6/3/09

Νὰ ποιοὶ διαπαιδαγωγοῦν τὰ παιδιά μας!!!

ἀπὸ τὸ «Παρὸν τῆς Κυριακῆς»*

«Ἐμεῖς εἴμαστε μασόνοι», εἶπαν τέσσερα μέλη τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου στὸν πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συγγραφῆς -μαζὶ μὲ τὸν καθηγητὴ Β. Φίλια- τοῦ βιβλίου τῶν Θρησκευτικῶν τῆς Α' Λυκείου. Τὴν ἀποκάλυψι ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ πατὴρ Μεταλληνὸς στὴν ἡμερίδα τῶν Θεολόγων, στὴν Λευκάδα, πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες, καὶ καλὸ θὰ εἶναι τώρα ποὺ ὁ νέος Ὑπουργὸς Παιδείας Ἄρης Σπηλιωτόπουλος ξεκινᾷ «ἀπὸ τὸ μηδέν», νὰ τὸ ἔχη ὑπ' ὄψιν του καὶ νὰ μᾶς πῆ ἐὰν ἀποδέχεται νὰ καθορίζουν οἱ μασόνοι -μὲ αὐτήν τους τὴν ἰδιότητα- τὴν ὕλη τῶν βιβλίων μας.

* τὸ κείμενο εἶναι διωρθωμένο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου