23/10/09

Μήπως ἡ Ἐθνικὴ δρᾷ ἀντεθνικῶς;

Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ἐφαρμόζει πλέον ἕνα νέο σύστημα εἰσόδου στὰ ὑποκαταστήματά της: ὁ κάθε πελάτης, προτοῦ μπῆ στὸ κατάστημα, ὑποχρεοῦται νὰ περάση ἀπὸ φωτογράφησι-ἰριδοσκόπησι σὲ ἕνα εἰδικὸ κουβούκλιο μὲ διπλῆ πόρτα. Ἡ συγκεκριμένη ἀπόφασις ἐγείρει ζητήματα τόσο σχετικῶς μὲ τὴν παραβίασι τῶν προσωπικῶν δεδομένων ὅσο καὶ μὲ τὴν πιθανὴ σωματικὴ βλάβη τῶν πελατῶν, καθὼς ἡ ἰριδοσκόπησις θεωρεῖται ὅτι μπορεῖ νὰ προκαλέση προβλήματα στὰ μάτια.
Πελάτες τῆς Ἐθνικῆς καταγγέλλουν ὅτι ἡ συγκεκριμένη πρακτικὴ καταπατᾷ τὰ προσωπικὰ δεδομένα τους ἀλλὰ καὶ ἐνδέχεται νὰ προκαλέση προβλήματα στὴν ὑγεία τους.
Παρατίθεται ἡ καταγγελία, μὲ ἡμερομηνία 16/3/2009, τοῦ πελάτου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἰωάννου Ἀνδριοπούλου:

Πρός: Ἀρχὴ Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρος (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, 11523 Ἀθῆναι

Θέμα: Ἀδυναμία συναλλαγῆς μὲ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος λόγῳ παράνομης ἀπαιτήσεως ἐπεξεργασίας προσωπικῶν μου δεδομένων χωρὶς προηγουμένη συγκατάθεσί μου

Εἶμαι πελάτης τῆς Ἐθνικῆς (;) Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἐδῶ καὶ 2 δεκαετίες. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ χρονικοῦ αὐτοῦ διαστήματος εἰσερχόμουν σὲ ὁποιοδήποτε κατάστημα τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια ἐλευθέρως καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίησι ὁποιασδήποτε συναλλαγῆς μου ὁ ὑπάλληλος ἀπαιτοῦσε τὴν ἐπίδειξι τοῦ Ἀστυνομικοῦ Δελτίου Ταυτότητος γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσι τῶν συναλλαγῶν μου μὲ τὴν Τράπεζα, εἴτε ἀφοροῦσε ἐμένα προσωπικῶς ὡς πελάτη εἴτε κατάθεσι χρημάτων ὑπὲρ τρίτων.
Σήμερα στὶς 16/03/2009 προσῆλθα γιὰ συναλλαγὴ στὸ ὑποκατάστημα τῆς ΕΤΕ τῆς γειτονιᾶς μου, στὴν διασταύρωσι τῶν ὁδῶν Ἁγίου Μελετίου & 28ης Ὀκτωβρίου (Πατησίων) καὶ διεπίστωσα ὅτι γιὰ τὴν εἴσοδο στὸ κατάστημα ἔπρεπε νὰ εἰσέλθω σὲ εἰδικῶς σχεδιασμένο κουβούκλιο μέσα στὸ ὁποῖο νὰ κοιτάξω μία κάμερα καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ εἰσέλθω στὴν τράπεζα. Ἐπειδὴ ἀρνήθηκα νὰ ὑπακούσω στὶς φωνητικὲς ὁδηγίες ποὺ μὲ καλοῦσαν νὰ κοιτάξω στὴν κάμερα, πλησίασε ὑπάλληλος τῆς Τραπέζης πίσω ἀπὸ τὸ γυάλινο τζάμι τοῦ κουβουκλίου καὶ μὲ ἐνημέρωσε προφορικῶς, ὅτι εἴτε ἀκολουθῶ τὶς φωνητικὲς ὁδηγίες νὰ ἑστιάσω τὸ βλέμμα μου στὴν κάμερα προκειμένου νὰ ἀπασφαλισθῆ ἡ κύρια πόρτα εἰσόδου στὴν Τράπεζα, εἴτε πρέπει νὰ ἀποχωρήσω διότι δὲν ὑπάρχει ἐναλλακτικὸς τρόπος συναλλαγῶν στὸ ὑποκατάστημα πλέον καὶ ὁποιαδήποτε ἀναφορά μου ὀφείλει νὰ λάβη χώρα ἀποκλειστικῶς στὴν διοίκησι τῆς ΕΤΕ.
Σημειώνεται, δέ, ὅτι ἐγὼ δὲν συνήνεσα στὴν ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν μου δεδομένων γιὰ νὰ ἐπιτρέψω στὴν Τράπεζα νὰ τὰ συλλέξη, οὔτε ὁ ὑπεύθυνος ἐπεξεργασίας προσωπικῶν δεδομένων εἶχε ἀναρτήσει ἀπόφασι τῆς ΑΠΔΠΧ γιὰ τὴν ἐπεξεργασία αὐτῶν παρὰ μόνο ἐντολὲς στὸν τρόπο συλλογῆς τους.

Ἐπειδὴ ἡ ἀνωτέρω φωτογράφησις-ἰριδοσκόπησις προσβάλλει τὴν προσωπικότητά μου καὶ τὴν θρησκευτική μου συνείδησι (Ἄρθρα 5 & 13 Συντάγματος) παραβιάζει τὰ προσωπικά μου δεδομένα (Ν.2472/1997), τὸ δικαίωμα στὴν προσωπικότητά μου, τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τὴν καλὴ πίστι, βλάπτοντας παραλλήλως μονομερῶς, καταχρηστικῶς καὶ εἰς βάρος μου τὴν συμβατική μου σχέσι μὲ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος (ΑΚ) καὶ τὸ τεκμήριο ἀθωότητός μου (Ποινικὸ Δίκαιο) καὶ ἐπιφέρει ἐνδεχομένη ἀνήκεστη βλάβη στὴν ὑγεία μου (τύφλωσι), ὅπως ἀναφέρει σχετικῶς μὲ τὴν ἰριδοσκόπησι ὁ «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» σὲ σχετικό του δημοσίευμα, ὅπου μάλιστα τονίζουν ὅτι εἰδικῶς ἑνὸς τύπου λῆψις βιομετρικῶν στοιχείων, ἡ βιομετρικὴ λῆψις τῆς ἴριδος, ἐνέχει σοβαροὺς κινδύνους καθὼς μπορεῖ νὰ προκαλέση ἀκόμη καὶ τύφλωσι ἐὰν δὲν μετρηθῆ σωστά,

Ζητῶ:

Ἀπὸ τὴν ΕΤΕ τὴν σχετικὴ ἄδεια, ἀπὸ τὴν ΑΠΔΠΧ, νὰ τῆς ἐπιτρέπη ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν μου δεδομένων, τὴν ἐξαίρεσί μου ἀπὸ τὸ σύστημα φωτογραφήσεως-ἰριδοσκοπήσεως σὲ ὅλα τὰ καταστήματα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἂν δὲν εἶναι σὲ θέσι νὰ μοῦ ἐξασφαλίση ἐλεύθερη πρόσβασι, νὰ τοποθετήση ὑπάλληλο στὴν εἴσοδο τῶν καταστημάτων της, ὁ ὁποῖος θὰ ἐπιτρέπη τὴν εἴσοδο μὲ μόνη ὑποχρέωσι τὴν ἐπίδειξι τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητος ἢ τοῦ διαβατηρίου, ὥστε νὰ γίνεται ἡ ἀντιπαραβολὴ τοῦ προσώπου μου μὲ τὴν φωτογραφία στὰ ἐν λόγῳ ἔγγραφα.

Ἀπὸ τὴν ΑΠΔΠΧ, ἐντὸς 50 ἡμερῶν τὸ ἀργότερο ἀπὸ τὴν ὑποβολὴ τῆς παρούσης ἀναφορᾶς, νὰ μοῦ ἀπαντήση αἰτιολογημένως, καὶ ἂν ἔχη δώσει ἄδεια ἐπεξεργασίας φωτογραφήσεως-ἰριδοσκοπήσεως στὴν ΕΤΕ ἢ ἔχη ἀπορρίψει σχετικὸ αἴτημα, νὰ μοῦ προσκομίση τὰ ἔγγραφα. Ἂν ἡ ΑΠΔΠΧ ἔχη μικρότερη ἢ μακρότερη προθεσμία ὑποβολῆς ἀπαντήσεως ἐπὶ τῶν ἀναφορῶν ποὺ τῆς ὑποβάλλονται πέρα ἀπὸ τὶς 50 ἡμέρες τοῦ Κώδικος Διοικητικῆς Διαδικασίας, νὰ μοῦ τὸ γνωστοποιήση ἀμέσως, μὲ τὴν παραβολὴ τῆς σχετικῆς νομοθεσίας.

Ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, ἐντὸς 50 ἡμερῶν τὸ ἀργότερο ἀπὸ τὴν ὑποβολὴ τῆς παρούσης ἀναφορᾶς, στὰ πλαίσια τοῦ ἐποπτικοῦ ἐλέγχου ὅλων τῶν ἐμπορικῶν τραπεζῶν στὴν ἐπικράτεια ἂν ἔχη λάβει γνῶσι ἐγκαταστάσεως συστημάτων φωτογραφήσεως-ἰριδοσκοπήσεως στὴν εἴσοδο τραπεζῶν ὄχι γιὰ ὑπαλλήλους ἀλλὰ γιὰ συναλλασσομένους, ἂν ναί, τί μέτρα ἔχει λάβει ἢ τί πρόκειται νὰ λάβη γιὰ τὴν ἐξάλειψι τῆς παραβιάσεως τῶν συνήθων ἐμπορικῶν πρακτικῶν ἀπὸ τὶς τράπεζες. Ἂν ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει μικρότερη ἢ μακρότερη προθεσμία ὑποβολῆς ἀπαντήσεως ἐπὶ τῶν ἀναφορῶν ποὺ τῆς ὑποβάλλονται πέρα ἀπὸ τὶς 50 ἡμέρες τοῦ Κώδικος Διοικητικῆς Διαδικασίας νὰ μοῦ τὸ γνωστοποιήση ἀμέσως, μὲ τὴν παραβολὴ τῆς σχετικῆς νομοθεσίας.

Ἡ συγκεκριμένη παράνομη συλλογὴ προσωπικῶν δεδομένων ἔχει ἀπασχολήσει καὶ τὴν δημοσιότητα: "Εὐχρηστία καὶ εὐγένεια ὥρα μηδὲν" (Καταγγελία γιὰ ἐγκατάστασι συστήματος φωτογραφήσεως-ἰριδοσκοπήσεως σὲ ὑποκατάστημα τῆς ΕΤΕ στὴν Ἀργυρούπολι) - 19/08/2009

«Οἱ τράπεζες ἄρχισαν τὶς ...ἀμερικανιὲς» (δημοσίευμα τῆς «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» γιὰ ἐγκατάστασι συστημάτων καταγραφῆς τοῦ προσώπου τῶν πελατῶν σὲ ὑποκαταστήματα τῆς ΕΤΕ σὲ Χολαργό, Πατησίων, Λεωφόρο Ἀλεξάνδρας καὶ Χαριλάου Τρικούπη, Λ. Βουλιαγμένης κ. ἀ. ἀλλὰ καὶ στὴν Ἐμπορικὴ καὶ Γενικὴ Τράπεζα, τὸ ὁποῖο ἀναφέρει ἐπὶ λέξει: «Ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Προσωπικῶν δεδομένων ἐρευνᾷ ἤδη τὸ θέμα, ἔπειτα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες καταγγελίες πολιτῶν. Ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταστήση τὸ νέο σύστημα ἠλεκτρονικοῦ ἐλέγχου χωρὶς νὰ λάβη προηγουμένως τὴν ἄδεια τῆς Ἀρχῆς καὶ προφανῶς χωρὶς νὰ γνωστοποιήση τὴν πρόθεσί της αὐτή!») - 21/10/2008

«Παραβίασις ἰδιωτικότητος ἀπὸ Τράπεζες» (Καταγγελία γιὰ ἐγκατάστασι σὲ ὑποκατάστημα τῆς ΕΤΕ στὸ Χαϊδάρι) - 27/11/2008

«Κάμερες καταγράφουν πελάτες ὑποκαταστήματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης» (Καταγγελία καὶ ἀπὸ Θεσσαλονίκη) - 10/02/2009

Δεδομένου ὅτι ἔχουν παρέλθει πολλοὶ μῆνες ἀπὸ τὶς πρῶτες καταγγελίες στὴν ΑΠΔΠΧ καὶ ἡ ΕΤΕ συνεχίζει τὴν παράνομη φωτογράφησι-ἰριδοσκόπησι δηλώνω ὅτι ἂν δὲν ἱκανοποιηθοῦν τὰ αἰτήματά μου στὶς ἡμερομηνίες ποὺ ὁρίζει ὁ νόμος, ἐπιφυλάσσομαι νὰ ζητήσω ποινικὴ διερεύνησι τῆς ἀναφορᾶς μου ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία γιὰ πράξεις ἢ παραλείψεις τῶν μελῶν τόσο τοῦ ΔΣ τῆς ΕΤΕ ὅπως νομίμως ἐκπροσωπεῖται, ὅσο ἐνδεχομένως καὶ τῶν μελῶν τοῦ ΔΣ τῆς ΑΠΔΠΧ ὅπως νομίμως ἐκπροσωπεῖται καὶ παντὸς ἄλλου ὑπευθύνου πέρα ἀπὸ τυχὸν ἀστικὲς ἢ διοικητικὲς ἀξιώσεις.

Ἀθῆναι 16/03/2009

Ἰωάννης Ἀνδριόπουλος

Κοινοποίησις:
1)Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος (ΕΤΕ) ΑΕ
Αἰόλου 86
10232 Ἀθῆναι

2)Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος
Ἐλευθερίου Βενιζέλου 21
10250 Ἀθῆναι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου