2/8/10

Δελτίον τύπου

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΦΕΚ. Β 853 / 25-9-1997
Ἕδρα: Γραφεῖον Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου, Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθῆναι
Δι’ ἀλληλογραφίαν : οἰκία Ἰ. Ἀναγνωστοπούλου ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟτηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr Ἱστοσελίδα www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΣΟΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,
ΟΣΟΝ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

1. Παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἐν τούτοις ἐμεῖς οἱ «ξεκούραστοι» συνεχίζομε ἀπεγνωσμένες προσπάθειές μας νὰ ἐξασφαλίζωμε ποσότητες ἀγαθῶν διὰ περίθαλψιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ.

2. Ἐπίσης νὰ ἐξασφαλίζωμε θέσεις εἰς πλήρως ὠργανωμένες κατασκηνώσεις, διὰ νὰ φιλοξενοῦνται παιδιὰ, νὰ τὰ ὑποδεχώμεθα, νὰ τοὺς δίδωμε πληθώρα δώρων καὶ νὰ μεριμνῶμε διὰ τὴν σωματικὴν καὶ ψυχικήν τους ἀκεραιότητα.

3. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπετύχαμε παρὰ τὴν μεγίστην οἰκονομικὴν κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, ἡ ὁποία, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει διεξοδικώτατα, εἶναι ἀπόροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν μᾶς καλλιεργοῦν συστηματικῶς ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες δοτοὶ ἰθύνοντες - ὑποχείρια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, κατόπιν τῆς ἄκρως ἀχαρακτηρίστου καὶ ἀπαραδέκτου ἀβελτηρίας τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας μας, διὰ τὶς ὁποῖες ἐφαρμόζεται ἡ αἰσώπειος ρῆσις: «τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, ὑμεῖς ἄδετε».

4. Εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπαναλάβωμε: Ὅλοι οἱ «κουρασμένοι» μεταβαίνουν εἰς τὰ ἐξοχικά τους, παραλίες, ταξείδια ἀναψυχῆς, διὰ νὰ ξεκουρασθοῦν καὶ νὰ ἀπολαύσουν καὶ τὰ εὐεργετικώτατα θαλάσσια λουτρά των. Ἐμεῖς οἱ «ξεκούραστοι» θὰ συνεχίσωμεν ἀκόμη καὶ τώρα νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικώτατα κολυμβῶντες ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὸν ἱδρῶτα.

5. Προτοῦ ἀποκάμνωμε καὶ μᾶς καταβάλλουν πλήρως οἱ βαρειὲς ἀσθένειές μας, ἐπαναλαμβάνομεν τὴν γνωστὴν ἔκκλησίν μας: ζητοῦμεν κατεπειγόντως ἰδεολόγους καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντὲς νὰ μᾶς ἀπαλύνουν τὸν λίαν δυσβάστακτον σταυρόν τῶν ὄγκων, ἀπὸ τὰ λίαν δυσβάστακτα φορτία ἐξόδων καὶ ἐργασίας.

6. Ἀναμένομεν κατεπειγόντως ἐθελοντὰς διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἀνταποκρινώμεθα εἰς τὶς καθημερινὲς αὐξανόμενες ἐκκλήσεις διὰ βοήθειαν.

7. Τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321.
Σᾶς ἀναμένομε μέ «ἀνοικτὰς ἀγκάλας», διὰ νὰ συστρατευθῶμε εἰς τοὺς χαλεποὺς καιρούς, ποὺ διερχόμεθα. Ὅπως ἀνεπτύξαμε καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 43: «Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων».

8. Ἐλᾶτε νὰ «ἀποτοξινωθῶμε» ἀπὸ τά «δηλητήρια» τῆς φιλαυτίας, τοῦ φιλοτομαρισμοῦ, τῆς καλοπερασιᾶς, τοῦ «βολεύματος», τῆς ἀδιαφορίας, τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας, τῆς πορώσεως τῆς συνειδήσεως καὶ λοιπὰ ἀντικοινωνικὰ δηλητήρια, νὰ ἀναγεννηθῶμε πνευματικὰ καὶ μὲ πνεῦμα αὐτοθυσίας, ἀλτρουϊσμοῦ, ἀνιδιοτελείας νὰ ἀποδεικνύωμε ἐμπράκτως τὴν ἀγάπην μας πρὸς τὸν κάθε πλησίον καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὶς ρίζες μας προτοῦ αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου