26/1/11

Μήνυμα εὐρωπαίου πολίτου ἀπὸ ἄλλη δημοκρατικὴ χώρα τῆς Εὐρώπης

Ὅταν ἦρθα στὴν Ἱσπανία ( σοσιαλιστικὴ καὶ αὐτή), πῆγα στὸ Δημαρχεῖο νὰ δηλωθῶ (νόμος!) γιὰ νὰ πάρω ἄδεια παραμονῆς καὶ ἄδεια ἐργασίας (καὶ ἂς εἶμαι πολίτης χώρας τῆς E.E).
Ἐκεῖ μοῦ ζήτησαν:
1) Ἀντίγραφο ποινικοῦ μητρώου ἀπὸ τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγομαι (Ἑλλάδα).
2) Ἀντίγραφο ποινικοῦ μητρώου ἀπὸ τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία ἦλθα στὴν Ἱσπανία (Γερμανία).
Τὰ δύο παραπάνω γιὰ νὰ βεβαιωθοῦν ὅτι δὲν πῆγα «κυνηγημένος» στὴν Ἱσπανία νὰ ζήσω.
Κατόπιν ἤλεγξαν ἐπὶ τόπου ἐὰν ἔχω διεθνὲς ἔνταλμα συλλήψεως ἀπὸ Europol ἢ Ἰντερπόλ.
3) Μὲ ἔστειλαν στὸ ΙΚΑ τῆς Καταλονίας ὅπου ἔπρεπε νὰ κάνω ἐξετάσεις γιὰ ἡπατίτιδα, σύφιλι, AIDS, φυματίωσι καὶ λοιπὲς κολλητικὲς ἀρρώστειες.
4) Ἔπρεπε νὰ κάνω ἔνορκη δήλωσι ὅτι ἐκείνη τὴν στιγμὴ δὲν διώκομαι σὲ καμμία χώρα γιὰ ποινικὸ ἀδίκημα καὶ οὔτε γίνεται ἀστυνομική-δικαστικὴ ἔρευνα εἰς βάρος μου (καὶ ἂς μὴ ἔχη γίνει ἀκόμη τὸ δικαστήριο).
Ἐφ’ ὅσον προσεκόμισα ὅλα τὰ παραπάνω ἔπρεπε νὰ βρῶ σπίτι νὰ μείνω. Στὸ μεσοδιάστημα ἐμένα σὲ ξενοδοχεῖο, καθ’ ὅτι στὴν Ἱσπανία ἀπαγορεύεται ἰδιοκτήτης νὰ νοικιάση σπίτι σὲ ἀλλοδαπό, ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχει ἄδεια παραμονῆς καὶ ἐφ’ ὅσον δὲν πάη μὲ τὸν ὑποψήφιο νοικάρη στὸ τοπικὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα ὅπου πρέπει νὰ ἐλέγξη τὸν νοικάρη ἡ ἀστυνομία καὶ νὰ δώση συγκατάθεσι!!!
Ἡ τιμωρία εἶναι κατάσχεσις τοῦ διαμερίσματος.
Μοῦ βγῆκε ἡ ἄδεια παραμονῆς (γιὰ ἔξι μῆνες ἀρχικῶς) καὶ ἄρχισα νὰ ψάχνω γιὰ σπίτι.
Βρῆκα σπίτι καὶ πῆγα μὲ τὸν ἐνοικιαστὴ στὸ πλησιέστερο τμῆμα ὅπου ἡ ἀστυνομία ἤλεγξε καὶ ἐμένα καὶ τὴν ἄδεια παραμονῆς μου καὶ ἔδωσε τὴν συγκατάθεσί της.
Μὲ αὐτὸ τὸ χαρτὶ πῆγα ξανὰ στὸ δημαρχεῖο καὶ κατόπιν πῆρα ἄδεια ἐργασίας καὶ πῆρα καὶ ἀπὸ τὴν Ἐφορία ΑΦΜ.
Ἕως ὅτου βρῶ δουλειὰ ἔπρεπε νὰ πληρώνω τὸ ΙΚΑ ἀπὸ τὴν τσέπη μου (90 εὐρὼ τὸν μῆνα) ὥστε νὰ εἶμαι ἀσφαλισμένος.
Κατόπιν αὐτῶν μοῦ συνέστησαν νὰ διαβάσω μερικὰ χωρία τοῦ ἱσπανικοῦ δικαίου (ὅσον ἀφορᾷ τί εἶναι ποινικὰ ἀδικήματα, τί πλημμελήματα κ.τ.λ.) καὶ μὲ ἐνημέρωσαν ὅτι ἐὰν τὸν πρῶτο χρόνο ὑποπέσω σὲ σοβαρὸ ἀδίκημα, θὰ ἀπελαθῶ πρὸς τὴν χώρα ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγομαι (ὄχι σ’ αὐτὴν ἀπὸ τὴν ὁποία πῆγα ἐκεῖ) καὶ θὰ παρακρατηθῆ ἡ τυχὸν περιουσία μου (λογαριασμοὶ σὲ ἱσπανικὲς τράπεζες) ἀπὸ τὸ ἱσπανικὸ κράτος!
Σημειωτέον ὅτι ἐγὼ ἦλθα μετανάστης στὴν Ἱσπανία καὶ ὄχι λαθρομετανάστης (οἱ διαδικασίες εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολες γιὰ νὰ πάρης ἄδεια παραμονῆς).

Ἐρωτῶ λοιπὸν τοὺς βαθέως δημοκρατικούς... συνέλληνες:
Στὴν Ἑλλάδα, ποιός ἀπό τοὺς λαθρομετανάστες θὰ πέρναγε ἐπιτυχῶς τὴν παραπάνω διαδικασία;
Τὸ σχέδιο τοῦ Κίσσινγκερ εἶναι σὲ πλήρη ἐφαρμογὴ καὶ οἱ προδότες πολιτικοί μας βάζουν ἑκατοντάδες λαθρομετανάστες σὲ αὐτὴν τὴν χώρα ἐκτελῶντας κατὰ γράμμα τὸ σχέδιο αὐτό.
ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ!!!
Δῆτε πόσο ὕπουλα ὁ Λαζόπουλος, μετὰ ἀπὸ «μεγάλες ἀποκαλύψεις» γελοιοποιεῖ αὐτούς, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ πρόβλημα.
Ἂς ξυπνήσουμε ἐπὶ τέλους, ἂν καὶ εἶναι ἤδη πάνω ἀπὸ 2.000.000.

Ξυπνῆστε! Ξυπνῆστε! Ξυπνῆστε!

Κατάλαβες τώρα...
Γιὰ νὰ ξεστραβωθοῦμε ὅσοι ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ψηφίζουμε.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σὲ λέγανε «ἐθνικιστὴ» ὅταν ἔλεγες πὼς ἀγαπᾶς τὴν Πατρίδα σου;
Γιὰ νὰ τὴν πουλήσουν πιὸ εὔκολα. Γι' αὐτοὺς κάθε λέξις ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ ἐθν- καὶ ἑλλ- ἦταν καὶ εἶναι ἐμπόδιο ὅταν ἀκούγεται μέσα στὸ μαντρὶ τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ», ὅπου μᾶς ἔκλεισαν.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σὲ λέγανε «ρατσιστή»;
Διότι σὲ πολὺ λίγο δὲν θὰ εἶσαι ἰδιοκτήτης τῆς πατρίδος σου· θὰ εἶσαι ἕνας κάτοικος μίας χώρας ποὺ θὰ ἀνήκη στοὺς παγκοσμίους τραπεζῖτες καὶ στοὺς ὑπαλλήλους τους, οἱ ὁποῖοι θὰ παριστάνουν τὴν... κυβέρνησι.

Κατάλαβες τώρα... γιατί πριόνισαν τὴν παιδεία καὶ τὴν ὑποβάθμισαν σὲ «ἐκπαίδευσι»;
Γιὰ νὰ σὲ κάνουν ὑπαλληλάκο τῶν 3,60. Νὰ σὲ βάλουν πίσω ἀπὸ τὸν πάγκο τῶν μπακάλικών τους ποὺ ἅπλωσαν στὴν χώρα σου, νὰ σερβίρης καφέδες καὶ νὰ πηγαίνης μὲ τὸ παπί, πίτσες στὰ πάρτυ τοῦ Χριστοφοράκου.

Κατάλαβες τώρα... γιατί κατέστρεψαν μεγάλες ὑγιεῖς ἑλληνικὲς βιομηχανίες (ΙΖΟΛΑ, ΠΙΤΣΟΣ, ΕΣΚΙΜΟ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ, AIΓΑΙΟ, ΧΡΩΠΕΙ, ΠΥΡΚΑΛ) καὶ ἔκαψαν σὲ διάστημα 2 μηνῶν μεγάλα ἑλληνικὰ πολυκαταστήματα (ΜΙΝΙΟΝ, ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ);
Γιὰ νὰ βροῦν ἄνετα χῶρο, χωρὶς προσπάθεια, τὰ δικά τους μπακάλικα, ποὺ διαφορετικὰ δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ μποῦν στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά...

Κατάλαβες τώρα... γιατί ἔκαψαν τὰ δάση σου, μαζὶ καὶ τὴν ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ;
Γιὰ νὰ ξεπουλήσουν πιὸ εὔκολα τὴν Πατρίδα σου καὶ νὰ καταστρέψουν τὸν πολιτισμό σου.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σοῦ ἔδιναν δωρεὰν κάρτες οἱ τράπεζες;
Γιὰ νὰ σοῦ πάρουν τὸ πατρικό σου. Δεκάρα δὲν ἔδιναν γιὰ τὶς δόσεις σου.
Μὲ χαρτιὰ τυπωμένα, σοὺ πῆραν καὶ σοῦ παίρνουν τὸ σπίτι, τὸ χωράφι, τὸ μαγαζί.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σὲ ἔσπρωξαν στὸ χρηματιστήριο;
Ὅταν ἕνας πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μαζὶ μὲ μερικοὺς ὑπουργοὺς προέτρεπαν τὸν ἁπλὸ κοσμάκη νὰ βάλη τὸ κομπόδεμά του στὸ στημένο παιγνίδι τοῦ χρηματιστηρίου, δὲν ἐννοοῦσαν ἀκριβῶς τὶς παραγωγικὲς ἐπενδύσεις, ἀλλὰ τὸν τζόγο.

Κατάλαβες τώρα... ὅτι κάποιοι ἔγιναν πάμπλουτοι σὲ μία νύχτα ἀνταλλάσσοντας τὸν πλοῦτο σου, τὸν ἱδρῶτα σου, μὲ ἀέρα;

Κατάλαβες τώρα... γιατί γουστάρουν τόσο τήν... «ἐλεύθερη ἀγορά»;
Γιὰ νὰ κλείση ὁ μπακάλης τῆς γειτονιᾶς καὶ νὰ στέλνης τὸν κόπο σου στὰ μεγαλομπακάλικα τῆς Γερμανίας.

Κατάλαβες τώρα ...γιατί ἀγαποῦν οἱ ἐκλεγμένοι μας τόσο πολὺ τοὺς «λαθρομετανάστες»; Γιὰ νὰ κάνουν μὲ τὴν δυστυχία ἐκείνων κι ἐμᾶς δυστυχισμένους.

Κατάλαβες τώρα... πόσο ἀξίζει ἡ γῆ σου;
Εἶναι ἡ καλύτερη γωνιὰ στὸν κόσμο -τὸ καλύτερο οἰκόπεδο- καὶ τὴν κοστολογοῦν μόλις 300 δὶς συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν... ἀρχαιοτήτων.

Κατάλαβες τώρα... γιατί ἔκαναν βιλαέτι τους τὴν Ἐθνική σου Ὁδό;
Θέλεις 20 εὐρὼ καὶ πλέον διόδια γιὰ νὰ πᾶς ἀπὸ τὴν Ἀθήνα στὴν Θεσσαλονίκη χρησιμοποιῶντας τὴν Ἐθνική σου Ὁδό, ἐνῷ ἦταν ὑποχρέωσις τοῦ κράτους νὰ τὴν κατασκευάση καὶ ὄχι νὰ τὴν ξεπουλήση στὸν κάθε «ὄμορφο» ποὺ παριστάνει τόν... ἐργολάβο.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σοῦ πουλᾶνε φθηνὰ τά... χαζοκούτια;
Γιὰ νὰ σὲ κάνουν νὰ τρῶς κουτόχορτο στὰ λειβάδια τῶν... σήριαλς.
Γιὰ νὰ σὲ πετᾶνε μπαλάκι ἀπὸ τοὺς πρωϊνοὺς πουλημένους στὶς μεσημεριανὲς χαζοβιόλες καὶ στοὺς ἀπογευματινούς, πληρωμένους τελάληδες τῆς προπαγάνδας τους. Ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὸ βράδυ καὶ κάθε μέρα, μία θλιβερὴ παρέλασις ὑπερεκτιμημένων «τίποτα» στὸν ἀέρα.

Κατάλαβες τώρα... γιατί σ' ἔδιωξαν ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ ἀπὸ τὴν γῆ σου, δίνοντάς σου μία θέσι στό... «Δημόσιο»;
Γιὰ νὰ τὰ δώσουν δωρεὰν στοὺς νέους... «ἐποίκους».

Κατάλαβες τώρα... γιατί πρέπει τὸ ζευγάρι νὰ δουλεύη σὲ δύο δουλειές, ἐνῷ ὁ παπποὺς θὰ πρέπη νὰ δουλεύη ἀκόμη καὶ στά... 70 του;
Γιὰ νὰ μεγαλώνουν τὰ παιδιὰ μόνα τους χωρὶς προσανατολισμὸ καὶ ἀρχές.
Γιὰ νὰ χαθῆ ἡ «καταραμένη» φυλή σου. Αὐτὸ τὸ ξέρουν πολὺ καλὰ καὶ γι' αὐτὸ προωθοῦν τὴν ὑπογεννητικότητα.

Κατάλαβες τώρα ...γιατί στὴν Βουλὴ δὲν μπαίνει κανένας σοβαρὸς ἄνθρωπος;
Ἐπειδὴ αὐτὸς δὲν θέλει ν' ἀνήκη στὸν θίασο τῶν 300 ποὺ προδιαγράφουν οἱ κομματικὲς λίστες, τὶς ὁποῖες συντάσσουν οἱ ντόπιοι τοποτηρητὲς τῆς παγκοσμιοποιήσεως μαζὶ μὲ τὶς «ἅγιες οἰκογένειες» τοῦ τόπου σου. Ἔτσι, στὸ θέατρο ποὺ λέγεται... Βουλή, δὲν θὰ βρῆτε σήμερα σχεδὸν κανέναν ἀπὸ τοὺς λαμπροὺς Ἕλληνες διανοητὲς καὶ ἐπιστήμονες, ἐπειδὴ δὲν εἶναι... θεατρίνοι.

Κατάλαβες τώρα... γιατί τὰ κάνουν ὅλα αὐτά;
Ἐπειδὴ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν κάθε ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΗ, γιὰ τὴν κάθε ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΝΝΗΘΗ. Διότι δὲν θέλουν ἄλλους Ἕλληνες σ' αὐτὸν τὸν τόπο.
Οὔτε στὸ γένος, οὔτε στὴν σκέψι.
ΘΥΜΗΘΗΤΕ ΤΟ!
Οἱ κύριοι αὐτοὶ καὶ τὰ ὄργανά τους συντελοῦν μία νέα μορφὴ γενοκτονίας στὴν πατρίδα μας καὶ τὸ ξέρουν πάρα πολὺ καλά, ἐπειδὴ αὐτοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ τὴν σχεδίασαν καὶ τὴν ἐκτελοῦν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου