29/9/10

Ἐπισημάνσεις γιὰ τὴν διαμόρφωσι μιᾶς ὀρθῆς πολιτικῆς γιὰ τὴν Θράκη

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀπὸ
Τὸ Hellenic Academic FORUM
http://www.greece.org/blogs/scholars/?p=972

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας,
Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε τῆς Κυβερνήσεως,
Ἀξιότιμοι κ. κύριοι Ἀρχηγοὶ τῶν Κομμάτων,
Ἀξιοτιμοι κ. κύριοι Βουλευταί,

Τὸ Hellenic Academic FORUM ἔχει ὡς μέλη του Ἕλληνες καθηγητὲς πανεπιστημίου καὶ ἐπιστήμονες κατόχους διδακτορικοῦ πτυχίου, στὴν Ἑλλάδα, στὴν Κύπρο, στὶς ΗΠΑ καὶ σὲ 19 ἀκόμα χῶρες. Εἶναι δὲ κλάδος τοῦ Hellenic Electronic Center (www.greece.org), μὴ Κερδοσκοπικοῦ Ὀργανισμοῦ, ποὺ ἔχει ἱδρυθῆ στὶς ΗΠΑ γιὰ τὴν προώθησι Ἑλληνικῶν θεμάτων, καὶ περιλαμβάνει περὶ τὰ 40.000 μέλη.
Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουμε γίνει ἀποδέκτες μηνυμάτων ἀπογνώσεως ἀπὸ συναδέλφους στὴν Θράκη, ἀλλὰ καὶ ἀνησυχητικῶν πληροφοριῶν, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀσκουμένης ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς στὶς περιοχὲς μειονοτήτων τῆς Θράκης. Παρακολουθήσαμε, ἐπίσης, σχετικὴ εἰδησεογραφία καὶ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἀναφερόμενες τόσο στὸ ζήτημα τῆς ἡρωϊκῆς, κατὰ τὴν ἄποψί μας, δασκάλας κας Χαρᾶς Νικοπούλου, ὅσο καὶ σὲ θέματα σχετιζόμενα μὲ τὴν δρᾶσι ἀτόμων ποὺ ἔχουν στόχο τὴν τουρκοποίησι τῆς περιοχῆς. Ὡς ἁπλοῖ Ἕλληνες ποὺ ἀγαπᾶμε τὸν τόπο μας, ἀλλὰ πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ ὡς ἀκαδημαϊκοὶ διδάσκαλοι, θὰ θέλαμε νὰ ἐκφράσουμε τὴν ἔντονη ἀνησυχία καὶ ἀγωνία μας, γιὰ τὸν χειρισμὸ ἑνὸς ζωτικῆς σημασίας Ἐθνικοῦ Προβλήματος ἐκ μέρους τῶν Ἑλληνικῶν Κυβερνήσεων.
Ἔχουμε πληροφορηθῆ ἀπὸ διάφορες πηγές, ὅτι ἡ ἀκολουθουμένη ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ στὴν Θράκη βασίζεται ἐν πολλοῖς, σὲ προτάσεις ποὺ προέκυψαν ἀπὸ προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ συνολικοῦ ὕψους 20 ἑκατ. Εὐρώ, καὶ ἐκπονήθηκαν ἀπὸ ἐρευνητικὴ ὁμάδα μὲ τωρινὴ ἕδρα στὸ Παν/μιο Ἀθηνῶν. Δὲν θὰ ὑπεισέλθουμε σὲ ὁποιαδήποτε κριτικὴ τῶν σχετικῶν πορισμάτων. Αὐτὴ ἔχει γίνει ἀπὸ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὴν σχετικὴ ἀξιολόγησι. Ἐπισημαίνουμε ὅμως, πὼς εἶναι ἀδιανόητο ἡ ἐθνικὴ πολιτικὴ σὲ ἕνα τέτοιο κρίσιμο καὶ εὐαίσθητο θέμα, πολιτικὴ ποὺ ὑποχρεώνει τοὺς Πομάκους καὶ Ρομᾶ τῆς Θράκης νὰ διδάσκωνται ὡς μητρικὴ τὴν τουρκικὴ γλῶσσα, μὲ προφανεῖς συνέπειες γιὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἐθνική τους ἔνταξι, νὰ βασίζεται σὲ ἀμφιλεγόμενες ἀπόψεις μίας ἐρευνητικῆς ἀκαδημαϊκῆς ὁμάδος, ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ κύρος τῶν ἐμπλεκομένων.

Πιστεύουμε ὅτι, ἡ χάραξις Ἐθνικῆς πολιτικῆς σὲ τέτοιου εἴδους ζητήματα θὰ πρέπη νὰ βασίζεται σὲ εἰσηγήσεις ἑνὸς Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Χαράξεως Πολιτικῆς (γιὰ τὴν Θράκη), τὸ ὁποῖο θὰ στελεχώνεται ἀπὸ ὑψηλοῦ κύρους εἰδικούς, ὄχι μόνο ἐκπαιδευτικοὺς ἀλλὰ καὶ ἐμπείρους, καταξιωμένους εἰδικοὺς ἐπιστήμονες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους κάποιοι νὰ κατοικοῦν στὴν Θράκη, γιὰ νὰ ἔχουν ἄμεση γνῶσι τῶν προβλημάτων καὶ τῶν ἐκεῖ συμβαινόντων. Ἕνα τέτοιο Συμβούλιο θὰ μελετᾷ τὶς ἀπόψεις ὄχι μόνο κάποιας ὁμάδος μὲ προσβάσεις στὰ ἑκάστοτε κέντρα ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων. Θὰ ἐξετάζη σὲ βάθος τὶς τυχὸν ἐπιπτώσεις τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου μέτρου, στὰ πλαίσια πάντα τῶν ὑφισταμένων συνθηκῶν ποὺ διέπουν τὸ καθεστὼς τῶν μειονοτήτων, τῆς διεθνοῦς πρακτικῆς, τῆς τοπικῆς ἐμπειρίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντίστοιχης πολιτικῆς τῆς Τουρκίας πρὸς τοὺς Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς Ἴμβρου καὶ τῆς Τενέδου. Καὶ μόνο μετὰ ἀπὸ μία τέτοια ἐνδελεχῆ διερεύνησι, θὰ εἰσηγῆται τὴν ἐνδεικνυομένη Ἐθνικὴ Πολιτική, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναγκαῖα μέτρα γιὰ τὴν ἐπίτευξι τῶν στόχων της.
Οἱ εὐθῦνες τῶν μέχρι σήμερα ἡγεσιῶν γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετωπίσεως ἑνὸς τόσο ζωτικῆς σημασίας θέματος, εἶναι τεράστιες. Δυστυχῶς, αὐτοῦ του εἴδους ἄστοχοι, καὶ κάποιες φορὲς ἐπιπόλαιοι, χειρισμοὶ ὡδήγησαν τὴν Ἑλλάδα, σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς, στὴν σημερινή της κατάντεια ποὺ ὅλους μᾶς πληγώνει καὶ μᾶς προκαλεῖ ντροπὴ ὡς πολῖτες της.
Θεωροῦμε ὅτι στὰ πλαίσια τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς χώρας, ποὺ ἡ παροῦσα Κυβέρνησις ἔχει διακηρύξει, θὰ πρέπη νὰ ἀποτελέση προτεραιότητα ἡ χωρὶς τυμπανοκρουσίες ἵδρυσις ἑνὸς ὑπερκομματικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν προβλημάτων τῆς Θράκης, τὸ ὁποῖο σὲ ταχύτατο χρόνο θὰ ἐξετάση τὰ προβλήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκπαίδευσι στὰ σχολεῖα τῶν Ἑλλήνων μουσουλμάνων καὶ μὲ τὸν ἐπιχειρούμενο ἐκτουρκισμὸ τῆς περιοχῆς. Τὸ Συμβούλιο αὐτὸ νὰ στελεχωθῆ μὲ ὅ,τι καλύτερο διαθέτει ὁ Ἑλληνισμός, ἔξω ἀπὸ κομματικὲς σκοπιμότητες καὶ παρεμβάσεις, ὅλα δὲ τὰ πολιτικὰ κόμματα νὰ δεσμευθοῦν γιὰ τὴν συνέχειά του. Εἶναι φυσικὰ αὐτονόητο, ὅτι θὰ λειτουργῆ ἔχοντας συμβουλευτικὸ χαρακτῆρα, γιὰ τὴν διαμόρφωσι προτάσεων στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ, ἐνῷ οἱ ὁποιεσδήποτε ἀποφάσεις θὰ λαμβάνωνται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε Κυβέρνησι.
Ἂς διδαχθοῦμε ἀπὸ τοὺς γείτονες στὰ ἀνατολικά μας σύνορα! Ἂς ἀκούσουμε τὶς κραυγὲς ἀγωνίας, ποὺ ἔρχονται ἀπὸ Ἕλληνες, χριστιανούς, Πομάκους καὶ Ρομᾶ, τῆς Θράκης μας. Ἂς ξεκινήσουμε κάποτε ὡς χώρα, κάνοντας τὰ αὐτονόητα, χωρὶς προκαταλήψεις ἢ ἰδεολογικὲς ἀγκυλώσεις ἀλλὰ μὲ κριτήριο τὸ συμφέρον τῆς χώρας καὶ τὸν κοινὸ νοῦ. Καὶ ταυτόχρονα, ἂς μεριμνήσουμε, ἂν μή τι ἄλλο, γιὰ τὴν πλήρη καὶ ὀρθὴ ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου σὲ κάθε πόλι καὶ χωριὸ τῆς Θράκης, ὥστε κανένας Ἕλληνας πολίτης τῆς περιοχῆς, χριστιανὸς ἢ μουσουλμάνος, νὰ μὴν αἰσθάνεται ὅτι ἀνήκει σὲ μία καταπιεζομένη μειονότητα μέσα στὴν ἴδια του τὴν χώρα. Ἴσως ἔτσι, νὰ ἀποτρέψουμε μελλοντικές, καὶ γιὰ πολλοὺς ἐπερχόμενες, ἐθνικὲς συμφορές.

Μὲ Τιμή,

Οἱ ὑπογράφοντες (276 ὑπογραφές)

Ἀβραὰμ Δημήτριος Γ., Δρ., Τμ. Τεχνολογιῶν Ἀντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικῆς Μακεδονίας.
Ἀβραμίδης Ἰωάννης Ε., Ph.D., Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Α. Π. Θεσ/νίκης.
Albrecht-Piliouni Efrossini, Ph.D., Auburn University, Auburn, AL 36849, USA.
Anagnostopoulos Aris, Ph.D., Research Fellow, Sapienza University of Rome, ITALY.
Ἀναγνωστόπουλος Σταῦρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Antikas Theo. G., DVM, Ph.D., Καθηγητὴς Κτηνιατρικῆς, Skagit Valley College, USA.
Antonopoulos Petros, Dr., Sc. D., Nuclear Engineering Consult., President PMC Inc., USA.
Ἀντωνοπούλου-Χαραλαμποπούλου Εὐγενία, Ἐπ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικῆς, Παν/μιο Ἀθηνῶν.
Ἀποστολόπουλος Χάρης, Ἐπίκ. Καθηγητής, Τμῆμα Μηχανολόγων, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Ἀρβανιτογιάννης Ἰω., Dr., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Σχολὴ Γεωπονικῶν Ἐπιστημῶν, Βόλος.
Arkas Evangelos, Ph.D., London, UK.
Ἀρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ph.D., Διδάκτωρ Νευροεπιστημῶν, Dept of Anatomy, Physiology, & Genetics, & Dept. of Psychiatry, USUHS, Bethesda, MD 20814, USA.
Ἀσημακόπουλος Βύρων, Ἐπ. Καθηγητής, Ἐργαστήριο Φυσιολογίας, Ἰατρική, Δ. Π. Θράκης.
Βαγενᾶς Κώστας, Καθηγητής, Τμῆμα Χημικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Βασιλειάδης Λάζαρος, Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολὴ Ξάνθης, Δ. Π. Θράκης.
Βασιλειάδης Χρῆστος, Ἐπ. Καθηγητής, Διοίκ. Ἐπιχειρήσεων, Παν/μιο Μακεδονίας, Θεσ/νίκη.
Valanides Nicos, Assoc. Professor, Department of Education, University of Cyprus.
Vallianatos Evaggelos, Ph.D., Historian, Claremont, California, USA.
Vahaviolos Sotirios, Ph.D., Chairman & CEO, MISTRAS Group, Inc., Princeton Junction, NJ, USA.
Βελγάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Βουδριᾶς Εὐάγγελος, Καθηγητής, Τμῆμα Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Δ. Π. Θράκης.
Gavras Irene, M.D., Professor, School of Medicine, Boston University, Boston, USA.
Γαντὲς Χάρης, Ἀναπλ. Καθηγητής, Ἐθνικὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Gatzoulis Nina, President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations, & Professor, Department of Languages, Literatures & Cultures, University of New Hampshire, USA.
Γερογιαννάκη-Χριστοπούλου Μαρία, Δρ., Τμ. Ἐπιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Georgantzas Nicholas C., Fordham University, New York, USA.
Γεωργίου Δημήτριος Α., Ἀν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Georgopoulos Evagelia, Ph.D., Theoretical & Applied Mechanics, USA.
Georgopoulos Panayotis, Ph.D., Materials Science, Illinois, USA.
Γιακουμεττῆς Ἀνδρέας, Δρ., τ. Ἀν. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πᾶν/μιο Θράκης.
Giannakidou Anastasia, Professor, Dept. of Linguistics, University of Chicago, USA.
Yannopoulos L.N., Ph.D., Pittsburgh, PA, USA.
Γιαννόπουλος Παναγιώτης Χρ., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτ. Μηχανικῶν, Παν/μιο Πατρῶν.
Yiannos Peter N., Professor, USA.
Γιαννούλης Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Giaralis Agathoklis, Dipl-Eng., MSc., Ph.D., A.M. ASCE, TEE-TCG, Lecturer in Structural Mechanics, Director: MSc Construction Management, School of Engineering & Mathematical Sciences, City University, London, UK.
Γιόκαρης Νικόλαος Δ., Ἀν. Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Γκόκας Περικλῆς, Λέκτ, Τμ. Οἰκονομικῆς Ἀνάλυσης & Διεθνῶν Οἰκονομικῶν, Δ. Π. Θράκης.
Γλαρὸς Δημήτριος, Ἐπ. Καθηγητὴς Παθολογίας Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης.
Gregoriades Athanasia, Educator, New York, USA.
Γρηγορόπουλος Σωτήριος, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Δαγκλῆς Ἰωάννης Α., Ph.D., Διευθυντὴς Ἐρευνῶν (ISARS), Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν.
Damianou Pantelis, Dept. of Mathematics & Statistics, University of Cyprus, CYPRUS.
Danginis Vassilios, Ph.D., Director of Engineering, SMSC, Hauppauge, NY, USA.
Daskalopoulou Stella, MD, MSc, DIC, Ph.D., FRSQ, Assistant Professor, Dept. of Medicine, McGill University, MUHC, Montreal General Hospital, Montreal, CANADA
Δενάζης Σπύρος, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Ἠλεκτολ. Μηχαν. & Τεχνολογ. Η/Υ, Παν/μιο Πατρῶν.
Δημητρακόπουλος Ἀλέξανδρος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Demopoulos George P., Professor, McGill University, Montreal, CANADA.
Δημοῦτσος Ἀνδρέας Ι., Δρ, Διοργανωτὴς Ἐπιμορφωτικῶν Σεμιναρίων.
Dines Philipp L., M.D., Ph.D., Distinguished Fellow, Assistant Professor, Psychiatric Medical Director, Inpatient Neuropsychiatric Serv., Geropsychiatry Fellowship Dir., University Hospitals Case Medical Center, Case Western Reserve University, USA.
Dokos Socrates, Ph.D., Senior Lecturer, Graduate School of Biomedical Engineering, University of New South Wales, Sydney, AUSTRALIA.
Drakatos Stylianos, Ph.D., PMP, Department of Decision Sciences & Information Systems, Florida International University, USA.
Dritsas Eleftherios, Ph.D., Elecrical Nuclear Engineer, Greek language Educator, California, USA.
Δρίτσος Στέφανος Η., Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Eleftheriades George Savvas, OAM, GCSCG. CETr, JP, Collegiarch (Head Of Colleges) Athenaeum Communiversity Colleges (1974/91), Educationist-Academician, Government Adviser, Justice Of Peace, New South Wales, AUSTRALIA.
Elias Demetri, Ph.D., Beaconsfield, QC, CANADA.
Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος, Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Λογιστικῆς & Χρηματοοικονομικῆς, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Evangeliou Christos C., Professor of Philosophy, Towson University, USA.
Evangelou Simos, Lecturer, Departments of Electrical & Electronic, & Mechanical Engineering, Imperial College London, London, UK.
Εὐθυμίου Παῦλος Ν. , Καθηγητής, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Zavos Panayiotis, Ed.S., Ph.D., Professor Emeritus of Reproductive Medicine & Andrology, University of Kentucky, President & CEO, Zavos Diagnostic Laboratories, Inc. Director, Andrology Institute of America, GM & CEO, Repromed, Ltd. Limassol, Cyprus/ Lexington, KY, USA.
Ζάγκρης Νικόλαος, Ph.D., Καθηγητής, Τμῆμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Ζαφειροπούλου Μαρία, B.Sc., Ph.D., Ἀν. Καθηγήτρια Ψυχοπαθολογίας, Τμ. Προσχολικῆς Ἀγωγῆς, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Zannis-Hadjopoulos Maria, Ph.D., McGill University, Montreal, CANADA.
Zahopoulos Christos, Ph.D., Executive Dir., Center for STEM Education, & Associate Professor, Engineering & Education, Northeastern University, Boston, MA, USA.
Ζερβάκης Μιχάλης, Ph.D., Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο τῆς Κρήτης, Χανιά.
Zervos Nicholas, Ph.D., Multimedia Telecom Networks, USA.
Zygouris Constantine, MS, Electrical Engineering, University of Toronto, CANADA.
Ζώτου Βασιλική, Ph.D., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Θεοδοσίου Νικόλαος, Ἐπ. καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Θραμπουλίδης Κλεάνθης, Ph.D., Ἀναπλ. Καθηγητής, Τμῆμα ΗΜ&ΤΗ, Παν/μιο Πατρῶν.
Ἰατροῦ Χρῆστος, Ἀν. Καθηγητής, Ἀναισθησιολόγος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ioannou Petros, Ph.D., Professor, University of Southern California & Cyprus University of Technology, USA.
Κακούλη-Duarte Θωμαΐς, Ph.D., Lecturer/PI, Biosciences/Molecular Ecology, Dept. of Science and Health, EnviroCORE, Carlow Institute of Technology, IRELAND, Πρόεδρος Ἑλληνικῆς Κοινότητας Ἰρλανδίας, IRELAND.
Κάκουλλος Θεόφιλος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Παν/μίου Ἀθηνῶν.
Καλέρης Βασίλειος, Δρ, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Kaloy (Καλογερόπουλος) Nicolas, B,Sc(Econ), B.Sc.(Philosophy), Ph.D., Former International Official, Geneva, President of The European League of Geneva (Think Tank), SWITZERLAND.
Καμπεζίδης Χάρης Δ., Ph.D., Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ἐθνικὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν.
Kamperidis Lambros, Rev. Dr., Concordia University, Classics, Linguistics & Modern Languages, Montreal, Canada, Rector of Saints Constantine & Helen, Greek Orthodox Community of West Island, Montreal, CANADA.
Kaprano Plato, Ph.D., CEng, CEnv, FIMMM, MWJS, Short Courses Director, Postgraduate Taught Admissions Tutor, Room G1, Department of Engineering Materials, The University of Sheffield, Sheffield, UK.
Καραγιάννη Δέσποινα, Ph.D., Τμῆμα Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Karagiannides Iordanes, Adj. Asst. Professor, UCLA, USA.
Καρακώστας Χρῆστος, Δρ. Πολ. Μηχανικός, Δ/ντὴς Ἐρευνῶν, Ἰνστ. Τεχν. Σεισμολογίας & Ἀντισεισμικῶν Κατασκευῶν (ΙΤΣΑΚ).
Karatzios Christos, M.D. C.M., FRCPC, Ass. Professor of Pediatrics, McGill University Health Centre, Montreal Children's Hospital; Associate Member, Centre Universitaire Mere-Enfant de l'Hopital Ste Justine, University of Montreal, CANADA.
Karafotias Panayotis, Professor of International Relations, UINDY, Indiana, USA.
Karkamanis Dimitrios, Frm. Senior Research Fellow, Swedish National Defense Research Institute, Stockholm, SWEDEN.
Καρποῦζος Δημήτριος, Λέκτωρ, Γεωπονικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Kasimis Basil, MD, DSc, FACP, Professor of Medicine UMDNJ, East Orange, N.J., USA.
Κατσιγιάννης Παναγιώτης Α., Δρ., Ἠλεκτρ. Μηχανικὸς & Μηχανικὸς Η/Υ, Δ. Π. Θράκης.
Κατσιφαράκης Κωνσταντῖνος, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Α. Π. Θεσ/νίκης.
Katsifis Spiros, Ph.D., FACFE, Assoc. Professor & Chair Dept of Biology, University of Bridgeport, CT, USA.
Κατσούφης Ἠλίας, τ. Καθηγητὴς Φυσικῆς, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Κελεσσίδης Βασίλειος Κ., Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο τῆς Κρήτης, Χανιά.
Κερμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμῆμα Μηχανολ. Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Κλαουδάτος Σπύρος, Καθηγητής, Τμ. Ἰχθυολογίας & Ὑδάτινου Περιβάλλοντος, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Κοζυράκης Κωνσταντῖνος, Ἀν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Κοκκινάκης Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Κόκκινος Δημήτριος, Ph.D, Πυρηνικὴ Τεχνολογία, Brookhaven National Labor., Upton, N. York, USA.
Κοκολάκης Γεώργιος Ε., Καθηγητής, Σχ. Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν, Ε. Μ. Π. Ἀθηνῶν.
Κολιόπουλος Παναγιώτης Κ., Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Δομικῶν Ἔργων, ΤΕΙ Σερρῶν.
Coromilas James, MD, Chief, Division of Cardiovascular Diseases & Hypertension, Professor of Medicine, Robert Wood Johnson Medical School, New Jersey, USA.
Kostas (Κωνσταντάτος) Demosthenes, Ph.D., M.Sc., M.B.A., USA.
Kousmanidis Nick, ABA, AVA, ATA, CBM, CFE, EA, President, Accredited Business Consultants, Inc., N. York, USA.
Κουτρομπᾶς Κωνσταντῖνος, Ph.D., ISARS, Ἐθνικὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν.
Κουτσελίνη Μαίρη, καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
Coutsias Evangelos, Professor, University of New Mexico, USA.
Κρήτας Σπύρος Κ., DVM, Ph.D., Dipl. ECPHM, Ἐπ. καθηγητής, Κτηνιατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θ.
Kritikos Haralambos, Professor Emeritus, ESE Dept., University of Pennsylvania, USA.
Κυριακοῦ Ἀναστασία, Ἰνστιτοῦτο Γεωργικῶν Ἐρευνῶν, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.
Κυριακοῦ Γεώργιος, Καθηγητὴς Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Κυρώζης Ἀνδρέας, Ph.D., Λέκτωρ, Νευρολόγος, Ἰατρικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν.
Κωμοδρόμος Πέτρος, Λέκτορας, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν & Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.
Constantelos Demetrios J., Ph.D., Charles Cooper Townsend Distinguished Professor of History & Religion, Emeritus, Distinguished Research Scholar in Residence, Richard Stockton College of New Jersey, USA.
Κωνσταντινίδου Ἑλένη-Ἴσις Α., Καθηγήτρια, Γεωπονικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Κωνσταντόπουλος Ἰωάννης, Καθηγητής, Σχολὴ Ναυτ. Δοκίμων & Πολυτεχνεῖο Βρυξελλῶν, BELGIUM.
Κώττης Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Λαδοπούλου Κωνσταντία, Δρ, Δ/ντρια ἸατροΠαιδαγωγικοῦ Κέντρου (ΙΠΚ) Ἀθηνῶν.
Λαμπρινίδης Ἀλέξανδρος, Ph.D., Assoc. Professor, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.
Λαμπροπούλου Βενέττα, Καθηγήτρια, Τμῆμα Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Λερὸς Ἀσημάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου.
Λευτάκη Μαρία, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Μηχανικῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Λιαλιάρης Θεόδωρος, Καθηγητὴς Ἰατρικῆς, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Λυριτζῆς Ἰωάννης, Ph.D. (Edin.), Καθηγητής, Ἀρχαιομέτρης, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, Ρόδος.
Λιώλιος Ἀστέριος, Καθηγητὴς Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Lois Lambros, Ph.D., Nuclear Technology, USA.
Lolos George J., Ph.D., Professor, Physics Dept, University of Regina, Regina, CANADA.
Λουκὴς Εὐριπίδης Ν., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Παν/μιο Αἰγαίου, Σάμος.
Λυγούρας Ἰωάννης, Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Ἠλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Ὑπολογιστῶν Δ. Π. Θ.
Μακιὸς Βασίλειος, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Μακράκης Γεώργιος Ν., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν, Παν/μιο Κρήτης, Ἡράκλειο.
Μακρῆς Νικόλαος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Μανωλόπουλος Εὐάγγελος Γ., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Ἰατρικὴ Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ἀλεξανδρούπολις.
Μαρκέτος Εὐάγγελος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ε. Μ. Πολυτεχνείου, Ἀθήνα.
Marinatos Nanno., Professor, University of Illinois, Chicago, USA.
Matziorinis Kenneth, Ph.D. Professor of Economics, McGill University, Montreal, Α.
Μαυρομάτης Ἀθανάσιος, Ἀν. Καθηγητής, Γεωργικὴ & Ἀγροτικὴ Ἀνάπτυξη, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος.
Melakopides Costas, Assoc. Professor of International Relations, University of Cyprus, CYPRUS.
Mermigas Lefteris, Pathology Professor, SUNY, AB, Buffalo, NY, USA.
Metallinos-Katsaras Elizabeth, Ph.D., RD, Assoc. Professor, Department of Nutrition, School for Health Sciences, Simmons College, Boston MA, USA.
Michaelidou Aliki, M.Sc., Ph.D., Research & Technology Adviser, CRA, Montreal, CANADA.
Michopoulos Aristotle, Ph.D., Professor, Greek Studies, Hellenic College, Brookline, MA, USA.
Moraitis Nicholaos L., BA., MA., Ph.D., International Relations, University of California, USA.
Μοσχοβάκης Ἄδωνις, M.D., Ph.D., Καθηγητὴς Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Μουτσόπουλος Κωνστ., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Δ.Π. Θράκης
Μπαζαῖος Νικήτας, Ἀν. Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Μπακάλης Ναούμ, Δρ. Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, Ἀθήνα.
Balafoutis George, MS(CS), BS(Math), International MBA, 2010, University of Chicago, CISM, CISSP, GSNA, USA.
Baloglou George – Thessaloniki, Associate Professor Emeritus, SUNY Oswego, USA.
Μπαλόπουλος Βίκτωρας, Ἐπ. Καθηγητὴς Σχολῆς Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Δ. Π. Θράκης
Barbas John, Ph.D., Professor of Chemistry, Valdosta State University, Valdosta, Α, USA.
Μπατάκης Νικόλαος A., Καθηγητής, Τμῆμα Θεωρητικῆς Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων.
Belbas Stavros A., Professor, Mathematics Dept, University of Alabama, Tuscaloosa, USA.
Μπέσκος Δημήτριος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Μπίλλης Εὐριπίδης, τ. Ἐπίκουρος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο, Ἀθῆναι.
Μπῆτρος Γεώργιος Κ., Ὁμ. Καθηγητής, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Blytas George C., Ph.D., Physical Chemistry/Chemical Engineering, Research Consultant, Royal Dutch Shell, retired, President, GCB Separations Consulting, Founder: The Hellenic Professional Society of Texas, Author: The First Victory, Greece in the Second World War, 2009, USA.
Botsas Lefteris N., Ph.D., Professor Emer., Oakland University, Rochester, MI, USA.
Bucher Matthias (Μποῦχερ Ματτίας), Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο τῆς Κρήτης.
Μυλωνᾶς Νικόλαος, Καθηγητής, Ἐθνικὸ & Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Μωρέττη Μαρίνα, Ph.D., Δρ., Τμ. Πολιτ. Μηχανικῶν, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Nanas Serafim, MD, Ἀν. Καθηγητής, Ἰατρικὴ Σχολή, Ε. & Κ. Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Νέστορος Ἰωάννης Ν., Καθηγητής, Τμῆμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Νικολαΐδης Τάσος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Νικολάου Ἀναστασία, Ἐπ. Καθηγήτρια, Τμ. Ἐπιστημῶν τῆς Θάλασσας, Παν/μιο Αἰγαίου.
Νιχωρίτης Κωνσταντῖνος, Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Βαλκανικῶν Σπουδῶν, Παν/μιο Δ. Μακεδονίας.
Nomikos John M., Ph.D., Διευθυντής, Ἵδρυμα Εὐρωπ. & Ἀμερικανικῶν Σπουδῶν, Ἀθῆναι.
Ντακούλας Πάνος, Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Πολιτ. Μηχανικῶν, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Παναγιωτακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Δ. Π. Θράκης.
Παναγιώτου-Τριανταφυλλοπούλου Ἄννα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Παν/μιο Κύπρου, Κύπρος.
Πανοσκάλτσης Βασίλειος, M.S., M.A., Ph.D., Ἀν. Καθηγητής, Πολυτεχνική, Δ.Π.Θ., Ξάνθη.
Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Παντελῆς Δημήτριος Ι., Ἀν. Καθηγητής, Σχολὴ Ναυπηγῶν, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Παντελίδης Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Παντελιοῦ Σοφία Δ., Ἀν. Καθηγήτρια, Τμ. Μηχανολ. & Ἀεροναυπηγῶν, Παν/μιο Πατρῶν.
Papavizas George, Ph.D., Author of “Blood and Tears, Greece 1940-1949” and “Claiming Macedonia, the Struggle for the Heritage, Territory and Name of the Historic Hellenic Land”, Beltsville, MD, USA.
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Ὁμ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Papadopoulos A. P. (Tom), Ph.D., Ass. Professor & Adjunct Professor (Guelph, Laval), Windsor, Ontario, CANADA.
Papadopoulos Kyriakos, Professor, Chemical & Biomolecular Engineering, Tulane University, New Orleans, Α, USA.
Παπαδόπουλος Νικόλαος Θ., Dr., Καθηγητής, Ὀφθαλμολογία, Ἰατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θ.
Παπαδόπουλος Νικόλαος, Λέκτορας, Τμ. Στατιστικῶν-Ἀναλογιστικῶν Μαθηματικῶν, Παν/μιο Αἰγαίου.
Papageorgiou George, Ph.D., Senior Investigator Scientist, Division of Physical Biochemistry, MRC National Institute for Medical Research, London, UK.
Παπαθανασίου Μάρω, Κ., Δρ Μαθηματικῶν & Βυζαντινολογίας, Ἀναπλ. καθηγήτρια, Τμῆμα Μαθηματικῶν, Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν
Papaioannou Maria, Ph.D., Assoc. Professor in Classical Archaeology, Director of the Centre for Hellenic Studies, University of New Brunswick, Fredericton, N.B., CANADA.
Παπακωνσταντίνου Βασίλειος, Ἐπίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιον Πατρῶν.
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Ὁμ. Καθηγητής, Ἐθνικὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Παπαμαρινόπουλος Σταῦρος Π., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Παπαμάρκος Νικόλαος, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δημοκρίτειο Π. Θράκης, Ξάνθη.
Παπαμίχος Εὐριπίδης, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Παταργιᾶς Παναγιώτης, Ἀν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Patitsas Steve, Ph.D., Assoc. Professor, Physics Dept., University of Lethbridge, Alberta, CANADA.
Patitsas Tom, Professor Emeritus, Physics, Laurentian University, Sudbury, CANADA.
Παῦλος Γεώργιος Π., Ἀν. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.
Pelides Panayiotis, Ph.D., Consultant Anesthesiologist, American Heart Institute, Nicosia, CYPRUS.
Περδικάτσης Βασίλειος, Ph.D., Ὁμ. Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο Κρήτης, Χανιά.
Περσεφόνης Πέτρος, Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Πιντέλας Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμ. Μαθηματικῶν, Τ. Πληροφορικῆς, Παν/μιο Πατρῶν.
Pozios John, LL.B., MBA, Director, Desautels Centre for Private Enterprise & the Law, Faculty of Law, University of Manitoba. Adjunct Professor, Faculty of Graduate Studies, University of Manitoba, Winnipeg, CANADA.
Πολυμέρος Κωνσταντῖνος Γ., Ἀν. Καθηγητής, Σχ. Γεωπον. Σπουδῶν, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Πολυχρονιάδης Εὐστάθιος, Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Ἀριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
Poularikas Alexander, Ph.D., Professor Emer., University of Alabama, Huntsville, Alabama, USA.
Priftis Konstantinos, PhD, Ass. professor, Dept of General Psychology, University of Padova, ITALY.
Raptis Apostolos C., Ph.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, MO, USA.
Ρέλλος Νικόλαος Ἐμμ., Ἐπ. Καθηγητής, Σχολικὴ Παιδαγωγική, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου.
Ρήγας Φώτης, Ἀναπλ. Καθηγητής, Σχολὴ Χημικῶν Μηχανικῶν, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Ροηλίδης Ἐμμανουήλ, MD., Ph.D., Καθηγητής, Παιδιατρική, Ἰατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσ/νίκης.
Ροντογιάννης Γεώργιος Π., Καθηγητὴς Ἀθλητιατρικῆς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ρωμανὸς Κωνσταντῖνος, Ἀναπλ. καθηγητὴς Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, Ρόδος.
Sakellarides Stefanos, Ph.D., Chemical Engineer, USA.
Saltos Nicholas, Ph.D., Nuclear Power Safety Analysis, Gaithersburg, MD, USA.
Σαμοθράκης Περιανδρός, Ph.D., PE, Ὑδραυλικὸς Μηχανικός, ἀπόφοιτος Δ.Π.Θ., Frederick, MD,USA
Sangvinatsos Antonios, Assistant Professor of Finance, USC, USA.
Σαραντόπουλος Ἀθανάσιος D., Ph.D., Ἠλεκτρ. μηχανικός, Ἐθν. Μετεωρολ. Ὑπηρεσία, Ἀθῆναι
Σιδέρης Κοσμᾶς Κ., Ph.D., Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Δ. Π. Θ., Ξάνθη.
Simitses George J., Professor Emer., Aerospace Engineering, Georgia Tech & the University of Cincinnati, USA.
Σιβροπούλου Εἰρήνη, Ἐπ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικὸ Τμ., Παν/μιο Δ. Μακεδονίας, Φλώρινα.
Sioris Leo J., Pharm.D., Professor, College of Pharmacy, University of Minnesota, USA.
Σκιᾶς Στυλιανὸς Γ., M.Sc., Ph.D., Ἐπ. Καθηγητής,Τμ. Πολ. Μηχανικῶν, Δ. Π. Θ., Ξάνθη.
Σκόδρας Α. Ν., Καθηγητής, Σχ. Θετικῶν Ἐπιστ. & Τεχνολ., Ἑλλ. Ἀνοικτὸ Παν/μιο Πατρῶν.
Σοφιανόπουλος Δημήτρης, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Παν/μιο Θεσσαλίας.
Spyridakis Stylianos V., Professor of History, University of California, Davis, USA.
Στάϊκος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμ. Χημικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρῶν, Ρίον Σταματέλλος Ἀναστάσιος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Σταμπολιάδης Ἠλίας, Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο Κρήτης.
Stavridis Stavros, Professor, AUSTRALIA.
Σταυροπούλου Μίκα, Δρ. Κοινωνιολογίας Παν/μίου V Παρισίων, ΕΕΔΙΠ ΙΙ, Παν/μιο Ἀθηνῶν.
Στυλιανίδης Κοσμᾶς-Ἀθανάσιος, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Συρόπουλος Σπύρος Δ., Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Μεσογειακῶν Σπουδῶν, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου, Ρόδος.
Sfakianakis George N., MD, PhD, Professor of Radiology & Pediatrics,University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, USA.
Takoudis Christos G., Professor, Departments of Chemical Engineering and Bioengineering University of Illinois at Chicago, USA.
Ταλασλίδης Δημοσθένης, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Α. Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
Τασιὸς Δημήτρης Π., Ὁμ. Καθηγητής, Ἐθνικὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Templar Marcus A., U.S. Army (Ret), MA, MS, Adjunct Instructor, National Defence Intelligence College, DC, Balkans and Middle East Subject Matter Expert.
Tetradis Sotirios, DDS, Ph.D., Professor & Chair, Section of Oral and Maxillofacial Radiology UCLA School of Dentistry, Los Angeles, Α, USA.
Τζάνος Κωνσταντῖνος, Ph. D. Πυρηνικὴ Τεχνολογία, Chicago, USA.
Tzanos Panayiotis, Ph.D., Boston, USA.
Τουζόπουλος Δ., τ. Λέκτορας Ε. Μ. Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν.
Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος Δ. Τ., Καθηγητής, Φιλοσοφικὴ Σχολή, Παν/μιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.
Τριανταφύλλου Ἀθανάσιος, Καθηγητής, Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Παν/μιο Πατρῶν.
Triantafillou Georgia, Professor of Mathematics, Temple University, Philadelphia, PA, USA.
Tryphonopoulos Demetrios P., University Research Professor, A/Dean, School of Graduate Studies, Professor, Dept. of English, University of New Brunswick, Fredericton, NB, CANADA.
Τσατσανίφος Χρῆστος, Ph.D., «Παγγαία» Σύμβουλοι Μηχανικοὶ Ε.Π.Ε., ΑΘΗΝΑ.
Τσέκερης Περικλῆς, Ἀν. Καθηγητής, Τμῆμα Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων.
Τσίγκας Ἀλέξανδρος, Ἐπ. Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.
Τσιχριντζῆς Βασίλειος Α., Ph.D., P.E., P.H., Καθηγητής, Τμ. Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Δ. Π. Θράκης, Ξάνθη.
Τσιχριντζῆς Γεώργιος Α., Ph.D., Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικῆς, Πανεπιστήμιο Πειραιῶς.
Τσόκας Γρηγόριος Ν., Καθηγητής, Ἐργαστήριο Γεωφυσικῆς, Ἀ. Παν/μιο Θεσσαλονίκης.
Τσομπανόγλου Γεώργιος, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αἰγαίου, Μυτιλήνη.
Τσουλφανίδης Νικόλαος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πυρηνικῆς Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Μιζούρι, ΗΠΑ.
Ὑψηλάντη Μαρία, Ἐπ. Καθηγήτρια Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΚΥΠΡΟΣ.
Farsolas James J., Dr., Distinguished Professor Emeritus of History, Dept. of History, Coastal Carolina University, SC, USA.
Φασούλας Ἀριστείδης, Ναύαρχος (ἐ.ἀ.), Naval Postgraduate School Monterey, Α, USA.
Ferekides Chris, Professor of Electrical Engineering, University of South Florida, USA.
Fifis Christos N., Ph.D., Honorary Research Associate, La Trobe University, Melbourne, AUSTRALIA.
Φλέσσας Γεώργιος Π., Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Παν/μιο Αἰγαίου, Σάμος.
Flytzani-Stephanopoulos Maria, Robert & Marcy Haber Endowed Professor in Energy Sustainability, Department of Chemical & Biological Engineering, Tufts University, Medford, MA, USA.
Fountas Irene, Professor of Education, Lesley University, Cambridge, MA, USA.
Phufas Ellene, Professor, SUNY- ERIE, Buffalo NY, USA.
Φρύδας Σταῦρος, Καθηγητής, Κτηνιατρικὴ Σχολή, Α. Π. Θεσσαλονίκης.
Φυτρολάκης Νῖκος, Γεωλόγος, Ὁμότ. Καθηγητής, Ε. Μ. Πολυτεχνεῖο Ἀθηνῶν.
Halamandaris Pandelis, Ph.D., Ed.D. (HC), Professor Emeritus, Brandon University, Deputy Director, the University of Manitoba Centre for Hellenic Civilization, Brandon, Manitoba, CANADA
Χαμζᾶς Χριστόδουλος, Καθηγητής, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης,.
Hatgil Paul P., Professor Emeritus, UT, Austin, TX, USA.
Χατζηλυγερούδης Ἰωάννης, Ἐπ. Καθηγητής, Τμ. Μηχανικῶν Η/Υ & Πληροφορικῆς, Παν/μιο Πατρῶν.
Hatzoglou Maria, Professor, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA.
Hatzopoulos Ioannis (John) N., Καθηγητής, University Hill. Παν/μιο Αἰγαίου, Μυτιλήνη.
Herald William J., Ph.D., Microbiologist EPA, Arlington, Α, USA.
Χὸρς Γεώργιος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν.
Χριστοδούλου Νικολέττα, Λέκτ., Τμ. Ἀναλυτ. Προγραμ. Διδασκαλίας, Παν/μιο Frederick, ΚΥΠΡΟΣ.
Christou Theodore, Ph.D., Assist Professor, Faculty of Education, University of New Brunswick, Fredericton, NB, CANADA.
Chronopoulos Anthony Theodore, Ph.D., Professor, The Univ. of Texas at San Antonio, Department of Computer Science, San Antonio, TX, USA.
Ψαρρᾶς Γεώργιος Κ., Ph.D., Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρῶν.
Ψαρροπούλου Αἰκατερίνη, Ph.D., Καθηγήτρια, Τμ. Βιολ. Ἐφαρμογῶν & Τεχνολογιῶν, Παν/μιο Ἰωαννίνων.
Ψιλοβίκος Ἄρης , MSc, Δρ, Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Γεωπονικῶν Σπουδῶν, Π/μιο Θεσσαλίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου