8/7/10

Καυτῶν καὶ ἐπικαίρων κοινωνικῶν καὶ ἐθνικῶν προβλημάτων συνέχεια...

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως εἰς τὶς ὁμιλίες μας καὶ τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (ἰδίως εἰς τὰ τεύχη 42 καὶ 43) ἔχομεν ἀναφέρει, ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ποὺ διερχόμεθα καὶ κατηντήσαμε νὰ φθάσωμε εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν οἱ ἰθύνοντες, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἠθικῆς κρίσεως, πού, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος, μᾶς καλλιεργοῦν συστηματικῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, μέσῳ τῶν ἐν Ἑλλάδι ὀργάνων των.

2. Ἐνῷ ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸς Ἀνδρέας Παπανδρέου ἐτόνιζεν κατηγορηματικῶς, ὅτι ἡ στοὰ Μπίλντερμπεργκ εἶναι ἡ αἰτία κακοδαιμονίας τῶν λαῶν τῆς γῆς, ὁ υἱός του, μετὰ τὴν «στέψιν» του ὡς ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματός του, ἀνεχώρησεν, δυστυχῶς, γιὰ τὴν ἕδραν τῆς στοᾶς Μπίλντερμπεργκ, διὰ νὰ λάβῃ τὶς ὁδηγίες διὰ τὸν ἀφελληνισμὸν καὶ ἀποχριστιανοποίησιν τῆς ὀρθοδόξου Ἑλλάδος…

3. Τὸ παρελθὸν ἔτος ἦλθον τὰ διεθνῆ «γεράκια» τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ συνεδρίασαν εἰς τὴν Βουλιαγμένην, ὅπου τοὺς ὑπεδέχθησαν οἱ δοτοὶ ἀξιωματοῦχοι τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας, Ἕλληνες ἐξωμόται. Τὰ ἴδια «γεράκια» τὸν περασμένον μῆνα μετέβησαν εἰς τὴν Μαδρίτην, διὰ νὰ συνωμοτήσουν εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος καὶ οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν γνωρίζουν ποῖα καταχθόνια σχέδια καταστρώνουν καὶ ἀποφασίζουν οἱ τῆς Λέσχης (Στοᾶς) Μπίλντερμπεργκ…

4. Διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν εἰς τὶς 33 βαθμίδες τῆς μασωνίας, οἱ ἐξωμόται ὀφείλουν νὰ «ὀμνύουν γῆ καὶ ὕδωρ» ἀρνούμενοι τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας (Θρησκεία, Πατρὶς καὶ Οἰκογένεια) καὶ διαβεβαιοῦντες νὰ πράξουν τὸ πᾶν νὰ ἐφαρμόζουν τὶς ἐντολὲς τῆς μεγάλης στοᾶς καὶ τὰ πιστεύω τους εἰς τὸν Μ.Α.Τ.Σ. Π.χ. οἱ μυούμενοι εἰς τὸν 18ον βαθμὸν τῆς μασωνίας ὀφείλουν μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ νὰ ποδοπατοῦν τὰ ἱερὰ σύμβολα τῆς Πίστεώς μας, ποὺ εἶναι ἡ γαλανόλευκος μὲ τὸν Τίμιον Σταυρόν.

5. Ὁ πάντοτε θαρραλέος καὶ ἀγωνιστὴς Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, πρὸς τιμήν του, δὲν τρέφει ψευδαισθήσεις, ὡς, δυστυχῶς, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν σημερινῶν κληρικῶν, ἀλλὰ δράττεται καθημερινῶς ἀντεθνικῶν, ἀντικοινωνικῶν καὶ ἀντιχριστιανικῶν ἐνεργειῶν καὶ ἀντιδρᾶ μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς του μὲ τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας, νὰ λέγῃ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των καὶ μοχθεῖ νὰ «κόπτῃ» τὰ πολλαπλασιαζόμενα κεφάλια τῆς Λερναίας Ὕδρας. Ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν τὸν συνδράμουν «Ἰόλαοι», διὰ νὰ καυτηριάζωνται οἱ πληγὲς τῶν κεφαλῶν. Τοιουτοτρόπως τὸ θηρίον συνεχῶς γίγνεται περισσότερον ἄγριον.


Α. Κατωτέρω ἀναρτῶμεν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας περίληψιν (ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου) τοῦ καυτοῦ θέματος
Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΑΡΧΙΣΕ.....
Περαιτέρω ἀνάλυσιν αὐτοῦ ἴδατε εἰς τὸ ἱστολόγιον τοῦ Σεβασμιωτάτου: http://mkka.blogspot.com/2010/06/blog-post_05.html Σάββατο, 05 Ιουνίου 2010,
πῶς μεθοδεύεται αὐτὸ διὰ τὸ ὁποῖον προειδοποίησεν ἡ πρώην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη τὸν νῦν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας (ὅπως ἐκτενέσατερον ἔχομε ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως ὡς π.χ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» τεῦχος 43 σελ. 51).

Σάββατο, 05 Ιουνίου 2010
Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΑΡΧΙΣΕ.....
...ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ!
______Μεταφέρουμε εδώ από άλλο blog την είδηση, ότι στη Γερμανία δημοσιεύθηκε Χάρτης της Ελλάδος, από τον οποίον λείπουν τά νησιά του Αιγαίου! Τα νησιά της περιοχής εμφανίζονται ως έδαφος της Τουρκίας! Τελικά μήπως η οικονομική κρίσις προκλήθηκε για να περάσουν απαρατήρτητες αυτές οι ....διορθώσεις, που αναφέρονται σε ζητήματα εδαφικής εθνικής κυριαρχίας; Από τη μιά η Θράκη, από την άλλη ιο Αιγαίο! Όσοι προσπαθούν να εμφυτεύσουν σπέρματα εθνικής αυτοσυνειδησίας, όπως η κυρια Χαρά Νικοπούλου στο Μεγάλο Δέρειο, εξαφανίζονται! Όσοι εξυπηρετούν μή εθνικά συμφέροντα, όπως οι κυρίες Ρεπούση χθές και Δραγώνα σήμερα, προστατεύονται! Η Κυρία Διαμαντοπούλου επιτιμά την Νικοπούλου και καλύπτει την κα Δραγώνα! Αλλά καί η κυρία Μαριέττα Γιαννάκου χθές εκάλυπτε την κα Ρεπούση! Ώστε λοιπόν κάτι δεν πάει καλά στον τόπο μας. Η Ελλάδα ακρωτηριάζεται, βυθίζεται, καταστρέφεται! Οι Πολιτικοί μας ....κτενίζονται! Αγωνίζονται πως θα ενοχοποιήσουν ο ένας τον άλλο για χρηματισμό ενώ είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι περισσότερες πολιτικές παρατάξεις έχουν πάρει το..... μερίδιό τους!
______Από την ἀλλη πλευρά τόσο τό ΠΑΣΟΚ όσο καί Η Νέα Δημοκρατία ως Κόμματα ἐχουν προεισπράξει το μερίδιό τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέχρι το έτος 2016!
_______Το κλέψιμο λοιπόν πάει καλά! Με τη διαφορά ότι οι εντός των τειχών κλέβουν χρήμα, οι εκτός τών τειχῶν κλέβουν εδάφη, δηλ μειώνουν την εδαφική μας κυριαρχία!
______Κάπως ἐτσι ήσαν τά πράγματα καί στο Βυζάντιο: οι Άρχοντες του Λαού γλεντούσαν και οι Τούρκοι Κατακτητές έμπαιναν στην Πόλη!
______Ελληνικέ Λαέ, ξύπνα! Η Χώρα χάνεται! Άφησε πιά το λήθαργο! Όσους, ή σχεδόν όσους, βάλαμε να φυλάνε Θερμοπύλες, ξέχασαν το ρόλο τους! Έγιναν πειθήνια όργανα ξένων συμφερόντων! Η υπόθεση της SIEMENS το απέδειξε περίτρανα! Παίρνουν εντολές από ξένα κέντρα αποφάσεων. Και καλοπληρώνονται! Παίρνουν τη μίζα τους! Γι' αυτό στις ημέρες μας ξαναζούμε το λεχθέν: "των οικιών υμών εμπιμπραμένων, υμείς άδετε!" δηλ. ενώ καίγονται τα σπίτια σας εσείς τραγουδάτε! ΕΛΗΝΙΚΕ ΛΑΕ, ΞΥΠΝΑ!
+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Σάββατον, 5 Ἰουνίου 2010

Β. Ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν πρόσφατον ἀνάρτησιν τοῦ ἰδίου, Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010
ΞΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ!

ἀναρτῶμεν μόνον τὴ περίληψιν

ΤΡΙΑ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ!
_______Άν, λέγω, άν στην καρδιά σας, αγαπητοί μου φίλοι, έχουν μείνει λίγες σταγόνες αγάπης για την γλυκειά μας Πατρίδα, διαβάστε τα παρακάτω. Είναι τρείς ειδήσεις, διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες εκπέμπουν τό ίδιο βασικά μήνυμα: Η Ελλάδα τελειώνει! ______Από τή μιά μεριά είναι η κα Δραγώνα, η οποία συνεχίζει ανενόχλητη το καταστρεπτικό της έργο στην Εκπαίδευση.

______Από τήν άλλη βρίσκουμε την αποκάλυψη, ότι έρχονται τρία χρόνια κρίσιμα για τον τόπο μας.

______Εκ τρίτου μπορείτε να "θαυμάσετε" τι διδάσκονται οτην ιστορία τα παιδιά του Δημοτικού έδώ στην Ελλάδα για τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και τί αντίστοιχα στην Τουρκία.

_______Παρακαλώ διαβάστε τα στοχαστικά. Και αν έχετε λίγες σταγόνες αγάπης για την ένδοξη Πατρίδα μας κάμετε κάτι. Ξυπνήστε όλους εμάς: τήν Εκκλησία, τη Βουλή, την Ακαδημία Αθηνών, τους στρατιωτικούς, τούς Έλληνες γενικώς.

+ Ο Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Τρίτη 29 Ιουνίου 2010.


Τὴν ἐκτενῆ ἀναλυσιν αὐτῶν δύνασθε νὰ δῆτε εἰς ἱστολόγιον τοῦ Σεβασμιωτάτου http://mkka.blogspot.com/2010/06/blog-post_29.html ...

6. Κατωτέρω ἀναρτῶμεν ἐπίσης εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας αὐτό, τὸ ὁποῖον ἀνήρτησεν ὁ πατὴρ Ἄγγελος εἰς τὴν ἱστοσελίδα
http:/ierosnaosagandreoublogspot.com/2010/06/blog-post_2954html.
Παρασκευή, 04 Ιουνίου 2010
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΤον θυμάστε τον κύριο από αριστερά. Ναι,ναι,καλά θυμάστε,τον είχαμε κάνει κάποτε πρωθυπουργό. Μεγάλος πολιτικος και πανέξυπνος άνθρωπος.
Δήτε πως του την έφερε ο κουμπάρος του και τον ξεφτίλισε. Ο Τούρκος σεβάστηκε την σημαία του και δεν την ποδοπάτησε όπως έκαμε ο ένας ο Μεγάλος πολιτικός μας που πατάει την σημαία της χώρας του και κυρίως τον Σταυρό Από παλιότερο διεθνές συνέδριο στην Χαλκιδική. Έβαλαν οι φωστήρες τις σημαίες της κάθε χώρας στο πάτωμα για να σταθούν επάνω της οι Πρωθυπουργοί για φωτογραφία ποδοπατώντας την. (Στις μασονικές στοές το τυπικό για να ανεβεί κάποιος στον 18 βαθμό είναι να ποδοπατήσει την σημαία της χώρας του). Ο δικός μας έτρεξε πρώτος να πατήσει τον Σταυρό και εξευτελίστηκε μπροστά στον Τούρκο που σεβάστηκε την ημισέληνο. Και όμως δεν είναι απύθμενη ανοησία που δέρνει τους δικούς μας. Είναι δείγματα τελείας υποταγής.

Α. Ἰδοὺ διὰ ποίους λόγους ἀνέχονται οἱ ἰθύνοντες νὰ κατεβαίνῃ ἡ γαλανόλευκος μὲ τὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὰ Ἴμια καὶ νὰ συστήνουν εἰς τὸν Ναύαρχον Λυμπέρη νὰ εἰπῇ ὅτι «τὴν σημαίαν τὴν ἐπῆρε ὁ ἄνεμος» ἤ οἱ ἀναρχικοὶ νὰ τὴν κατεβάζουν ἀπὸ τὸ Πολυτεχνεῖον καὶ ἀλλαχοῦ καὶ νὰ τὴν καίουν καὶ νὰ τὴν ἀτιμάζουν· τὸ ἀποκορύφωμα δὲ τῆς ἐγκληματικῆς περιφρονήσεως τῶν ἱερῶν συμβόλων μας, ὅπως ἡ γαλανόλευκη, εἶναι διάφοροι πολιτικοὶ νὰ δικαιολογοῦν αὐτὲς τὶς ἀνίαρες φρικαλαιότητες, ὅτι «διὰ ἕν πανὶ δὲν ἀξίζει τὸν κόπον νὰ ἀντιδρῶμεν» καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ ἀδιαφορῇ…
Β. Ἔχουν ὀργανώσει δὲ καὶ Ὑπηρεσίαν Διώξεως Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος. Ὅταν ὅμως εἶχον θέσει τὸ ἐρώτημα εἰς τὸν ἁρμόδιον Διευθυντὴν τῆς Ὑπηρεσίας Διώξεως Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος: «γιατί ἀδιαφορεῖτε διὰ τὴν ἱστοσελίδα τῶν ἀναρχικῶν, ποὺ ἔχουν τὸ στέκι των εἰς τὸ κεντρικὸν Πολυτεχνεῖον καὶ ἀπὸ ἐκεῖ γνωστοποιοῦν οἱ ἀναρχικοὶ τὶς καθημερινές των ἐξορμήσεις καὶ προγράμματά των;» ἀπήντησεν: «δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τὸ ἐν λόγῳ θέμα…».

Γ. Πρὸς τοῦτο διερωτᾶται κανείς: Μήπως καὶ ἡ ἐν λόγῳ ὑπηρεσία ἱδρύθη καθ᾿ ὑπόδειξιν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ ἐλέγχουν τὶς διάφορες ἱστοσελίδες καὶ blogs, διὰ νὰ εἶναι ἕτοιμοι ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν, ὅταν λάβουν τὴν ἐντολήν, νὰ θέτουν φραγὴν εἰς τὶς διάφορες ἱστοσελίδες, ὅπως προφανῶς πρόσφατα ἔθεσαν φραγὴν εἰς τὴν ἱστοσελίδα τοῦ resalto κ.λπ; Βέβαια ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀναφέρουν καὶ μερικὲς ἐπιτυχίες των ὡς π.χ. ἀποτροπὴ αὐτοκτονιῶν διαφόρων νεαρῶν ἤ τὴν διακοπὴν διακινήσεως ἄσεμνων φωτογραφιῶν ἀπὸ νεαρὰ καὶ μωρὰ παιδιά. Μήπως, ὅμως, ὅλα αὐτὰ εἶναι μία ἄριστα ὠργανωμένη παραλλαγή («καμουφλάρισμα») ; ; ;

Δ. Οἱ ἀνωτέρω φωτογραφίες δεικνύουν, πόσον σέβεται ὁ Τοῦρκος Πρωθυπουργὸς τὴν ἡμισέλινον καὶ σκύβει, τὴν σηκώνει καὶ στέκεται εἰς τὸ ὡρισθὲν μέρος, ποὺ εἶχαν τοποθετήσει τὴν ἡμισέλινον, χωρὶς νὰ ποδοπατῇ τὴν σημαίαν του. Ἀντιθέτως ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργὸς φαίνεται, ὅτι ἔχει γαλουχηθῆ νὰ ὀμνύῃ γῆ καὶ ὕδωρ καὶ νὰ ἀπαρνιέται τὴν πίστιν του καὶ τὴν καταγωγήν του καὶ νὰ ποδοπατᾶ τὴν γαλανόλευκην μὲ τὸν σταυρὸν...


ΧΑΙΝΟΥΣΑ ΠΛΗΓΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

1. Κατωτέρω ἀναρτίομεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα http://www.noiazomai.net/

«ΕΙΜΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ»

Στις 23-4-1992, σε επιστολή του προς τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο, ο Ανδρέας Παπανδρέου γράφει με το ίδιο του το χέρι την «Εθνική Διαθήκη» του, για τις διεκδικήσεις των πλαστογράφων πάνω στο Όνομα, την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το Έδαφος της Μακεδονίας μας:
«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι ανυποχώρητος σε ότι αφορά την πρόκληση των Σκοπίων. Δεν πρόκειται να συναινέσω σε αναγνώριση (de jure και de facto) εφ΄ όσον το όνομα «Μακεδονία» χρησιμοποιηθεί με επιθετικό ή όχι στην ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων»!


2. Μετέπειτα ὅμως Ἕλληνες Πρωθυπουργοὶ δὲν ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν θεραπείαν καὶ αὐτῆς τῆς χαινούσης πληγῆς τοῦ σκοπιανοῦ προβλήματος, ἀλλὰ παντοιοτρόπως νὰ τὴν ἐπουλώσουν, διὰ νὰ δημιουργηθῇ ἀπόστημα-γάγγραινα καὶ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ ἀνοσιούργημα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ ἀναγνωρισθοῦν καὶ τὰ Σκόπια μὲ μόνον τὸ ὄνομα «Μακεδονία» ἤ σύνθετον, ὥστε νὰ ἀναγνωρισθοῦν καὶ ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς νὰ ἀλλάξουν οἱ σκοπιανοὶ τὸ Σύνταγμά τους καὶ τοὺς ἐπεκτατικούς τους σκοποὺς καὶ προοπτικές τους…

3. Καὶ περὶ τοῦ κολοσσιαίου μακεδονικοῦ προβλήματος ἔχομεν ἀναφερθῇ ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινή Γραμμή» τεῦχος 25 σελ. 65, τεῦχος 32 σελ. 22, τεῦχος 33 σελ. 47 κ.λπ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

1. Διὰ νὰ ὀρθοποδήσῃ τὸ ἀπελευθερωμένον ἀπὸ τὸν βαρύτατον ὀθωμανικὸν ζυγὸν μικρὸν νεοσύστατον ἑλληνικὸν κράτος, ἠναγκάσθησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἐπισυνάψουν διάφορα δάνεια. Τότε ὅμως ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας ὄχι μόνον δὲν προσεπάθησεν νὰ σφετερισθῇ ὁ ἴδιος τὰ δάνεια, ἀλλὰ καὶ ἠγωνίζετο νὰ ἀποτρέψῃ καὶ τοὺς ἄλλους ἰθύνοντας νὰ μὴ ἔχουν παράλογες ἀπαιτήσεις, διδάσκων αὐτοὺς διὰ τοῦ παραδείγματός του, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομεν εἰς τὴν «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τεύχη 13 σελ. 10 καὶ 42 σελ. 38.

2. Ἐπειδὴ οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτειακῆς, τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας δυστυχῶς, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν ἐνστερνίζονται ἐμπράκτως τὶς ἀιώνιες καὶ ἀνεκτίμητες ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες τῆς φυλῆς μας, ἀλλὰ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐφαρμόζουν τὸ δόγμα τοῦ Λουδοβίκου ΙΔ΄ «L' État c' est moi»=τὸ κράτος εἶμαι ἐγώ, καθὼς καὶ τό «τὰ ἐμὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ἐμά», ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν τὰ ὅσα ἐτόνιζεν ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης Ἰωάννης Καποδίστριας πρὸς τὴν Δ’ Ἐθνικὴν Συνέλευσιν (Ἄργος 4η Αὐγούστου 1829): «...εἶμαι εὐτυχής, διότι ἠδυνήθην νὰ προσφέρω... διὰ τὴν ἐθνικὴν ἀνεξαρτησίαν καὶ ἐλευθερίαν, διὰ αὐτὸ τὸ τόσον θεάρεστον ἔργον, τὰ λείψανα τῆς μετρίας καταστάσεώς μου εἰς τὸ θυσιαστήριον τῆς πατρίδος... Διὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον θέλω ἀποφεύγει νὰ δεχθῶ τὴν προσδιοριζομένην ποσότητα διὰ τὰ ἔξοδα τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐπικρατείας, ἀπεχόμενος, ἐν ὅσῳ τὰ ἰδιαίτερά μου χρηματικὰ μέσα μοῦ ἐπαρκοῦν, ἀπὸ τὸ νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα πρὸς τὴν ἰδίαν μου χρῆσιν... ἀποστρέφομαι τὸ νὰ προμηθεύω εἰς τὸν ἑαυτόν μου τὰς ἀναπαύσεις τοῦ βίου, αἱ ὁποῖαι προϋποθέτουν τὴν εὐπορίαν, ἐνῷ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων περικυκλωμένοι ἀπὸ πλῆθος ὁλοκλήρων ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς τὴν ἐσχάτην ἀμηχανίαν... ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν κυβέρνησιν καὶ θέλουν γνωρίσει μετ᾿ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀνάλογους μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των ἀλλὰ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποῖα ἔχει ἡ κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της» !!!

3. Τὸ ἴδιον ἐπραγματοποίησεν ἐμπράκτως καὶ ὁ εὐλαβής, ταπεινὸς μέγας φιλόπατρης καὶ φιλεύσπλαγχνος ἀείμνηστος στρατηγὸς Ἰωάννης Μακρυγιάννης, ὁ ὁποῖος ἐπανειλημμένως ἀπεποιήθη τοῦ μισθοῦ του-συντάξεώς του, διὰ νὰ δύνανται μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ περιθάλπτωνται ὀρφανὰ καὶ χῆρες ἀγωνιστῶν καὶ νὰ μὴ ἐπαιτοῦν.

4. Αὐτὰ τὰ λόγια ἔπρεπε νὰ χαραχθοῦν εἰς μαρμάρινη πλάκα μὲ μεγάλα γράμματα, καὶ νὰ ἀναρτηθῇ εἰς τὸ Κοινοβούλιον. Ἀντίγραφον δὲ αὐτῆς νὰ τυπωθῇ εἰς χιλιάδες μεμβράνες καὶ νὰ ἀναρτηθοῦν εἰς τὶς εἰσόδους Ὑπουργείων καὶ ὅλων τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, διὰ νὰ τὰ βλέπουν ἄφρονες ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως ἤ ἐμμέσως πασχίζουν νά «εὐλογοῦν τὰ γένεια των» καὶ νὰ «βολεύουν» περαιτέρω ἑαυτούς, συγγενεῖς καὶ «ἡμετέρους».

5. Ἐμπράκτως ἐφαρμόζουν τὴν θεωρίαν, ὅτι ὅλα τὰ μέτρα λιτότητος, περιστολῆς τῶν ἐξόδων καὶ θυσίας εἶναι διὰ τοὺς κοινοὺς θνητούς, τὸν ὄχλον καὶ ὄχι δι᾿ «ἡμᾶς»…

6. Ἀναφορικῶς μὲ τὸν ἀείμνηστον στρατηγὸν Μακρυγιάννην τὸ ἄρθρον μας, ποὺ ἐγράψαμε εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν» τεῦχος 36 σελ. 44 τὸ ἀνήρτησεν ἡ ἔγκυρος ἱστοσελὶς www. hellas-orthodoxy.blogspot.com καὶ δύνανται οἱ φίλοι μας νὰ τὸ εἰδοῦν καὶ ἐκεῖ ἀνηρτημένον.

7. Ὄχι μόνον γενναῖες περικοπὲς τῶν μισθῶν καὶ ἀποζημιώσεων των, ποὺ οἱ ἴδιοι ἐψήφισαν νὰ λαμβάνουν, οἱ ἐθνοπατέρες δὲν κάμνουν, ἀλλὰ οὔτε κἄν οὐσιαστικῶς ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν ἀνακάλυψιν, ποῖοι ἔλαβον τὶς «παχυλότατες μίζες». Δηλαδὴ τὰ «λαδώματα» ἀπὸ τὶς «ἀγορὲς τοῦ αἰῶνος», ἐν γένει τὶς στρατιωτικὲς καὶ κρατικὲς προμήθειες, ὀργανισμῶν καὶ συνεταιρισμῶν, ποὺ μεταφράζονται εἰς δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια εὐρώ, ἄν συμπεριλάβωμε καὶ τὴν ἀφαίμαξιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσῳ χρηματιστηρίου, διαφόρων πακέτων Ἡνωμένης Εὐρώπης μέχρι καὶ τὸ σχέδιον Μάρσαλ καὶ ἐν γένει τὴν διασπάθισιν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου. «Ξεπουλοῦν» δὲ τὰ πάντα εἰς τοὺς «ἡμετέρους ἀετονύχηδες καὶ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» ἔναντι «πινακιδίου φακῆς» ἀγωνιζόμενοι παντοιοτρόπως νά «κουκουλωθοῦν» ὅλα αὐτὰ τὰ κραυγαλέα σκάνδαλα, καλοῦντες τὸν βαρύτατα φορολογούμενον ἑλληνικὸν λαὸν νὰ πληρώσῃ ὅλα τὰ «θαλασσοδάνεια»…

8. Ἐπαναλαμβάνομεν, εἶναι μέγιστον αἶσχος καὶ ἀνηθικότης μὲ σπιθαμιαῖα-τεραστία γράμματα οἱ «ἐθνοπατέρες» νὰ ἐπιμένουν νὰ μὴ ὑποχρεοῦνται νὰ πληρώνουν Φ.Π.Α. οἱ ἑξῆς:
Α) Τά «λησταρχεῖα», ποὺ κατ᾿ εὐφημισμὸν ὀνομάζονται «καζίνο».
Β) Οἱ τράπεζες, ποὺ παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ ἀφαιμάζουν τὰ βαλάντια ὄχι μόνον τῶν βιοπαλαιστῶν μισθοσυντηρήτων, ἀλλὰ καὶ τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων βιοτεχνῶν, μικροεμπόρων καὶ ἐπιτηδευματιῶν.
Οὗτω παρακρατοῦν οἱ ἐργοδότες ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους, καὶ ὅ,τι κερδίζουν οἱ μικροέμποροι, βιοτέχναι καὶ ἐπιτηδευματίαι ἀπὸ τοὺς ἐργαζομένους καὶ πελάτας των, τοὺς τὰ ἀπομυζοῦν οἱ τραπεζίτες μὲ τὰ διάφορα «θαλασσοδάνεια», ποὺ τοὺς δίδουν οἱ Τράπεζες.
Γ) Τὰ ἰδιωτικὰ νοσοκομεῖα καὶ οἱ κλινικές, ποὺ χρεώνουν πανάκριβα καὶ τὴν τελευταίαν ὀδοντογλυφίδα ἤ τὸ βαμβακάκι ἤ ἕν παυσίπονον, ποὺ θὰ δώσουν εἰς τοὺς ἀσθενεῖς των…

9. Ἐνῷ, λοιπόν, οἱ «ἐθνοπατέρες» κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας «ἡμετέρους» τῶν παρασκηνίων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἠδύναντο νὰ ἐπιβαρύνωνται μὲ τεράστια ποσά, συνεισφέροντες καὶ αὐτοὶ εἰς τὸν δημόσιον κορβανάν, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐλλειμματικὸς ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ Κράτους καὶ τῶν κρατικῶν φορέων, Δήμων καὶ Κοινοτήτων κ.λπ., κ.λπ. ἐν τούτοις θέτουν περαιτέρω λίαν δυσβαστάκτους ἀμέσους καὶ ἐμμέσους φόρους εἰς τὴν μεσαίαν καὶ πτωχὴν τάξιν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος στενάζει ἀπὸ ἀνέχειαν καὶ καθημερινῶς διαπιστώνει ὅτι ἀφ’ἑνὸς μὲν ἔχει λίαν δυσβαστάκτους φόρους καὶ ἐπιβαρύνσεις καὶ οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις συρρικνώνονται καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἡ ἀγοραστικὴ δύναμις τῶν πενιχρῶν ἐσόδων μειώνεται μὲ τὶς αὐξήσεις τιμῶν καὶ λόγῳ αὐξήσεως τοῦ Φ.Π.Α…

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

1. Τὸ 1893 ἠναγκάσθη ὁ τότε Πρωθυπουργὸς Χαρίλαος Τρικούπης νὰ ὁμολογήσῃ δημοσίως τό «δυστυχῶς ἐπτωχεύσαμε». Ὅμως ὁ Τρικούπης εἶχε τὸ ἠθικὸν ἀνάστημα νὰ τονίσῃ ὅτι οἱ ἐθνικὲς ὑποχωρήσεις μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδος οὐδόλως δικαιολογοῦνται καὶ ἔδωσεν τὸ μήνυμα τῆς αἰσιοδοξίας: «Ἡ Ἑλλὰς προώρισθαι νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ».

Συνιστῶμεν εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς ἐπισκέπτες τῆς http://www.fotgrammi.gr/ νὰ ἰδοῦν ἐκτενέστερον εἰς τὴν ἱστοσελίδα vovoland.blogspot.com/2010/06/blog-post.html, ἡ ὁποία ἀναδημοσιεύει ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ τῆς 13.6.2010 ἄρθρον τοῦ Δι/ντοῦ τῆς ΕΚΤΑ-3FVIP.com κ. Πάνου Παναγιώτου, ὑπὸ τὸν τίτλον «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ».

2. Ὅμως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν εἶχαν ἀκόμη κατακριμνήσει τὶς αἰώνιες ἀνεκτίμητες ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας καὶ δὲν εἶχαν διαβρώσει τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τῶν Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι συνέχιζαν νὰ πιστεύουν εἰς τὶς ἀξίες αὐτἐς.

3. Μετὰ τὴν ἧτταν τῆς Ἑλλάδος τὸ 1897 εἰς τὸν ἑλληνοτουρκικὸν πόλεμον, ἐπεβλήθη, τὸ 1898, ὁ ταπεινωτικὸς διεθνὴς οἰκονομικὸς ἔλεγχος τῆς Ἑλλάδος. Παρ’ ὅλα ταῦτα συνέχιζεν ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ πιστεύῃ καὶ ἀγωνίζεται διὰ παραμονὴν εἰς τὶς ρίζες μας, δηλαδὴ τὴν ἀκράδαντον πίστιν εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, τὴν ἔμπρακτον φιλοπατρίαν, τὴν ἀμόλυντον ἐθνικὴν συνείδησιν καὶ τὸν ἀκάματον ἀγῶνα ἱκανῶν, πνευματικῶν ἡγετῶν διὰ τὴν διαιώνισιν τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ὀρθοδοξίας.

4. Π.χ. ὁ βιοπαλαιστὴς «νεροπώλης» ἀπὸ τὸ Ἀμαρούσιον Σπυρίδων Λούης, νηστεύσας καὶ προσευχηθεὶς τὴν παραμονὴν τοῦ ἀγῶνος εἰς τοὺς πρώτους Βαλκανικοὺς ἀγῶνας, ἦλθεν πρῶτος.

5. Ὁ υἱὸς τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων Μιχαήλ Μελά καὶ γαμπρὸς τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Στέφανου Δραγούμη, ὁ ἀνθυπολοχαγὸς Παῦλος Μελάς, δὲν εἶχε ἐκμαυλισθῆ ἀπό «χαζοκούτια» καὶ δὲν εἶχε «μουχλιάσει» σὲ καφετέριες ἤ καταγώγια «ξενυχτάδικα», ὅπως σήμερον καταρρακώνονται σωματικὰ καὶ ψυχικὰ τὰ νειάτα τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ εἶχε ἀνατραφῆ μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ Φιλοπατρίας. Ἐγκατέλειψεν, λοιπόν, τὰ σαλόνια καὶ τὶς ἀνέσεις καὶ ἐθελοντικῶς, κακουχούμενος καὶ στερούμενος, συνέδραμεν τοὺς βορειοελλαδίτες ἀδελφούς μας νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἀπερίγραπτον παντοειδῆ διωγμόν, ποὺ ὑφίσταντο ἀπὸ τοὺς κομιτατζῆδες-Βουλγάρους, διὰ νὰ τοὺς ἀναγκάσουν νὰ ἀποκτήσουν τὴν συνείδησιν τοῦ Σλάβου. Οἱ ἀνεκτίμητοι ἀγῶνες του καὶ ἡ θυσία του τὴν 13.10.1904 συνέβαλαν οὐσιαστικῶς εἰς τὴν τόνωσιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν βορειοελλαδιτῶν.

Η ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

1. Οἱ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς ἐκράτησαν ἀλώβητον τὴν πίστιν των εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν φιλοπατρίαν καί, μεγαλουργήσαντες, διέθεσαν τὸν μόχθον τοῦ βίου των διὰ τὸ κοινὸν καλὸν τῆς πατρίδος. Εἷς ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἁγνοὺς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἐθνικοὺς εὐεργέτας ὑπῆρξεν καὶ ὁ ἐκ Μετσόβου Γεώργιος Ἀβέρωφ, ὁ ὁποῖος ἐχρηματοδότησεν τὸ Παναθηναϊκὸν Στάδιον τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου διεξήχθησαν τὸ 1896 καὶ οἱ πρῶτοι Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες. Εἶναι τὸ μοναδικὸν Στάδιον τῆς Ὑφηλίου, ποὺ κατεστευάσθη ἀπὸ 100% μάρμαρον. Ὁ ἐθνικὸς εὐεργέτης Ἀβέρωφ διέθεσεν καὶ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς ἀξίας διὰ τὴν ἀγορὰν τοῦ θρυλικοῦ θωρηκτοῦ Ἀβέρωφ, ποὺ ἐθριάβευσεν κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους 1912-13 καὶ ἔγινεν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ. Καὶ τότε ἐγένετο προσπάθεια ὑπερτιμολογήσεως τοῦ θρυλικοῦ θωρηκτοῦ Ἀβέρωφ διὰ «μίζες». Εὐτυχῶς, εὐσυνείδητος βουλευτὴς τότε, ἔφερεν ἀμέσως τὸ θέμα εἰς τὴν Βουλήν, ἐρωτῶν ποῦ διοχετεύεται τὸ ἐπιπλέον ποσὸν καὶ ἔτσι διεγράφη αὐτὸ τά «λάδωμα» καὶ ἡ Ἑλλάδα ἐπλήρωσε τὴν ἰδίαν ἀξίαν, ὅπως καὶ διὰ τὸ ἕτερον θωρηκτὸν τῶν ἰδίων προδιαγραφῶν, ποὺ ἠγόρασε, ἡ Ἰταλία καὶ δὲν ἐκαλύφθη ἡ προσπάθεια τῆς «μίζας», ὅπως σήμερον γίνεται…

2. Ποῦ καταντήσαμε! Αὐτὸ τὸ ἔνδοξον θωρηκτὸν ΑΒΕΡΩΦ, τὸ ὁποῖον ἔχει θεσπισθῆ ὡς Μουσεῖον τολμᾶ ἡ «ἀφρόκρεμα» τῆς «ἀριστοκρατίας» = οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ τὸ βεβηλώνουν, ὀργιάζοντες μὲ τὰ τρελλὰ γλέντια των, ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν ἐποχήν, μὲ τὴν ἔμμεσον ὑποδούλωσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Δ.Ν.Τ., προκαλλοῦντες τὴν εἰς ἀνέχειαν εὑρισκομένην πλιεοψηφίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ («...καὶ ὅς μὲν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει...» (Α’ Κορ. 11, 21).

3. Ὅμως τότε οἱ ἐθνικοὶ εὐεργέτες εὐεργέτησαν πραγματικῶς τὴν Ἑλλάδα, διότι δὲν ὑπῆρχον Νομικὰ Συμβούλια τοῦ Κράτους, Διευθύνσεις Κληροδοτημάτων κ.λπ., κ.λπ. γραφειοκρατικὲς ὑπηρεσίες, διὰ νὰ τριχοτομοῦν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν «χαράτσια» καὶ δορυφόρους φόρους ὑπὲρ «παρασίτων» καὶ ἁμαρτωλῶν νοσφιστῶν τῶν ἐν λόγῳ δορυφόρων φόρων καί «χαρατσιῶν», ὡς π.χ. τοῦ Ταμείου Νομικῶν. Οἱ ἐθνικοὶ μας εὐεργάται δὲν ὑφίσταντο τὰ πάνδεινα, ὅπως ἡμεῖς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ ὁποῖον, ὅπως ἔγραφε καὶ ἡ ἐφημερὶς Χριστιανικὴ τὴν 2.10.2008 «πᾶνε νὰ τὸ ἐξουθενώσουν...», μὴ ἀνεχόμενοι οἱ ἰθύνονες τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας ποὺ χρησιμοποιοῦμε…

4. Περὶ τῶν τότε ἀνιδιοτελῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν καὶ σημερινῶν ἱδρυμάτων, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψωμεν τόμους ὁλοκλήρους διὰ νὰ ἀναπτύξωμεν ἀπὸ κάθε ἄποψιν τὸ ἐν λόγῳ θέμα.

Ὁ λίαν δυσβάστακτος ὄγκος ἐργασίας, ἀλλὰ καὶ ἡ λίαν ἐπισφαλὴς ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν, ὅμως, νὰ τὸ ἀναπτύξωμεν ἐπὶ τοῦ παρόντος, εὐελπιστοῦντες εἰς τὸ μέλλον νὰ εὑρεθοῦν ἱκανοὶ ἐπιστήμονες νὰ τὸ ἀναπτύξουν διεξοδικῶς γλαφυρά.


ΑΔΟΥΛΩΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Τότε ἐπίσης ὑπῆρχον ἱκανὰ ἀδούλωτα ἀναστήματα τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας, τὰ ὁποῖα ὄχι μόνον δὲν εἶχαν προσχωρήσει εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ἀλλ᾿ἀπεναντίας, ἠγωνίζοντο νὰ προβάλλουν πρωτίστως τὴν ἀνάδειξιν τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν, τὴν ἑνότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέσῳ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, τὴν Ἐθνική μας Ἐθνεγερσία καὶ τὴν σύγχρονον Ἑλλάδα καὶ δὲν ἐτόλμον παραχαράκται τῆς ἱστορίας νὰ συρράβουν τὴν ἱστορίαν, σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως σήμερον τὰ δοτὰ ὄργανα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς στοᾶς Μπίλντεμπεργκ καὶ λοιπῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν ἀδούλωτα πνευματικὰ ἀναστήματα, ὡς π.χ. ὁ ἱστορικὸς Παπαρηγόπουλος, ὁ Κωστὴς Παλαμάς, Σπύρος Λάμπρος, Ἐμμανουὴλ Δραγούμης κ.λπ.

2. Διατηρῶν τοιουτοτρόπως ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἄσβεστον τὴν πίστιν του εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, τὴν φιλοπατρίαν, τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν, μὲ πνευματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἡγέτας, ποὺ δὲν ἐδουλώθηκαν εἰς τὴν Φραγκιὰν καὶ τὶς ἄλλες σκοτεινὲς δυνάμεις, κατώρθωσεν, παρ’ὅλην τὴν μεγίστην ταπείνωσιν, ποὺ ὑπέστη μὲ τὴν ἐπιβολὴν τῶν ἄκρως προσβλητικῶν ὅρων τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἐλέγχου τοῦ 1898, ἠνωμένος νὰ μεγαλουργήσῃ κατὰ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους τὸ 1912-1913. Οὕτω ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγὸν καὶ ἄλλες ἑλληνικὲς περιοχὲς καὶ προσηρτήθησαν καὶ αὐτὰ τὰ ἀπελευθερωθέντα ἐδάφη, ἡ νότιος Ἠπειρος, ἡ Μακεδονία, ἡ Θράκη, νῆσοι Αἰγαίου καὶ ἡ μεγαλόνησος Κρήτη μας εἰς τὴν Ἑλλάδα.

3. Βλέποντες ὅμως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀκόμη καὶ μὲ χωρὶς δανεικὰ δύναται νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀλλὰ μὲ πνευματικὰ ἰδανικὰ νὰ μεγαλουργῇ, συνέλαβαν τὸ σατανικὸν σχέδιον, τὸ ὁποῖον ἐξεφράσθη μὲσῳ τοῦ γερμανοεβραίου σιωνιστοῦ Henry Kissinger, ὅτι ...μόνον ἐὰν ἀφελληνίσωμεν καὶ ἀποχριστιανοποιήσωμεν τοὺς Ἕλληνας θὰ εὐοδωθοῦν οἱ ἐπιδιώξεις μας..., ἐπαναλαμβάνοντες μὲ ἄλλες λέξεις τὸ τοῦ ἀντίχριστου πάπα «Μάρκος οὐχ ὑπέγραψεν, οὐδὲν ἐπετύχαμεν» …

4. Πρὸς τοῦτο προβάλουν καὶ διατηροῦν εἰς καίριες θέσεις (εἰς τὴν πολιτειακήν, πολιτικήν, πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν) δοτὰ ἀνθρωπάκια, ποὺ εἶναι διατεθειμένα νὰ «ὀμώσουν γῆ καὶ ὕδωρ» καὶ ὡς γενίτσαροι νὰ ὑλοποιήσουν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως λαμβάνουν χώραν εἰς τὶς ἡμέρες μας.

5. Ἀνάγκη ὅθεν νὰ διαφωτίσωμεν, ἀφυπνίσωμεν καὶ ἐμψυχώσωμεν τὴν ἐθνικὴν καὶ θρησκευτικὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς μὲ ἔντυπον καὶ ἠλεκτρονικὸν διαφωτιστικὸν ὑλικόν, ἀφυπνιστικὲς ὁμιλίες καὶ ἐξοπλισμόν των μὲ τὰ ἱερὰ σύμβολα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.Ἐπίκαιρη, πρὸς τοῦτο, ἡ κατωτέρω ἀφορμή:

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟΝ
ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατωτέρω δημοσιεύομεν αὐτούσιον τὸ ἀπὸ 25.6.2010 ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον, ποὺ ἐλάβαμε ἀπὸ θαυμαστὴν τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

Ἀξιότιμοι Κυρίες καὶ Κύριοι, καλημέρα σας.

Πρὸ ἡμερῶν εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ ἔχω εἰς τὰ χέρια μου ἕνα τεῦχος ἀπὸ τὴν τριμηνιαία ἔκδοσιν ποὺ φέρει τὸν τίτλο Φωτεινὴ Γραμμή.
Ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐνδιαφερόντων θεμάτων εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ φρεσκάρω τὴν μνήμη μου μὲ τὸ ἀφιέρωμά σας, σχετικὸ μὲ τὸν μεγάλο Μακρυγιάννη μας.
Θαυμάσια ἡ ἔκδοσή σας καὶ εἰλικρινὰ θέλω νὰ τὸ λαμβάνω στὴν διεύθυνσίν μου, ἐὰν καὶ ἐσεῖς συμφωνεῖτε μὲ τὸ αἴτημά μου.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτῆς ἐπικοινωνίας μου μαζί σας ἐπιτρέψατέ μου νὰ σᾶς κάνω μία ἀναφορά, ἐνδιαφέρουσα κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄποψιν.

Στὴν Λίμα τοῦ Περοῦ, σὲ αὐτὴν τὴν φίλη καὶ μακρινὴ χώρα κτυπάει ἡ καρδιὰ τῆς Ἑλλάδας.
Ὅπως καὶ σὲ πολλὲς χῶρες ἄλλωστε.
Στὴν Λίμα λοιπόν, στὴ πρωτεύουσα τοῦ Περοῦ ὑπάρχει μία Ἑλληνικὴ Ὀργάνωση.
Τὸ πλῆρες ὄνομα τῆς εἶναι:
Asociacion Helenika Lima-Peru
Τὴν Ἑλληνικὴ Ὀργάνωση αὐτὴ ἔχει τὴν μεγάλη τιμὴ νὰ τὴν Προεδρεύει ἡ Κυρία Σόνια Ραπτοπούλου-Βαβούλη.
Μὲ ἔχει παρακαλέσει ἡ ὀργάνωσις αὐτὴ νὰ τὴν προμηθεύσω μὲ Ἑλληνικὲς Σημαῖες μικροῦ μεγέθους, ἕνα ἱκανὸ ἀριθμὸ γιὰ νὰ κρατοῦν τὰ μέλη τῆς Ὀργανώσεως αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκεια διαφόρων ἐκδηλώσεων ποὺ πραγματοποιοῦν.
Ἔχω ἀπευθυνθῆ σὲ διάφορους φορεῖς τοῦ Κράτους ἀλλὰ ὅλοι κωφεύουν παρὰ τὰ ἀντιθέτως ὑποστηριζόμενα ἀπὸ αὐτούς.
Δὲν σᾶς κρύβω ὅτι ἔχω ἀπευθυνθῆ εἰς τὰ δυὸ μεγαλύτερα κόμματα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ποὺ κατὰ τὶς προεκλογικές τους ἐκστρατεῖες προμηθεύουν τοὺς φίλους τους καὶ μὲ μία τέτοια σημαία ἐκτὸς τῆς κομματικῆς. Τὸ ἴδιο καὶ αὐτά.
Σέ σᾶς λοιπὸν ἀπευθύνω τὸ αἴτημα γιὰ νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ μεριμνήσετε γιὰ τὴν ἐξεύρεσιν χορηγοῦ ποὺ θὰ κάνη τὴν τιμὴ εἰς τὴν Ὀργάνωσιν τῶν Ὁμογενῶν μας νὰ τοὺς προμηθεύση Ἑλληνικὲς Σημαῖες, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνη ὅτι δὲν χρειάζονται καὶ μεγαλύτερες γιὰ τὸ ἐντευκτήριό τους, τὰ γραφεῖα τους ἀλλὰ καὶ μερικὰ ἀπὸ τὰ μέλη τους νὰ τὶς κρατοῦν κατὰ τὶς ἐπίσημες ἑορτὲς τῆς Ἑλλάδος μας.

Ἡ πλήρης διεύθυνσις τῆς Ἑλληνικῆς Ὀργανώσεως εἶναι :

ASOCIACION HELENIKA LIMA-PERU
CALLE LAS ACALIFAS No 162 CASA C
URBANIZACION LAMOLINA VIEJA
Α MOLINA
LIMA 12
PERU

Τὰ τηλέφωνά τους εἶναι :

005113653649
καὶ ἡ ἠλεκτρονική τους διεύθυνση
dvm1143@terra.com.pe

Μὲ τὶς εὐχαριστίες μου

Νικόλαος Παπαχριστοδούλου
Ὁμήρου 39
12243 Αἰγάλεω
6972757116


Εὐχαριστοῦντες τὸν ἀξιότιμον κύριον Νικόλαον Παπαχριστοδούλου γράφομεν τὶς κατωτέρω πτωχὲς γραμμές:

1. Ὁ ἐπιστολογράφος μας κ. κύριος Νικόλαος Παπαχριστοδούλου δίδει τὴν ἰδέα νὰ εὑρεθοῦν χορηγοὶ μεγάλων καὶ μικρῶν σημαιῶν, διὰ νὰ ἀποστείλωμεν μαζὺ μὲ ἄλλα ἐθνικὰ σύμβολα εἰς τὶς χιλιάδες ἑλληνικὲς κοινότητες τῆς διασπορᾶς, καθὼς καὶ εἰς τοὺς φιλέλληνας, διὰ νὰ προβάλωνται ἀνόθευτες οἱ ἰδέες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

2. Τοιουτοτρόπως θὰ τονωθῆ καὶ τὸ καταρρακωθὲν ψυχικὸν σθένος τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, διὰ νὰ προβληθῇ σθεναρὰ ὠργανωμένη ἀντίδρασις ἐναντίον τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι ὁ συστηματικὸς ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων.

3. Ἐὰν οἱ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς τονώσουν τὴν καταρρακωθεῖσα ἐθνικὴν καὶ θρησκευτικὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, τότε δυνάμεθα νὰ ἀναφωνήσωμεν λακωνικῶς: «ἀκόμη καὶ ἐὰν ἐχάσαμε τὰ πλούτη μας καὶ ἐμμέσως διὰ τῶν ταπεινωτικῶν θαλασσοδανείων καὶ ἐπιμέρους τὴν ἐθνικήν μας κυριαρχίαν, θὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀναστήλωσιν τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καὶ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρἰζας μας. Μόνον τότε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ μεγαλουργήσωμεν»…

4. Μόνον ἔτσι θὰ ἀναπτερωθῇ καὶ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν τῶν φιλελλήνων, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναθαρρεύσουν νὰ μᾶς συνδράμουν, διὰ νὰ μεγαλουργήσωμεν πάλιν. Διαφορετικὰ ζήτω ποὺ καήκαμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου