4/8/10

Ἑλλὰς καὶ Τουρκία ὑποψήφιες γιὰ τὴν νέα ρωσσικὴ ναυτικὴ βᾶσι!

Μὲ μία δήλωσι ποὺ προκάλεσε εὔλογα ἐρωτήματα, ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Ρωσσικοῦ Ναυτικοῦ ἀνεκοίνωσε ἀπὸ τὴν Μόσχα ὅτι ἡ Ρωσσία ἐνδιαφέρεται νὰ ἀποκτήση δεύτερη ναυτικὴ βᾶσι στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, πέραν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ὑφίσταται στὸ Ταρτοὺς τῆς Συρίας. Ἡ ἐπιλογὴ θὰ πραγματοποιηθῆ μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας.
Οἱ δηλώσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ρωσσικοῦ Ναυτικοῦ ἔγιναν γνωστὲς ἀπὸ ἀνταπόκρισι τοῦ Θ. Αὐγερινοῦ στὸ μεσημβρινὸ δελτίο τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ MEGA.
Ὁ ναύαρχος Βισότσκι στὸ πλαίσιο ἀνακοινώσεων γιὰ τὴν ἀνάγκη ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς ναυτικῆς βάσεως στὸ Ταρτούς, ὥστε νὰ μπορῆ νὰ δεχθῆ μεγαλυτέρου ἐκτοπίσματος σκάφη ἀπὸ τὸ 2012, προχώρησε σὲ ἀκόμη μεγαλύτερες ἀποκαλύψεις. Ἡ ἀνάγκη τῶν ρωσσικῶν ναυτικῶν δυνάμεων νὰ ἰσχυροποιήσουν τὴν παρουσία τους στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο μπορεῖ νὰ καλυφθῆ μόνο ἀπὸ δύο χῶρες, οἱ ὁποῖες διαθέτουν κατάλληλα φυσικὰ γεωγραφικὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἄρτιες λιμενικὲς ἐγκαταστάσεις.
Ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ Τουρκία συνιστοῦν τὸ δίδυμο τῶν δυνατῶν ἐπιλογῶν καὶ σὲ αὐτὲς θὰ ἀπευθυνθῆ τὸ ρωσσικὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν προκειμένου νὰ διασφαλίση τὴν ἀπαραίτητη ἔγκρισι. Ἡ ἀνακοίνωσις ἐδημιούργησε ἔκπληξι διότι πρόκειται γιὰ ἕνα αἴτημα πρὸς δύο χῶρες μέλη τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ ὁποῖες διατηροῦν στενὲς σχέσεις μὲ τὶς ΗΠΑ. Σύμφωνα μὲ τὶς πρῶτες ἐκτιμήσεις ἡ πρότασις συνδέεται μὲ τὴν ἀναθέρμανσι τῶν ρωσσο-τουρκικῶν σχέσεων, οἱ ὁποῖες ἐπεκτείνονται σὲ διαφόρους τομεῖς.
Ὅσον ἀφορᾷ τὶς ἐργασίες ἐκσυγχρονισμοῦ στὸ λιμάνι Ταρτούς, τὸ ὁποῖο μέχρι σήμερα χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν τροφοδοσία καὶ τὴν παροχὴ τεχνικῆς ὑποστηρίξεως στὰ ρωσσικὰ πολεμικὰ πλοῖα, ὁ ναύαρχος Βισότσκι διευκρίνισε ὅτι στὶς ἐγκαταστάσεις θὰ μποροῦν νὰ φιλοξενηθοῦν πλοῖα μεγέθους ἀεροπλανοφόρου καθὼς καὶ πυραυλοφόρα καταδρομικά. Οἱ ρωσσικὲς διευκολύνσεις χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸ 1971 (ἐπὶ ΕΣΣΔ). Μετὰ τὴν διάλυσι τοῦ Συμφώνου τῆς Βαρσοβίας ἡ βᾶσις ἀπαξιώθηκε σταδιακῶς μέχρι τὸ 2007 ποὺ τὸ Ρωσσικὸ Ναυτικὸ ἐπανεβεβαίωσε τὴν πρόθεσί του νὰ χρηματοδοτήση τὴν ἐπαναλειτουργία της ὡς προκεχωρημένου λιμένος.


Πηγή: defencepoint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου