22/11/10

Ἀπέτυχε ἡ Frontex στὴν Ἑλλάδα!

Συνεχὴς καὶ ἀδιάκοπη εἶναι ἡ εἴσοδος μεταναστῶν στὰ βόρεια σύνορα τῆς Ἑλλάδος, παρὰ τὴν παρέμβασι τῆς εὐρωπαϊκῆς δυνάμεως Frontex. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες σημειώνεται ρεκὸρ ὅσον ἀφορᾷ τὸν ἀριθμὸ τῶν μεταναστῶν ποὺ πέρασαν τὰ σύνορα, ποὺ εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν τελευταίων εἴκοσι ἐτῶν.
Ὑπολογίζεται ὅτι καθημερινῶς περνοῦν τὰ σύνορα 400 ἄτομα κατὰ μέσον ὅρο. Κάθε χρόνο, προστίθεται στὴν Ἑλλάδα μία καινούργια πόλις τῆς τάξεως τῶν 150 χιλιάδων ἀνθρώπων, ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ 95% εἶναι μουσουλμάνοι, προερχόμενοι ἀπὸ ἀσιατικὲς χῶρες.
Ὁ ποταμός Ἔβρος, στὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας, εἶναι ἡ τελευταία ἀνοιχτὴ θύρα πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι· μία ἐπικίνδυνη ὁδός, ποὺ ἔχει προκαλέσει δεκάδες δυστυχήματα καὶ θύματα. Ἀλλὰ Ἑλλὰς καὶ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις δὲν καταφέρνουν νὰ ἀπεγκλωβιστοῦν ἀπὸ τὴν λογικὴ τῆς μόνιμης κρίσεως.
Συμφώνως μὲ στοιχεῖα τοῦ ΓΕΕΘΑ, ἐδῶ καὶ τρεῖς ἡμέρες καταγράφεται ἡ μεγαλύτερη παράνομη εἴσοδος ἀλλοδαπῶν στὴν Ἑλλάδα τῆς τελευταίας 20ετίας. Μόνο τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή, εἰσῆλθαν ἀπὸ τὸ ποτάμι τοῦ Ἔβρου 643 ἄνθρωποι. Τὴν προηγουμένη Δευτέρα, λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Μπαϊραμιοῦ, μπῆκαν 270.
Τελικῶς, καταγράφεται πλήρης ἀποτυχία γιὰ τὸ εἰδικὸ τμῆμα τῆς FRONTEX στὸν νομὸ Ἔβρου, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶχε σταλῆ ἐκεῖ γιὰ νὰ μειώση τὴν εἴσοδο τῶν λαθρομεταναστῶν.

Πηγή: http://letteradaatene.blogspot.com/

Εἶναι πασιφανές, ὅτι ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ μεταπολιτευτικὲς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδος εἶχαν λάβει ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους σαφεῖς ἐντολὲς διαλύσεως τοῦ Ἔθνους μας, τὸ ὁποῖο προφανῶς, διὰ τῆς ὑπεροχῆς του, τοὺς δημιουργοῦσε ἔντονα σύνδρομα κατωτερότητος.
Τὰ κόμματα τοῦ Κοινοβουλίου, παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς περὶ τοῦ ἀντιθέτου παραπλανητικὲς δηλώσεις τους, εἶναι πλήρως εὐθυγραμμισμένα μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως.
Ἡ ἐπιστήμη τῆς δημογραφίας λέει, ὅτι γιὰ νὰ ἐπιβιώση ἕνας πολιτισμός, πρέπει ὁ δείκτης γεννήσεών του νὰ εἶναι τοὐλάχιστον 2,11. Ὁ σημερινὸς δείκτης γεννήσεων στὴν Ἑλλάδα εἶναι 0,9. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι βαίνουμε μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια πρὸς ἀφανισμόν!
Ὁ καθηγητὴς δημογραφίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης Νταίηβιντ Κόλεμαν, ἐδήλωσε ὅτι σὲ 20 χρόνια, ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς θὰ ἔχη μετατραπῆ σὲ μουσουλμανικὴ χώρα.
Δὲν νομίζετε ὅτι εἶναι ἐπὶ τέλους καιρὸς νὰ ἀφυπνισθοῦμε;

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου