21/11/09

Οἱ μὴ Ἕλληνες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας!

Μᾶς ἀπεστάλη ἡ ἀκόλουθη ἐπιστολή, μὲ ἡμερομηνία 13 Νοεμβρίου 2009, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, καὶ ἀναφέρεται στὸ ἀνθελληνικὸ μένος τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Διαβάζοντάς την, θὰ ἀντιληφθῆτε γιατί ἀφηρέθη ὁ ὅρος ΕΘΝΙΚΗ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.
Θὰ ἀπαντήσουμε στὴν συγκεκριμένη κυρία, ἀναρτῶντας, τὸ συντομώτερον δυνατόν, τὸ ποίημα «Τί εἶν' ἡ Πατρίδα μας», τοῦ ἐθνικοῦ μας ποιητοῦ Ἰωάννου Πολέμη, συγγενοῦς τοῦ διαχειριστοῦ τῆς παρούσης ἱστοσελίδος!

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

ΠΡΟΣ: τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας
ΑΠΟ: Dr. Nicolas Kaloy, Geneva, Switzerland

Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας,

Ἀπὸ Γενεύη Ἐλβετίας ἀπευθύνουμε τὸ ἑξῆς ἐρώτημα πρὸς ἐσᾶς, τὸν Πρῶτον Ἕλληνα: Εἶναι δυνατὸν ἡ γυναίκα αὐτή, ἡ ὁποία ὁμολογεῖ ὅτι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, νὰ εἶναι Γ.Γ. τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ νὰ παρέχη γνώσεις στὰ παιδιά μας; Εἶσθε ὑπεύθυνος νὰ μᾶς ἀπαντήσετε: Ἐὰν δὲν εἴμαστε Ἕλληνες, τί εἴμαστε;;; Ἐσεῖς καὶ ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ὀφείλετε μίαν ἀπάντησι εἰς τὴν ὁποίαν θὰ δώσωμεν εὐρεῖαν δημοσιότητα σὲ ὅλη τὴν ὁμογένεια τῶν «ΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ», καὶ κυρίως εἰς ΗΠΑ, Καναδᾶ, Αὐστραλία, Εὐρώπη.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΣ.

Μετὰ τιμῆς,
Dr. Nicolas Kaloy,
www.nicolaskaloy.com,
Πρόεδρος,
European League of Geneva

Θάλεια Δραγῶνα: «Τὸ ἀνθελληνικὸ κυβερνητικὸ φαινόμενο»

«Εἶναι ρατσιστικὸ νὰ δηλώνουμε ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες».
«Μᾶς ἔκαναν Ἕλληνες, ἐνῷ δὲν ἤμασταν».

Κι ὅμως!... Αὐτὴ ἡ «κυρία» ἔχει ἀναλάβει τὴν ἐκπαίδευσι τῶν παιδιῶν μας.

Ἂς δοῦμε τώρα μερικὰ ἂπ’ ὅσα γράφει στὸ κακογραμμένο βιβλίο της «Τί εἶν’ ἡ Πατρίδα μας;», ἡ νῦν Γενικὴ Γραμματεὺς τοῦ Ὑπουργείου ...ἀποδομήσεως τῆς Παιδείας τοῦ ΠΑΣΟΚ, κ. Θάλεια Δραγῶνα.
1) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Ταυτότητα δὲν ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα. Δημιουργήθηκε ἔξωθεν σὲ μία ἐποχὴ ἔντονου ἐθνικισμοῦ, ἀποικιοκρατίας καὶ ἐπεκτατικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ (σελ. 16).
2) Ὅποιος ἀξιολογεῖ τοὺς Πολιτισμοὺς σὲ κατωτέρους καὶ ἀνωτέρους εἶναι ρατσιστὴς καὶ δὲν τὸ ξέρει! (σελ. 16). Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ ὅποιον θεωρεῖ ἀνεπιθύμητους τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς πρόσφυγες (σελ. 20).
3) Ἐξ ἴσου ρατσιστὴς εἶναι καὶ ὅποιος ἀποσιωπᾷ τὴν σημασία, τὴν τεράστια δύναμι, τὴν ἔκτασι καὶ τὸ κῦρος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας! Ἐπίσης, ὅποιος ἀρνεῖται τὶς τουρκικὲς ἐπιρροὲς στὸν Νεοελληνικό μας Πολιτισμό (σελ. 81), κι ὅποιος ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ τουρκικὸς πολιτισμὸς ἔχει ἐπιδράσει ἀρνητικὰ στοὺς Ἕλληνες!... (σελ. 82).
4) Ἔνδειξις ρατσισμοῦ καὶ στείρου ἐθνοκεντρισμοῦ εἶναι καὶ ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦσαν πάντα οἱ ἀδικημένοι τῆς Ἱστορίας (σελ. 84) κι ὅτι γιὰ τὶς ἧττες καὶ τὶς καταστροφὲς ποὺ ὑποστήκαμε, φταῖνε πάντα οἱ Μεγάλες Δυνάμεις.
5) Κλασσικὴ ἔνδειξις ρατσισμοῦ εἶναι καὶ ἡ γνωστὴ ρῆσις «Ὅταν ἐμεῖς φτιάχναμε Παρθενῶνες, αὐτοὶ τρώγανε βελανίδια!» (σελ. 85). Ψιλο-ρατσισμὸς εἶναι ἐπίσης τὸ νὰ ἰσχυρίζεσαι πὼς εἴμαστε οἱ συνεχιστὲς τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.
6) Κατὰ τὴν κ. Θάλεια Δραγῶνα, ἐθνικιστικὲς τάσεις κρύβει καὶ ἡ ἐπιθυμία νὰ διδάσκεται στὴν μέση ἐκπαίδευσι ἡ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα (σελ. 86), ἐνῷ τὸ νὰ μιλᾶμε γιὰ ἀπόλυτη ὁμοιογένεια τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἀποσιωποῦμε τὴν ὓπαρξι χιλιάδων Ἑβραίων στὴν Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις ἐπὶ 450 χρόνια εἶναι καθαρός ρατσισμός! (σελ. 95)
7) Ρατσιστικὸ εἶναι καὶ τὸ νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ τὴν ὕπαρξι πολλῶν ξένων μεταναστῶν στὴν χώρα μας, ἢ τὸ νὰ λέμε ὅτι «σὲ λίγο θὰ ψάχνουμε νὰ βροῦμε Ἕλληνα στὴν Ἑλλάδα», ἢ ὅτι «πρέπει νὰ κρατήσουμε τὴν ἐθνική μας ὁμοιογένεια καὶ νὰ μὴ διαβρωθοῦμε ἐθνολογικά»! (σελ. 96).
Ἐξ ἴσου ρατσιστικὸ εἶναι τὸ νὰ λέμε ὅτι τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ἀλβανοκρατεῖται ἢ ὅτι «οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι ρατσιστές»! (σελ. 9)
Τὸ ἴδιο συμβαίνει κατὰ τὴν κ. Δραγῶνα, ἂν τολμήσουμε νὰ ποῦμε πὼς μὲ τὴν εἴσοδο τῶν Ξένων Μεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα αὐξάνεται ἡ ἐγκληματικότης καὶ ἡ ἀνεργία τῶν Ἑλλήνων! (σελ. 100)
Στὴν σελίδα 105, ἡ αὐριανὴ βουλευτίνα τοῦ ΠΑΣΟΚ (σ.σ. ἡ γενικὴ γραμματεὺς Ἀποδομήσεως τῆς Παιδείας) μᾶς προειδοποιεῖ ὅτι ὁ ἐθνικισμὸς εὔκολα μπορεῖ νὰ γλιστρήση στὴν ξενοφοβία, στὸν ρατσισμὸ καὶ στὴν μισαλλοδοξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου