15/6/10

Ὁ Δούρειος Ἱππος τοῦ Καλλικράτη

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἦρθε στὴν ἐξουσία μὲ προφανεῖς ἐντολές.
Νὰ ἀφελληνίση καὶ νὰ διαμελίση τὸ Ἑλληνικὸ κράτος σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

Οἱ τρεῖς τομεῖς μέσῳ τῶν ὁποίων θὰ γίνη αὐτὸς ὁ διαμελισμὸς εἶναι:
1. Ἰθαγένεια στοὺς μετανάστες
2. Προώθησις τῆς οἰκονομικῆς καταρρεύσεως τῆς χώρας
3. Ὑλοποίησις τοῦ Καλλικράτη
Καὶ τὰ τρία αὐτὰ ἔγιναν μὲ τέτοια προτεραιότητα καὶ τόσο ἄγρια σπουδὴ ποὺ ἀκόμα καὶ οἱ ἀδαεῖς καταλαβαίνουν πλέον τοὺς ἀπώτερους σκοποὺς ποὺ ὑπηρετοῦν τὰ ἀνδρείκελα.
Ὁ Καλλικράτης θὰ εἶναι ἡ ταφόπλακα, ποὺ μόλις τεθῆ πάνω στὸ πτῶμα τῆς Ἑλλάδος, οἱ Παπανδρεϊκοὶ θὰ ἐγκαταλείψουν τὴν διακυβέρνησι καὶ ἴσως καὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ πᾶνε νὰ ζήσουν ἤρεμα καὶ πλούσια στὸ Μαϊάμι!
Πῶς θὰ ἐξελιχθοῦν τὰ γεγονότα:
Ἀπὸ τὶς δεκατρεῖς περιφέρειες τοῦ Καλλικράτη, τρεῖς τοὐλάχιστον θὰ αὐτονομηθοῦν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ στὴν συνέχεια θὰ ἑνωθοῦν μὲ τὴν μορφὴ συνομοσπονδίας ἢ μὲ κάτι παρόμοιο, ἡ Θράκη μὲ τὴν Τουρκία, ἡ Μακεδονία μὲ τὰ Σκόπια καὶ ἡ Ἤπειρος μὲ τὴν Ἀλβανία.
Αὐτὸ θὰ γίνη μὲ τὶς ἁρμοδιότητες ποὺ θὰ δοθοῦν στοὺς 13 αἱρετοὺς περιφερειάρχες καὶ τοὺς 7 δοτούς τους ἰνστρούκτορες ἀπὸ τὴν κυβέρνησι.
Πῶς θὰ γίνη πρακτικά; Μὲ δημοψηφίσματα στὰ ὁποῖα θὰ ψηφίζουν οἱ μετανάστες ποὺ θὰ συγκεντρώνονται ἀναλόγως στὴν κάθε περιφέρεια.
Αὐτὸ βεβαίως προϋποθέτει ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔχη βγῆ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ θὰ ἔχη προσκολληθῆ στὸ ἅρμα τῆς Ἀμερικῆς, ποὺ γιὰ τὴν ὥρα ἔχει βάλει κάτω ἀπὸ τὴν κηδεμονία της τὸ Κόσσοβο, τὴν Βοσνία, τὰ Σκόπια καὶ τελικῶς τὴν Μακεδονία μὲ τὴν συνένωσι ποὺ ἐπίκειται σύμφωνα μὲ τὰ σχέδια ποὺ ἀπεργάζονται.
Βεβαίως τὰ σχέδια αὐτὰ γιὰ νὰ ὑλοποιηθοῦν χρειάζονται κατάλληλες συνθῆκες.
Ἡ κυριότερη ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ ἀποβολὴ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν ΕΕ.
Γιὰ νὰ γίνη αὐτὸ χρειάζεται μία ἐσωτερικὴ ἀναστάτωσις-ἐπανάστασις τοῦ λαοῦ ποὺ θὰ γίνη εἴτε αὐθόρμητα ἐφ’ ὅσον συνεχῶς θὰ πιέζεται οἰκονομικῶς ἢ ἀκόμη καὶ μὲ προβοκάτσια ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τοῦ Σόρος ἢ τῶν ἄλλων πρακτόρων σχετικῶν συμφερόντων ποὺ ἔχουν ὀργανωθῆ ἤδη μέσα στὴν χώρα.
Ποῦ εἶναι ἡ ΕΕ; Ἡ Γερμανία μόλις προχθὲς κατάλαβε τὸ παιχνίδι, ποὺ παίζεται ἀπὸ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες τῆς Ἀμερικῆς καὶ τὰ χρηματοπιστωτικὰ ἱδρύματα τῶν κερδοσκόπων.
Ἡ Ἀμερικὴ ἔχει βάλει τὰ παπαγαλάκια της νὰ φωνάζουν δῆθεν ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸ τί τραβᾶνε οἱ Ἕλληνες μὲ τὸ ΔΝΤ καὶ τὰ μέτρα, προτείνοντας ὅλοι, μὰ ὅλοι, μὲ μία φωνή, Ἕλληνες ἐπαναστατῆστε! Ἐὰν ἡ Ἀμερικὴ καταφέρη νὰ κάνη τὸν ἑλληνικὸ λαὸ νὰ ἐπαναστατήση κερδίζει διπλά.
Δίνει ἕνα γερὸ χτύπημα στὸ εὐρὼ καὶ προετοιμάζει τὴν ὁριστικὴ κατάρρευσι τῆς ΟΝΕ καὶ τελικῶς τῆς ΕΕ.
Δεύτερον, κερδίζει τὴν ἔξοδό της στὸ Αἰγαῖο μὲ τὴν συνένωσι τῆς μακεδονικῆς περιφερείας μὲ τὰ Σκόπια. Ὅλα αὐτὰ θὰ γίνουν μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς Τουρκίας, ποὺ θὰ ἐπιτηρῆ καὶ θὰ διαφεντεύη τὶς συνομοσπονδίες τῶν Βαλκανίων.
Σὲ αὐτὲς τὶς περιοχὲς θὰ γίνουν σημαντικὲς ἐπενδύσεις ἀπὸ ξένους ἐπιχειρηματίες γιὰ νὰ φαίνεται ὅτι ἦταν καλὴ ἡ συνένωσις καὶ σιγά-σιγὰ ὁ πλοῦτος τῆς χώρας -ὑπέδαφος καὶ πετρέλαια, ποὺ ὑπάρχουν σὲ αὐτὲς τὶς περιοχές- δὲν θὰ ἀνήκουν πλέον στοὺς Ἕλληνες.
Ἀντίθετα μέχρι νὰ γίνη ἡ ἔκρηξις-ἐσωτερικὴ ἐπανάστασις δὲν θὰ ὑπάρξη καμμία ἐπένδυσις στὴν Ἑλλάδα, κανένα πρόγραμμα ἀναπτύξεως δὲν θὰ κινῆται καὶ σὲ ὁ,τιδήποτε προτείνεται σὰν ἀνάπτυξις θὰ μπαίνουν ἐμπόδια καὶ καθυστερήσεις.

Ὁ στόχος θὰ εἶναι νὰ ὁδηγηθῆ ἡ Ἑλλὰς στὴν πλήρη ἐξαθλίωσι καὶ ὑποταγή.
Ἡ ΕΕ τελευταία ἀρχίζει νὰ καταλαβαίνη τὸ παιχνίδι τῆς Ἀμερικῆς καὶ σίγουρα θὰ προσπαθήση νὰ ἀντιδράση καὶ νὰ λάβη κάποια μέτρα. Ἐὰν ὅμως οἱ κυβερνήσεις μας θέλουν τὴν λῦσι τῆς Ἀμερικῆς -οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσι καὶ βαλκανιοποίησι- δὲν θὰ μπορέσουν νὰ κάνουν ἀπολύτως τίποτα μιᾶς καὶ ἡ Ἑλλὰς θὰ σπρώχνεται συνεχῶς σὲ ὅλο καὶ ἀπεχθέστερο δανεισμὸ ἕως τὴν τελικὴ στᾶσι πληρωμῶν καὶ τὴν πτώχευσι.
Τί μπορεῖ νὰ συμβῆ τότε μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς μετανάστες ποὺ κανένας δὲν θέλει νὰ μετρήση καὶ ποὺ ὑπολογίζονται σὲ τρία τοὐλάχιστον ἑκατομμύρια; Δὲν θὰ σκοτώνουν ὁ ἕνας -Ἕλληνας- τὸν ἄλλον -μετανάστη- προκειμένου νὰ ἐπιβιώσουν; Καὶ ἐὰν δὲν σκοτώνουν αὐθόρμητα θὰ εἶναι δύσκολο σὲ ἕνα διαλελυμένο κράτος νὰ γίνη ἡ μεγάλη προβοκάτσια; Ὅπου ἕνα τζὶπ θὰ περνάη καὶ θὰ σκοτώνη ἀδιακρίτως μετανάστες καὶ Ἕλληνες καὶ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια θὰ ἀποδίδεται σὲ ἀκραῖα στοιχεῖα;
Τὸ παιχνίδι θὰ παιχθῆ σὲ μία διελκυστίνδα ὅπου οἱ δυνάμεις τῆς ΕΕ θὰ προσπαθοῦν νὰ συγκρατήσουν τὴν Ἑλλάδα μέσα στὴν ΕΕ ἐνῷ ἡ Ἀμερικὴ μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτει θὰ προσπαθῆ νὰ ἀποσπάση τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ αὐτήν.
Τί θὰ κάνη ἡ ἑπομένη κυβέρνησις ποὺ θὰ ἔλθη ὅταν οἱ Παπανδρεϊκοὶ θὰ ἔχουν ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο τους; Διότι εἶναι σίγουρο ὅτι μόλις ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους μὲ τὸν Καλλικράτη δὲν θὰ μποροῦν πιὰ νὰ μείνουν στὴν ἐξουσία.
Τί θὰ κάνη τότε ὁ λαός; Θὰ ἀκολουθήση τὴν Παπαρήγα καὶ τὸν Τσίπρα γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν τὰ σενάρια "made in USA" ἢ θὰ ἀναδειχθῆ κάποιος νέος ἡγέτης μέσα ἀπὸ τὰ συντρίμια ποὺ θὰ ἔχουν ἀφήσει οἱ προηγούμενοι ἡγέτες;
Οἱ λεπτομερεῖς αἰτιολογήσεις τῶν παραπάνω συμπερασμάτων
1. Ἡ ἰθαγένεια θὰ ἀναμείξη τοὺς πληθυσμοὺς καὶ ἔτσι θὰ συρρικνωθῆ ὁ ἀμιγῶς ἑλληνικὸς πληθυσμός. Συγχρόνως θὰ προετοιμάση τοὺς μελλοντικοὺς ψηφοφόρους τοῦ Καλλικράτη καὶ θὰ ἐξηγήσουμε γιατί. Γιὰ τὴν ἀπόφασι αὐτὴ προβάλλονται βέβαια διάφορα λογικοφανῆ ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ συσκοτισθῆ ὁ πραγματικὸς στόχος.
2. Στὴν σκόπιμη καὶ προσχεδιασμένη κατάρρευσι τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας συνηγοροῦν τὰ ἑξῆς γεγονότα:
Μὲ τὴν προηγουμένη κυβέρνησι μπορούσαμε νὰ δανειστοῦμε μὲ ἐπιτόκιο κάτω ἀπὸ 3%. Μόλις ἔλαβε τὴν ἐντολὴ ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου διεκήρυξε ὅτι ἡ προηγουμένη κυβέρνησις ἐξαπατοῦσε τοὺς εὐρωπαίους συμμάχους μας στὴν ΟΝΕ δηλώνοντας μικρότερο χρέος ἀπὸ τὸ πραγματικό. Προκλήθηκε τέτοιος παγκόσμιος σάλος ποὺ οὔτε νὰ τὸν ὀνειρευτοῦν δὲν μποροῦσαν τὰ κοράκια ποὺ παραμόνευαν γιὰ νὰ ἀνεβάσουν τὰ spreads καὶ νὰ κατακρημνίσουν τὴν ἀξιοπιστία τῆς Ἑλλάδος. Ἔγιναν τόσο ἄγαρμπες κινήσεις ἀπὸ μέρους τῆς κυβερνήσεως ποὺ μόνο μαθητευόμενοι μάγοι μποροῦσαν νὰ τοὺς ξεπεράσουν.
Τὰ ἐπιτόκια ἄρχισαν νὰ ἀνεβαίνουν μὲ τρελλοὺς ρυθμοὺς καὶ παρ' ὅλο ποὺ ὑπῆρχαν ἐναλλακτικὲς λύσεις, ὅπως δανεισμὸς ἀπὸ τὴν Κίνα μὲ 3%, δανεισμὸς ἀπὸ τὴν Ρωσσία μὲ 4.75%, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ ΔΝΤ μὲ 3.5%, ἐμεῖς προτιμήσαμε νὰ δανειστοῦμε ἀπὸ τὰ κοράκια μὲ 6% καὶ πάνω!!! Διαλαλῶντας συγχρόνως ὅτι μᾶς ἐκμεταλλεύονται!
Πῶς ἔγινε τὸ μεγάλο κόλπο; Δυστυχῶς μὲ τὴν συνενοχὴ καὶ τὴν συνεργασία τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Goldman Sachs. Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ξαφνικὰ καὶ στὰ μουλωχτὰ ἀνέβασε τὰ Τ2 σὲ Τ10 -ἀπὸ δύο ἡμέρες σὲ δέκα- καὶ οἱ λεγόμενοι σορτάκηδες ὀργίασαν, ἄρχισαν νὰ πουλᾶνε καὶ νὰ ἀγοράζουν ἀέρα χωρὶς νὰ πληρώνουν ἐπὶ μέρες, ἔτσι ὥστε νὰ ἔχουν ἀρκετὸ χρόνο νὰ κάνουν παιχνίδι στὴν ἀγορὰ καὶ νὰ κερδίσουν δισεκατομμύρια μὲ τὸ ἀνεβοκατέβασμα τῆς τιμῆς τῶν ὁμολόγων. Ἀσύλληπτη κομπίνα ποὺ τὴν ἀπεκάλυψε μόνο τὸ blog politis-gr.com. Γιατί ὁ εἰσαγγελεὺς δὲν ἔψαξε νὰ βρῆ ποιοί ὠφελήθηκαν ἀπὸ αὐτὸ τὸ κόλπο;
Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ἡ χώρα θὰ μποροῦσε νὰ μὴν εἶχε φορτωθῆ μὲ τόσο μεγάλο χρέος σὲ τόσο μικρὸ διάστημα, κατὰ τὸ ὁποῖο σχεδὸν ὅλοι τὰ εἶχαν χαμένα μὲ τὶς τόσο ραγδαῖες ἐξελίξεις. Ἔπρεπε ὅμως νὰ κηρύξη πτώχευσι ἡ Ἑλλάς!
Ἡ κυβέρνησις βιάζεται ὑπερβολικά, παρ’ ὅτι βρίσκεται ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσεως νὰ ξοδέψη 4.5 δὶς γιὰ νὰ περάση τὸ σχέδιο Καλλικράτης καὶ νὰ ἐγκαταστήση ἕνα σύστημα διακυβερνήσεως, ποὺ ὅπως διαβεβαιώνουν οἱ «εἰδικοὶ» καὶ ἐμπνευστές του ὅπως ἡ κ. Τζάκρη -καὶ μάλιστα μὲ περισσὴ ἀναίδεια- ὅτι δὲν θὰ θίξη οἰκονομικὰ κανέναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐργάζονται στὶς δημοτικὲς ἐπιχειρήσεις. Ἐφ’ ὅσον δὲν θὰ μειωθῆ ὁ ἀριθμὸς τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων τί θὰ κερδίσουμε μὲ τὴν ἐφαρμογή του καὶ μάλιστα μέσα σὲ τόσο μεγάλη οἰκονομικὴ κρίσι;
Δηλαδὴ ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐξοικονομηθοῦν χρήματα ἀλλὰ θὰ αὐξηθοῦν οἱ δαπάνες καὶ μάλιστα γιὰ ὑψηλόβαθμα στελέχη ποὺ θὰ κοστίσουν, ὁ Θεὸς μόνο ξέρει πόσα.
Ἡ κυβέρνησις βιάστηκε ὑπερβολικὰ νὰ δώση τὴν ἰθαγένεια σὲ μετανάστες, τὴν ὥρα ποὺ φεύγουν μὲ ἐμβάσματα πρὸς τὶς χῶρες τους δισεκατομμύρια εὐρὼ κάθε χρόνο.
Ἐπίσης, ἡ κυβέρνησις βιάστηκε νὰ ἐκθέση τὴν χώρα διεθνῶς δημοσιοποιῶντας τὶς «λαμογιὲς» ὅλων τῶν προηγουμένων κυβερνήσεων μειώνοντας τὴν ἀξιοπιστία τῆς χώρας καὶ ἀνεβάζοντας τὰ ἐπιτόκια δανεισμοῦ ἀπὸ 3.8% ποὺ ἦσαν πρὶν τὶς ἐκλογὲς σὲ 7%, ἐπιβαρύνοντας ἔτσι τὶς ἑπόμενες γενιὲς μὲ ἕνα δυσβάσταχτο οἰκονομικὸ χρέος καὶ μὲ συνέπειες ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι τραγικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Γιατί δὲν θέλουν νὰ κάνουν ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ;
Αὐτοὶ οἱ τρεῖς ἄξονες ἐθνικῆς σημασίας, ποὺ ἀναφέρθηκαν παραπάνω, σπρώχνονται μὲ ἀπίστευτη ταχύτητα στὴν τελική τους εὐθεῖα, χωρὶς κἂν συζήτησι γιὰ δημοψήφισμα.
Σὲ ἀντιπαράθεσι μὲ αὐτὲς τὶς βιαστικὲς κινήσεις -ἐξαιρετικὰ ἀρνητικὲς γιὰ τοὺς Ἕλληνες- ἡ κυβέρνησις καθυστερεῖ νὰ πάρη ἀποφάσεις γιὰ θέματα ποὺ θὰ ἀνακούφιζαν τὴν οἰκονομία, καθυστερεῖ μέτρα ἀναπτύξεως καὶ ἐπενδύσεων ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι στὴν ἄμεση πρoτεραιότητά της. Καὶ ὄχι μόνο δὲν προωθοῦνται οἱ ἐπενδύσεις ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν νὰ μπλοκάρωνται ἐξ αἰτίας ἑνὸς ἀναποτελεσματικοῦ καὶ γραφειοκρατικοῦ κράτους ποὺ φαίνεται νὰ μὴν ἐνδιαφέρεται καθόλου γιὰ τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν βάζουν φρένο στὴν παροχὴ ἑκατομμυρίων εὐρὼ πρὸς τὶς μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις, ποὺ δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ βάζουν καὶ αὐτὲς τροχοπέδη -ἀναλόγως μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τους- σὲ ἀποφάσεις ποὺ θὰ ἀνακούφιζαν τὴν οἰκονομία.
Καθυστεροῦν νὰ ἀνοίξουν τὸ πόθεν ἔσχες τῶν πολιτικῶν καὶ ὅλων αὐτῶν τῶν φορέων ποὺ διασπάθισαν τὸ κρατικὸ χρῆμα, ὅπως τῶν ἐφοριακῶν, τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχουν καταγγελίες καὶ τῶν ὑπαλλήλων τῆς πολεοδομίας.
ΕΛΕΟΣ κύριοι Κυβερνῶντες!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου