5/4/11

Ὅλοι δωρητὲς ὀργάνων μὲ τό... ζόρι

τοῦ Γιώργου Δελαστίκ

Χωρίς… μάτια, καρδιά, νεφρά, συκώτι ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο ὄργανο θὰ παραλαμβάνουν ἐμβρόντητοι τὴν σορὸ ἀποθανόντος σὲ κρατικὸ ἢ ἰδιωτικὸ νοσοκομεῖο στὸ ἄμεσο μέλλον οἱ συγγενεῖς του, ἂν γίνη νόμος τὸ νομοσχέδιο ποὺ πέρασε ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συμβούλιο καὶ τὸ ὁποῖο ἡ κυβέρνησις προωθεῖ πρὸς ψήφισιν. Ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῶν συγγενῶν, χωρὶς νὰ τοὺς ρωτήση κανεὶς γιὰ νὰ πάρη τὴν ἄδειά τους, θὰ γίνεται μεταμόσχευσις ὅσων ὀργάνων τοῦ ἐκλιπόντος ἀσθενοῦς ἐπιθυμοῦν, κατὰ τὴν αὐθαίρετη κρίσι τους, οἱ γιατροί.
Θὰ τεμαχίζουν δηλαδὴ τὸ πτῶμα κατὰ τὶς ὀρέξεις καὶ τὶς ἀνάγκες ποὺ ὑφίστανται κατὰ τὴν ἄποψί τους, θὰ ἀφαιροῦν τὰ χρήσιμα ὄργανα καὶ ὅ,τι περισσεύει θὰ τὸ παραδίδουν στοὺς συγγενεῖς πρὸς ταφήν!
Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ καὶ δρᾶσις ἀνατριχιαστικῆς ἰατρικῆς αὐθαιρεσίας θὰ εἶναι ἀπολύτως νομότυπη βάσει τοῦ νομοσχεδίου ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνησις Παπανδρέου.
Μὲ ἕνα ἀπαράδεκτο νομικὸ τέχνασμα, τὸ ἐφεύρημα τῆς «εἰκαζόμενης συναινέσεως» τῶν πεθαμένων (!), ἡ κυβέρνησις ἀπεφάσισε νὰ νομοθετήση ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες κατατάσσονται αὐτομάτως καὶ αὐθαιρέτως στὴν κατηγορία τῶν… «δωρητῶν σώματος» – καὶ τὰ ἕντεκα ἑκατομμύρια!
Ἡ κυβέρνησις ὁρίζει δηλαδὴ ὅτι ὅλοι οἱ πολῖτες αὐτῆς τῆς χώρας, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς ἐνηλικιώσεώς τους, εἶναι δωρητὲς ἀνθρωπίνων ὀργάνων καὶ μάλιστα χωρὶς καθόλου νὰ τοὺς ρωτήση!
Μόλις κάποιος πεθάνη δηλαδή, τὸ σῶμα του ἀνήκει στό… κράτος, τὸ ὁποῖο διαχειρίζεται (καὶ δυνάμει ἐμπορεύεται, προσθέτουμε ἐμεῖς) τὰ ὄργανά του κατὰ τὴν ἀπόλυτη βούλησί του! Δωρητὲς ὀργάνων μὲ τὸ ζόρι σὲ ἕνα κράτος ποὺ κανένας πολίτης δὲν τὸ ἐμπιστεύεται, βαθύτατα διεφθαρμένο καὶ μισητὸ ἀπὸ τὸν κόσμο…
Μόνο ὅποιος ὑποβάλη δήλωσι στὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Μεταμοσχεύσεων, ἀφοῦ προηγουμένως πάη καὶ σέ… συμβολαιογράφο (!) ἢ ἀστυνομικὴ ἀρχὴ γιὰ νὰ βεβαιώση τὸ γνήσιο τῆς ὑπογραφῆς του, μπορεῖ νὰ γλυτώση μετὰ θάνατον αὐτὴν τὴν μεταχείρισι.
Πόσοι θὰ τὸ κάνουν; Οὐσιαστικῶς κανένας, τὸ πολὺ μερικὲς χιλιάδες, ἄντε δεκάδες χιλιάδες ἄτομα. Οὔτε κἂν θὰ τὸ μάθουν οἱ Ἕλληνες ὅτι θὰ ὑπάρχη τέτοιος νόμος, μέχρι νὰ εἶναι πλέον πολὺ ἀργά. Νὰ ὑποστοῦν δηλαδὴ τὶς συνέπειές του στὸ περιβάλλον τους.
Εἶναι ἐξοργιστικὴ ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ἕνα τέτοιο θέμα. Πόσο μᾶλλον ποὺ ἕνας νόμος ποὺ βασίζεται στὴν «εἰκαζομένη συναίνεσι» τῶν πεθαμένων, θὰ ἔχει τερατώδεις παρενέργειες στὴν ἐφαρμογή του στὴν πρᾶξι. Ἡ μετατροπὴ κάθε νεκροῦ Ἕλληνα σὲ πηγὴ ὀργάνων πρὸς μεταμόσχευσι θὰ δώση ἀντικειμενικῶς ὤθησι στὰ κυκλώματα ἐμπορίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων.
Ἐξαγοράζοντας ὑπαλλήλους τῆς ὑπηρεσίας διαχειρίσεως τῶν τεραστίων πλέον ποσοτήτων ἀνθρωπίνων ὀργάνων πρὸς μεταμόσχευσιν, τὰ κυκλώματα αὐτὰ θὰ κατευθύνουν τὰ μοσχεύματα πρὸς πελάτες τους ποὺ θὰ ἔχουν χρυσοπληρώσει καὶ μάλιστα ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα – θὰ κάνουν καί… ἐξαγωγὲς σὲ πλούσιες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπου φυσικὰ δὲν ἰσχύουν τέτοιοι νόμοι!
Ὑπάρχουν ἀκόμη πιὸ φρικιαστικὲς δυνατότητες παρεκτροπῶν. Τὰ κυκλώματα αὐτὰ νὰ ἐξαγοράζουν κάποιους ἐπιόρκους γιατρούς, οἱ ὁποῖοι νὰ μὴ καταβάλλουν κάθε δυνατὴ προσπάθεια διασώσεως π.χ. βαρέως τραυματισμένων νέων σὲ τροχαῖα δυστυχήματα, νὰ ἐπέρχεται ἔτσι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος καὶ τὸ κύκλωμα νὰ κατευθύνη τὰ ὄργανα τοῦ νεκροῦ πρὸς πελάτες ποὺ τὰ ἔχουν ἀνάγκη καὶ ἔχουν πληρώσει γι’ αὐτό.
Μέχρι στιγμῆς τέτοιοι κίνδυνοι δὲν ὑπάρχουν, καθὼς οἱ συγγενεῖς ποὺ θὰ δώσουν τὴν συγκατάθεσί τους γιὰ τὴν μεταμόσχευσι θὰ ἔχουν καὶ ἄμεση γνῶσι σὲ ποιὸν θὰ μεταμοσχευθοῦν τὰ ὄργανα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχασαν. Αὐτὸ περιορίζει δραστικῶς τὶς δυνατότητες δράσεως τῶν κυκλωμάτων ἐμπορίας ἀνθρωπίνων ὀργάνων.
Ὅσο γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ (λιγώτερο ἀπὸ τὸ 1%) ἔχει δηλώσει αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὴν ἐπιθυμία του νὰ εἶναι δωρητὴς ὀργάνων, αὐτὸ ἀποτυπώνει τὴν βαθειὰ δυσπιστία τῶν Ἑλλήνων πρὸς τοὺς κρατικοὺς καὶ ἰατρικοὺς θεσμοὺς ποὺ διαχειρίζονται τὶς μεταμοσχεύσεις.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Ἄλλο ἡ πειθώ, ἄλλο ἡ ἁρπαγὴ

Ὑπέροχη πρᾶξις εἶναι ἡ δωρεὰ ὀργάνων. Συγκλονιστικὴ πρᾶξις ἀνθρωπίνου ψυχικοῦ μεγαλείου συνιστᾷ ἡ μεταμόσχευσις ὀργάνων ἀπὸ κάποιον ποὺ πέθανε σὲ ἄλλον ποὺ μὲ τὰ ὄργανα αὐτὰ θὰ ζήση ἢ θὰ ἀλλάξη ἐκ βάθρων ἡ ζωή του. Ἡ ἀνείπωτη εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ μὲ λαχτάρα περιμένει ἕνα μόσχευμα καὶ τὸ βρίσκει, ἀνυψώνει πραγματικὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ἄλλο πρᾶγμα ὅμως εἶναι μία ἐπίμονη, ἐπίπονη, μακροχρόνια ἐκστρατεία διαφωτίσεως καὶ πειθοῦς τοῦ κόσμου ὥστε εἰ δυνατὸν ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἕλληνες νὰ γίνουν οἰκειοθελῶς δωρητὲς ὀργάνων συναισθανόμενοι τὸ μεγαλεῖο της πράξεώς τους καὶ ἐντελῶς ἄλλο πρᾶγμα ἡ βίαιη ἁρπαγὴ τῶν ὀργάνων ποὺ προωθεῖ ἡ κυβέρνησις.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου