22/1/10

Ὁ λεβέντης Μητροπολίτης Πειραιῶς ζητεῖ τὴν διάλυσι τῶν ἐν Ἑλλάδι μασονικῶν στοῶν!

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Μητροπολίτου Πειραιῶς

Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι ΜΠρὸς τὸν
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν Οἰκονομίας κ. Γεώργιον Παπακωνσταντίνου

ΚΑΤΑ
Τοῦ ἀπό 10/12/1927 Π.Δ. ὡς ἔχει τροποποιηθῆ, τό ὁποῖον ἔχει ἐγκρίνει τόν Ὀργανισμό τοῦ ἐν Ἀθήναις Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος, πού ἑδρεύει ἐν Ἀθήναις, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καί Σουρμελῆ καί τῆς Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, πού ἑδρεύει ἐν Ἀθήναις, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐρεσοῦ 38

ΑΙΤΗΜΑ

Ἡ διάλυσις τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Στοῶν-Ναῶν αὐτῶν συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 118 τοῦ Α.Κ.


Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Τὸ ἵδρυμα μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ» συνεστήθη δυνάμει τοῦ Π.Δ. τῆς 10/12/1927, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐτροποποιήθη δυνάμει τοῦ Β.Δ. τῆς 19/7/1949 καὶ τοῦ Β.Δ. τῆς 16/11/1956. Σκοπὸς τοῦ ὡς ἄνω ἱδρύματος εἶναι ἡ εὐόδωσις ἔργων εὐποιΐας, ἰδὶᾳ διὰ περιθάλψεως ἐνδεῶν καὶ μορφώσεως ἀπόρων παίδων.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 118 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος, ἕν ἵδρυμα διαλύεται δι' ἐκδόσεως σχετικοῦ διατάγματος ἐὰν παρεκκλίνῃ τοῦ σκοποῦ του (ἀνεξαρτήτως ἐὰν ὁ νέος σκοπός του εἶναι νόμιμος ἢ ὄχι, βλ. Τούση Γεν. Ἀρχ., σελ. 340, ὑποσ. 17). Περαιτέρω, ἐπίσης σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 118 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος, ἕν ἵδρυμα διαλύεται δι’ ἐκδόσεως σχετικοῦ διατάγματος ἐὰν ὁ σκοπός του ἔγινε παράνομος.

Ἐν προκειμένῳ, τὸ ὡς ἄνω ἵδρυμα ἔχει ὡς κύριο ἔργο του τὴν ἵδρυσι, λειτουργία καὶ συντήρησι Μασονικῶν Στοῶν καὶ τὴν προώθησι τῆς λατρείας τοῦ Μεγάλου Ἀρχιτέκτονος τοῦ Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.). Περαιτέρω πραγματοποιεῖ μυήσεις καὶ ἐμφανίζεται ὡς -δῆθεν- σωματεῖο, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχῃ τηρήσει τὶς ἐκ τοῦ νόμου τεθεῖσες προϋποθέσεις ἀναγνωρίσεώς του, ἐν αἷς καὶ ὁ δικαστικὸς ἔλεγχος τῶν σκοπῶν του. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν καὶ ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω νομικὸ μανδύα λειτουργεῖ τὸ ὡς εἴρηται Ἵδρυμα ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ἀποτελεῖ ἔκφρασι μιᾶς θρησκείας (τοῦ μασονισμοῦ ἢ τεκτονισμοῦ ἢ ἐλευθεροτεκτονισμοῦ).

Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ Ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1933) κατὰ τὴν ὁποία : «Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος... ἐπιληφθεῖσα τῆς... ἐξετάσεως τῆς Μασονίας, τοῦ διεθνοῦς τούτου μυστικοῦ ὀργανισμοῦ,... κατέληξε ὁμοφώνως εἰς τὰ ἑπόμενα... συμπεράσματα: Ἡ Μασονία δὲν εἶναι ἁπλῆ τις φιλανθρωπικὴ ἕνωσις ἢ φιλοσοφικὴ Σχολή, ἀλλ' ἀποτελεῖ μυσταγωγικὸν σύστημα, ὅπερ ὑπομιμνήσκει τὰς παλαιὰς ἐθνικὰς μυστηριακὰς θρησκείας ἢ λατρείας... Ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος... καὶ ξένη τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας...» Συνεπῶς ἔχει πληρωθῇ τὸ πραγματικὸ τοῦ ἄρθρου 118 τοῦ Α.Κ.

Ἐπιπροσθέτως:

α. Τὸ Τεκτονικό Ἵδρυμα ὀφείλει τὴν ἵδρυσί του στὴν ἐξαπάτησι τοῦ Κράτους. Ἱδρύθηκε μὲ σκοπὸ τὴν «εὐόδωσι ἔργων εὐποιΐας, ἰδίᾳ περιθάλψεως ἐνδεῶν καὶ μορφώσεως ἀπόρων παίδων» ἐνῷ πρόκειται γιὰ ἀμιγῆ σατανολατρεία διότι ὁ κρυπτογραφικῶς ἀναφερόμενος ὡς Μ.Α.Τ.Σ.-ὑπέρτατο ὄν, ὡς τὰ προσαγόμενα στοιχεῖα ἀποδεικνύουν, τυγχάνει ὁ λεγόμενος Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος, ποὺ ὀντοποιεῖται στὸ πρόσωπο τοῦ Ἑωσφόρου. Ὑπὸ τὸ προσωπεῖο ἑπομένως τῆς δῆθεν φιλανθρωπίας τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος προωθεῖται στὴν χώρα μας ἡ θρησκευτικὴ παραδοχὴ τοῦ Σατανισμοῦ.

β. Οἱ Μασονικές στοές-ναοὶ τῆς Σατανολατρείας ὀφείλουν ἐπίσης τήν ἀναγνώρισί τους ὡς Μασονικῶν σωματείων στὴν ἐξαπάτησι τῆς δικαιοσύνης ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπέκρυψαν δολίως, κάθε τί, τὸ ὁποῖο θὰ ἀπεκάλυπτε τὸ σατανιστικό τους περιεχόμενο. Ἀπόδειξις ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 739/8.2.1935 ἀπόφασις τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ποὺ ἐνέκρινε τὴν ἵδρυσι τῆς στοᾶς «ΜΕΛΗΣ» ἐντελῶς τυπικῶς, ἐνῷ ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2060/2969 ἀπόφασις τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ποὺ ἐξεδόθη μετ’ ἔλεγχον τῶν σχετικῶν μασονικῶν κειμένων ὑπῆρξε ἀπορριπτικὴ τῆς ἱδρύσεως τῆς στοᾶς «ΔΗΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ».

γ. Τὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα ἀποκρύπτει τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 3 Landmark (δόγμα), τὸ ὁποῖο «οὐδεμία ἀνθρωπίνη δύναμις δύναται νά θίξῃ ἢ τροποποιήσῃ» καὶ «ἐπιβάλλει ὡς θεὸ τῆς Μασονίας τὸν Ἑωσφόρο».

δ. Τὸ Τεκτονικό Ἵδρυμα πραγματοποιεῖ μυήσεις-εἰσδοχὴ μελῶν χωρὶς νὰ εἶναι σωματεῖο διότι δὲν κέκτηται τὴν ἀνάλογη δικαστική ἀναγνώρισι.

ε. Τὸ Τεκτονικὸ Ἵδρυμα γίνεται δεκτὸ καὶ νομιμοποιεῖται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία ὡς φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα, ἐνῷ ὁ σκοπὸς αὐτοῦ εἶναι ἡ προώθησις, ἵδρυσις καί συντήρησις Ναῶν-Στοῶν ἀνιδρυομένων πρὸς δόξαν τοῦ κρυπτογραφικῶς ἀναφερομένου θεοῦ Μ.Α.Τ.Σ.

Ὡσαύτως τὴν προώθησι τῆς ἰδίας θρησκευτικῆς παραδοχῆς ἔχει ἀναλάβει καὶ ἡ ἐκ τοῦ ὡς ἄνω λεγομένου Τεκτονικοῦ ἱδρύματος ἀποσχισθεῖσα κατὰ τὸ ἔτος 1986 Ἐθνικὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐν ὁδῷ Ἐρεσοῦ 38 ἑδρεύουσα.

Διὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς καὶ δι’ ὅσους ἀναφέρομεν εἰς τὸ συνημμένον ἡμέτερον ὑπόμνημα καὶ διὰ τῶν συνημμένων ἀποδεικτικῶν στοιχείων τῶν τυπικῶν μυήσεως καὶ τῆς ἐσωτερικῆς βιβλιογραφίας τῆς Μασονίας εἰς ἥν ἀποκαλύπτεται ὁ Ἑωσφόρος ὡς ὁ κρυπτογραφικῶς ἀναφερόμενος Μ.Α.Τ.Σ. πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου ἄρχονται καὶ κλείονται αἱ συνεδρίαι, μυοῦνται τὰ μέλη καὶ ἀναπέμπεται λατρεία ἐντὸς τῶν Στοῶν, ζητοῦμεν τὴν διάλυσιν τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καὶ τῶν παραρτημάτων αὐτοῦ ἀνὰ τὴν Ἐπικράτειαν διότι ἔχει παρεκκλίνει τοῦ σκοποῦ ἱδρύσεώς του καὶ προωθεῖ μίαν θρησκευτικὴν πίστιν κρυφίως καὶ δι’ αὐτὸ ἐπιβάλλεται, ὅπως ἐκδοθῇ διάταγμα διὰ τοῦ ὁποίου νὰ ἀνακαλοῦνται ἢ καὶ καταργοῦνται τὰ διατάγματα συστάσεως τοῦ ἱδρύματος, ἤτοι τὸ ὡς ἄνω Π.Δ. τῆς 10/12/1927, Β.Δ. τῆς 19/7/1949 καὶ Β.Δ. τῆς 16/11/1956 ὡς καὶ τῆς ἐξ αὐτῆς ἀποσχισθείσης Ἐθνικῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος καθ’ ὅ μέρος αὕτη ἐμφαίνεται ὡς Ἵδρυμα ἀποκαλούμενο Μέγα Ἀγαθοεργὸ Σῶμα (Μ.Α.Σ.) τῆς Ε.Μ.Σ.τ.Ε.

Ἡ ὡς ἄνω προσφυγή, ἀφιεροῦται εἰς τὴν Ἱερὰν Μνήμην τῶν Γεραρῶν Ἀγωνιστῶν τῆς Ἀληθείας ἀοιδίμων Ἀποστόλου Μακράκη, Παναγιώτου Τρεμπέλα, Μιχαήλ Γαλανοῦ, Παναγιώτου Μπρατσιώτου, Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καὶ Νικολάου Ψαρουδάκη.

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 2010


Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ε Υ Γ Ω Ν

+ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου