, εἶχε πληροφορηθῆ ὅτι ὁ συγκεκριμένος ὑποφέρει ἀπὸ ἀϋπνίες φοβούμενος ξαφνικὴ ἐπίθεσι ἀπὸ κάποιον κακόβουλο γείτονα, καὶ ὅτι θὰ προτιμοῦσε νὰ παραχωρήση ἑλληνικὸ ἔδαφος γιὰ νὰ μπορέση νὰ κοιμηθῆ ἐπὶ τέλους ἥσυχος καὶ ἀσφαλής;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου