10/3/09

Ἐκτρώσεις - Τὸ πραγματικὸ ὁλοκαύτωμα

σὲ πρώτη μετάφρασι τοῦ Ἀγγέλου Κ. Βασιλειάδου* ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα

Ἡ γυναίκα ἦταν ἔγκυος 22 ἑβδομάδων ὅταν ζήτησε τὴν βοήθεια τοῦ ἰατροῦ Μάρτιν Χάσκελ, τοῦ ἐμπνευστοῦ μιᾶς ἰδιαιτέρας διαδικασίας ἐκτρώσεως, προκειμένου νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸ βρέφος, τὸ ὁποῖο εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ κλωτσᾷ.
Ὁ Χάσκελ ξεκίνησε τὸ πρῶτο στάδιο τῆς ἐκτρώσεως. Τοποθέτησε μιὰ οὐσία ἀπὸ φύκια στὸν τράχηλο τῆς γυναίκας καὶ τὴν συνεβούλευσε νὰ τὸν ἐπισκεφθῆ τὴν ἑπομένη ἡμέρα. Ὑπὸ κανονικὲς συνθῆκες, τὰ φύκια ἀπορροφοῦν τὸ ἀμνιακὸ ὑγρὸ ἀπὸ τὴν μήτρα καὶ διογκοῦνται, διαστέλλοντας ἔτσι σταδιακῶς τὸν τράχηλο. Τὴν ἐπομένη ἡμέρα εἰσάγεται νέα ποσότης τῆς ἰδίας οὐσίας. Τὴν τρίτη ἡμέρα, ὁ ἐνεργῶν τὴν ἔκτρωσι ἀνοίγει τὸν τράχηλο μὲ τὰ δάκτυλα, ἐντοπίζει μὲ λαβίδα τὰ πόδια τοῦ μωροῦ καὶ τραβᾷ τὸ ἕνα ἢ καὶ τὰ δύο ἔξω, ἀφαιρῶντας ὁλόκληρο τὸ σῶμα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κεφάλι. Περιστρέφει τοὺς ὤμους τοῦ ἐμβρύου οὕτως ὥστε νὰ κατευθύνη τὸ πρόσωπο τοῦ μωροῦ χαμηλὰ πρὸς τὰ πίσω καὶ ἐν συνεχείᾳ, τρυπᾷ μὲ ψαλίδι τὴν βάσι τοῦ κρανίου καὶ ἀναρροφᾷ τὸν ἐγκέφαλο διὰ μέσου ἑνὸς σωλῆνος.
Στὴν περίπτωσι αὐτὴ ὅμως, τὰ πράγματα δὲν συνέβησαν ὅπως ἀναμενόταν. Ἡ γυναίκα παραπονέθηκε γιὰ ἔντονο κοιλιακὸ πόνο τὴν πρώτη νύκτα, ἐπειδὴ δὲ ἔμενε μακρυὰ ἀπὸ τὴν κλινικὴ τοῦ Χάσκελ προσκομίστηκε στὸ τμῆμα ἐπειγόντων περιστατικῶν τοῦ τοπικοῦ νοσοκομείου. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξετάσεως (δὲν ἀνέφερε ὅτι ἦταν ἔγκυος), τὸ μωρὸ γεννήθηκε ζωντανό.
Οἱ παιδίατροι καὶ οἱ νεογνολόγοι κατέφθασαν ἐσπευσμένως. Τὸ μωρό, γένους θηλυκοῦ, ζύγιζε περίπου μισὸ κιλό. Οἱ ἰατροὶ ἀπεφάνθησαν ὅτι τὸ παιδὶ εἶναι ἀπίθανο νὰ ἐπιβιώση καὶ συνεβούλευσαν νὰ μὴ γίνη τίποτε. Ἡ Κόνι Μπόϋλς, νοσοκόμα, καὶ ἡ Σέλλυ Λόου, τεχνικός, εἶδαν τὸ κοριτσάκι νὰ ἀγωνίζεται νὰ ἀναπνεύση καὶ συγκλονίστηκαν. Ἡ Σέλλυ Λόου, γνωρίζοντας ὅτι οἱ νοσοκόμες ἦσαν ἀπησχολημένες μὲ τὴν φροντίδα ἄλλων ἀσθενῶν στὰ ἐπείγοντα περιστατικά, ρώτησε ἂν θὰ μποροῦσε νὰ κρατὴση τὸ κοριτσάκι ποὺ ὠνόμασε «Μπέϊμπυ Χόουπ» (Μωρὸ Ἐλπίδα) μέχρι νὰ πεθάνη. Τὸ αἴτημά της ἔγινε δεκτό.
Ἡ Σέλλυ τύλιξε τὴν Μπέϊμπυ Χόουπ μὲ ἕνα κουβερτάκι καὶ κάθησε σὲ μιὰ κουνιστὴ καρέκλα γι' αὐτὸ ποὺ φανταζόταν ὅτι θὰ διαρκοῦσε μόλις μερικὰ λεπτά. Τῆς τραγουδοῦσε καὶ τῆς χάϊδευε τὰ μάγουλα. «Ἤθελα νὰ νοιώθη ὅτι ἦταν ἐπιθυμητή», ἐξήγησε ἀργότερα ἡ Σέλλυ. «Ἦταν ἕνα πλήρως σχηματισμένο νεογέννητο, ποὺ ἐρχόταν στὸν κόσμο πολὺ νωρίς, χωρὶς νὰ τὸ ἔχη ἐπιλέξει». Τὸ μωρὸ ρούφαγε τὸ κάτω χειλάκι του, ἀνοιγόκλεινε τὰ χεράκια του καὶ κουνιόταν ὅσο ἡ Σέλλυ τὸ κρατοῦσε. Ὁ ἰατρὸς Τζὼν Γουίλλκε, ἀγωνιστὴς ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ πρώην γυναικολόγος, εἶπε ὅτι δὲν διαφωνεῖ μὲ τὴν ἀρχικὴ ἐκτίμησι τῶν ἰατρῶν τῶν ἐπειγόντων περιστατικῶν ὅτι ἡ Μπέϊμπυ Χόουπ ἦταν πολὺ μικρὴ καὶ πρόωρη γιὰ νὰ ἐπιβιώση, ἀλλὰ ἐφ' ὅσον ἦταν ζωντανὴ καὶ ἀνέπνεε 30 λεπτὰ μετὰ τὴν γέννησί της, ἡ κατάστασίς της θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἐπανεκτιμηθῆ. Μιὰ ἐξαιρετικὴ κλινικὴ γιὰ νεογνὰ ἀπεῖχε 30 λεπτὰ πτήσεως ἑλικοπτέρου καὶ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε σωθῆ. Στὴν προκειμένη περίπτωσι, τίποτε δὲν ἔγινε.
Μετὰ ἀπὸ τρεῖς ὧρες, ἡ Μπέϊμπυ Χόουπ ξεψύχησε στὴν ἀγκαλιὰ τῆς συμπονετικῆς Σέλλυ Λόου. Τὸ ἐκδοθὲν πιστοποιητικὸ θανάτου ἀνέφερε ὡς αἰτία «ἐξαιρετικῶς πρόωρο λόγῳ προκλήσεως ἐκτρώσεως».
Ἐπρόκειτο ὁ ἐγκληματίας ἰατρὸς Χάσκελ νὰ ἐκδώση πιστοποιητικὸ θανάτου ἢ θὰ ἔρριχνε τὴν Μπέϊμπυ Χόουπ στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων μαζὶ μἐ τὰ ὑπόλοιπα ἀπορρίμματα; Ἐλάχιστα πρόωρα βρέφη ἐπιβιώνουν ἐὰν γεννηθοῦν πρὸ τῶν 23 ἑβδομάδων, παρ' ὅλο ὅτι ἔχουν ὑπάρξει ἐπιζήσαντα στὶς 22 ἑβδομάδες. Πρέπει ὅμως νὰ ἀναρωτηθῆ κανείς: Θὰ ἦσαν οἱ ἰατροὶ τόσο πρόθυμοι νὰ ἐγκαταλείψουν, στὴν περίπτωσι ποὺ ἡ Μπέϊμπυ Χόουπ θὰ ἦταν ἐπιθυμητὴ ἀπὸ τὴν μητέρα της; Θὰ εἶχαν ἀγνοήσει τὰ ζωτικὰ σημεῖα ποὺ ἔδειχνε ἡ Μπέϊμπυ Χόουπ; Ἦταν ἡ ἀξία τῆς Μπέϊμπυ Χόουπ ὡς ἀνθρώπου δευτερεύουσα σὲ σχέσι μὲ τὴν ἀξία της γιὰ τὴν μητέρα;
Ἐὰν ἐκτιμοῦμε τὴν ἀνθρώπινη ἀξία μὲ ὁποιοδήποτε κριτήριο πλὴν τοῦ ὅτι καθένας μας εἶναι μοναδικὸς μὲ δικαιώματα ποὺ δίδονται ἐκ Θεοῦ, τότε ὑποβιβάζουμε τὴν ἀξιοπρέπεια κάθε ἀτόμου. Ἕνα παιδὶ εἶναι ἕνα παιδί. Ὑποψήφια γιὰ υἱοθεσία ζευγάρια περιμένουν χρόνια ἢ πηγαίνουν στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ νὰ βροῦν παιδιὰ ποὺ θὰ ἀγαπήσουν.
Ἡ Σέλλυ Λόου ρωτήθηκε σὲ συνέντευξι τύπου γιὰ τὴν ἄποψί της σὲ σχέσι μὲ τὶς ἐκτρώσεις. Εἶπε ὅτι ἦταν ὑπὲρ τῆς ἐπιλογῆς, ἀλλὰ τώρα πλέον εἶναι ὑπὲρ τῆς ζωῆς. Τί ἄλλαξε τὴν γνώμη της;
Τρεῖς ὧρες!!!


* ἀφιερώνεται στὴν μνήμη τῆς κόρης του, ἡ ὁποία ἀπεβίωσε τὴν 23η Ὀκτωβρίου 2008, ἡμέρα τοῦ τοκετοῦ, συνεπείᾳ ρήξεως μήτρας τῆς συζύγου του, καὶ σὲ ὅλες τὶς ὑποψήφιες μητέρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου