30/11/09

Ὁ Ἦχος τῆς Σιωπῆς!!! - Μέρος 1ον

σὲ πρώτη μετάφρασι τοῦ Ἀγγέλου Κ. Βασιλειάδου ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα

Βρισκόμαστε στὸ ἔτος 1961. Ὁ Τζὼν Κέννεντυ ἐπρόκειτο νὰ γίνη ὁ 35ος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ. Λίγο πρὶν τὴν ὀρκωμοσία τοῦ Κέννεντυ, ὁ πρόεδρος Ντουάϊτ Ντ. Ἀϊζενχάουερ συγκλόνισε τὸ ἔθνος καὶ τὸν κόσμο μὲ τὴν ἀποχαιρετιστήρια τηλεοπτικὴ ὁμιλία του. Τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας του ἦταν συγκλονιστικὸ διότι ὁ μὲν Ἀϊζενχάουερ ἦταν ἕνας πολὺ δημοφιλὴς ἥρωας πολέμου, ἡ δὲ ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ ἰσχὺς ἀκατανίκητη.
Ὁ Ἀϊζενχάουερ, ἕνας ἐξαιρετικῶς παρασημοφορημένος στρατηγὸς πέντε ἀστέρων, ἦταν ὁ Ἀνώτατος Διοικητὴς ὅλων τῶν συμμαχικῶν δυνάμεων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἦταν ἡ ἡγεσία τοῦ Ἀϊζενχάουερ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀποβάσεως στὴν Νορμανδία, ἡ ὁποία ἀπελευθέρωσε τελικῶς τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν ναζιστικὴ μάστιγα.
Παραδόξως, στὴν ἀποχαιρετιστήρια ὁμιλία του, αὐτὸς ὁ μεγάλος Ἀμερικανὸς ἥρωας δὲν προειδοποίησε τὸ ἔθνος του γιὰ τὴν αὐξανομένη κομμουνιστικὴ ἀπειλὴ ἢ τὴν φρίκη τῆς διαδόσεως τῶν πυρηνικῶν ὅπλων. Ὄχι! Ἀντιθέτως, αὐτὴ ἡ στρατιωτικὴ ἰδιοφυΐα, μὲ καυστικότητα καὶ νηφαλιότητα ἐδήλωσε:
«...Ἀναγκασθήκαμε νὰ δημιουργήσουμε μία μόνιμη βιομηχανία ἐξοπλισμῶν τεραστίων διαστάσεων. Ἐπὶ πλέον, τριάμισυ ἑκατομμύρια ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἀπασχολοῦνται στὴν ἄμυνα. Δαπανοῦμε ἐτησίως γιὰ στρατιωτικοὺς σκοποὺς περισσότερα ἀπὸ τὸ καθαρὰ ἔσοδα ὅλων τῶν ἐπιχειρήσεων τῶν ΗΠΑ.
Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς ἑνὸς τεραστίου στρατιωτικοῦ κατεστημένου καὶ μιᾶς μεγάλης βιομηχανίας ὅπλων εἶναι νέος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ ἐμπειρία. Ἡ συνολικὴ ἐπιρροή -οἰκονομική, πολιτική, ἀκόμη καὶ πνευματική- εἶναι αἰσθητὴ σὲ κάθε πόλι, σὲ κάθε σπίτι, σὲ κάθε ὑπηρεσία τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως. Ἀναγνωρίζουμε τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὴν ἐξέλιξι αὐτή. Ὡστόσο, δὲν πρέπει νὰ παραγνωρίζουμε τὶς σοβαρὲς ἐπιπτώσεις της. Οἱ κόποι μας, οἱ πόροι, καὶ τὰ πρὸς τὸ ζῆν, ὅλα ἐπηρεάζονται· τὸ ἴδιο καὶ ἡ δομὴ τῆς κοινωνίας μας.
Δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψουμε στὸ στρατιωτικό-βιομηχανικὸ σύμπλεγμα νὰ ἀποκτήση ἀδικαιολόγητη ἐπιρροὴ στὰ κυβερνητικὰ συμβούλια. Οἱ δυνατότητες γιὰ τὴν καταστροφικὴ ἐπικράτησι μιᾶς σκοτεινῆς δυνάμεως ὑπάρχουν καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ὑφίστανται. Δὲν πρέπει ποτὲ νὰ ἀφήσουμε τὸ βάρος αὐτοῦ του συνδυασμοῦ νὰ θέση σὲ κίνδυνο τὶς ἐλευθερίες μας καὶ τὶς δημοκρατικές μας διαδικασίες.»
Ἐδῶ ἔχουμε ἕναν ἀξιωματικὸ τοῦ στρατοῦ καὶ ἐν ἐνεργείᾳ Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, ὁ ὁποῖος προειδοποιεῖ τὸ ἔθνος του, ὅτι κάτι, ποὺ ὀνομάζεται «ἀδικαιολόγητη ἐπιρροὴ ἀπὸ τὸ στρατιωτικό-βιομηχανικὸ σύμπλεγμα» δημιουργεῖ μία ἐξαιρετικῶς ἐπικίνδυνη ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐλεύθερη, δημοκρατικὴ κοινωνία μας. Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀϊζενχάουερ, αὐτὴ ἡ ἀπειλὴ «ὑπάρχει καὶ θὰ ἐξακολουθήση νὰ ὑφίσταται.»
Γιὰ τὸν Πρόεδρο Ἀϊζενχάουερ, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1961, τὸ κακὸ αὐτὸ ἦταν μιὰ πολὺ μεγαλύτερη ἀπειλὴ γιὰ τὴν Ἀμερική, ἀπὸ τὴν Κούβα τοῦ Κάστρο ἢ τὴν Σοβιετικὴ Ἕνωσι τοῦ Κροῦτσεφ. Τί ἀκριβῶς θὰ μποροῦσε νὰ ἔχη συμβῆ στὸ «στρατιωτικό-βιομηχανικὸ» κατεστημένο, ποὺ θὰ ἀνάγκαζε τὸν Ἀϊζενχάουερ νὰ ἐκδώση μία τόσο ἔντονη προειδοποίησι; Ἡ παραγωγὴ κάποιου ἐξελιγμένου πολυβόλου; Ὄχι. Ἡ παραγωγὴ θωρηκτῶν; Ὄχι. Πυρηνικῶν ὑποβρυχίων; Οὔτε. Ἡ ἐξάπλωσις τῶν πυρηνικῶν κεφαλῶν; Ἕνας λόγος βεβαίως ἀνησυχίας, τοῦ ὁποίου ὅμως οἱ περισσότεροι Ἀμερικανοὶ εἶχαν πλήρη ἐπίγνωσι.
Εἶναι προφανὲς ὅτι, αὐτὸ ποὺ προξένησε στὸν Ἀϊζενχάουερ τόσο βαθειὰ ἀνησυχία πρέπει νὰ ἦταν κάτι πολὺ πιὸ διεισδυτικῶς σκιερό, σκοτεινὸ καὶ μυστικό. Κάποια νέα, μυστικὴ τεχνολογία εἶχε σαφῶς προκύψει, ἡ ὁποία θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ παράσχη σὲ ἰδιῶτες τὴν «ἐξαγορὰ τῆς ἀδικαιολόγητης ἐπιρροῆς», ἡ ὁποία θὰ «ἔθετε σὲ κίνδυνο τὶς ἐλευθερίες μας καὶ τὶς δημοκρατικές μας διαδικασίες» (π.χ. τὴν ἐλεύθερη καὶ δίκαιη ἐκλογικὴ διαδικασία). Μὲ ἄλλα λόγια, θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ παρακάμψη τὴν φωνὴ τοῦ λαοῦ καὶ νὰ δώση τὴν ἐξουσία σὲ μὴ ἐκλεγμένους καπηλευτές της.
Ὁ Ἀϊζενχάουερ, θὰ ἔλεγα, προειδοποιοῦσε τὴν Ἀμερικὴ γιὰ κάτι ποὺ ὀνομάζεται «Ὁ Ἦχος τῆς Σιωπῆς».


Ὁ Ἀϊζενχάουερ ἦταν ἕνας τίμιος καὶ πατριώτης Ἀμερικανός. Ὅπως καὶ ὁ στρατηγὸς τῶν πεζοναυτῶν Σμέντλεϋ Μπάτλερ, ὁ ὁποῖος δεκαετίες νωρίτερα ἐδήλωσε στὸ Κογκρέσσο ὅτι «ὁ πόλεμος εἶναι μία ρακέτα», ὁ Ἄϊκ ἐγνώριζε ὅτι τέτοια ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ τέτοιος ὁλοκληρωτικός, συγκεκαλυμμένος ἔλεγχος στὰ μυαλὰ καὶ στὶς καρδιὲς τῶν πολιτῶν θὰ διέφθειρε τὴν κοινωνία στὸ σύνολό της.
Ἐπὶ πλέον ἐγνώριζε καὶ κατανοοῦσε, ὅπως καὶ ὁ Γερμανὸς φιλόσοφος Γκαῖτε, ὅτι:
«Κανένας ἄνθρωπος δὲν εἶναι πιὸ ἀπελπιστικὰ ὑπόδουλος, ἀπὸ αὐτόν ποὺ ἐσφαλμένως πιστεύει ὅτι εἶναι ἐλεύθερος».
Γι’ αὐτὸ καὶ ἐξέδωσε αὐτὴν τὴν ἰσχυρὴ προειδοποίησι πρὸς τὸν ἀμερικανικὸ λαό.
Ὁ Ἦχος τῆς Σιωπῆς (The Sound of Silence) εἶναι κωδικὸς τῶν στρατιωτικῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν γιὰ συγκεκριμένα ὄπλα μαζικοῦ ἐλέγχου τῆς σκέψεως, τὰ ὁποῖα δοκιμάστηκαν στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, τελειοποιήθηκαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ ’70, καὶ χρησιμοποιήθηκαν ἐκτενῶς ἀπὸ τὸν «σύγχρονο» ἀμερικανικὸ στρατὸ στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ '90, παρὰ τὴν ἀντίθεσι καὶ τὶς προειδοποιήσεις ποὺ ἐξεδόθησαν ἀπὸ ἄνδρες, ὅπως ὁ Ντουάϊτ Ντέηβιντ Ἀϊζενχάουερ.
Αὐτὸ τὸ μυστικὸ ὅπλο βασίζεται σὲ κάτι ποὺ ὀνομάζεται τεχνολογία ὑποσυνειδήτου μεταφορέως, ἢ Silent Sound Spread Spectrum (SSSS) (ἐπίσης S-Quad ἢ "Squad" στὴν στρατιωτικὴ ὁρολογία). Αὐτὸ ἀνεπτύχθη γιὰ στρατιωτικὴ χρῆσι ἀπὸ τὸν Δρα Ὄλιβερ Λόουερυ καὶ περιγράφεται στὸ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας τῶν ΗΠΑ μὲ ἀριθμὸ 5159703. Τὸ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας ἀναφέρει περιληπτικῶς τὰ ἑξῆς:
«Ἕνα σιωπηλὸ σύστημα ἐπικοινωνιῶν, στὸ ὁποῖο μὴ ἀντιληπτὰ κύματα μεταφορεῖς, σὲ περιοχὴ πολὺ χαμηλῶν (ELF) ἢ πολὺ ὑψηλῶν ἀκουστικῶν συχνοτήτων (VHF) ἢ στὸ γειτονικὸ φάσμα ὑπερήχων, ὑφίστανται διαμόρφωσι πλάτους ἢ συχνότητος μὲ τὴν ἐπιθυμητὴ πληροφορία καὶ ἀναπαράγονται ἀκουστικῶς ἢ μὲ δονήσεις, γιὰ νὰ φθάσουν στὸν ἐγκέφαλο, συνήθως μὲ τὴν χρῆσι ἠχείων, ἀκουστικῶν ἢ πιεζοηλεκτρικῶν μορφοτροπέων.
Οἱ διαμορφωμένοι μεταφορεῖς μποροῦν νὰ διαβιβασθοῦν σὲ πραγματικὸ χρόνο ἢ μποροῦν εὔκολα νὰ καταγράφωνται καὶ νὰ ἀποθηκεύωνται σὲ μηχανικά, μαγνητικὰ ἢ ὀπτικὰ μέσα γιὰ καθυστερημένη ἢ ἐπαναλαμβανομένη μετάδοσι στὸν ἀκροατή.»
Μὲ ἄλλα λόγια, αὐτὴ ἡ συσκευὴ ἐπιτρέπει τὴν ἀδικαιολόγητη ἐμφύτευσι συγκεκριμένων σκέψεων, συναισθημάτων, ἀκόμη καὶ δράσεων σὲ ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους· ἔχει δηλαδὴ τὴν ἱκανότητα νὰ μετατρέπη ἀνθρώπινα ὄντα σὲ ἁπλὲς μαριονέττες στὰ χέρια ὡρισμένων «ἐλεγκτῶν».
Ὁ Ἀϊζενχάουερ ἤξερε πολὺ καλὰ τί θὰ μποροῦσε νὰ κάνη ἕνα τέτοιο «ὅπλο» στὰ χέρια ἄπληστων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιθυμοῦσαν τὸν ἔλεγχο τοῦ πλανήτου. Θὰ μποροῦσε εὔκολα νὰ ὁδηγήση στὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῆς ἀμερικανικῆς κοινωνίας χωρὶς νὰ πέση οὔτε μία σφαῖρα.
Γι’ αὐτὸ καὶ προειδοποιοῦσε τὴν Ἀμερική.
Ἔχουν ἀγνοήσει οἱ ἡγέτες τῆς Ἀμερικῆς τὴν προειδοποίηση τοῦ Ἄϊκ;
Ἔχει χρησιμοποιηθῆ αὐτὴ ἡ διαβολικὴ τεχνολογία σὲ ἀνυποψίαστους Ἀμερικανοὺς καὶ ἄλλους ἐκτὸς τῶν συνόρων μας;
Ἂν ναί, θὰ συνεχίσουν νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν τεχνολογία μέσῳ τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ραδιοφώνου;
Τὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ προσπαθήση νὰ ἀπαντήση σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, καὶ νὰ δώση στὸν ἀναγνώστη μία σαφῆ εἰκόνα τοῦ ποιοί ἀκριβῶς πῆραν τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὴν χρῆσι τοῦ «Ἤχου τῆς Σιωπῆς» ἐν καιρῷ πολέμου, ἀλλὰ καὶ εἰρήνης.
Στὶς 23 Μαρτίου τοῦ 1991, μία σύντομη εἴδησις ἔφθασε στὸ Λονδῖνο μὲ τίτλο «Ψυχολογικὸς πόλεμος ὑψηλῆς τεχνολογίας φθάνει στὴν Μέση Ἀνατολή.»
Αὐτὸ συνέβη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προεδρίας τοῦ Τζὼρτζ Μποὺς τοῦ πρεσβυτέρου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπιχειρήσεως «Καταιγὶς τῆς Ἐρήμου», καὶ περιγράφει μὲ ἀξιοθαύμαστη λεπτομέρεια μιὰ μυστικὴ ψυχολογικὴ ἐπιχείρησι τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία ἐφαρμόσθηκε ἐπιτυχῶς ἐναντίον ἰρακινῶν στρατευμάτων στὸ Κουβέϊτ.
Ἡ περίφημη «Δημοκρατικὴ Φρουρὰ» τοῦ Σαντὰμ Χουσεΐν ἐπεφύλασσε στὸν Μποὺς τὴν «μητέρα ὅλων τῶν μαχῶν» μὲ πολλὲς χιλιάδες νεκροὺς στρατιῶτες τοῦ συνασπισμοῦ. Στὰ χαρτιὰ φαινόταν πειστικό. Τὰ στρατεύματα τῆς Δημοκρατικῆς Φρουρᾶς τοῦ Χουσεΐν ἦσαν βετεράνοι τοῦ δεκαετοῦς πολέμου μὲ τὸ Ἰράν, ἐνῷ τὰ συμμαχικὰ στρατεύματα ἦσαν ἐντελῶς ἄπειρα. Οἱ Ἰρακινοὶ εἶχαν σύγχρονα ὁπλικὰ συστήματα καὶ ἦσαν καλῶς ἐκπαιδευμένοι στὴν χρῆσι τους.
Ὅμως, κάτι πολὺ παράξενο συνέβη. Ἡ «μητέρα ὅλων τῶν μαχῶν» ἔληξε πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξί της καθώς, κυριολεκτικῶς, ἑκατοντάδες χιλιάδες ἰρακινοὶ στρατιῶτες παρεδόθησαν μαζικῶς χωρὶς νὰ πέση πυροβολισμός!
Νὰ τί ἀνέφερε ὁ βρεττανικὸς Τύπος γιὰ τὸ περιστατικὸ (ἐνῷ ὁ ἀμερικανικὸς Τύπος τὸ λογόκρινε):
«...Ἕνα ἀπίστευτο καὶ ὑψηλῆς διαβαθμίσεως πρόγραμμα ποὺ χρησιμοποιεῖ τεχνικὲς «Σιωπηλοῦ Ἤχου» ἐφαρμόσθηκε μὲ ἐπιτυχία. Ἡ εὐκαιρία γιὰ τὴν χρῆσι αὐτῆς τῆς μεθόδου ἐδόθη ὅταν κατεστράφη τὸ στρατιωτικὸ σύστημα διοικήσεως καὶ ἐλέγχου τοῦ Σαντὰμ Χουσεΐν. Οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις ἀναγκάσθηκαν τότε νὰ χρησιμοποιήσουν ἐμπορικοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς (FM) γιὰ τὴν μεταφορὰ κωδικοποιημένων ἐντολῶν, οἱ ὁποῖες μετεδίδοντο ἀπὸ τὴν συχνότητα τῶν 100 MHz.
Ἡ ὁμάδα ψυχολογικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ ἔθεσε σὲ λειτουργία τὸν δικό της φορητὸ πομπὸ FM, χρησιμοποιῶντας τὴν ἴδια συχνότητα, στὴν πόλι Ἂλ Κάφτζι. Ὁ ἀμερικανικὸς πομπὸς ἦταν ἰσχυρότερος ἀπὸ τὸν ἰρακινὸ τοπικὸ σταθμό. Μαζὶ μὲ ἐμβατήρια καὶ θρησκευτικὴ μουσική, μετεδίδοντο ἀόριστες, ἀσαφεῖς καὶ ἀντιφατικὲς διαταγὲς καὶ πληροφορίες.
Ὡστόσο, ὑποσυνειδήτως, μία πολὺ πιὸ ἰσχυρὴ τεχνολογία εἶχε τεθῆ σὲ ἐφαρμογή. Ἕνα ἐξελιγμένο ἠλεκτρονικὸ σύστημα, σχεδιασμένο νὰ «ὁμιλῆ» ἀπ’ εὐθείας στὸ μυαλὸ τοῦ ἀκροατοῦ, νὰ τροποποιῆ καὶ νὰ κατευθύνη τὰ ἐγκεφαλικά του κύματα, νὰ χειραγωγῆ τὰ ἠλεκτροεγκεφαλικά του μοντέλλα καὶ ἔτσι νὰ ἐμφυτεύη τεχνητῶς ἀρνητικὲς συναισθηματικὲς καταστάσεις, δημιούργησε στὰ ἰρακινὰ στρατεύματα αἰσθήματα ἔντονου φόβου, ἄγχους, ἀπελπισίας καὶ ἀπογνώσεως. Αὐτὸ τὸ ἐξαιρετικῶς ἀποτελεσματικὸ σύστημα, ποὺ ἀπευθύνεται στὸ ὑποσυνείδητο, δὲν λέει μόνο σ’ ἕνα ἄτομο νὰ αἰσθανθῆ ἕνα συναίσθημα, ἀλλὰ τὸ κάνει νὰ τὸ αἰσθανθῆ, τὸ ἐμφυτεύει στὸ μυαλό του».
Ἐνῷ ἡ χρῆσις ἑνὸς τέτοιου «μὴ θανατηφόρου», μυστικοῦ ὅπλου εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ σωθοῦν πολλὲς ζωές, Ἀμερικανῶν, συμμάχων, καθὼς καὶ Ἰρακινῶν, γεννῶνται ὡστόσο τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:

1) Πῶς μποροῦν οἱ Ἀμερικανοὶ νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι ἕνα τέτοιο ὅπλο δὲν χρησιμοποιεῖται ἐναντίον τους ἀπὸ τὸν «Μεγάλο Ἀδελφό», σὲ καθημερινὴ βᾶσι;

2)Ἐπὶ πλέον, γιατί ἡ πραγματικὴ ἱστορία πίσω ἀπὸ τὶς μαζικὲς παραδόσεις τῶν Ἰρακινῶν δὲν ἔγινε ποτὲ γνωστὴ στὸν ἀμερικανικὸ λαό;


Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου